Grošljev simpozij 2016

Društvo za antične in humanistične študije Slovenije (DAHŠ) je v sodelovanju z Inštitutom za arheologijo Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) pripravilo sedmi Grošljev simpozij, tridnevno interdisciplinarno znanstveno srečanje, ki je potekalo od torka, 1. marca 2016, do četrtka, 3. marca 2016, v Dvorani Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU na Gosposki 16 v Ljubljani.

Simpozij z naslovom »Al’ prav se reče Cezar ali Kajsar: slovenjenje latinskih in starogrških imen« je spodbudil tvorno razpravo o problematiki, ki je v marsičem odprta in zdaj še aktualnejša zaradi bližnje prenove pravil slovenskega pravopisa. Srečanje je bilo interdisciplinarno, na njem so s prispevki in v diskusiji sodelovali klasični filologi, slovenisti, prevajalci iz klasičnih in drugih jezikov, zgodovinarji, umetnostni zgodovinarji, arheologi, geografi, primerjalni jezikoslovci, literarni komparativisti, filozofi in strokovnjaki s sorodnih področij.

Prispevki bodo izšli v tematski številki revije Keria: studia Latina et Graeca. Dobrodošli so tudi predlogi drugih avtorjev, ki bi lahko prispevali kaj tehtnega, a se simpozija niso mogli udeležiti. Rok za oddajo prispevkov urednikoma je 31. maj 2016, spodaj so priložena tudi zelo poenostavljena tehnična navodila. Bistveno načelo je: bibliografska referenca je v opombi, s skrajšanim naslovom; članki v revijah in zbornikih so v narekovajih, knjige v kurzivi. Polni citati so v bibliografiji. Povzetki v tujem jeziku so dovoljeni in zaželeni. Obvezen je samo abstract v slovenščini in angleščini, lahko tudi samo v slovenščini.

Prvi dan – torek, 1. marec

Pogledi klasičnih filologov

16:30 · Marjeta Šašel Kos: sprejem udeležencev

16:45 · uvodno predavanje: Matej HriberšekPrevajanje grških in latinskih imen

17:25 · Marko Marinčič: Parménid ali Parmeníd: pravda, ki sploh ni črkarska

17:50 · razprava (moderator Brane Senegačnik)

18:15 · odmor s kavo in prigrizkom

18:30 · Matej Hriberšek: Zgode in nezgode pri prevajanju grških in latinskih geografskih imen

18:45 · Gregor Pobežin: Al’ prav se piše Šparta ali Sparta? Nered med antičnimi imeni v zgodovinopisnih prevodih

19:00 · razprava (moderator Brane Senegačnik)

19:30 · zaključek prvega dneva simpozija

Drugi dan – sreda, 2. marec

Slovenistični pogledi in primerjava z drugimi evropskimi jeziki

16:30 · Helena Dobrovoljc: Jezikoslovna načela med izročilom, prestižem in uporabnikom

16:55 · Vida Pust Škrgulja: Doslednost ali kompromis? Dileme iz prakse pri slovenjenju latinskih in grških imen

17:20 · razprava (moderatorka Nada Grošelj)

17:45 · odmor s kavo in prigrizkom

18:10 · Marta Kocjan Barle: Sklanjanje starogrških in latinskih lastnih imen moškega spola po prvi sklanjatvi

18:30 · razprava (moderatorka Nada Grošelj)

18:35 · Peter Weiss: Slovnični spol (in število) pri izposojenkah v slovenščini

19:00 · razprava (moderatorka Nada Grošelj)

19:30 · zaključek drugega dneva simpozija

Tretji dan – četrtek, 3. marec

Izzivi posameznih strok

16:30 · David Movrin: Spletišče z gradivom za raziskovanje antičnih imen v slovenščini

16:35 · Kajetan Gantar: Nekaj odprtih vprašanj o poudarjanju antičnih lastnih imen

17:25 · Alenka Cedilnik: Pasti uporabe antičnih imen in izrazov v besedilih s področja zgodovine

17:40 · razprava (moderator David Movrin)

18:00 · odmor s kavo in prigrizkom

18:30 · Miran Špelič: Biblična in patristična imena v slovenskih prevodih

19:00 · razprava (moderator David Movrin)

19:30 · zaključek simpozija

Gradivo za raziskovanje antičnih imen v slovenščini

Klasična filologija

Pisava tujih, posebno latinskih in grških lastnih imen v slovenščini / Josip Tominšek. – V: Ljubljanski zvon 30, št. 8–9 (1910), str. 468–475, 539–543. – Knjižna in nekoliko popravljena objava: Antibarbarus : studije o napakah in pravilih slovenskega pisanja 1 / Jos. Tominšek. – Ljubljana : L. Schwentner, 1910. – 65 str. ; 23 cm.

Lastna imena. V: Grško-slovenski slovar / s sodelovanjem A. Breznika in Fr. Jeréta sestavil Anton Dokler. – Ljubljana : Knezoškofijski zavod sv. Stanislava, 1915. – XIII, 848 str. ; 26 cm.

Pripombe k pisavi in rabi grških in latinskih imen in tujk / Erika Mihevc-Gabrovec. V: Jezik in slovstvo 10, št. 1 (1965), str. 29–30.

Prispevek k pisavi in izgovorjavi sodobnih grških lastnih imen / Marijan Tavčar. – V: Jezik in slovstvo 20, št. 7 (1974÷75), str. 217–219.

Nekaj misli o pisavi antičnih imen in strokovnih izrazov (1974) / Kajetan Gantar. – Opombe z bibliografijo na koncu besedila. – Zusammenfassung. V: Arheološki vestnik 25 (1974), str. 539–549.

Nekaj misli o pisavi antičnih imen in strokovnih izrazov (1979) / Kajetan Gantar. ‑Zusammenfassung. – Bibliografske opombe na koncu pispevka. V: Arheološki vestnik 30 (1979), str. 548–558.

Spoznanja in pripombe javne razprave o načrtu pravil za novi slovenski pravopis / Primož Simoniti, Kajetan Gantar, Erika Mihevc-Gabrovec, Tone Wraber. – Ljubljana : Filozofska fakulteta, Znanstveni inštitut, 1982. – 129 str. ; 30 cm.

Uvodna študija in pravila v knjigi Antična imena po slovensko / Bronislava Aubelj ; [jezikovni pregled Peter Weiss in Pavle Češarek]. – 1. izd. – Ljubljana : Modrijan, 1997. – XXX, 303 str. ; 20 cm.

Prevajalska praksa

Tolmač važnejših osebnih imen. V: Ilijada : povest slovenski mladini / prosto po Homerju pripoveduje Andrej Kragelj. – V Gorici : Narodna tiskarna, 1900. – 267, VI str. ; 21 cm.

Seznam oseb in krajev. V: Aurelii Augustini Confessiones / [poslovenil Anton Sovrè]. – V Celju : Družba svetega Mohorja, 1932. – [XX], 284 str. : avtorj. sl. ; 30 cm.

Imenik. V: Iliada / Homer ; priredil Anton Sovrè. – V Ljubljani : Družba sv. Mohorja, 1942. – 205 str. : ilustr. ; 21 cm. – (Cvetje iz domačih in tujih logov. Svetovno slovstvo ; 1.)

Imenik. V: Hvalnica norosti = Encomium morias / Erasmus Roterodamus ; prevedel Anton Sovre. – Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1952. – 134 str., [1] pril. s sl. E. Roterdamskega : ilustr. ; 20 cm.

Seznam imen. V: Zgodbe / Herodot iz Halikarnasa ; [poslovenil Anton Sovrè, seznam imen sestavila Erika Mihevc]. – Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1953–1955. – 2 zv. ; 19 cm.

Abecedni seznam osebnih in zemljepisnih imen. V: Peloponeška vojna / Tukidides ; [prevedel Janez Fašalek, abecedni seznam osebnih in zemljepisnih imen sestavila Marija in Pavel Medič]. – Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1958. – 551 str., [1] zvd : ilustr., zvd. ; 21 cm.

Abecedni seznam in tolmač. V: Pisma iz pregnanstva / Publij Ovidij Nazon ; [prevedel Josip Jurca]. – Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1959. – 294 str. ; 20 cm.

Imensko kazalo. V: Dvanajst rimskih cesarjev / Gaj Svetonij Trankvil ; [iz latinščine prevedel in opombe napisal Jože Šmit ; uvod Anton Sovrè]. – Ljubljana : Cankarjeva založba, 1960. – 390 str., [10] f. pril. ; 21 cm. – (Bios).

Razlaga imen. V: Pod Justinijanovim žezlom / Prokopij iz Cezareje ; [izbral, prevedel in spremne besede napisal Kajetan Gantar]. – Ljubljana : Cankarjeva založba, 1961. – 385 str., [16] str. pril., [2] zganj. f. zvd. ; 21 cm. – (Bios).

Abecedni seznam osebnih in zemljepisnih imen. V: Obča zgodovina / Polibios ; [prevedel Janez Fašalek ; zemljevidi Milovan Kranjc; abecedni seznam osebnih in zemljepisnih imen Ivan Sivec]. – Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1964. – 452 str., [16] str. pril., [2] zganj. zvd. : ilustr. ; 21 cm.

Imenske opombe. V: Vojna in prevrat / Gaj Salustij Krisp ; [prevedel, spremno besedo in opombe napisal Jože Šmit]. – V Ljubljani : Mladinska knjiga, 1968. – 138 str., [4] str. pril. ; 18 cm. – (Knjižnica Kondor : izbrana dela iz domače in svetovne književnosti ; zv. 104.)

Abecedni seznam lastnih imen. V: Galska vojna / Gaj Julij Cezar ; [prevedel in uvod napisal Janez Fašalek ; opombe in seznam imen sestavil Ivan Sivec]. – Maribor : Obzorja, 1970. – 338 str., pril. ; 18 cm. – (Iz antičnega sveta ; 12).

Slovarček lastnih imen in strokovnih izrazov. V: Odiseja / Homer ; [izbral, prevedel, vsebino preostalih spevov povzel ter spremno študijo in slovarček lastnih imen in strokovnih izrazov napisal Kajetan Gantar ; likovne priloge izbral in komentiral Milček Komelj]. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 1992. – 169 str. : ilustr. ; 19 cm. – (Knjižnica Kondor ; zv. 263.)

Imensko kazalo. V: Izbrani dialogi in odlomki / Platon ; [uvod, prevod in spremna beseda Gorazd Kocijančič]. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2002. – 579 str. ; 19 cm. – (Zbirka Klasiki Kondorja ; 39).

Slovar lastnih imen. V: Umetnost ljubezni = Ars amatoria / Publij Ovidij Nazo = Publius Ovidius Naso ; [prevedla in spremno besedo napisala Barbara Šega Čeh]. – 1. izd. – Ljubljana : Modrijan, 2002. – 210 str. ; 22 cm.

Index nominum. V: O govorniku : trije pogovori o govorniku, posvečeni bratu Kvintu / Mark Tulij Ciceron ; [prevedla Ksenja Geister ; spremna besedila in opombe napisal David Movrin]. – Ljubljana : Družina, 2002. – 375 str. ; 20 cm. – (Zbirka Sidro ; 21).

Slovar lastnih imen. V: Zdravila za ljubezen = Remedia amoris / Publij Ovidij Nazo = Publius Ovidius Naso ; [prevedla in spremno besedo napisala Barbara Šega Čeh ; uredila, opombe in slovar lastnih imen napisala Bronislava Aubelj]. – 1. izd. – Ljubljana : Modrijan, 2004. – 81 str. ; 22 cm.

Slovar lastnih imen. V: Ugrabitev Prozerpine / Klavdij Klavdijan ; prevod, opombe, spremna besedila in izbor slikovnega gradiva Nada Grošelj. – Ljubljana : Institutum Studiorum Humanitatis – Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2006 (Ljubljana : Littera picta). – 204 str. : ilustr. ; 21 cm.

Imensko kazalo. V: Bajke / Higin ; prevod, opombe in spremna študija Nada Grošelj. – Ljubljana : Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2008. – 268 str. : ilustr. ; 21 cm.

Pregled lastnih imen. V: Rimski koledar / Publij Ovidij Nazon ; prevod in spremna besedila Nada Grošelj. – Ljubljana : Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2009. – 410 str. : ilustr. ; 21 cm.

Imensko kazalo. V: Teogonija ; Dela in dnevi / Heziod ; prevedel, spremno besedo in opombe napisal Kajetan Gantar. – 1. izd. – Ljubljana : Modrijan, 2009. – 158 str. : ilustr. ; 23 cm.

Imensko kazalo. V: Zgodovina latinske književnosti : od začetkov do padca rimskega cesarstva / Gian Biagio Conte ; [prevod Barbara Zlobec del Vecchio … [et al.] ; predgovor Marko Marinčič ; kazalo osebnih imen Barbara Zlobec del Vecchio in Živa Borak]. – 1. izd. – Ljubljana : Modrijan, 2010. – 880 str. ; 25 cm.

Imensko in krajevno kazalo. V: Fragmenti predsokratikov / izdala Hermann Diels in Walther Kranz ; uredil in uvodno besedo napisal Gorazd Kocijančič ; prevedli Dašo Benko … [et al.] ; kazalo citiranih del Živa Borak ; imensko in krajevno kazalo Živa Borak in Lucijan Bratuš ; bibliografija Bogoljub Šijaković. – Ljubljana : Študentska založba, 2012. – 3 zv. (XL, 615; 1085; 590 str.) : zvd. ; 24 cm. – (Knjižna zbirka Koda).

Slovar lastnih imen. V: Metamorfoze / Publij Ovidij Nazon ; prevedla [in spremno besedilo napisala] Barbara Šega Čeh. – 1. izd. – Ljubljana : Modrijan, 2013-. – Zv. <1-> ; 19 cm.

Kazalo imen. V: Slavospevi in izbrani fragmenti / Pindar ; izbor, prevod, opombe in spremna beseda Brane Senegačnik ; [uredil David Movrin]. – Ljubljana : Družina, 2013. – 415 str. ; 23 cm. – (Sidera ; 1).

Imensko in krajevno kazalo. V: Življenja in misli znamenitih filozofov / Diogen Laertski ; prevedli Živa Borak, Gregor Pobežin, Matej Hriberšek. – Ljubljana : Beletrina, cop. 2015. – 671 str. ; 24 cm.

Slovenistika 

Namen einiger Götter sc. welche in der Poesie vorkommen / Marko Pohlin. V: Kraynska grammatika, das ist: Die kraynerische Grammatik, oder Kunst die kraynerische Sprache regelrichtig zu reden, und zu schreiben / welche aus Liebe zum Vaterlande, und zum Nutzen derjenigen, welche diese Sprache entweder erlernen, oder in selber sich vollkommentlicher machen wollen … verfasset: zum Behuffe der Reisenden mit einigen nützlichen Gesprächen versehen … Marcus a S. Antonio Paduano .… – Zweyte verbesserte Auflage. – Laybach : gedruckt bey Joh. Friedr. Eger … : im Verlage bey Lorenz Bernbacher, Burgerl. Buchbinder, 1783. – [4], 253, [1] str. : vinjete, inicialke ; 8° (17 cm).

Obras ptujih imén per naſ / Valentin Vodnik, Pismenost ali Gramatika sa perve shole, str. 161–163. – V’ Lublani : natisnil Leopold Eger : na prodaj v’ sholah, 1811. – VIII, 190 str. : vinjete ; 8° (18 cm).

Bildung der Eigennamen der Alten. V: Lehrgebäude der slowenischen Sprache im Königreiche Illyrien und in den benachbarten Provinzen : nach dem Lehrgebäude der böhm. Sprache des Hrn. Abbé Dobrowsky / von Franz Seraph. Metelko .… – Laibach : gedruckt bey Leopold Eger …, 1825. – XXXVI, 296 str., [1] f. pril. ; 8° (22 cm).

Imena starih. V: Slovenska slovnica za perve slovenske šole v mestih in na deželi / po nar boljših dosadanjih slovnicah zdélana od Fr. Malavašiča. – V Ljubljani : J. Giontini, 1849 ([Ljubljana] : J. Blaznik). – VIII, 176 str. ; 18 cm.

Zlaga ptujih imen. V: Slovenska slovnica s kratkim pregledom slovenskega slovstva ter z malim cirliskim in glagoliškim berilom za Slovence / spisal Anton Janežič. – V Celovcu : založil Eduard Liegel, 1854. – 182 str. ; 8° (22 cm).

Kako obrazimo tuja imena. V: Slovenski pravopis / sestavil Fr. Levec. – Na Dunaju : cesarska kraljeva zaloga šolskih knjig, 1899. – 167 str. ; 22 cm.

Tvoritev tujih lastnih imen. V: Janežičeva slovenska slovnica : za srednje šole / priredil Jakob Sket. – 8., predelana izd. – V Celovcu : Družba sv. Mohorja, 1900. – 288 str. ; 22 cm.

Tvoritev tujih lastnih imen. V: Slovenska slovnica za srednje šole / sestavil Anton Breznik. – Celovec : Družba sv. Mohorja, 1916. – 273 str. : ilustr. ; 22 cm.

O pisavi in sklanji tujih lastnih imen. V: Slovenski pravopis / [po pravopisnih in pravorečnih načelih, ki jih je odobrila Pravopisna komisija Znanstvenega društva v Ljubljani, sta izdajo priredila A. Breznik in F. Ramovš]. – Ljubljana : Znanstveno društvo, 1935. – XXIV, 299 str. ; 18 cm + popravki.

Tuja lastna imena. V: Slovenska slovnica za srednje šole / spisal Anton Breznik. – 4., pomnožena izd. – V Celju : Družba sv. Mohorja, 1934. – 261 str. : ilustr. ; 23 cm.

Sklanjanje tujih imen. V: Pregled slovnice slovenskega knjižnega jezika / sestavil Stanko Bunc. – V Ljubljani : Jugoslovanska knjigarna, 1940. – 152 str. : ilustr. ; 19 cm.

O tujih lastnih imenih. O pisavi in rabi tujk. V: Slovenski pravopis / izdala Slovenska akademija znanosti in umetnosti. – Nova izd. / [priredila Inštitut za slovenski jezik in Zavod za kulturo slovenskega jezika po 1. izd. Breznik-Ramovš: Slovenski pravopis 1935 ; uredniški odbor F. Ramovš … et al.]. – Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1950. – 934 str. ; 21 cm.

Tuja lastna imena. V: Slovenska slovnica / sestavili A. Bajec, R. Kolarič, M. Rupel. – Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1956. – 330 str. : ilustr. ; 21 cm.

Tuja lastna imena. O pisavi in rabi tujk. V: Slovenski pravopis / izdala Slovenska akademija znanosti in umetnosti ; [uredniški odbor Anton Bajec … et al.]. – Nova izd. – Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1962. – 1054 str. ; 21 cm.

Prevzete besede in besedne zveze. V: Slovenski pravopis / [uredniški odbor] Jože Toporišič … [et al.] ; izdala Slovenska akademija znanosti in umetnosti in Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ; [stvarno kazalo Janko Moder … et al.]. – Ljubljana : Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC : Delo, 2003. – XV, 1805 str. ; 24 cm.

Pravopisje

Slovenski pravopisni priročnik z vidika norme in predpisa / Helena Majcenovič (= Dobrovoljc). – Izvleček ; Abstract ; Summary. – Opombe tekoče pod besedilom. – Bibliografija: str. 89–93. V: Jezikoslovni zapiski 8, št. 1 (2002), str. 63–94.

Pravopisje na Slovenskem / Helena Dobrovoljc. – Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2004. – 319 str. : ilustr. ; 21 cm. – (Zbirka Lingua Slovenica.) – Ocena Tine Verovnik v: Jezik in slovstvo 50, št. 5 (sep.-okt. 2005), str. [79]-80.

Sodobni pravopisni priročnik med normo in predpisom / Helena Dobrovoljc, Nataša Jakop. – 1. izd., 2. natis. – Ljubljana : Založba ZRC, 2012. – 271 str. : tabele ; 24 cm.

Glasovno domačenje lastnih imen iz nelatiničnih pisav / Aleš Pogačnik. – Bibliografija: str. 82–83. – Summary. V: Pravopisna stikanja / [avtorji prispevkov Špela Arhar Holdt … et al.]. – Ljubljana : Založba ZRC, 2012. – Str. 73–83.

Primerjalno jezikoslovje

Zgodovina imenoslovja v Sloveniji / Alenka Šivic Dular. – Izvleček ; Abstract. – Viri in literatura: str. 26–27. V: Jezikoslovni zapiski 8, št. 2 (2002), str. 7–27.

Slovarček imenoslovnih in drugih jezikoslovnih izrazov / sestavil Janez Keber. – V: Jezikoslovni zapiski 8, št. 2 (2002), str. 141–148.

Biblicistika

Loccumske smernice. V: Ökumenisches Verzeichnis der biblischen Eigennamen nach den Loccumer Richtlinien / herausgegeben von den Deutschen Bischöfen, dem Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland und dem Evangelischen Bibelwerk ; erarbeitet nach den Weisungen der Ökumenischen Übersetzerkommission von Klaus Dietrich Fricke und Benedikt Schwank ; 2. Auflage 1981 im Auftrag der Ökumenischen Revisionskommission neu bearbeitet von Joachim Lange. – Stuttgart : Katholische Bibelanstalt : Württembergische Bibelanstalt, 1981. – 2. izd. – 103 str. ; 24 cm.

Seznam svetopisemskih imen / Jože Krašovec. V: Biblični leksikon : ob štiristoletnici Dalmatinove biblije / Anton Grabner-Haider in Jože Krašovec s sodelavci. – Celje : Mohorjeva družba, 1984. – 816 str. : ilustr. ; 22 cm.

Prepisovanje ali prevajanje lastnih imen v prevodih Svetega pisma / Jože Krašovec. – Opombe z bibliografijo pod črto. – Povzetek ; Summary. V: Bogoslovni vestnik 63, št. 2 (2003), str. 165–192.

Etimološka razlaga svetopisemskih imen kot lingvistično in literarno izrazno sredstvo v izvirniku in prevodih / Jože Krašovec. – Opombe pod črto. – Povzetek ; Summary. V: Bogoslovni vestnik 65, št. 1 (2005), str. 5–42.

Svetopisemska lastna imena : fonetika, etimologija, prevajanje in transliteriranje = Biblical proper names : phonetics, etymology, translation and transliteration / Jože Krašovec ; [prevod Jože Krašovec, Janez Zupet]. – Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti : Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC, 2007. – 263 str. ; 24 cm.

Geografija

Zemljepiščeva slovenščina / Jože Toporišič, Delo, 7. januar 1972, str. 6. Ponatisnjeno v: Intervjuji in polemike / Jože Toporišič ; uredila Mateja Jemec Tomazin. – Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. – 429 str. ; 25 cm. – (Zbirka Linguistica et philologica ; 25.)

Angleška zemljepisna lastna imena v slovenskem prevodu angleškega turističnega vodnika po Londonu / Mojca Hočevar. – O prevajanju angleških zemljepisnih in stvarnih lastnih imen v slovenščino v turističnem vodniku Mesto na dlani: London (1997). – Viri ; Literatura: str. 307. V: Jezik in slovstvo 45, št. 7/8 (jun. 1999/2000), str. 294–307.

Seznam tujih zemljepisnih imen v slovenskem jeziku / Drago Kladnik. – Besedilni podatki. – Ljubljana : Geodetska uprava Republike Slovenije, 2001.

Geografov pogled na tuja zemljepisna imena / Drago Kladnik ; [summary translated by Jean McCollister]. – Graf. prikazi. – Bibliografija: str. 22–23. – Izvleček ; Abstract ; Summary. V: Geografski vestnik 77, št. 2 (2005), str. 9–23.

Zemljepisna imena v Atlantu [Mateja Cigaleta iz 1869–1877] in njihov pomen za sodobno imenoslovje : gora Balkan se imenuje bolgarski Stara planina / Drago Kladnik. – Graf. prikazi. – Literatura pod besedilom. V: Atlant / [avtorji poglavij Drago Perko … [et al.]. – Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005. – Str. 14–15.

Pogledi na podomačevanje tujih zemljepisnih imen [Elektronski vir] / Drago Kladnik ; prevajalec Wayne J. D. Tuttle. – El. knjiga. – Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. – (Georitem ; 2).

Podomačena tuja zemljepisna imena v slovenskih atlasih sveta / Drago Kladnik ; [kartografki Jerneja Fridl, Mateja Breg ; prevajalec Donald F. Reindl]. – Ljubljana : Založba ZRC, 2007. – 220 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm.

Druga področja

Slovenjenje v posrednih prevodih japonske književnosti / Iztok Ilc. – Bibliografija: str. 63–66. – Povzetek. V: Azijske in afriške študije 13, št. 2 (2009), str. 39–70.

Pregled načinov latinizacije kitajskega jezika in primerjava poglavitnih sistemov / Mateja Petrovčič. – Bibliografija: str. 102. – Povzetek. V: Azijske in afriške študije 13, št. 2 (2009), str. 83–102.

Pregled paragrafov Slovenskega pravopisa s primeri iz kitajskega jezika / Mateja Petrovčič. – ilustr. – Bibliografija: str. 113. – Povzetek. V: Azijske in afriške študije 13, št. 2 (2009), str. 103–113.

Uradna kitajska latinična pisava in pravilno pisanje kitajskih imen v slovenščini / Jana S. Rošker. – Bibliografija: str. 81–82. – Povzetek. V: Azijske in afriške študije 13, št. 2 (2009), str. 73–82.

Predlogi za zapisovanje in pregibanje besed iz japonskega jezika / Barbara Mlakar, Iztok Ilc. – Bibliografija: str. 13. – Povzetek. V: Azijske in afriške študije 13, št. 2 (2009), str. 3–13.

Predlogi za zapisovanje in pregibanje besed iz kitajskega jezika / Mateja Petrovčič. – Bibliografija: str. 24. – Povzetek. V: Azijske in afriške študije 13, št. 2 (2009), str. 15–24.

Povezave

Vox Graeca : A Guide to the Pronunciation of Classical Greek / by W. Sidney Allen. – 3rd ed. – London : Cambridge University Press, 1987. – XIV, 200 str. ; 22 cm.

Vox Latina : A Guide to the Pronunciation of Classical Latin / by W. Sidney Allen. – 2nd ed. – London : Cambridge University Press, 1978. – XIV, 148 str. ; 22 cm.

Personennamen der Antike : PAN : Ansetzungs- und Verweisungsformen gemäß den RAK / erarbeitet von der Bayerischen Staatsbibliothek. – Wiesbaden : Rechert, 1993. – XXVI, 613 str. ; 29 cm. – Regeln für die alphabetische Katalogisierung ; Bd. 7.

Wörterbuch der griechischen Eigennamen / Wilhelm Pape, 2.te Aufl., neu bearb. von Gustav Eduard Benseler. Abthlg 1–2, 3–4. – Braunschweig : Vieweg, 1863–1870. – 8°.

Lexicon of Greek Personal Names (LGPN) Oxford.

Citiranje v reviji Keria

Skrajšana navodila za objavo.

Swift-Battle