Grošljev simpozij 2016

Društ­vo za antične in human­is­tične študi­je Sloveni­je (DAHŠ) je v sode­lo­van­ju z Inšti­tu­tom za arhe­ologi­jo Znanstveno­razisko­val­ne­ga cen­tra Slovenske akademi­je znanos­ti in umet­nos­ti (ZRC SAZU) priprav­i­lo sed­mi Grošl­jev sim­poz­ij, trid­nevno inter­dis­ci­pli­narno znanstveno srečan­je, ki je poteka­lo od tor­ka, 1. mar­ca 2016, do četrt­ka, 3. mar­ca 2016, v Dvo­rani Zeml­jepis­ne­ga muze­ja GIAM ZRC SAZU na Gospos­ki 16 v Ljubl­jani.

Sim­poz­ij z naslovom »Al’ prav se reče Cezar ali Kajsar: sloven­jen­je latin­skih in staro­gršk­ih imen« je spod­budil tvorno razpra­vo o prob­lemati­ki, ki je v mar­sičem odpr­ta in zdaj še aktu­al­ne­jša zara­di bližn­je pren­ove prav­il slovenskega pravopisa. Srečan­je je bilo inter­dis­ci­pli­narno, na njem so s prispev­ki in v diskusi­ji sode­lo­vali klasični filolo­gi, slovenisti, pre­va­jal­ci iz klasičnih in drugih jezikov, zgodov­inar­ji, umet­nos­t­ni zgodov­inar­ji, arhe­olo­gi, geografi, primer­jal­ni jezikoslov­ci, lit­er­arni kom­par­a­tivisti, filo­zofi in strokovn­ja­ki s sorod­nih področij.

Prispev­ki bodo izšli v tem­ats­ki števil­ki revi­je Keria: stu­dia Lati­na et Grae­ca. Dobrodošli so tudi pred­lo­gi drugih avtor­jev, ki bi lahko prispe­vali kaj teht­ne­ga, a se sim­poz­i­ja niso mogli udeleži­ti. Rok za odd­a­jo prispevkov ured­niko­ma je 31. maj 2016, spo­daj so prilože­na tudi zelo poenos­tavl­je­na tehnič­na navodi­la. Bistveno nače­lo je: bib­li­ograf­s­ka ref­er­en­ca je v opom­bi, s skra­jšan­im naslovom; član­ki v revi­jah in zbornikih so v nareko­va­jih, knjige v kurzivi. Pol­ni citati so v bib­li­ografi­ji. Povzet­ki v tujem jeziku so dovol­jeni in zaže­leni. Obvezen je samo abstract v slovenšči­ni in anglešči­ni, lahko tudi samo v slovenšči­ni.

Prvi dan – torek, 1. marec

Pogledi klasičnih filologov

16:30 · Mar­je­ta Šašel Kos: spre­jem udeležencev

16:45 · uvod­no pre­da­van­je: Matej HriberšekPre­va­jan­je gršk­ih in latin­skih imen

17:25 · Marko Mar­inčič: Par­ménid ali Par­meníd: prav­da, ki sploh ni črkars­ka

17:50 · razpra­va (mod­er­a­tor Brane Sene­gačnik)

18:15 · odmor s kavo in pri­grizkom

18:30 · Matej Hriberšek: Zgode in nez­gode pri pre­va­jan­ju gršk­ih in latin­skih geograf­skih imen

18:45 · Gre­gor Pobežin: Al’ prav se piše Špar­ta ali Spar­ta? Nered med antičn­i­mi imeni v zgodovinopis­nih pre­vodih

19:00 · razpra­va (mod­er­a­tor Brane Sene­gačnik)

19:30 · zaključek prve­ga dne­va sim­poz­i­ja

Dru­gi dan – sre­da, 2. marec

Slovenistični pogledi in primerjava z drugimi evropskimi jeziki

16:30 · Hele­na Dobro­voljc: Jezikoslov­na načela med izročilom, prestižem in uporab­nikom

16:55 · Vida Pust Škr­gul­ja: Dosled­nost ali kom­pro­mis? Dileme iz prakse pri sloven­jen­ju latin­skih in gršk­ih imen

17:20 · razpra­va (mod­er­a­tor­ka Nada Grošelj)

17:45 · odmor s kavo in pri­grizkom

18:10 · Mar­ta Koc­jan Bar­le: Sklan­jan­je staro­gršk­ih in latin­skih last­nih imen moškega spo­la po prvi sklan­jatvi

18:30 · razpra­va (mod­er­a­tor­ka Nada Grošelj)

18:35 · Peter Weiss: Slovnični spol (in število) pri izposo­jenkah v slovenšči­ni

19:00 · razpra­va (mod­er­a­tor­ka Nada Grošelj)

19:30 · zaključek druge­ga dne­va sim­poz­i­ja

Tretji dan – četrtek, 3. marec

Izzivi posameznih strok

16:30 · David Movrin: Spletišče z gradi­vom za razisko­van­je antičnih imen v slovenšči­ni

16:35 · Kaje­tan Gan­tar: Nekaj odprtih vprašanj o poudar­jan­ju antičnih last­nih imen

17:25 · Alen­ka Cedil­nik: Pasti uporabe antičnih imen in izra­zov v besedil­ih s področ­ja zgodovine

17:40 · razpra­va (mod­er­a­tor David Movrin)

18:00 · odmor s kavo in pri­grizkom

18:30 · Miran Špelič: Bib­lič­na in patris­tič­na ime­na v sloven­skih pre­vodih

19:00 · razpra­va (mod­er­a­tor David Movrin)

19:30 · zaključek sim­poz­i­ja

Gradivo za raziskovanje antičnih imen v slovenščini

Klasič­na filologi­ja

Pisa­va tujih, poseb­no latin­skih in gršk­ih last­nih imen v slovenšči­ni / Josip Tom­inšek. — V: Ljubl­jan­s­ki zvon 30, št. 8–9 (1910), str. 468–475, 539–543. — Knjiž­na in neko­liko popravl­je­na obja­va: Antibar­barus : studi­je o napakah in prav­il­ih slovenskega pisan­ja 1 / Jos. Tom­inšek. — Ljubl­jana : L. Schwent­ner, 1910. — 65 str. ; 23 cm.

Last­na ime­na. V: Grško-sloven­s­ki slo­var / s sode­lo­van­jem A. Brezni­ka in Fr. Jeré­ta ses­tavil Anton Dok­ler. — Ljubl­jana : Kne­zoškofi­js­ki zavod sv. Stanisla­va, 1915. — XIII, 848 str. ; 26 cm.

Pripombe k pisavi in rabi gršk­ih in latin­skih imen in tujk / Eri­ka Mihevc-Gabrovec. V: Jezik in slovst­vo 10, št. 1 (1965), str. 29–30.

Prispevek k pisavi in izgov­or­javi sodob­nih gršk­ih last­nih imen / Mar­i­jan Tavčar. — V: Jezik in slovst­vo 20, št. 7 (1974/75), str. 217–219.

Nekaj mis­li o pisavi antičnih imen in strokovnih izra­zov (1974) / Kaje­tan Gan­tar. — Opombe z bib­li­ografi­jo na kon­cu besedi­la. — Zusam­men­fas­sung. V: Arhe­ološ­ki vest­nik 25 (1974), str. 539–549.

Nekaj mis­li o pisavi antičnih imen in strokovnih izra­zov (1979) / Kaje­tan Gan­tar. ‑Zusam­men­fas­sung. — Bib­li­ografske opombe na kon­cu pis­pev­ka. V: Arhe­ološ­ki vest­nik 30 (1979), str. 548–558.

Spoz­nan­ja in pripombe javne razprave o načr­tu prav­il za novi sloven­s­ki pravopis / Pri­mož Simoni­ti, Kaje­tan Gan­tar, Eri­ka Mihevc-Gabrovec, Tone Wraber. — Ljubl­jana : Filo­zof­s­ka fakul­te­ta, Znanstveni inšti­tut, 1982. — 129 str. ; 30 cm.

Uvod­na študi­ja in prav­i­la v knji­gi Antič­na ime­na po sloven­sko / Bro­nisla­va Aubelj ; [jezikovni pre­gled Peter Weiss in Pavle Češarek]. — 1. izd. — Ljubl­jana : Mod­ri­jan, 1997. — XXX, 303 str. ; 20 cm.

Pre­va­jal­s­ka prak­sa

Tol­mač važne­jših oseb­nih imen. V: Ili­ja­da : povest sloven­s­ki mla­di­ni / pros­to po Home­r­ju pripove­du­je Andrej Kragelj. — V Gori­ci : Nar­o­d­na tiskar­na, 1900. — 267, VI str. ; 21 cm.

Sez­nam oseb in kra­jev. V: Aure­lii Augus­ti­ni Con­fes­siones / [poslove­nil Anton Sovrè]. — V Celju : Druž­ba svete­ga Mohor­ja, 1932. — [XX], 284 str. : avtorj. sl. ; 30 cm.

Imenik. V: Ili­a­da / Homer ; priredil Anton Sovrè. — V Ljubl­jani : Druž­ba sv. Mohor­ja, 1942. — 205 str. : ilus­tr. ; 21 cm. — (Cvet­je iz domačih in tujih logov. Sve­tovno slovst­vo ; 1.)

Imenik. V: Hval­ni­ca norosti = Encomi­um morias / Eras­mus Rotero­damus ; prevedel Anton Sovre. — Ljubl­jana : Držav­na založ­ba Sloveni­je, 1952. — 134 str., [1] pril. s sl. E. Roter­damskega : ilus­tr. ; 20 cm.

Sez­nam imen. V: Zgodbe / Herodot iz Halikar­nasa ; [poslove­nil Anton Sovrè, sez­nam imen ses­tavi­la Eri­ka Mihevc]. — Ljubl­jana : Držav­na založ­ba Sloveni­je, 1953–1955. — 2 zv. ; 19 cm.

Abeced­ni sez­nam oseb­nih in zeml­jepis­nih imen. V: Pelo­poneš­ka voj­na / Tuki­dides ; [prevedel Janez Fašalek, abeced­ni sez­nam oseb­nih in zeml­jepis­nih imen ses­tavi­la Mar­i­ja in Pavel Medič]. — Ljubl­jana : Držav­na založ­ba Sloveni­je, 1958. — 551 str., [1] zvd : ilus­tr., zvd. ; 21 cm.

Abeced­ni sez­nam in tol­mač. V: Pis­ma iz preg­nanst­va / Pub­lij Ovidij Nazon ; [prevedel Josip Jur­ca]. — Ljubl­jana : Držav­na založ­ba Sloveni­je, 1959. — 294 str. ; 20 cm.

Imen­sko kaza­lo. V: Dvana­jst rim­skih cesar­jev / Gaj Sve­tonij Trankvil ; [iz lat­inščine prevedel in opombe napisal Jože Šmit ; uvod Anton Sovrè]. — Ljubl­jana : Cankar­je­va založ­ba, 1960. — 390 str., [10] f. pril. ; 21 cm. — (Bios).

Razla­ga imen. V: Pod Jus­tini­janovim žezlom / Prokopij iz Cezare­je ; [izbral, prevedel in spremne besede napisal Kaje­tan Gan­tar]. — Ljubl­jana : Cankar­je­va založ­ba, 1961. — 385 str., [16] str. pril., [2] zganj. f. zvd. ; 21 cm. — (Bios).

Abeced­ni sez­nam oseb­nih in zeml­jepis­nih imen. V: Obča zgodov­ina / Poli­bios ; [prevedel Janez Fašalek ; zeml­je­v­i­di Milo­van Kran­jc; abeced­ni sez­nam oseb­nih in zeml­jepis­nih imen Ivan Sivec]. — Ljubl­jana : Držav­na založ­ba Sloveni­je, 1964. — 452 str., [16] str. pril., [2] zganj. zvd. : ilus­tr. ; 21 cm.

Imenske opombe. V: Voj­na in pre­vrat / Gaj Salustij Krisp ; [prevedel, sprem­no bese­do in opombe napisal Jože Šmit]. — V Ljubl­jani : Mladin­s­ka knji­ga, 1968. — 138 str., [4] str. pril. ; 18 cm. — (Knjižni­ca Kon­dor : izbrana dela iz domače in sve­tovne književnos­ti ; zv. 104.)

Abeced­ni sez­nam last­nih imen. V: Gal­s­ka voj­na / Gaj Julij Cezar ; [prevedel in uvod napisal Janez Fašalek ; opombe in sez­nam imen ses­tavil Ivan Sivec]. — Mari­bor : Obzor­ja, 1970. — 338 str., pril. ; 18 cm. — (Iz antične­ga sve­ta ; 12).

Slo­varček last­nih imen in strokovnih izra­zov. V: Odis­e­ja / Homer ; [izbral, prevedel, vse­bi­no pre­ostal­ih spevov povzel ter sprem­no študi­jo in slo­varček last­nih imen in strokovnih izra­zov napisal Kaje­tan Gan­tar ; likovne priloge izbral in komen­ti­ral Milček Komelj]. — Ljubl­jana : Mladin­s­ka knji­ga, 1992. — 169 str. : ilus­tr. ; 19 cm. — (Knjižni­ca Kon­dor ; zv. 263.)

Imen­sko kaza­lo. V: Izbrani dialo­gi in odlom­ki / Pla­ton ; [uvod, pre­vod in sprem­na bese­da Gorazd Koci­jančič]. — Ljubl­jana : Mladin­s­ka knji­ga, 2002. — 579 str. ; 19 cm. — (Zbir­ka Klasi­ki Kon­dor­ja ; 39).

Slo­var last­nih imen. V: Umet­nost ljubezni = Ars ama­to­ria / Pub­lij Ovidij Nazo = Pub­lius Ovid­ius Naso ; [preved­la in sprem­no bese­do napisala Bar­bara Šega Čeh]. — 1. izd. — Ljubl­jana : Mod­ri­jan, 2002. — 210 str. ; 22 cm.

Index nominum. V: O gov­orniku : tri­je pogov­ori o gov­orniku, posvečeni bratu Kvin­tu / Mark Tulij Ciceron ; [preved­la Ksen­ja Geis­ter ; sprem­na besedi­la in opombe napisal David Movrin]. — Ljubl­jana : Druži­na, 2002. — 375 str. ; 20 cm. — (Zbir­ka Sidro ; 21).

Slo­var last­nih imen. V: Zdrav­i­la za ljubezen = Reme­dia amor­is / Pub­lij Ovidij Nazo = Pub­lius Ovid­ius Naso ; [preved­la in sprem­no bese­do napisala Bar­bara Šega Čeh ; ure­di­la, opombe in slo­var last­nih imen napisala Bro­nisla­va Aubelj]. — 1. izd. — Ljubl­jana : Mod­ri­jan, 2004. — 81 str. ; 22 cm.

Slo­var last­nih imen. V: Ugra­bitev Proz­er­pine / Klavdij Klavdi­jan ; pre­vod, opombe, sprem­na besedi­la in izbor slikovne­ga gradi­va Nada Grošelj. — Ljubl­jana : Insti­tu­tum Stu­dio­rum Human­i­tatis — Fakul­te­ta za podiplom­s­ki human­is­tični študij, 2006 (Ljubl­jana : Lit­tera pic­ta). — 204 str. : ilus­tr. ; 21 cm.

Imen­sko kaza­lo. V: Bajke / Higin ; pre­vod, opombe in sprem­na študi­ja Nada Grošelj. — Ljubl­jana : Insti­tu­tum Stu­dio­rum Human­i­tatis, Fakul­te­ta za podiplom­s­ki human­is­tični študij, 2008. — 268 str. : ilus­tr. ; 21 cm.

Pre­gled last­nih imen. V: Rim­s­ki koledar / Pub­lij Ovidij Nazon ; pre­vod in sprem­na besedi­la Nada Grošelj. — Ljubl­jana : Insti­tu­tum Stu­dio­rum Human­i­tatis, Fakul­te­ta za podiplom­s­ki human­is­tični študij, 2009. — 410 str. : ilus­tr. ; 21 cm.

Imen­sko kaza­lo. V: Teogo­ni­ja ; Dela in dnevi / Heziod ; prevedel, sprem­no bese­do in opombe napisal Kaje­tan Gan­tar. — 1. izd. — Ljubl­jana : Mod­ri­jan, 2009. — 158 str. : ilus­tr. ; 23 cm.

Imen­sko kaza­lo. V: Zgodov­ina latinske književnos­ti : od začetkov do pad­ca rimskega cesarst­va / Gian Bia­gio Con­te ; [pre­vod Bar­bara Zlobec del Vec­chio … [et al.] ; pred­gov­or Marko Mar­inčič ; kaza­lo oseb­nih imen Bar­bara Zlobec del Vec­chio in Živa Borak]. — 1. izd. — Ljubl­jana : Mod­ri­jan, 2010. — 880 str. ; 25 cm.

Imen­sko in kra­jevno kaza­lo. V: Frag­men­ti pred­sokratikov / izdala Her­mann Diels in Walther Kranz ; ure­dil in uvod­no bese­do napisal Gorazd Koci­jančič ; prevedli Dašo Benko … [et al.] ; kaza­lo citi­ranih del Živa Borak ; imen­sko in kra­jevno kaza­lo Živa Borak in Luci­jan Bratuš ; bib­li­ografi­ja Bogoljub Šijaković. — Ljubl­jana : Štu­dents­ka založ­ba, 2012. — 3 zv. (XL, 615; 1085; 590 str.) : zvd. ; 24 cm. — (Knjiž­na zbir­ka Koda).

Slo­var last­nih imen. V: Meta­mor­foze / Pub­lij Ovidij Nazon ; preved­la [in sprem­no besedi­lo napisala] Bar­bara Šega Čeh. — 1. izd. — Ljubl­jana : Mod­ri­jan, 2013-. — Zv. <1-> ; 19 cm.

Kaza­lo imen. V: Slavospe­vi in izbrani frag­men­ti / Pin­dar ; izbor, pre­vod, opombe in sprem­na bese­da Brane Sene­gačnik ; [ure­dil David Movrin]. — Ljubl­jana : Druži­na, 2013. — 415 str. ; 23 cm. — (Sidera ; 1).

Imen­sko in kra­jevno kaza­lo. V: Živl­jen­ja in mis­li zna­meni­tih filo­zo­fov / Dio­gen Laert­s­ki ; prevedli Živa Borak, Gre­gor Pobežin, Matej Hriberšek. — Ljubl­jana : Belet­ri­na, cop. 2015. — 671 str. ; 24 cm.

Slovenis­ti­ka 

Namen einiger Göt­ter sc. welche in der Poe­sie vorkom­men / Marko Pohlin. V: Krayn­s­ka gram­mati­ka, das ist: Die krayner­ische Gram­matik, oder Kun­st die krayner­ische Sprache regel­richtig zu reden, und zu schreiben / welche aus Liebe zum Vater­lande, und zum Nutzen der­jeni­gen, welche diese Sprache entwed­er erler­nen, oder in sel­ber sich vol­lkom­mentlich­er machen wollen … ver­fas­set: zum Behuffe der Reisenden mit eini­gen nüt­zlichen Gesprächen verse­hen … Mar­cus a S. Anto­nio Pad­u­ano .… — Zweyte verbesserte Auflage. — Lay­bach : gedruckt bey Joh. Friedr. Eger … : im Ver­lage bey Lorenz Bern­bach­er, Burg­erl. Buch­binder, 1783. — [4], 253, [1] str. : vin­jete, ini­cialke ; 8° (17 cm).

Obras ptu­jih imén per naſ / Valentin Vod­nik, Pis­menost ali Gra­mati­ka sa perve shole, str. 161–163. — V’ Lublani : natis­nil Leopold Eger : na pro­daj v’ sholah, 1811. — VIII, 190 str. : vin­jete ; 8° (18 cm).

Bil­dung der Eigen­na­men der Alten. V: Lehrge­bäude der slowenis­chen Sprache im Kön­i­gre­iche Illyrien und in den benach­barten Prov­inzen : nach dem Lehrge­bäude der böhm. Sprache des Hrn. Abbé Dobrowsky / von Franz Ser­aph. Metelko .… — Laibach : gedruckt bey Leopold Eger …, 1825. — XXXVI, 296 str., [1] f. pril. ; 8° (22 cm).

Ime­na star­ih. V: Sloven­s­ka slovni­ca za perve slovenske šole v mestih in na deželi / po nar boljših dosadan­jih slovnic­ah zdélana od Fr. Malavašiča. — V Ljubl­jani : J. Gion­ti­ni, 1849 ([Ljubl­jana] : J. Blaznik). — VIII, 176 str. ; 18 cm.

Zla­ga ptu­jih imen. V: Sloven­s­ka slovni­ca s kratkim pre­gle­dom slovenskega slovst­va ter z mal­im cirliskim in glagoliškim berilom za Slovence / spisal Anton Janežič. — V Celovcu : založil Eduard Liegel, 1854. — 182 str. ; 8° (22 cm).

Kako obraz­i­mo tuja ime­na. V: Sloven­s­ki pravopis / ses­tavil Fr. Lev­ec. — Na Duna­ju : cesars­ka kral­je­va zalo­ga šol­skih knjig, 1899. — 167 str. ; 22 cm.

Tvoritev tujih last­nih imen. V: Janežiče­va sloven­s­ka slovni­ca : za sred­nje šole / priredil Jakob Sket. — 8., pre­de­lana izd. — V Celovcu : Druž­ba sv. Mohor­ja, 1900. — 288 str. ; 22 cm.

Tvoritev tujih last­nih imen. V: Sloven­s­ka slovni­ca za sred­nje šole / ses­tavil Anton Breznik. — Celovec : Druž­ba sv. Mohor­ja, 1916. — 273 str. : ilus­tr. ; 22 cm.

O pisavi in sklan­ji tujih last­nih imen. V: Sloven­s­ki pravopis / [po pravopis­nih in pra­vorečnih načelih, ki jih je odobri­la Pravopis­na komisi­ja Znanstvene­ga društ­va v Ljubl­jani, sta izda­jo priredi­la A. Breznik in F. Ramovš]. — Ljubl­jana : Znanstveno društ­vo, 1935. — XXIV, 299 str. ; 18 cm + poprav­ki.

Tuja last­na ime­na. V: Sloven­s­ka slovni­ca za sred­nje šole / spisal Anton Breznik. — 4., pom­nože­na izd. — V Celju : Druž­ba sv. Mohor­ja, 1934. — 261 str. : ilus­tr. ; 23 cm.

Sklan­jan­je tujih imen. V: Pre­gled slovnice slovenskega knjižne­ga jezi­ka / ses­tavil Stanko Bunc. — V Ljubl­jani : Jugoslo­van­s­ka knji­gar­na, 1940. — 152 str. : ilus­tr. ; 19 cm.

O tujih last­nih imenih. O pisavi in rabi tujk. V: Sloven­s­ki pravopis / izdala Sloven­s­ka akademi­ja znanos­ti in umet­nos­ti. — Nova izd. / [priredi­la Inšti­tut za sloven­s­ki jezik in Zavod za kul­turo slovenskega jezi­ka po 1. izd. Breznik-Ramovš: Sloven­s­ki pravopis 1935 ; ured­niš­ki odbor F. Ramovš … et al.]. — Ljubl­jana : Držav­na založ­ba Sloveni­je, 1950. — 934 str. ; 21 cm.

Tuja last­na ime­na. V: Sloven­s­ka slovni­ca / ses­tavili A. Bajec, R. Kolar­ič, M. Rupel. — Ljubl­jana : Držav­na založ­ba Sloveni­je, 1956. — 330 str. : ilus­tr. ; 21 cm.

Tuja last­na ime­na. O pisavi in rabi tujk. V: Sloven­s­ki pravopis / izdala Sloven­s­ka akademi­ja znanos­ti in umet­nos­ti ; [ured­niš­ki odbor Anton Bajec … et al.]. — Nova izd. — Ljubl­jana : Držav­na založ­ba Sloveni­je, 1962. — 1054 str. ; 21 cm.

Pre­vzete besede in besedne zveze. V: Sloven­s­ki pravopis / [ured­niš­ki odbor] Jože Toporišič … [et al.] ; izdala Sloven­s­ka akademi­ja znanos­ti in umet­nos­ti in Znanstveno­razisko­val­ni cen­ter SAZU, Inšti­tut za sloven­s­ki jezik Frana Ramovša ; [stvarno kaza­lo Janko Mod­er … et al.]. — Ljubl­jana : Znanstveno­razisko­val­ni cen­ter SAZU, Založ­ba ZRC : Delo, 2003. — XV, 1805 str. ; 24 cm.

Pravopis­je

Sloven­s­ki pravopis­ni priročnik z vidi­ka norme in pred­pisa / Hele­na Maj­cen­ovič (= Dobro­voljc). — Izvleček ; Abstract ; Sum­ma­ry. — Opombe tekoče pod besedilom. — Bib­li­ografi­ja: str. 89–93. V: Jezikoslovni zapis­ki 8, št. 1 (2002), str. 63–94.

Pravopis­je na Slovenskem / Hele­na Dobro­voljc. — Ljubl­jana : Založ­ba ZRC, ZRC SAZU, 2004. — 319 str. : ilus­tr. ; 21 cm. — (Zbir­ka Lin­gua Sloveni­ca.) — Oce­na Tine Verovnik v: Jezik in slovst­vo 50, št. 5 (sep.-okt. 2005), str. [79]-80.

Sodob­ni pravopis­ni priročnik med nor­mo in pred­pi­som / Hele­na Dobro­voljc, Nataša Jakop. — 1. izd., 2. natis. — Ljubl­jana : Založ­ba ZRC, 2012. — 271 str. : tabele ; 24 cm.

Glasovno domačen­je last­nih imen iz nela­tiničnih pisav / Aleš Pogačnik. — Bib­li­ografi­ja: str. 82–83. — Sum­ma­ry. V: Pravopis­na stikan­ja / [avtor­ji prispevkov Špela Arhar Holdt … et al.]. — Ljubl­jana : Založ­ba ZRC, 2012. — Str. 73–83.

 

Primer­jal­no jezikoslov­je

Zgodov­ina imenoslov­ja v Sloveni­ji / Alen­ka Šivic Dular. — Izvleček ; Abstract. — Viri in lit­er­atu­ra: str. 26–27. V: Jezikoslovni zapis­ki 8, št. 2 (2002), str. 7–27.

Slo­varček imenoslovnih in drugih jezikoslovnih izra­zov / ses­tavil Janez Keber. — V: Jezikoslovni zapis­ki 8, št. 2 (2002), str. 141–148.

Bib­licis­ti­ka

Loc­cumske smer­nice. V: Öku­menis­ches Verze­ich­nis der bib­lis­chen Eigen­na­men nach den Loc­c­umer Richtlin­ien / her­aus­gegeben von den Deutschen Bis­chöfen, dem Rat der Evan­ge­lis­chen Kirche in Deutsch­land und dem Evan­ge­lis­chen Bibel­w­erk ; erar­beit­et nach den Weisun­gen der Öku­menis­chen Über­set­zerkom­mis­sion von Klaus Diet­rich Fricke und Benedikt Schwank ; 2. Auflage 1981 im Auf­trag der Öku­menis­chen Revi­sion­skom­mis­sion neu bear­beit­et von Joachim Lange. — Stuttgart : Katholis­che Bibelanstalt : Würt­tem­ber­gis­che Bibelanstalt, 1981. — 2. izd. — 103 str. ; 24 cm.

Sez­nam sve­topisem­skih imen / Jože Krašovec. V: Bib­lični lek­sikon : ob štiris­to­let­ni­ci Dal­mati­nove bib­li­je / Anton Grab­n­er-Haider in Jože Krašovec s sodelav­ci. — Cel­je : Mohor­je­va druž­ba, 1984. — 816 str. : ilus­tr. ; 22 cm.

Prepiso­van­je ali pre­va­jan­je last­nih imen v pre­vodih Svete­ga pis­ma / Jože Krašovec. — Opombe z bib­li­ografi­jo pod črto. — Povzetek ; Sum­ma­ry. V: Bogoslovni vest­nik 63, št. 2 (2003), str. 165–192.

Eti­mološ­ka razla­ga sve­topisem­skih imen kot lingvis­tično in lit­er­arno izrazno sred­st­vo v izvirniku in pre­vodih / Jože Krašovec. — Opombe pod črto. — Povzetek ; Sum­ma­ry. V: Bogoslovni vest­nik 65, št. 1 (2005), str. 5–42.

Sve­topisem­s­ka last­na ime­na : foneti­ka, eti­mologi­ja, pre­va­jan­je in transli­teri­ran­je = Bib­li­cal prop­er names : pho­net­ics, ety­mol­o­gy, trans­la­tion and translit­er­a­tion / Jože Krašovec ; [pre­vod Jože Krašovec, Janez Zupet]. — Ljubl­jana : Sloven­s­ka akademi­ja znanos­ti in umet­nos­ti : Znanstveno­razisko­val­ni cen­ter SAZU, Založ­ba ZRC, 2007. — 263 str. ; 24 cm.

Geografi­ja

Zeml­jepišče­va slovenšči­na / Jože Toporišič, Delo, 7. jan­u­ar 1972, str. 6. Ponatis­njeno v: Inter­vju­ji in polemike / Jože Toporišič ; ure­di­la Mate­ja Jemec Tomazin. — Ljubl­jana : Založ­ba ZRC, ZRC SAZU, 2011. — 429 str. ; 25 cm. — (Zbir­ka Lin­guis­ti­ca et philo­log­i­ca ; 25.)

Angleš­ka zeml­jepis­na last­na ime­na v slovenskem pre­vo­du angleškega tur­is­tične­ga vod­ni­ka po Lon­donu / Moj­ca Hoče­var. — O pre­va­jan­ju anglešk­ih zeml­jepis­nih in stvarnih last­nih imen v slovenšči­no v tur­is­tičnem vod­niku Mesto na dlani: Lon­don (1997). — Viri ; Lit­er­atu­ra: str. 307. V: Jezik in slovst­vo 45, št. 7/8 (jun. 1999/2000), str. 294–307.

Sez­nam tujih zeml­jepis­nih imen v slovenskem jeziku / Dra­go Klad­nik. — Besedil­ni podat­ki. — Ljubl­jana : Geo­det­s­ka upra­va Repub­like Sloveni­je, 2001.

Geografov pogled na tuja zeml­jepis­na ime­na / Dra­go Klad­nik ; [sum­ma­ry trans­lat­ed by Jean McCol­lis­ter]. — Graf. prikazi. — Bib­li­ografi­ja: str. 22–23. — Izvleček ; Abstract ; Sum­ma­ry. V: Geograf­s­ki vest­nik 77, št. 2 (2005), str. 9–23.

Zeml­jepis­na ime­na v Atlantu [Mate­ja Cigale­ta iz 1869–1877] in nji­hov pomen za sodob­no imenoslov­je : gora Balkan se imenu­je bol­gar­s­ki Stara plan­i­na  / Dra­go Klad­nik. — Graf. prikazi. — Lit­er­atu­ra pod besedilom. V: Atlant / [avtor­ji poglav­ij Dra­go Perko … [et al.]. — Ljubl­jana : Založ­ba ZRC, ZRC SAZU, 2005. — Str. 14–15.

Pogle­di na podomače­van­je tujih zeml­jepis­nih imen [Elek­tron­s­ki vir] / Dra­go Klad­nik ; pre­va­jalec Wayne J. D. Tut­tle. — El. knji­ga. — Ljubl­jana : Založ­ba ZRC, ZRC SAZU, 2007. — (Georitem ; 2).

Podomače­na tuja zeml­jepis­na ime­na v sloven­skih atlasih sve­ta / Dra­go Klad­nik ; [kar­tograf­ki Jerne­ja Fridl, Mate­ja Breg ; pre­va­jalec Don­ald F. Reindl]. — Ljubl­jana : Založ­ba ZRC, 2007. — 220 str. : ilus­tr., zvd. ; 24 cm.

Dru­ga področ­ja

Sloven­jen­je v posred­nih pre­vodih japonske književnos­ti / Iztok Ilc. — Bib­li­ografi­ja: str. 63–66. — Povzetek. V: Azi­jske in afriške študi­je 13, št. 2 (2009), str. 39–70.

Pre­gled nači­nov latinizaci­je kita­jskega jezi­ka in primer­ja­va poglav­it­nih sis­te­mov / Mate­ja Petro­včič. — Bib­li­ografi­ja: str. 102. — Povzetek. V: Azi­jske in afriške študi­je 13, št. 2 (2009), str. 83–102.

Pre­gled para­grafov Slovenskega pravopisa s primeri iz kita­jskega jezi­ka / Mate­ja Petro­včič. — ilus­tr. — Bib­li­ografi­ja: str. 113. — Povzetek. V: Azi­jske in afriške študi­je 13, št. 2 (2009), str. 103–113.

Urad­na kita­js­ka latinič­na pisa­va in pravil­no pisan­je kita­jskih imen v slovenšči­ni / Jana S. Rošk­er. — Bib­li­ografi­ja: str. 81–82. — Povzetek. V: Azi­jske in afriške študi­je 13, št. 2 (2009), str. 73–82.

Pred­lo­gi za zapiso­van­je in preg­iban­je besed iz japonskega jezi­ka / Bar­bara Mlakar, Iztok Ilc. — Bib­li­ografi­ja: str. 13. — Povzetek. V: Azi­jske in afriške študi­je 13, št. 2 (2009), str. 3–13.

Pred­lo­gi za zapiso­van­je in preg­iban­je besed iz kita­jskega jezi­ka / Mate­ja Petro­včič. — Bib­li­ografi­ja: str. 24. — Povzetek. V: Azi­jske in afriške študi­je 13, št. 2 (2009), str. 15–24.

Povezave

Vox Grae­ca : A Guide to the Pro­nun­ci­a­tion of Clas­si­cal Greek / by W. Sid­ney Allen. — 3rd ed. — Lon­don : Cam­bridge Uni­ver­si­ty Press, 1987. — XIV, 200 str. ; 22 cm.

Vox Lati­na : A Guide to the Pro­nun­ci­a­tion of Clas­si­cal Latin / by W. Sid­ney Allen. — 2nd ed. — Lon­don : Cam­bridge Uni­ver­si­ty Press, 1978. — XIV, 148 str. ; 22 cm.

Per­so­nen­na­men der Antike : PAN : Anset­zungs- und Ver­weisungs­for­men gemäß den RAK / erar­beit­et von der Bay­erischen Staats­bib­lio­thek. — Wies­baden : Rechert, 1993. — XXVI, 613 str. ; 29 cm. — Regeln für die alpha­betis­che Kat­a­l­o­gisierung ; Bd. 7.

Wörter­buch der griechis­chen Eigen­na­men / Wil­helm Pape, 2.te Aufl., neu bearb. von Gus­tav Eduard Bensel­er. Abthlg 1–2, 3–4. — Braun­schweig : Vieweg, 1863–1870. — 8°.

Citi­ran­je v revi­ji Keria

Skra­jšana navodi­la za obja­vo.

Swift-Battle