seminar

Posodobitveni seminar za učitelje

V soboto, 5. mar­ca 2016, je v okviru pro­gramov pro­fe­sion­al­ne­ga uspos­abl­jan­ja pri Cen­tru za pedagoško izo­braže­van­je Filo­zofske fakul­tete na Odd­elku za klasično filologi­jo potekal sem­i­nar za osnovnošolske in gim­naz­i­jske učitel­je lat­inščine in stare grščine z naslovom “Lat­inšči­na in gršči­na v zrcalu lit­er­a­ture”.

Cilj tokrat­ne­ga srečan­ja je bila sez­nanitev z novi­mi didak­tičn­i­mi pristopi ter kri­tični premis­lek o obsto­ječih meto­dah na področju pouče­van­ja antične književnos­ti; nad­gra­ditev znanj, pri­dobljenih med študi­jem klasične filologi­je; ter sez­nanitev z novi­mi odkritji na področju antične lit­er­a­ture. Posamezn­im pre­da­van­jem je sledi­la diskusi­ja z zas­tavl­jan­jem vprašanj ter izmen­ja­vo izkušenj in stal­išč.

Letošn­je teme so bile ocen­je­van­je znan­ja lat­inščine po klasi­fikaci­ji CEF (Cen­tral Euro­pean Frame­work) (Marko Mar­inčič); učbenik Kot Riml­jani in rim­s­ka književnost kot skupin­s­ki pro­jekt (David Movrin); tuji tren­di v pouče­van­ju lat­inščine in grščine (Andre­ja Inkret); ter Homer na odru: izzivi Ili­ade v Gal­luso­vi dvo­rani (Jernej Loren­ci). Sem­i­nar pote­ka vsako leto, morebit­na vprašan­ja in pred­loge za nasled­nje leto so dobrodošli.