Poletna šola klasičnih jezikov v Delfih 2017

Polet­na šola 2017 — Odd­elek za klasično filologi­jo FF UL in Društ­vo za antične in human­is­tične študi­je tudi letos vabi­ta na polet­no šolo v Delfih. Namen­je­na je dijakom in pro­fe­sor­jem sloven­skih in zame­jskih gim­naz­ij. Šola bo tra­jala od 24. juni­ja do 1. juli­ja 2017.

Evrop­s­ki kul­turni cen­ter v Delfih, kjer se bo šola odvi­jala, sta v šest­de­setih zas­no­vala arhitek­ta Kon­stan­ti­nos Kit­sikis in Anto­nis Lam­bakis. Gre za dva pomem­b­na pred­stavni­ka mod­ernistične šole. Zgradili so ga na gozd­natem pobočju neposred­no pred vasi­co. To je kak­ih deset min­ut hoje od arhe­ološkega najdišča, in sicer na zaseb­nem, štiri­deset hek­tarov velikem zemljišču. V pre­ple­tu stekla, bet­ona, lesa, kam­na, škrža­tov ter umet­nišk­ih skulp­tur je nastal hotel s 45 soba­mi. Zas­no­vane so kot niz hišic z raz­gle­dom na Kor­ints­ki zaliv. Ob njem je sodob­no kon­fer­enčno središče z dve­ma veliki­ma dvo­rana­ma (»Apolono­vo« in »Dion­i­zo­vo«) s sku­paj 330 sedeži, tre­mi pomožn­i­mi dvo­rana­mi, knjižni­co, razs­tavn­im pros­torom in tajništvom. To skozi vse leto prire­ja srečan­ja na temo kul­ture, umet­nos­ti in izo­braže­van­ja. V hribu nad vsem tem je odprto (»Frini­ho­vo«) gledal­išče, izčišče­na kam­ni­ta aluz­i­ja na antič­na gledal­išča, kjer je pros­to­ra za pri­b­ližno 1100 gledal­cev. Cen­ter skozi vse leto orga­nizira pro­grame, namen­jene dijakom, štu­den­tom in pro­fe­sor­jem klasičnih jezikov.

Prijave

Kan­di­dati, ki bodo spre­jeti na polet­no šolo, bodo morali do kon­ca mar­ca 2017 na račun Društ­va za antične in human­is­tične študi­je Sloveni­je vplačati zne­sek za stroške bivan­ja (pol­ni pen­zion) v Evropskem kul­turnem cen­tru v Delfih ter za stroške sem­i­nar­ja, obo­je sku­paj 260 evrov. Do odho­da v Grči­jo bo tre­ba nato porav­nati še stroške pre­voza in nočitve na poti, sku­paj 140 evrov. O podrob­nos­tih v zvezi s plačilom boste obveščeni hkrati z obvestilom o spre­je­mu. Učitel­jem, ki se bodo udeležili poletne šole, bo fakul­te­ta izdala potrdi­lo v skladu z zad­njim odstavkom 19. čle­na Pravil­ni­ka o napre­dovan­ju zaposlenih v vzgo­ji in izo­braže­van­ju v nazive.

Pro­gram je na voljo v pripon­ki. Pri­javni­co z izpol­njen­i­mi podat­ki vrnite Jerne­ji Kavčič, Odd­elek za klasično filologi­jo, Ašk­erče­va 2, SI-1000 Ljubl­jana, s prip­i­som »Polet­na šola klasičnih jezikov v Delfih 2017«. Pošl­jete lahko tudi skeni­ra­no po elek­tron­s­ki pošti na naslov jerneja.kavcic@guest.arnes. Pri­javite se lahko tudi s pomočjo obraz­ca na tej splet­ni strani. Orga­ni­za­tor­ji bodo veseli tudi vaših morebit­nih vprašanj.

Polet­na šola, pro­gram 2017