Posodobitveni seminar za učitelje latinščine in stare grščine

Posodobitveni sem­i­nar za učitel­je lat­inščine in stare grščine je namen­jen sez­nanitvi z novost­mi na področju latinskega in staro­grškega jezikoslov­ja; kri­tične­mu premis­leku o možnih vplivih novih tren­dov na pedagoško prak­so; delitvi izkušenj in dobrih praks pri pouku lat­inščine v sloven­skih šolah; ter sez­nanitvi z novi­mi pre­vo­di in inter­pretaci­ja­mi latin­skih in staro­gršk­ih besedil.

*   *   *

Filo­zof­s­ka fakul­te­ta Uni­verze v Ljubl­jani
Sob­o­ta, 13. 5. 2017, pre­daval­ni­ca 345, s pričetkom ob 9.00

*   *   *

Andre­ja Inkret:
Gledal­iš­ka pred­sta­va kot didak­tično sred­st­vo?
(primer letošn­je upri­zoritve Sofoklove Antigone
v reži­ji Eduar­da Mil­er­ja, SNG Dra­ma Ljubl­jana)

*   *   *

Jele­na Isak Kres:
Novi pre­vod Home­r­jeve Ili­ade
ali pre­va­jan­je Home­r­ja od antike do danes

*   *   *

odmor

*   *   *

Jerne­ja Kavčič:
AcI v mod­erni jezikoslovni teori­ji
in v pedagoš­ki prak­si

*   *   *

David Movrin
in štu­den­ti v Kat­ulovem sem­i­nar­ju:
Delo s Kat­u­lom pri pouku — pred­nos­ti in pasti

*   *   *

Živa Kham Oma­hen, Jan­ja Žmavc in David Movrin:
Varia (novice, pred­lo­gi, sug­esti­je)

*   *   *

Varia (nadal­je­van­je)
ob kosilu in/ali kavi v gos­til­ni Pod Lipo

*   *   *

Dobrodošli!