Zagovor

Podobe grškega simpozija

Jan Peter­nelj bo na Odd­elku za klasično filologi­jo v sre­do, 5. juli­ja 2017, zago­var­jal mag­istrsko nal­o­go z naslovom Podobe grškega sim­poz­i­ja v Cor­pus Theog­nideum in Kseno­fontovem Sim­poz­i­ju. Zagov­or bo ob 9.00 v pre­daval­ni­ci 325. Vabljeni!

Izvleček

Sim­poz­ij je bil v antični Grči­ji družbeno-poli­tič­na insti­tu­ci­ja. Pravi razmah je doživ­el v arhaični dobi, ko se je na celot­nem grškem območju začel pojavl­jati tudi kot lit­er­arni motiv v elegičnih pes­nit­vah. Sim­poz­ij se v grobem deli na dve vrsti. Javni in zaseb­ni sim­poz­ij se raz­liku­je­ta. Javni je bil ver­jet­no bolj urad­ne­ga in zadržane­ga znača­ja, na zaseb­nem sim­poz­i­ju pa je bilo vzduš­je bolj sproščeno in manj for­mal­no. Med bolj zna­n­i­mi avtor­ji, kater­ih dela so pose­bej drago­ce­na za poz­na­van­je sim­poz­i­ja, sta Teog­nis s pes­niško zbirko Cor­pus Theog­nideum in Kseno­font s svo­jim delom Sim­poz­ij. Oba slika­ta zaseb­ni sim­poz­ij. Dejst­vo, da se podobi sled­nje­ga pri avtor­jih raz­liku­je­ta, gre prip­isati različn­im kul­turn­im in družben­im vlogam, ki jih je ta insti­tu­ci­ja imela v geograf­sko in časovno odd­al­jenih živl­jen­jskih pros­torih teh avtor­jev.