Konferenca GLAS 2017 – Graecae Latinaeque antiquitatis studentes


Med 14. in 16. juli­jem se je na Filo­zof­s­ki fakul­teti v Ljubl­jani odvi­jala tret­ja region­al­na kon­fer­en­ca štu­den­tov klasične filologi­je GLAS (Grae­cae Lati­naeque antiq­ui­tatis stu­dentes), namen­je­na pove­zo­van­ju štu­den­tov klasične filologi­je iz jugov­zhodne Evrope. Leta 2015 se je odvi­la v Beogradu, leta 2016 v Sofi­ji, letos pa smo jo gos­tili v Ljubl­jani. Na kon­fer­en­ci je svo­je prispevke pred­stavl­ja­lo 35 štu­den­tov iz Srbi­je, Hrvaške, Make­donije, Bol­gar­i­je, Grči­je in Sloveni­je.

Prvi dan (petek, 14. 7.)

11.00–12.00
Reg­is­traci­ja

12.00–13.00
doc. dr. Matej Hriberšek (otvoritveno pre­da­van­je)
Libraries in Ancient Rome: a Sur­vey

13.00–13.20
Marko Vitas
Par­tic­u­lar­i­sa­tion as a Styl­is­tic and Poet­ic Device in Horace’s Poet­ry

13.20–13.40
Burim Mehme­di
Rec­og­niz­ing the Author­ship of Ele­giac Vers­es in the Lyric Age of Greece

13.40–14.00
Jovana Radenković
Topoi of the Roman Love Ele­gy in Branko Radiče­vić’s Poet­ry

14.00–14.20
Ste­fan Hris­tov
The Ever­last­ing Fame of the Poets: Horace and Pushkin

14.20–14.40
Odmor

14.40–15.00
Aiša Napast
Saxo Gram­mati­cus: Ges­ta Dano­rum

15.00–15.20
Ana Bem­bič
Hrotsvitha of Gan­der­sheim or Mid­dle Ages Chal­leng­ing Ter­en­tius

15.20–15.40
Anja Božič
Evo­lu­tion of Human­is­tic Auto­bi­og­ra­phy in Let­ters: Petrar­ch’s Epis­to­la pos­ter­i­tati as the Human­ist’s Mod­el for Self-rep­re­sen­ta­tion

15.40–16.00
Jan Dominik Bogataj
First Sloven­ian Patris­tic Trans­la­tion: Philo­log­i­cal and The­o­log­i­cal Approach of p. Kle­men Velikon­ja (1775–1830)

16.00–17.30
Kosi­lo

17.30–20.00
Voden spre­hod po Ljubl­jani

20.00–22.00
doc. dr. Branko Sene­gačnik (večer­no pre­da­van­je)
Poet­ry and Real­i­ty in Pla­to, Pro­clus and Erich Neu­mann
Klub Grom­ka, Metelko­va

22.00
Družab­ni večer
AKC Metelko­va

Drugi dan (sobota, 15. 7.)

10.00–10.20
Rok Kunt­ner
Pecu­liar­i­ties of Ancient Arca­di­an Dialect

10.20–10.40
Dani­lo Sav­ić
The Ety­mol­o­gy of »βούλομαι« and »βουλή«

10.40–11.00
Luka Brenko, Maja Rot­ter
The Prob­lem of Iota in ἰχθῦς

11.00–11.20
Mil­i­ca Janković
Vul­gar Latin and the For­ma­tion of Romance Lan­guages

11.20–11.40
Odmor

11.40–12.00
Višn­ja Bojović
Inter­pre­ta­tion of Cathar­sis as an Eth­i­cal Bal­ance

12.00–12.20
Ben­jamin Miho­ci
Oedi­pus as a Char­ac­ter in Sopho­cles’ and Seneca’s Tragedies

12.20–12.40
Klara Keršič
Θεὰ ἀπὸ μηχανῆς in Euripi­des’ Hip­poly­tus

12.40–13.00
Ante Grković
The Role of the Let­ter in Euripi­des’ Hip­poly­tus and Xenophon’s Eph­esian Tale

13.00–16.00
Kosi­lo

16.00–16.20
Tsve­tomi­ra Kol­e­va
What is νηπενθής? Pierre Petit’s Notions on νηπενθής and the Scholas­tic Tra­di­tion on Home­r’s Odyssey

16.20–16.40
Ivana Zeče­vić
Herodotus at the Zoo: Unusu­al Descrip­tions of Ani­mals in Herodotus’ His­to­ries

16.40–17.00
Mar­i­ja Gmitro­vić
Fig­u­ra­tive Use of Col­or Terms in Latin

17.00–17.20
Miloš Mil­ić Radiše­vić
The Greek Archi­tects of the Roman Room and its Lat­er Inhab­i­tants

17.20–17.40
Odmor

17.40–18.00
Alexan­dra Dim­itro­va
A Seem­ing Con­tra­dic­tion in the Use of mis­eri­cor­dia in Seneca’s De clemen­tia

18.00–18.20
Mar­i­ja Man­asievs­ka
Chris­t­ian Here­sies on the Balkan – Sim­i­lar­i­ties with the Balkan Cults and Philoso­phies

18.20–20.00
Odmor

20.00
Družab­ni večer
Foer­ster pub

Tretji dan (nedelja, 16. 7.)

10.00–10.20
Isido­ra Tolić
Μένιππος ἢ Νεκυομαντεία: An Inter­tex­tu­al Analy­sis

10.20–10.40
Stephanie Dane­va
The Funer­ary Inscrip­tion of Tri­mal­chio: Between Real­i­ty and Fic­tion

10.40–11.00
Mar­i­jana Njergeš
Mock­ing Death – Lucian’s Views on Death and Funer­ary Prac­tices

11.00–11.20
Niko­la Gol­ubović
Mise-en-scène: Petro­n­ius’ Self-con­scious Satire

11.20–11.40
Kris Krasimirov Evti­mov
How Inter­net Memes Help to Save Ancient Cul­ture

11.40–12.00
Odmor

12.00–12.20
Jovan Cvjetičanin
Nos­tris ex ossi­bus ultor. Han­ni­bal as the Epic (Anti)Hero in the Puni­ca of Sil­ius Itali­cus

12.20–12.40
Alek­sander Anđelović
Char­ac­ter­is­tics and Phys­i­cal Descrip­tions of Tro­jan Heroes in John Malalas’ Χρονογραφία

12.40–13.00
Mil­i­ca Sto­janović
Anna Kom­ne­na’s Alex­i­ad – Deter­mi­na­tion of Genre: Is This Mas­ter­piece Epic His­to­ry?

13.00–13.20
Odmor

13.20–14.20
doc. dr. David Movrin (zaključno pre­da­van­je)
Strug­gling for Ideynost: The Dis­creet Polit­i­cal Charm of Greek and Latin

14.20–14.40
Sklep­ne besede

Zbornik povzetkov (v anglešči­ni)

Fotografi­ral je Jakob Grč­man.