Andronicus 2017 — poletna šola prevajanja iz klasičnih jezikov

Polet­na šola pre­va­jan­ja iz klasičnih jezikov Andron­i­cus, poimen­o­vana po Grku, ki je v lat­inšči­no prevedel Home­r­je­vo Odis­e­jo, je med 21. in 25. avgus­tom 2017 potekala na Odd­elku za klasično filologi­jo Filo­zofske fakul­tete, poleg pre­da­vanj in delavnic v sami hiši pa je pro­gram zaje­mal tudi niz kratk­ih filološk­ih ekskurz­ij – spre­hodov po Ljubl­jani. Šola je bila v prvi vrsti namen­je­na dijakom z osnovn­im znan­jem lat­inščine ali grščine, ki se želi­jo raz­gle­dati po osno­vah lit­er­arne­ga pre­va­jan­ja; pa tudi nji­hovim pro­fe­sor­jem in vsem latin­is­tom in gre­cis­tom, ki razmišl­ja­jo o delu v šol­stvu. Letošn­ji teden je bil namen­jen sez­nanitvi z osno­va­mi pre­va­jan­ja v teori­ji in prak­si ter z napred­ni­mi pripo­moč­ki za delo s klasičn­i­mi jezi­ki. Poleg pro­fe­sor­jev na Odd­elku za klasično filologi­jo FF UL in uvel­javl­jenih pre­va­jal­cev so udeležence pri delu spreml­jali tudi štu­den­ti lat­inščine in grščine, ki so mla­jše kolege v svet antike uva­jali s pomočjo sproščene­ga, dinamične­ga in ust­var­jal­ne­ga sode­lo­van­ja. Antiko in oba klasič­na jezi­ka je polet­na šola tako pred­stavi­la na način, ki v šol­skih klopeh pre­pros­to ni mogoč.

V petih inten­zivnih dneh, od ponedelj­ka do pet­ka, se je zvrsti­lo dobrih dva­jset pre­da­vanj in delavnic s področ­ja lat­inščine in grščine. Med obrav­na­va­n­i­mi tema­mi so bile letos nasled­nje: speci­fi­ka dela z antičn­i­mi viri; rav­nan­je s slo­var­ji za lat­inšči­no in gršči­no; poseb­nos­ti dela s klasičn­i­mi besedili; srečan­ja z uvel­javl­jen­i­mi pre­va­jal­ci; dig­i­tal­na filologi­ja in delo s human­is­tičn­i­mi podatkovn­i­mi baza­mi; ter niz kra­jših ekskurz­ij z obis­ki ustanov (knjižnic, muze­jev in arhivov), na katere se bodo udeležen­ci lahko v pri­hod­nos­ti obrnili pri samosto­jnem delu. Pogoj za sode­lo­van­je je bil poleg vesel­ja do klasičnih jezikov in prenos­ni­ka z dostopom do inter­ne­ta tudi pamet­ni tele­fon z aplikaci­ja­ma SPQR Latin Dic­tio­nary and Read­er (Paul Hud­son) ter LSJ Greek Dic­tio­nary (Wal­ter M. Shan­druk). Šola, ki je bila letos na pro­gra­mu prvič in v tem smis­lu neko­liko eksper­i­men­tal­na, bo tudi nasled­nje leto potekala v zad­njem avgus­tovskem ted­nu, od 27. do 31. 8. 2018. Dobrodošli!

Andron­i­cus 2017, pro­gram poletne šole (pdf)
 

Fotografi­je: udeležen­ci poletne šole.