Dnevi Andrea Diva

Dnevi Andreja Diva iz Justinopole

Fakul­te­ta za human­is­tične študi­je Uni­verze na Pri­morskem, Osred­n­ja knjižni­ca Sreč­ka Vil­har­ja Kop­er, Ital­i­jan­s­ka nar­o­d­na skup­nost »San­to­rio San­to­rio« Kop­er ter Društ­vo za antične in human­is­tične študi­je Sloveni­je so ob pod­pori Mestne občine Kop­er in časopisne hiše »Pri­morske novice« priprav­ili sim­poz­ij Div­ina: dnevi Andre­ja Diva iz Justino­polele gior­nate di stu­dio su Andrea Divo Giusti­nop­o­li­tano ob odprtju razs­tave najstare­jših tiskov del Petra Pavla Verg­er­i­ja ml. Odvil se je v petek, 27. 10. 2017, najprej v sejni dvo­rani Pre­torske palače v Kopru, nato pa v pros­torih UP Fakul­tete za human­is­tične študi­je v Kopru.

Program

10.00 – 12.00 | Otvoritev sim­poz­i­ja, prvi del – Pre­tor­je­va palača, Titov trg

10.00 – 10.30 | Uvod­ni nagov­ori (D. Run­co, direk­tor knjižnice Sreč­ka Vil­har­ja; prof. dr. Ire­na Lazar, dekan­ja UP FHŠ; Gre­gor Pobežin, predsed­nik DAHŠ)

10.30 – 11.00 | Marko Mar­inčič: Amore patri­ae teneri non potu­it: Dva Verg­er­i­ja o mejah lokalne­ga patri­o­tiz­ma

10.00 – 11.30 | Peter Što­ka: Verg­er­i­je­vi pis­mi Janu Lutomirske­mu in Johanu Opor­inu

11.30 – 12.00 | Neven Jovanović: O napadih Pavla Skalića na Verg­er­i­ja

12.00 – 13.30 | Otvoritev razs­tave v Knjižni­ci Sreč­ka Vil­har­ja, zakus­ka

13.30 – 15.00 | Dru­gi del sim­poz­i­ja: pros­tori UP FHŠ

13.30 – 14.00 | Matej Hriberšek: Zbir­ka mla­dost­nih latin­skih pes­mi ško­fa Tomaža Hre­na z naslovom Libel­lus poe­ma­tum: njene značil­nos­ti, vred­nost in pomen

14.00 – 14.30 | Petra Šoš­tar­ić: Gov­or tujcev v Divovem pre­vo­du Aristo­fana (Gov­or stranaca u Divovom pri­jevo­du Aristo­fana)

14.30 – 15.00 | Milenko Lončar: Šifre Antu­na in Mihovi­la Vrančića (Šifre Antu­na i Mihovi­la Vrančića)

15.00 – 15.30 | Odmor za kavo

15.30 – 16.00 | Andri­ana Grze­lak-Krzymi­anows­ka: A Short Review of Pol­ish Med­ical Writ­ings in Latin from Medieval Times to the Con­tem­po­rane­ity

16.00 – 16.30 | Gre­gor Pobežin: Od kon­cilskega ambasador­ja do kon­cilskega kri­ti­ka – Verg­er­ij in nje­govi Duae actiones

16.30 | Zaključek sim­poz­i­ja

17.00 – 18.00 | Dram­s­ka skupina Odd­el­ka za klasično filologi­jo Uni­verze v Zadru: Aristo­fanove ptice iz Kuku­maglajgra­da

19.00 | Večer­ja za udeležence sim­poz­i­ja

Andreas Divus

Divus (Divo, Dev, Boxi­ch, Božič) Andreas Justi­nop­o­li­tanus, human­ist in pre­va­jalec, rojen v Kopru okrog 1490, umrl po l. 1548 nez­nano kje in kdaj. Bil je sodob­nik in pri­jatelj koprskega ško­fa Petra Pavla Verg­er­i­ja ml. (1498–1565), kar­di­nala Alek­san­dra Far­ne­se­ja (1467–1549, pozne­jše­ga papeža Pavla III.), pes­ni­ka in human­ista Ottoniel­la Vide (1495–1551) in padovanskega ško­fa Alvisa Pisana. Šolal se je v Kopru, Benetkah in Padovi ter zaslov­el kot latin­ist, ki je uspešno pre­va­jal dela gršk­ih klasikov Home­r­ja, Aristo­fana in Teokri­ta, kater­ih natis­njeni pre­vo­di so ohran­jeni, a ver­jet­no tudi drugih – sam omen­ja Hes­io­da v posveti­lo svo­je­ga pre­vo­da Home­r­je­vih del («sub­lim­ia mag­ni Hes­io­di scrip­ta»).

Nje­govi pre­vo­di so bili zelo cen­jeni pri sodob­nikih in tudi pozne­je, pre­vod Home­r­ja je imel vsaj tri­na­jst izdaj (1537–1656), pre­vod Aristo­fana vsaj deset izdaj (1538–1625) in pre­vod Teokri­ta dve izda­ji (1539–1554). Nje­gov­im pre­vodom, zlasti po ams­ter­dams­ki izda­ji, ki jo je 1656 priprav­il Cor­nelius Schrev­elius, so oči­tali slabo lat­inšči­no in neupošte­van­je slovničnih prav­il. Zato so najbrž izostale nadaljn­je izda­je, čeprav dve nje­govi posvetili k pre­vodom Home­r­ja priča­ta nasprot­no. Napisani sta v ele­gant­nih in celo vzornih ciceron­skih stavk­ih, a tu ni mogoče oporekati dejst­va, da sta to izvir­na ses­tavka, ki ju je napisal sam Divus. Prvo posveti­lo je v prozi in je naslovl­jeno na koprskega ško­fa P. P. Verg­er­i­ja ml., dru­go pa v verz­ih (41 hek­sametrov) in je namen­jeno štu­den­tom grške književnos­ti (prim. del­ni pre­vod: ZČ 1970, 276–78). Sicer pa je lat­inšči­no nje­gov­ih pre­vodov sis­tem­atično pre­tre­sel G. Babud­er (Atti dell’ I. R. Gin­na­sio supe­ri­ore di Capodis­tria 1865). (Pri­mors­ki sloven­s­ki biograf­s­ki lek­sikon)

Divov opus

Home­ri, poet­arum omni­um prin­cip­is, Ilias Andrea Divo Justi­nop­o­li­tano inter­prete ad ver­bum trans­la­ta … (Veneti­is 1537, Lug­duni 1538). Posveti­lo P. P. Verg­er­i­ju ml.; Home­ri Ilias ad ver­bum trans­la­ta A. Divo Justi­nop­o­li­tano inter­prete … (Parisi­is 1538, Salin­giaci 1540); Home­ri poet­ae claris­si­mi Odyssea Andrea Divo Justi­nop­o­li­tano inter­prete … (Veneti­is 1537, Lug­duni 1538, 1539); Home­ri opera graeco­lati­na quae­qui­dem nune extant omnia … (Basileae 1561, 1567; Argen­torati 1564; Aure­li­ae Allo­brogum 1588, 1609; Lug­duni 1656); Aristo­pha­nis … Comoe­di­ae undec­im e grae­co in lat­inum ad ver­bum trans­latae Andrea Divo Justi­nop­o­li­tano inter­prete … (Veneti­is 1538, 1548; Basileae 1539, 1542, 1552; Lug­duni Bata­vo­rum 1554, 1624, 1625); Aristo­pha­nis … Comoe­di­ae: Plu­tus, Neb­u­lae, Ranae, Egui­tes, Acharnes, Ves­pae, Ares, Pax, Conci­nantes, Sacra Cereris cel­e­brantes, Lysis­tratae. E grae­co in lat­inum ad ver­bum trans­latae Andrea Divo inter­prete (Veneti­is 1597); Aristo­pha­nis Comoe­di­ae undec­im … inter­pre­ta­tione Nicode­mi Frischli­ni, Flo­ren­tis Chris­tiani et Andreae Divi (Aure­li­ae Allo­brogum 1607, 1608); The­o­criti Syra­cu­sani … Idyl­lis trig­in­ta­sex, recens e grae­co in lat­inum ad ver­bum trans­la­ta, Andrea Divo Justi­nop­o­li­tano inter­prete … (Veneti­is 1539, Basileae 1554). Posveti­lo Ottoniel­lu Vidi.