Martti Leiwo

Martti Leiwo: Ena ali več grščin?

V sre­do, 22. 11., bo na Odd­elku za klasično filologi­jo pre­daval prof. dr. Mart­ti Lei­wo z Uni­verze v Helsinkih. Prof. Mart­ti Lei­wo je eden vodil­nih strokovn­jakov s področ­ja zgodovine grškega jezi­ka, dvo­jez­ičnos­ti v anti­ki, zgodovinske soci­ol­ingvis­tike in papirologi­je. Je avtor mono­grafi­je o jezikovni podobi antične­ga Neapl­ja (Neapoli­tana: A study of pop­u­la­tion and lan­guage in Grae­co-Roman Naples, Helsin­ki 1994) in mnogih razprav v ugled­nih pub­likaci­jah. Delu­je kot pro­fe­sor na Uni­verzi v Helsinkih, v pretek­losti pa je bil več let tudi direk­tor Finskega arhe­ološkega inšti­tu­ta v Ate­nah.

V svo­jem razisko­val­nem delu se ukvar­ja z vprašan­ji, kot so: helenis­tič­na kojne in nje­na region­al­na diverz­i­fikaci­ja, stik med kop­tšči­no in gršči­no v Egip­tu, vlo­ga latinskega jezi­ka v antičnem Egip­tu, razmer­je med lat­inšči­no in gršči­no v J Ital­i­ji, niž­ja pogov­or­na gršči­na in njeno razmer­je do drugih zvrsti grškega jezi­ka.

Zvrsti grškega jezika na papirusnih najdbah

V pre­da­van­ju na Odd­elku za klasično filologi­jo bo gov­o­ril o zvrsteh grškega jezi­ka, kot jih izpriču­je­jo nelit­er­arne, zlasti papirusne najdbe iz Egip­ta. Naslov pre­da­van­ja je: “Ena ali več grščin? Zvrsti grškega jezi­ka v nelit­er­arnih besedil­ih pok­lasične dobe.” (Greek — One or Many? Post-Clas­si­cal Doc­u­men­tary Vari­eties.) Pre­da­van­je bo v ob 14.40 v učil­ni­ci 345 v okviru pred­meta Sodob­ni pristopi k preuče­van­ju klasičnih jezikov. Vljud­no pa so vabljeni tudi ostali obisko­val­ci.