Arkadija

Poletna šola klasičnih jezikov Arkadija-Atene 2018

Polet­na šola 2018 – Odd­elek za klasično filologi­jo FF UL in Društ­vo za antične in human­is­tične študi­je Sloveni­je tudi letos vabi­ta na polet­no šolo klasičnih jezikov v Grči­ji. Za raz­liko od prvih dveh, ki sta potekali v Delfih, se bo osre­do­toči­la na Pelo­ponez. Udeležen­ci bodo pre­bi­vali v Arkadi­ji in se v gozd­ni pokra­ji­ni pod goro Maj­nal posvečali študi­ju klasičnih jezikov in kul­ture. Od tod se bodo odprav­ili na oglede najpomem­b­ne­jših arhe­ološk­ih najdišč na Pelo­ponezu (Miken, Epi­davra, Olimpi­je) ter Aten in Nav­plia, nek­dan­je prestol­nice mod­erne grške države. Osred­nji del poletne šole bo potekal v hotelu s štir­i­mi zvezdica­mi in bazenom Viti­na House (www.vitinahouse.gr).

Polet­na šola je namen­je­na dijakom klasičnih gim­naz­ij iz Sloveni­je in zame­jst­va ter nji­hovim pro­fe­sor­jem. Odpr­ta je tudi dijakom drugih gim­naz­ij, ki jih zan­i­ma­ta latin­s­ki in grš­ki jezik ter književnost in kul­tura. Tra­jala bo od 23. do 30. juni­ja 2018.

 

Plačilo

Spre­jeti kan­di­dati bodo naprošeni, da do sre­dine apri­la 2018 na račun Društ­va za antične in human­is­tične študi­je Sloveni­je, Ašk­erče­va 2, vplača­jo prvi obrok v znesku 230 evrov. To okvirno ustreza stroškom bivan­ja, prehrane in avto­bus­nih pre­vo­zov v Grči­ji. Števil­ka raču­na je SI56 0201 0009 2240 176 (pri NLB), kot namen pri plačilu pa se izbere krat­i­ca OTHR in doda »Arkadi­ja«. Pred odhodom v Grči­jo bo tre­ba porav­nati še dru­gi obrok plači­la, ki bo znašal od 170 do 220 evrov (odvis­no od višine sred­stev, pri­dobljenih na javnih razpisih). Pogo­ji plači­la in vrači­la:  1. obrok: do 15. 4. 2018; 2. obrok: do 6. juni­ja 2018. Vrači­la: celot­ni vplačani zne­sek za odpove­di do 6. maja 2018.

Pro­fe­sor­jem, ki se bodo udeležili poletne šole, bo Filo­zof­s­ka fakul­te­ta UL izdala potrdi­lo v skladu z zad­njim odstavkom 19. čle­na Pravil­ni­ka o napre­dovan­ju zaposlenih v vzgo­ji in izo­braže­van­ju v nazive.

 

Program

Pro­gram je na voljo na tej poveza­vi. Pri­javni­co z izpol­njen­i­mi podat­ki vrnite Andreji Inkret, Odd­elek za klasično filologi­jo, Ašk­erče­va 2, SI-1000 Ljubl­jana, s prip­i­som »Polet­na šola klasičnih jezikov Arkadi­ja-Atene 2018«, lahko tudi skeni­ra­no po elek­tron­s­ki pošti na naslov jerneja.kavcic@guest.arnes ali andreja.inkret@gmail.com. Pri­javite se lahko tudi s pomočjo obraz­ca na tej splet­ni strani. Orga­ni­za­tor­ji bodo veseli tudi vaših morebit­nih vprašanj.

 

Prijava