korupcija

Korupcija v starem in srednjem veku: 9. Grošljev simpozij

Korup­ci­ja nekoč? Društ­vo za antične in human­is­tične študi­je Sloveni­je in Inšti­tut za arhe­ologi­jo ZRC SAZU vabi­ta na inter­dis­ci­pli­narno znanstveno srečan­je, ki bo poteka­lo pod naslovom:

O urbem venalem!
Korupcija v starem in srednjem veku
9. Grošljev simpozij

KDAJ: 6.–8. marec (od tor­ka do četrt­ka) 2018
KJE: atrij ZRC SAZU, Novi trg 2, in dvo­rana Zeml­jepis­ne­ga muze­ja GIAM ZRC SAZU, Gospos­ka 16

»O kuplji­vo mesto, obso­jeno na sko­ra­jšn­ji propad, če bo le naš­lo kup­ca!«
O urbem venalem et mature per­it­u­ram, si emp­torem invener­it!
          Gaj Salustij Krisp, Voj­na z Jugur­to 35.10 (1. stol. pr. Kr.)

Prvi dan (torek, 6. marec)
Korupcija v starem veku od Sumercev do pozne rimske republike in krščanstva

Atrij ZRC SAZU

16.00 · Vladimir Sim­ič | Man­jši primer korup­ci­je v izo­braže­van­ju ob začetku izo­braže­van­ja

16.25 · Boris Vez­jak | Moral­na korup­ci­ja: Sokra­tov kvarni vpliv na mladi­no

16.50 · razpra­va

17.15 · odmor s kavo in pri­grizkom

17.40 · Gre­gor Pobežin | Cor­rup­ti civ­i­tatis mores – korup­ci­ja kot zgodovinopis­ni topos

18.05 · Matej Hriberšek | Poli­tič­na korup­ci­ja v pozni repub­li­ki – nekaj primerov

18.30 · Aleš Maver | Podobe korup­ci­je v latinskem krščanskem zgodovinopisju v pozni anti­ki

18.55 · razpra­va

19.20 · zaključek prve­ga dne

Drugi dan (sreda, 7. marec)
Korupcija od rimskega cesarstva do srednjega veka

Atrij ZRC SAZU

16.00 · Maja Sunčič | Motiv korup­ci­je pri Plu­tarhu

16.25 · Matej Petrič | Korup­ci­ja in elite v pozni anti­ki: primer Kvin­ta Avre­li­ja Sima­ha

16.50 · razpra­va

17.15 · odmor s kavo in pri­grizkom

17.40 · Kata­ri­na Šmid | Odtu­je­van­je umet­nišk­ih del v anti­ki: nele­gal­no dejan­je ali prav­i­ca zmago­v­al­ca?

18.05 · Igor Grdi­na | Svo­jevoljno darovan­je

18.30 · razpra­va

18.55 · zaključek druge­ga dne

Tretji dan (četrtek, 8. marec)
Korupcija v pravljici in komediji

Dvo­rana Zeml­jepis­ne­ga muze­ja GIAM ZRC SAZU

16.00 · Mile­na Mil­e­va Blažič | Motiv korup­ci­je v pravljic­ah

16.25 · Ignaci­ja Fridl Jarc | Korup­ci­ja v Aristo­fanovi komični pre­oble­ki

16.50 · razpra­va

Atrij ZRC SAZU

Četrtkovi razpravi bo sledi­la upri­zoritev Aristo­fanove komedi­je Ptiči v izved­bi štu­den­tov Odd­el­ka za klasično filologi­jo na Uni­verzi v Zadru. Po pred­stavi, ki bo v atri­ju ZRC SAZU, se bo sim­poz­ij skle­nil s pogos­titvi­jo.