Koper

Renesančni Koper in latinski humanizem — študijska ekskurzija

Kop­er je bil v poznem sred­njem in zgod­njem novem veku pomem­b­no kul­turno središče vzhod­ne­ga dela Beneške repub­like. Koprčana sta bila med drugi­mi avtor prve­ga tiskane­ga pre­vo­da Home­r­ja v lat­inšči­no Andreas Divus in Pier Pao­lo Verg­e­rio “Mla­jši” (1498–1565). Ta je bil pomem­ben papeš­ki diplo­mat, koprs­ki škof, pozne­je pa eden najpomem­b­ne­jših akter­jev evropske refor­ma­ci­je in zaščit­nik Pri­moža Trubar­ja. Koprčan pa je bil tudi Pier Pao­lo Verg­e­rio “Stare­jši” (1370–1444), zgod­njere­ne­sančni human­ist, ki se je pri Manuelu Hrisolorasu v Firenc­ah med prvi­mi temelji­to naučil stare grščine, izdal Petrarkov ep Africa, v trak­tatu De ingenuis moribus et lib­er­al­ibus studi­is adules­cen­ti­ae utemeljil human­is­tični vzgo­jni in izo­brazbeni ide­al ter napisal (prvo ohran­jeno) human­is­tično komedi­jo Paulus. Ekskurz­i­ja je potekala pod nje­gov­i­mi avspi­ci­ji.

Ljubljana in Koper — srečanje fakultet

Po ogle­du stol­nice in Pokra­jinskega muze­ja, kjer smo dali poudarek anti­ki, sred­nje­mu in zgod­nje­mu nove­mu veku, smo se pre­selili na Fakul­te­to za human­is­tične študi­je. Tu so štu­den­ti Odd­el­ka za klasično filologi­jo Filo­zofske fakul­tete Uni­verze v Ljubl­jani v kratk­ih prispevk­ih pred­stavili oseb­nost in delo Pier Pao­la Verg­er­i­ja. Pridružili so se tudi štu­den­ti Fakul­tete za human­is­tične študi­je v Kopru, ki razisku­je­jo zgodovi­no slovenske Obale v zgod­njem novem veku. Po odmoru za kosi­lo smo si pod strokovn­im vod­stvom med drugim ogledali arhiv in frančiškan­s­ki samostan svete Ane. V njem se je ekskurz­i­ja zaključi­la s pogos­titvi­jo in družab­n­im večerom.