Jelena

Jelena Isak Kres: »Jezo, boginja, zapoj, zamero Pelida Ahila«

Za Jeleno Isak Kres je bil pri pre­va­jan­ju Ili­ade največji izziv sloven­s­ki hek­same­ter. »Lju­di je najbolj zan­i­ma­lo, kako sem poslove­ni­la prvi verz Ili­ade.­ V igri je bilo ogrom­no različic,« je povedala prevajalka­ epa iz 8. sto­let­ja pred Kris­tu­som, ki je pravkar zaživ­el v ­novem slovenskem pre­vo­du (Mladin­s­ka knji­ga). ­Klasič­na filologin­ja Jele­na Isak Kres je preved­la že kar nekaj staro­gršk­ih tek­stov, Ili­a­da pa je zago­to­vo njen največji pod­vig doslej.


Od kod ide­ja o novem pre­vo­du Ili­ade?

Kolikor vem, je bila ide­ja že dol­go v zraku. Do mene je prišla pobu­da leta 2012. K temu me je nagov­o­ril Andrej Korit­nik, tedan­ji ured­nik zbirke Kon­dor pri Mladin­s­ki knji­gi,­ pozne­je sem se dogov­o­rila za pro­jekt z nje­gov­im nasled­nikom Andrejem Ilcem.

Potre­ba po novem pre­vo­du je seve­da bila, saj se je v sedemde­setih letih, odkar je izšel Sovre­tov pre­vod, sloven­s­ki jezik spre­me­nil, poleg tega so prišla na dan nova dog­nan­ja filološke stroke. Sovre­tov pre­vod ni samo že pre­cej star, temveč je bil že ob nas­tanku umet­no arhaiziran. Zara­di tega je za mar­siko­ga danes težko razumljiv.

Kako bi oce­nili svo­je­ga pred­hod­ni­ka? Smo vsa ta desetlet­ja živeli z dobrim pre­vodom Ili­ade?

Sovre­tov pre­vod je zelo dober in natančen, to lahko zdaj zaneslji­vo rečem, saj sem ga zares natančno pre­gledala. Edi­no, kar mu je mor­da mogoče oči­tati, je to, da je včasih izbral bolj starinske besede, kot bi bilo tre­ba.

Prevedel je, rec­i­mo, da nek­do neko­ga z mečem use­ka ‘v šin­jak’. Te besede – gre za vrat – danes najbrž ne razume več sko­raj nihče. Tudi besede ‘smot­la­ka’ (sodr­ga), ‘žle­va’ (pijanec) ali ‘oščep’ (kop­je) najbrž poz­na­jo le red­ki. Ali pa ko Zevs reče: ‘Hen­tano resas­ta reč!’ Razen te neko­liko pre­ti­rane patine mu je mogoče oči­tati res malo druge­ga.

Pre­vod ste pripravl­jali pet let, kajne?

Devet spevov ni tako malo. Po količi­ni je to toliko, kot da bi preved­la rec­i­mo šest tragedij, saj je tu verz tretji­no daljši. Držala sem se načela, da mora biti pre­vod dosle­den in natančen. Pa seve­da lep – upam, da je tudi lep. Osnovni pre­vod je bil dokaj hitro nare­jen. Ko pa sem ga pre­gle­dovala in popravl­jala za seboj, sem se največ ukvar­jala z ver­zom. Ili­a­da je spes­nje­na v hek­sametru in zdi se mi prav, da se skušamo čim bolj pri­b­ližati rit­mični she­mi izvirni­ka.

Pri slovenskem hek­sametru sem se držala strogih, tradi­cional­no uza­kon­jenih prav­il, zato je bilo še tež­je. Poleg tega je vsak naj­man­jši pozne­jši popravek podrl struk­turo verza in takrat sem spet ure in ure iskala nove možnos­ti. Včasih je šlo samo za to, da sem poenoti­la kak okras­ni pride­vek, stal­no for­mu­lo ali obliko ime­na. Veliko časa je šlo tudi za pre­gled­nice in sheme, ki sem jih spro­ti izde­lo­vala.

Dve leti sem pora­bi­la za prvi osnutek pre­vo­da, pre­ostali dve leti pa za na videz majhne, a pomem­b­ne izboljšave. Sku­paj štiri leta, eno leto sem se vmes ukvar­jala z drugi­mi pro­jek­ti. Založbi se na srečo ni mudi­lo, kar je za knji­go velik blagoslov. Čas sem izko­ris­ti­la, bili so tudi dnevi, ko sem delala po šest­na­jst ur.

Je vaš pre­vod namen­jen običa­jne­mu bral­cu ali lit­er­arne­mu sladokus­cu?

Upam, da je moj pre­vod privlačen in razumljiv običa­jn­im bral­cem in da hkrati ne bo razočar­al sladokuscev. Namen­jen je vsem vrstam bral­cev, tudi mla­jšim, rec­i­mo sred­nješol­cem. Knji­ga je pri­jaz­na do uporab­ni­ka, saj so vsi spe­vi, tudi nepreve­deni, povzeti v kra­jših proznih besedil­ih. To ola­jša bran­je tis­tim, ki ne mara­jo ver­zov. David Movrin je knji­go opremil še z zeml­je­v­i­di in slika­mi ter napisal odlično sprem­no bese­do.

Obsta­ja niz kri­tičnih izdaj Ili­ade, kater­ih temelj so sred­njeveš­ki rokopisi, za stan­dard­izira­no je dol­go vel­jala izda­ja T. W. Allena. Po kateri verz­i­ji ste pre­va­jali?

Pre­va­jala sem po tej, stare­jši izda­ji T. W. Allena, po potre­bi sem pre­ver­jala tudi nove­jše kri­tične izda­je, rec­i­mo izda­ji, ki sta ju ure­di­la Hel­mut van Thiel in Mar­tin L. West.

Ste si pri delu veliko poma­gali s Sovre­tovim pre­vodom?

Najprej nisem hotela biti obre­men­je­na z drugi­mi pre­vo­di. Ko pa sem dokončala prvo verz­i­jo, so prišli na mizo tudi ti. Sovre seve­da najprej, prav tako tudi stare­jši Omer­zov pre­vod. Preve­de­no sem primer­jala tudi s hrvaškim Maretiće­vim pre­vodom, ital­i­jan­skim pre­vodom Rose C. Onesti, pa z več angleški­mi in nemški­mi pre­vo­di, gledala sem zna­meni­ti Vossov pre­vod ter celo nekatere stare latinske pre­vode …

Ob tem sem pre­brala številne komen­tar­je, ne samo sodob­nih, ampak tudi najstare­jše, ki izvi­ra­jo iz časov alek­san­drinske filologi­je (3. sto­let­je pr. Kr.) in so napisani v stari gršči­ni. Pa mnoge članke in dru­go, skrat­ka, vse razpoložlji­vo gradi­vo, ki bi mi lahko poma­ga­lo do boljše­ga pre­vo­da.

Klasične grške tek­ste so do zdaj veči­no­ma pre­va­jali moš­ki. Nedol­go tega je Emi­ly Wil­son kot prva žen­s­ka preved­la Odis­e­jo v anglešči­no in neka­teri so ugo­tavl­jali, da spol pre­va­jal­ca vpli­va na pre­vod, da je Emi­ly Wil­son v svo­jem pre­vo­du den­i­mo razkri­la neenakost med spolo­ma v Odis­e­ji.­ Kaj menite o tem?

Tudi Ili­a­do je – dve leti pred pre­vodom Emi­ly Wil­son – v anglešči­no preved­la Car­o­line Alexan­der. Že konec 17. sto­let­ja je Ili­a­do in pozne­je še Odis­e­jo v fran­cošči­no preved­la Madame Daci­er. Sicer so ženske red­ko pre­va­jale klasične tek­ste. Pre­va­jalke mor­da res opaz­i­jo nekatere nianse, ki jih pre­va­jal­ci ne, sicer pa po mojem mnen­ju spol pre­va­jal­ca ne bi smel vpli­vati na pre­vod.

Ste opazili še kaj zan­imive­ga, ko ste med pre­va­jan­jem hkrati brali vrsto drugih pre­vodov?

Razlage določenih mest se včasih pre­cej raz­liku­je­jo. Najbolj me je pre­seneti­lo, kako se stvari pon­avl­ja­jo, odstopanj pa je razmero­ma malo.

Koliko lju­di je pre­gleda­lo vaš pre­vod?

Ogrom­no, sploh začetne speve. Veči­no­ma so to bili kole­gi iz filološke stroke. Pre­vod jim je bil všeč, bran­je so vzeli resno in so mi – kot je med nami nava­da – ob rob vse­lej kaj prip­isali. Zato sem se pov­sod, kjer je kdo kaj pripom­nil, ponovno poglo­bi­la v pre­vod in poskusi­la še kaj izboljšati. Tudi to je vze­lo dosti časa.

Prevedli ste devet spevov od štiri­ind­va­jsetih. Zakaj?

Najprej sva se z Andrejem Korit­nikom dogo­var­jala za pre­vod celote, potem sva z Andrejem Ilcem prišla do sklepa, da bom preved­la pet tisoč ver­zov, in to je ravno teh devet spevov. Izbrala sem jih sama.

Glede česa ste čutili največji pri­tisk?

Prav goto­vo glede prve­ga verza. Veliko lju­di me je vpraša­lo, kakšen bo. Zanj, in sploh za ves proemij, sem priprav­i­la kar nekaj različic. Zavedam se, da so ljud­je čustveno navezani na star pre­vod, na verze, ki jih zna­jo na pamet, gen­eraci­je iz časov klasičnih gim­naz­ij celo v gršči­ni.

Znana Sovre­to­va verz­i­ja se glasi: ‘Pesem, bogin­ja, zapoj, o jezi Pel­i­da Ahi­la’, sama pa sem hotela začeti z ‘jezo’, tako kot Homer: ‘Jezo, bogin­ja, zapoj, zamero Pel­i­da Ahi­la’. ‘Jeza’ ni tam po naključju, saj je ena ključnih besed v Ilia­di – nje­na os in nekakšen naslov. Ne strin­jam se z mnen­jem, da naj bi bil ta verz pomem­b­ne­jši od drugih, še manj pa ‘bleščeč’. Tudi v izvirniku ni nič poseb­ne­ga.

Kako ste slove­nili grš­ka ime­na?

Na tem področju so zmer­aj težave, saj se stro­ka še ved­no ni poenoti­la. Če skušamo biti dosled­ni in upora­biti isti prin­cip pri pre­va­jan­ju vseh imen, hitro ugo­tovi­mo, da to ni mogoče, saj so nekat­era ime­na že uvel­javl­je­na zunaj tega osnovne­ga prin­ci­pa in van­je nima smis­la posegati.

Če na primer ime Odiseus sloven­i­mo kot Odis­ej, bi po analogi­ji ime Achileus morali sloven­i­ti kot Ahilej. Ven­dar je veliko bolj uvel­javl­jeno poimen­o­van­je Ahil, ki sem ga v pre­vo­du upora­bi­la tudi sama. Še en prob­lem je naglaše­van­je. V pretek­losti smo pogos­to pre­vze­mali latin­s­ki in nemš­ki način naglaše­van­ja, ven­dar ni razlo­ga, da ne bi uporabl­jali avten­tične­ga naglaše­van­ja. […]

(Objavl­jeno v Delu, 27. 2. 2017. Pogo­var­jala se je Valenti­na Plahuta Simčič. Foto Saša Kovačič.)