Martinellus

Sulpicij Sever in Martinovo berilo (Martinellus)

V ponedel­jek, 26. mar­ca 2018, bo ob 11. uri v knji­gar­ni Celjske Mohor­jeve na Nazor­je­vi uli­ci 1 v Ljubl­jani pred­stavitev nove knjige iz zbirke Cerkveni očet­je, Mar­ti­nove­ga beri­la Sulpi­ci­ja Sev­era.

Trilogi­ji Sulpi­ci­je­vih besedil o Mar­t­inu iz Tour­sa (316–397) je kas­ne­jše rokopis­no izroči­lo vzde­lo ime Mar­tinel­lus. O svet­nikovi priljubljenos­ti gov­ori poleg zna­menite­ga mar­ti­no­van­ja tudi to, da se po njem še danes imenu­je vrs­ta sloven­skih kra­jev (»od ena­jstih Šmarten in Šmarti­nov do Mar­t­in­ja­ka ali pa Mart­janec«) in da je zavet­nik kar 83 sloven­skih cerk­va in kapel. Sloveni­jo preč­ka tudi Via sanc­ti Mar­ti­ni, ena izmed 29 kul­turnih poti Sve­ta Evrope.

Nova knji­ga zaje­ma svet­nikov živl­jen­jepis (Vita Mar­ti­ni) in avtor­je­va pis­ma o Mar­t­inu (Epis­tu­lae) v pre­vo­du dr. Davi­da Mov­ri­na ter neko­liko pozne­jše Dialoge v pre­vo­du Sibil Grun­tar Vil­fan. Ob pre­vodih pri­naša tudi sprem­ni študi­ji dr. Mirana Špeliča in dr. Raj­ka Bra­toža. Pogov­or ob pred­stavitvi bo vodil dr. Edvard Kovač. Vabljeni!

Sulpicij Sever (363–425)

»Sulpi­ci­ja bi lahko označili kot meni­ha-lit­er­a­ta. Tak­ih je bilo v tis­tem času kar nekaj. Če se je meništ­vo razmah­ni­lo po zaslu­gi nepis­mene­ga Antona, ki je postal zgled za mnoge, pa se je brez pro­tislov­ja obliko­val tudi lik intelek­tu­al­ne­ga samo­tar­ja. Na Vzho­du se je tako že zgo­daj pojav­il Eva­grij Ponts­ki, kmalu za njim še Kapadočani in potem Janez Kri­zos­tom. Na Zaho­du pa s to podobo izstopa Hieron­im, ki pel­je s seboj v pušča­vo celo svo­jo knjižni­co, kas­ne­je pa ves svoj samostan zaposli z intelek­tu­al­ni­mi deli. Ne poz­abi­mo na kas­ne­jše­ga Kasiodor­ja in na nje­gov Vivar­ij v Kal­abri­ji, ki je bil pra­vo intelek­tu­al­no središče.

Tak menih se je odločil biti tudi Sulpi­cij. […] Sam pripove­du­je, kako je zvedel za Mar­ti­na in kako ga je ta priteg­nil, da je, čeprav poročen, stopil na pot za njim. Zan­imi­vo je, kako se je odločil, da bo nje­gov biograf, še pre­den ga je srečal. In da ga ne bi kdo pre­hi­tel, je hagiograf­sko delo, ki običa­jno sle­di smr­ti svet­ni­ka, sam napisal še v času, ko je bil Mar­tin še živ.« (Iz spremne besede.)

Martin in premraženi berač

»Ko tako nekoč ni imel niče­sar razen orož­ja in pre­proste vojaške obleke, je sre­di neo­biča­jno ostre zime, ki je s svo­jim mra­zom ter­jala že vrsto živl­jenj, pred vrati v mesto Amiens nale­tel na gole­ga berača. Ko je ta prosil mimoidoče, naj se ga usmil­i­jo, in so šli mimo nes­rečni­ka vsi naprej, je mož, poln Boga, razumel, da je bil ta človek prihran­jen zanj, saj mu nihče drug ni izkazal usmil­jen­ja.

A kaj naj bi sto­ril? Imel ni niče­sar, razen plašča, v katere­ga je bil zav­it; vse osta­lo je s podob­n­im rav­nan­jem že pora­bil. Vzel je torej meč, ki ga je imel za pasom, ter razdelil plašč na dva ena­ka dela. Ene­ga je dal revežu, druge­ga pa si je spet ogrnil. Nekaj okrog sto­ječih lju­di se je pri tem sme­ja­lo, saj je bil s tako iznakažen­im oblačilom čuden na pogled. Mno­gi pa, ki so bili bolj zdrave pameti, so globoko zaječali, ker niso sto­rili niče­sar podob­ne­ga, še zlasti, ker so bili sami pre­možne­jši in bi lahko siro­ma­ka oblek­li, ne da bi pri tem slek­li sebe.

Ko pa je Mar­tin tis­to noč zas­pal, je zagledal Kris­tusa, oblečene­ga v kos nje­gov­e­ga plašča, s kater­im je ogrnil reveža. Rečeno mu je bilo, naj si natančno ogle­da Gospo­da in naj pre­poz­na oblači­lo, ki ga je sam podar­il. Nato je zaslišal Jezusa, ki je z jas­nim glasom dejal množi­ci okrog sto­ječih angelov: ‘Mar­tin, še ved­no kate­hu­men, me je ogrnil s tem oblačilom.’ Resnično, Gos­pod se je spom­nil besed, ki jih je nekoč izrekel, ‘Kolikor ste sto­rili ene­mu teh naj­man­jših, ste meni sto­rili,’ ter dejal, da je bil on tisti, ki ga je Mar­tin oblekel v revežu. In da bi potrdil priče­van­je o tako dobrem delu, se mu je zde­lo vred­no prikaza­ti se v istem oblačilu, ki ga je pre­jel revež.« (Vita Mar­ti­ni 3.1–4)

(Prelis­ta­jte knji­go.)