Vergerij

Vergerij Starejši, koprski Erazem — študijska delavnica

Verg­er­ij Stare­jši in dru­gi koprs­ki human­isti so celo Koprčanom malo znani. Z nji­mi smo se na Slovenskem začeli bolj poglobljeno ukvar­jati šele nedavno. Andrea­su Divu je bil leta 2014 posvečen med­nar­o­d­ni dogodek Odis­ej v evrop­skih prestol­nic­ah. Odd­elek za klasično filologi­jo, Mod­er­na galer­i­ja in pred­stavništ­vo Evropske komisi­je so priprav­ili sim­poz­ij ter razs­ta­vo Preglje­vih ilus­tracij k Home­r­ju in pre­vodov Odis­e­je. V sode­lo­van­ju med Fakul­te­to za human­is­tične študi­je Uni­verze na Pri­morskem in Osred­njo knjižni­co Sreč­ka Vil­har­ja v Kopru vsako leto poteka­jo sim­poz­i­ji Div­ina. Pre­da­vatelji pri­ha­ja­jo iz Ljubl­jane, Zagre­ba in Zadra. Dosedan­ja sim­poz­i­ja sta bila posveče­na »koprske­mu Home­r­ju« Divu in »koprske­mu Luthru« Verg­er­i­ju Mla­jše­mu.

Tokrat bodo štir­je štu­den­ti Odd­el­ka za klasično filologi­jo koprskim kole­gom in širši javnos­ti v nekaj kratk­ih prispevk­ih pred­stavili delo Verg­er­i­ja Stare­jše­ga. V nadal­je­van­ju bo Karin Bernar­di, štu­den­t­ka Fakul­tete za human­is­tične študi­je Uni­verze na Pri­morskem, pred­stavi­la istrsko različi­co bra­tovščin, kakršne sicer poz­namo pred­vsem iz beneške zgodovine (scuole gran­di).

Program

Marko Mar­inčič in Gre­gor Pobežin — Verg­er­ij in latin­s­ki human­izem v Kopru: kratek uvod

Jakob Grč­man — De ingenuis moribus: začet­ki razmišl­janj o human­is­tični izo­brazbi

Sergej Val­i­jev — Erazem Rot­ter­dams­ki o vzgo­ji in vzpored­nice z Verg­er­i­jem Stare­jšim

Klara Keršič — Paulus, prva ohran­je­na human­is­tič­na komedi­ja

Kristi­na Ferk — Verg­er­i­jev vpliv na sliko Sveti Hieron­im v študi­js­ki sobi Antonel­la da Messi­na

* * *

Karin Bernar­di — Istrske bra­tovščine

Prired­itev bo v sre­do, 28. mar­ca 2018, na Fakul­teti za human­is­tične študi­je Uni­verze na Pri­morskem, Titov trg 5, pre­daval­ni­ca Maes­tral 1, z začetkom ob 11h.