Ojdip

Teater klasikov: Ojdip, kralj

Teater klasikov Gim­naz­i­je Pol­jane se osre­do­toča na uprizar­jan­je antičnih dram­skih besedil. Tako je v zad­njih letih pod veščo reži­jsko tak­tirko Miha Pohar­ja in Nataše Homar upri­zo­ril Sofoklovi tragedi­ji Kralj Ojdip in Antig­o­na, Evripi­do­vo Mede­jo, Plav­to­va Dvo­jč­ka, pa broad­ways­ki muzikal En komad po Plav­tuKral­ja Ojdi­pa so na oder postavili že pred leti, pravza­prav gre za nji­ho­vo prvo pred­sta­vo. Letos so se odločili, da se k delu vrne­jo ponovno. Ne zato ker s prvo upri­zoritvi­jo ne bi bili zado­voljni, pač pa zato, ker besedi­lo nudi mnoge inter­pretaci­je. Tokrat­ni Ojdip bo dru­gačen, kot smo ga vajeni (čeprav v celoti sle­di Sofoklove­mu tek­stu v pre­vo­du Kaje­tana Gan­tar­ja). Že kraj doga­jan­ja je s trga pred palačo prestavl­jen v bar iz tridesetih let pretek­le­ga sto­let­ja. Nek­je v ozad­ju se sliši jazz.

Ojdip in obrnjen pogled

Spre­mem­be so vidne tudi v gledal­išk­ih ose­bah. Vsi nastopa­joči so veči­no časa na odru. Vlo­ga vid­ca Tejrez­i­ja je razdel­je­na med dva igral­ca. Ved­no pris­ot­ni zbor je pre­ob­liko­van v par natakar­ic, ki se v luči strašnih razkri­tij zateka­ta k pon­avl­ja­jočim se molit­vam. Konec je dopol­njen s seg­men­ti drame Ojdip na Kolonu, ki se ukvar­ja z uso­do in kriv­do padle­ga kral­ja po umiku iz Teb. Na kral­ja, ki je pravza­prav človek kot tak, ponu­ja dru­gačen, »obrn­jen« pogled. Zato so pred­sta­vo imen­o­vali »obrn­jeno«: Ojdip, kralj. Gre torej za eksper­i­men­tal­ni pristop, ki obrača hrbet tradi­cional­ne­mu prikazu. V končnem raz­ple­tu reži­ja išče navdih v ser­i­ji Twin Peaks in imidžu fil­ma La Jetée. S tem so si ust­var­jal­ci otežili mnoge vaje, ven­dar bo končni izdelek ned­vom­no našel svo­je občin­st­vo.

Pred­sta­va Teatra klasikov Gim­naz­i­je Pol­jane Ojdip, kralj bo v ponedel­jek, 9. apri­la, ob 20.00 v Kosovelovi dvo­rani na fes­ti­valu Trans­gen­eracij. Reži­ja Miha Pohar in Nataša Homar. Igra­jo Bojan Cvjetićanin — Kralj Ojdip | Mila Peršin — Jokas­ta | Maks Miha­jlović — Kre­ont | Ben­jamin Kovač Keber — Tejrezias in sel | Ves­na Mark­ič — Tejrezias in pastir­i­ca | Teja Popović — Natakar­i­ca in zbor | Tin­kara Klipšteter — Natakar­i­ca in zbor. Luči in tehni­ka: Ana Baloh in Patri­ci­ja Dolenšek.

Sledile bodo ponovitve na pol­janskem odru v sre­do, 11. apri­la, v sre­do, 18. apri­la, ter v četrtek, 19. apri­la, vsak­ič ob  19.00.