Loeb

Digitalizirana Loebova klasična knjižnica odslej tudi v Ljubljani

Dig­i­tal­izirana Loe­bo­va klasič­na knjižni­ca, do katere po novem omogoča dostop Nukov mrežnik, je poten­cial­no trans­for­ma­tivno orod­je, kot pravi ena od recen­z­ij. Ukvar­jan­je z antiko v Ljubl­jani v okviru cele vrste dis­ci­plin postavl­ja na višjo raven – in to samo tri leta po tem, ko so to orod­je dobili na Har­var­du. V njej je vseh 537 zvezkov, cela ste­na knjig, ki se bo spro­ti dopol­nje­vala z vse­mi, ki še pride­jo. (Trenut­no so v tisku Livij, Kvint iz Smirne ter Sene­ka, v kratkem sledi­ta še Enij in Galen.) Brati jo je mogoče vsako uro v dne­vu na raču­nal­nikih, tablic­ah in tele­fonih, vmes­nik pa dop­ušča vrsto funkcional­nos­ti, ki jih papir­nate knjige niso mogle. Pos­rečen izraz za Loe­bo­vo zbirko je pred sto leti zapisala pisatelji­ca Vir­ginia Woolf v Time­su: dvo­jez­ične izda­je so bile zan­jo gift of free­dom, »dar­i­lo svo­bode«.

Dar­i­lo v Ljubl­jano ni priš­lo samo, potreb­na sred­st­va so poleg Odd­el­ka za klasično filologi­jo in Nuka prispe­vali še Odd­elek za arhe­ologi­jo, Odd­elek za filo­zofi­jo, Odd­elek za primer­jal­no in splošno jezikoslov­je, Odd­elek za primer­jal­no književnost, Odd­elek za umet­nos­t­no zgodovi­no, Odd­elek za zgodovi­no, Pedagoš­ki inšti­tut in Teološ­ka fakul­te­ta ter dvo­je društev, Društ­vo za antične in human­is­tične študi­je in Društ­vo za primer­jal­no književnost. Sku­paj torej kar ducat ustanov. Ses­tavl­jan­je tako široke koali­ci­je ni bilo čis­to enos­tavno, vsake toliko časa je bilo tre­ba pogolt­ni­ti sli­no ob kakšni nepričako­vani košari­ci, ampak zdaj je baza tu – in naročn­i­na je tra­j­na, v pogod­bi uporabljen izraz je »per­pet­u­al«, čeprav bi bila mor­da še lep­ša Tuki­di­do­va zveza κτῆμα ἐς ἀεί. Odslej bo z zbirko pri množi­ci različnih pred­me­tov mogoče raču­nati kot s samoumevn­im študi­jskim pripo­močkom.

Prva stoterica — od Apolonija do Plutarha

LCL 1: APOLONIJ RODOŠKI, Arg­onavti.

LCL 2: APIJAN, Rim­s­ka zgodov­ina I.

LCL 3: APIJAN, Rim­s­ka zgodov­ina II.

LCL 4: APIJAN, Rim­s­ka zgodov­ina III.

LCL 5: APIJAN, Rim­s­ka zgodov­ina IV.

LCL 6: KATUL, TIBUL, PERVIGILIUM VENERIS.

LCL 7: CICERON, Pis­ma Atiku I.

LCL 8: CICERON, Pis­ma Atiku II.

LCL 9: EVRIPID, Prošn­jice. Elek­tra. Her­ak­les.

LCL 10: EVRIPID, Tro­janke. Ifi­geni­ja med Tavri­j­ci. Ion.

LCL 11: EVRIPID, Hele­na. Feničanke. Orest.

LCL 12: EVRIPID, Kik­lop. Alkesti­da. Mede­ja.

LCL 13: JULIJAN, Gov­ori 1–5.

LCL 14: LUKIJAN, Falar­id. Hip­i­ja ali Kopel. Dion­iz. Her­ak­les. Jan­tar ali Labo­di. Muha. Nigrin. Demon­aks. Dvo­rana. Moja domov­ina. Osemde­setlet­ni­ki. Resnič­na zgod­ba. Obreko­van­je. Soglas­niš­ka sod­ba. Popi­van­je (sim­poz­ij) ali Lapi­ti.

LCL 15: PETRONIJ, SENEKA, Satirikon. Potikvitev.

LCL 16: FILOSTRAT, Apolonij iz Tijane I.

LCL 17: FILOSTRAT, Apolonij iz Tijane II.

LCL 18: PROPERCIJ, Elegi­je.

LCL 19: KVINT IZ SMIRNE, Padec Tro­je.

LCL 20: SOFOKLES, Ajant. Elek­tra. Kralj Ojdip.

LCL 21: SOFOKLES, Antig­o­na. Trahinke. Filok­tet. Ojdip v Kolonu.

LCL 22: TERENCIJ, Dek­le z Androsa. Mučitelj samega sebe. Evnuh.

LCL 23: TERENCIJ, Formion. Tašča. Bra­ta.

LCL 24: APOSTOLSKI OČETJE I: Prvo Kle­men­to­vo pis­mo. Dru­go Kle­men­to­vo pis­mo. Ignacij. Polikarp. Dida­he.

LCL 25: APOSTOLSKI OČETJE II: Barn­abo­vo pis­mo. Papi­ja in Kvadrat. Pis­mo Dio­gne­tu. Her­mov Pastir.

LCL 26: AVGUŠTIN, Izpove­di I.

LCL 27: AVGUŠTIN, Izpove­di II.

LCL 28: TEOKRIT, MOSH, BION.

LCL 29: JULIJAN, Gov­ori 6–8. Pis­ma Temisti­ju, sen­atu in atenske­mu ljud­stvu, duhovniku. Cesar­ji. Miso­pogon.

LCL 30: CICERON, O dolžnos­tih.

LCL 31: SVETONIJ, Živl­jen­ja cesar­jev I.

LCL 32: DION KASIJ, Rim­s­ka zgodov­ina I.

LCL 33: HORACIJ, Ode in epode.

LCL 34: JANEZ DAMASCEN, Bar­laam in Joasaf.

LCL 35: TACIT, Agriko­la. Ger­mani­ja. Dia­log o gov­ornikih.

LCL 36: PLATON, Evtifron. Apologi­ja. Kri­ton. Faj­don.

LCL 37: DION KASIJ, Rim­s­ka zgodov­ina II.

LCL 38: SVETONIJ, Živl­jen­ja cesar­jev II.

LCL 39: CEZAR, Državl­jan­s­ka voj­na.

LCL 40: CICERON, Največ­je dobro in največ­je zlo.

LCL 41: OVIDIJ, Hero­ide. Ljubezni.

LCL 42: OVIDIJ, Meta­mor­foze I.

LCL 43: OVIDIJ, Meta­mor­foze II.

LCL 44: APULEJ, Meta­mor­foze (Zlati osel) I.

LCL 45: AHILEJ TATIJ, Lev­kipa in Kle­jto­font.

LCL 46: PLUTARH, Živl­jen­jepisi I.

LCL 47: PLUTARH, Živl­jen­jepisi II.

LCL 48: PROKOPIJ, Zgodov­ina vojn I.

LCL 49: STRABON, Geografi­ja I.

LCL 50: STRABON, Geografi­ja II.

LCL 51: KSENOFONT, Kiro­va vzgo­ja I.

LCL 52: KSENOFONT, Kiro­va vzgo­ja II.

LCL 53: DION KASIJ, Rim­s­ka zgodov­ina III.

LCL 54: LUKIJAN, Padec ali Tiran. Zevsov pouk. Zevso­vo pri­tože­van­je. San­je ali Petelin. Prom­e­tej. Ikaromenip ali Nebeščan. Tim­on ali Mizantrop. Haron ali Nad­zorni­ki. Filo­zofi na dražbi.

LCL 55: PLINIJ MLAJŠI, Pis­ma I (1–7).

LCL 56: PINDAR, Olimpi­jske ode. Piti­jske ode.

LCL 57: HEZIOD, Teogo­ni­ja. Dela in dnevi. Priče­van­ja.

LCL 58: MARK AVRELIJ, Mark Avre­lij.

LCL 59: PLINIJ MLAJŠI, Pis­ma II (8–10). Pane­girik.

LCL 60: PLAVT, Amphitruon. Osli. Lonec zla­ta. Bakhi­di. Ujet­ni­ki.

LCL 61: PLAVT, Kasi­na. Koš. Kurkulion. Epidik. Dvo­jč­ka.

LCL 62: SENEKA, Tragedi­je I.

LCL 63: VERGILIJ, Ekloge. Georgike. Enei­da (1–6).

LCL 64: VERGILIJ, Enei­da (7–12). Appen­dix Vergiliana.

LCL 65: PLUTARH, Živl­jen­jepisi III.

LCL 66: DION KASIJ, Rim­s­ka zgodov­ina IV.

LCL 67: Grš­ka antologi­ja I (1): Krščan­s­ki epi­gra­mi. (2): Opis kipov v Zevk­sipovem gim­naz­i­ju. (3): Epi­gra­mi v Apolonovem tem­plju pri Kiziku. (4): Pred­gov­ori k različn­im antologi­jam. (5): Erotični epi­gra­mi.

LCL 68: Grš­ka antologi­ja II (7): Nagrob­ni epi­gra­mi. (8): Epi­gra­mi svete­ga Gre­gor­ja Teolo­ga.

LCL 69: LONG, KSENOFONT EFEŠKI, Daf­nis in Hloa. Anti­ja in Habrokom.

LCL 70: TEOFRAST, Rast­line I (1–5).

LCL 71: GALEN, O nar­avnih sposob­nos­tih.

LCL 72: CEZAR, Gal­s­ka voj­na.

LCL 73: ARISTOTEL, Nikom­a­ho­va eti­ka.

LCL 74: BOETIJ, Teološ­ki trak­tati. Tolaž­ba filo­zofi­je.

LCL 75: SENEKA, Pis­ma I.

LCL 76: SENEKA, Pis­ma II.

LCL 77: SENEKA, Pis­ma III.

LCL 78: SENEKA, Tragedi­je II.

LCL 79: TEOFRAST, Rast­line II (6–9). O von­jih. Vre­men­s­ki pojavi.

LCL 80: PLUTARH, Živl­jen­jepisi IV.

LCL 81: PROKOPIJ, Zgodov­ina vojn II.

LCL 82: DION KASIJ, Rim­s­ka zgodov­ina V.

LCL 83: DION KASIJ, Rim­s­ka zgodov­ina VI.

LCL 84: Grš­ka antologi­ja III (9): Deklam­a­tors­ki epi­gra­mi.

LCL 85: Grš­ka antologi­ja IV (10): Spod­bud­ni in svaril­ni epi­gra­mi. (11): Gostin­s­ki in satir­ični epi­gra­mi. (12): Stratono­va Musa puerilis.

LCL 86: Grš­ka antologi­ja V: (13): Epi­gra­mi v različnih rit­mih. (14): Arit­metični prob­le­mi, uganke, pre­rokbe. (15): Mis­cel­lanea. (16): Epi­gra­mi iz Planude­jske antologi­je, ki niso zajeti v palatinskem rokopisu.

LCL 87: PLUTARH, Živl­jen­jepisi V.

LCL 88: KSENOFONT, Grš­ka zgodov­ina I.

LCL 89: KSENOFONT, Grš­ka zgodov­ina II.

LCL 90: KSENOFONT, Anabaza.

LCL 91: JUVENAL, PERZIJ, Juve­nal in Perz­ij.

LCL 92: KLEMENT ALEKSANDRIJSKI, Nagov­or Grkom. Bogati­no­vo odrešen­je. Novokrščencem.

LCL 93: PAVZANIJA, Opis Grči­je I.

LCL 94: MARCIJAL, Epi­gra­mi I.

LCL 95: MARCIJAL, Epi­gra­mi II.

LCL 96: AVZONIJ I (1–17).

LCL 97: CICERON, Pis­ma Atiku III.

LCL 98: PLUTARH, Živl­jen­jepisi VI.

LCL 99: PLUTARH, Živl­jen­jepisi VII.

LCL 100: PLUTARH, Živl­jen­jepisi VIII.

Druga stoterica — od Plutarha do Gelija

LCL 101: PLUTARH, Živl­jen­jepisi IX.

LCL 102: PLUTARH, Živl­jen­jepisi X.

LCL 103: PLUTARH, Živl­jen­jepisi XI.

LCL 104: HOMER, Odis­e­ja I.

LCL 105: HOMER, Odis­e­ja II.

LCL 106: AJSHIN, Gov­ori.

LCL 107: PROKOPIJ, Zgodov­ina vojn III.

LCL 108: TUKIDID, Zgodov­ina pelo­poneške vojne I.

LCL 109: TUKIDID, Zgodov­ina pelo­poneške vojne II.

LCL 110: TUKIDID, Zgodov­ina pelo­poneške vojne III.

LCL 111: TACIT, Zgodov­ina.

LCL 112: FRONTON, Kore­spon­den­ca I.

LCL 113: FRONTON, Kore­spon­den­ca II.

LCL 114: LIVIJ, Rim­s­ka zgodov­ina I.

LCL 115: AVZONIJ, PAVLIN IZ PELE II (18–20).

LCL 116: SALUSTIJ, Voj­na s Katili­no. Voj­na z Jugur­to.

LCL 117: HERODOT, Perz­i­jske vojne I.

LCL 118: HERODOT, Perz­i­jske vojne II.

LCL 119: HERODOT, Perz­i­jske vojne III.

LCL 120: HERODOT, Perz­i­jske vojne IV.

LCL 121: APOLODOR, Knjižni­ca I.

LCL 122: APOLODOR, Knjižni­ca II.

LCL 123: PLATON, Tea­jtet. Sofist.

LCL 124: KVINTILIJAN, Šola gov­orništ­va I (1–2).

LCL 125: KVINTILIJAN, Šola gov­orništ­va II (3–5).

LCL 126: KVINTILIJAN, Šola gov­orništ­va III (6–8).

LCL 127: KVINTILIJAN, Šola gov­orništ­va IV (9–10).

LCL 128: POLIBIJ, Zgodov­ina I.

LCL 129: KALIMAH, LIKOFRON, ARAT, Himne in Epi­gra­mi. Alek­san­dra. Phaenom­e­na.

LCL 130: LUKIJAN, Mrtvi oživi­jo ali Ribič. Dvo­j­na obtožni­ca ali Porot­na sod­ba. O žrtvo­van­ju. Neved­ni zbi­ralec knjig. San­je ali Luk­i­jano­va kari­era. Paraz­it. Lju­bitelj laži. Sod­ba boginj. O plačanih službah pri mogočnikih.

LCL 131: EPIKTET, Razprave (1–2).

LCL 132: MENANDER, Aspis. Geor­gos. Dis exa­p­a­ton. Dysko­los. Encheirid­ion. Epitre­pontes.

LCL 133: LIVIJ, Rim­s­ka zgodov­ina II.

LCL 134: FILOSTRAT, EVNAPIJ, Živl­jen­jepisi sofis­tov. Živl­jen­jepisi filo­zo­fov in sofis­tov.

LCL 135: KLAVDIJAN, Pane­girik o Probinu in Olib­ri­ju. Pro­ti Rufinu 1 in 2. Voj­na z Gildonom. Pro­ti Evtropi­ju 1 in 2. Fescenin­s­ki verzi o Hon­ori­je­vi svat­bi. Epi­ta­lamij Hon­ori­ja in Mar­i­je. Pane­giri­ka o Hon­ori­jevem tret­jem in četrtem konzu­latu. Pane­girik o Man­li­jevem konzu­latu. O Stil­i­honovem konzu­latu 1.

LCL 136: KLAVDIJAN, O Stil­i­honovem konzu­latu 2–3. Pane­girik o Hon­ori­jevem šestem konzu­latu. Got­s­ka voj­na. Kra­jše pes­mi. Ugra­bitev Proz­er­pine.

LCL 137: POLIBIJ, Zgodov­ina II.

LCL 138: POLIBIJ, Zgodov­ina III.

LCL 139: His­to­ria Augus­ta I: Hadri­jan. Ajlij. Antonin Pij. Mark Avre­lij. Luk­ij Ver. Avidij Kasij. Komod. Per­ti­naks. Didij Juli­jan. Sep­ti­m­ij Sev­er. Peskenij Niger. Klodij Albin.

LCL 140: His­to­ria Augus­ta II: Karakala. Geta. Opelij Makrin. Diad­u­meni­jan. Elaga­bal. Sev­er Alek­sander. Mak­sim­i­na. Gordi­jani. Mak­sim in Bal­bin.

LCL 141: CICERON, Pogov­ori v Tusku­lu.

LCL 142: SAPFO, ALKAJ, Grš­ka liri­ka I: Sap­fo in Alkaj.

LCL 143: ANAKREONT, Grš­ka liri­ka II: Anakre­ont, anakre­on­ti­ka, zbors­ka liri­ka od Olimpa do Alk­mana.

LCL 144: Grš­ka liri­ka V: Nova pes­niš­ka šola ter anon­imne pes­mi in himne.

LCL 145: AJSHIL, Peržani. Sed­mer­i­ca pro­ti Tebam. Prošn­jice. Vklen­jeni Prom­e­tej.

LCL 146: AJSHIL, Oreste­ja: Agamem­non. Pri­našalke pit­nih darov. Evmenide.

LCL 147: HIPOKRAT, Antič­na med­i­c­i­na. Zrak, voda, kraj. Epi­demi­je 1 in 3. Prisega. Napot­ki. Hrani­lo.

LCL 148: HIPOKRAT, Prog­nos­tik. Rav­nan­je pri akut­nih boleznih. Bož­jast. Vešči­na. Dihan­je. Posta­va. Spodob­nost. Zdravnik (1). Zoben­je.

LCL 149: HIPOKRAT, O ranah na glavi. O kirurgi­ji. O zlomih. O sklepih. Moh­likon.

LCL 150: HIPOKRAT, HERAKLIT, Človeko­va nar­a­va. Rav­nan­je v času zdrav­ja. Tekočine. Aforiz­mi. Rav­nan­je 1–3. San­je. O vesolju.

LCL 151: OVIDIJ, Tris­tia. Ex Pon­to.

LCL 152: RES GESTAE DIVI AUGUSTI, VELEJ PATERKUL, Kom­pendij rimske zgodovine.

LCL 153: EVZEBIJ, Cerkve­na zgodov­ina I.

LCL 154: CICERON, O starosti. O pri­jateljstvu. O pre­roko­van­ju.

LCL 155: DEMOSTEN, Gov­ori II.

LCL 156: ENEJ TAKTIK, ASKLEPIODOT, ONASANDER.

LCL 157: JULIJAN, Pis­ma. Epi­gra­mi. Pro­ti Galile­jcem. Frag­men­ti.

LCL 158: CICERON, Pro Archia. Post red­i­tum in sen­atu. Post red­i­tum ad Quirites. De domo sua. De harus­picum respon­sis. Pro Plan­cio.

LCL 159: POLIBIJ, Zgodov­ina IV.

LCL 160: POLIBIJ, Zgodov­ina V.

LCL 161: POLIBIJ, Zgodov­ina VI.

LCL 162: LUKIJAN, Ana­har­sis ali Atleti­ka. Menip ali Spust v Had. O pogre­bih. Učitelj gov­orništ­va. Lažni pre­rok Alek­sander. Ese­ji o slikan­ju. Zagov­or ese­jev o slikan­ju. Sir­i­js­ka bogin­ja.

LCL 163: PLAVT, Trgov­ec. Bahavi vojščak. Duh. Perz­i­jec.

LCL 164: PLATON, Drža­va. Fileb. Ion.

LCL 165: PLATON, Lah­es. Pro­tago­ra. Menon. Evti­dem.

LCL 166: PLATON, Lisis. Sim­poz­ij. Gorgi­ja.

LCL 167: PLATON, Kratil. Par­menid. Hip­i­ja Večji. Hip­i­ja Man­jši.

LCL 168: KSENOFONT, Mem­o­ra­bil­ia. Oeco­nom­i­cus. Sim­poz­ij. Apologi­ja.

LCL 169: TUKIDID, Zgodov­ina pelo­poneške vojne IV.

LCL 170: HOMER, Ili­a­da I.

LCL 171: HOMER, Ili­a­da II.

LCL 172: LIVIJ, Rim­s­ka zgodov­ina III.

LCL 173: PROKOPIJ, Zgodov­ina vojn IV.

LCL 174: FRONTIN, Strat­a­ge­mi. Rim­s­ki akve­duk­ti.

LCL 175: DION KASIJ, Rim­s­ka zgodov­ina VII.

LCL 176: DION KASIJ, Rim­s­ka zgodov­ina VIII.

LCL 177: DION KASIJ, Rim­s­ka zgodov­ina IX.

LCL 178: ARISTOFAN, Aharn­jani. Kon­jeni­ki.

LCL 179: ARISTOFAN, Ptiči. Lisis­tra­ta. Ženske v ljud­s­ki skupšči­ni.

LCL 180: ARISTOFAN, Žabe. Zborovalke. Bogast­vo.

LCL 181: LUKRECIJ, O nar­avi stvari.

LCL 182: STRABON, Geografi­ja III.

LCL 183: KSENOFONT, Hieron. Age­si­laj. Lakeda­j­mon­s­ka usta­va. Nači­ni in sred­st­va. Kon­jeniš­ki poveljnik. Kon­jeništ­vo. O lovu. Aten­s­ka usta­va.

LCL 184: DIOGEN LAERTSKI, Živl­jen­jepisi zna­meni­tih filo­zo­fov I.

LCL 185: DIOGEN LAERTSKI, Živl­jen­jepisi zna­meni­tih filo­zo­fov II.

LCL 186: JOŽEF FLAVIJ, Živl­jen­jepis. Pro­ti Api­onu.

LCL 187: PLATON, Zakoni I.

LCL 188: PAVZANIJA, Opis Grči­je II.

LCL 189: CICERON, Fil­ipike 1–6.

LCL 190: BAZILIJ, Pis­ma I (1–58).

LCL 191: LIVIJ, Rim­s­ka zgodov­ina IV.

LCL 192: PLATON, Zakoni II.

LCL 193: ARISTOTEL, Retori­ka.

LCL 194: HORACIJ, Satire. Pis­ma. Pes­niš­ka umet­nost.

LCL 195: GELIJ, Atiške noči I.

LCL 196: STRABON, Geografi­ja IV.

LCL 197: PLUTARH, Moralia I.

LCL 198: CICERON, Pro lege Manil­ia. Pro Caeci­na. Pro Clu­en­tio. Pro Rabirio per­du­el­lio­n­is reo.

LCL 199: ARISTOTEL, LONGIN, DEMETRIJ, Poet­i­ka. O vzvišen­em. O slogu.

LCL 200: GELIJ, Atiške noči II.

Tretja stoterica — od Platona do Amijana Marcelina

LCL 201: PLATON, Harmid. Alk­ibi­jad I in II. Hiparh. Tek­me­ca v ljubezni. Teag. Minos. Epinomis.

LCL 202: ISAJ.

LCL 203: JOŽEF FLAVIJ, Judovs­ka voj­na I.

LCL 204: ATENAJ, Učeni gost­je I (1–3.106e).

LCL 205: CICERON, Pis­ma pri­jatel­jem I.

LCL 206: STATIJ, Sil­vae.

LCL 207: STATIJ, Tebai­da I.

LCL 208: ATENAJ, Učeni gost­je II (3.106e–5).

LCL 209: ISOKRAT, Demoniku. Nikok­lu. Nikok­les ali Kiprčani. Pane­girik. Fil­ipu. Arhi­dam.

LCL 210: JOŽEF FLAVIJ, Judovs­ka voj­na III.

LCL 211: STRABON, Geografi­ja V.

LCL 212: GELIJ, Atiške noči III.

LCL 213: CICERON, Drža­va. Zakoni.

LCL 214: SENEKA, Moral­ni spisi I.

LCL 215: BAZILIJ, Pis­ma II (59–185).

LCL 216: CICERON, Pis­ma pri­jatel­jem II.

LCL 217: PROKOPIJ, Zgodov­ina vojn V.

LCL 218: EPIKTET, Razprave (3–4). Frag­men­ti. Enhiridij).

LCL 219: OPIJAN, KOLUT, TRIFIODOR.

LCL 220: LUKAN, Državl­jan­s­ka voj­na (Farsal­i­ja).

LCL 221: CICERON, Pro­ti Veru I.

LCL 222: PLUTARH, Moralia II.

LCL 223: STRABON, Geografi­ja VI.

LCL 224: ATENAJ, Učeni gost­je III (6–7).

LCL 225: TEOFRAST, HERONDAS, SOFRON, Znača­ji. Mim­i­jam­bi. frag­men­ti mimov.

LCL 226: FILON, O stvar­jen­ju. Ale­gorič­na inter­pretaci­ja Geneze 2 in 3.

LCL 227: FILON, O keru­bih. Daritev Abela in Kaj­na. Slabši napade boljše­ga. O potom­cih in Kajnovem izg­nanstvu. O velikanih.

LCL 228: ARISTOTEL, Fizika I.

LCL 229: ISOKRAT, O miru. Are­opag­i­tik. Pro­ti sofis­tom. Anti­doza. Panate­na­js­ki gov­or.

LCL 230: CICERON, Pis­ma pri­jatel­jem III.

LCL 231: FLOR, Epit­o­ma rimske zgodovine.

LCL 232: OVIDIJ, Umet­nost ljubezni. Nega ženskega obraza. Zdrav­i­lo za ljubezen. Ibis. Oreh. Ribolov. Tolaž­ba.

LCL 233: LIVIJ, Rim­s­ka zgodov­ina V.

LCL 234: PLATON, Timaj. Kri­ti­ja. Kleito­fon. Menek­sen. Pis­ma.

LCL 235: ATENAJ, Učeni gost­je IV (8–10.420e).

LCL 236: ARIJAN, Alek­san­dro­va anabaza I.

LCL 237: PLATON, Drža­va I.

LCL 238: DEMOSTEN, Gov­ori I.

LCL 239: AVGUŠTIN, Izbrana pis­ma.

LCL 240: CICERON, Pro Quinc­tio. Pro Roscio Ameri­no. Pro Roscio comoe­do. O zemljiškem zakonu.

LCL 241: STRABON, Geografi­ja VII.

LCL 242: JOŽEF FLAVIJ, Judovske starožit­nos­ti I.

LCL 243: BAZILIJ, Pis­ma III (186–248).

LCL 244: LISIJA.

LCL 245: PLUTARH, Moralia III.

LCL 246: BEDA, Cerkve­na zgodov­ina I.

LCL 247: FILON, O božji nespre­menljivosti. O pol­jedel­stvu. Noe kot pol­jed­elec. O pijanos­ti. O treznos­ti.

LCL 248: BEDA, Cerkve­na zgodov­ina II.

LCL 249: TACIT, Zgodov­ina.

LCL 250: TERTULIJAN, MINUCIJ FELIKS, Apologi­ja. De spec­ta­c­ulis. Oktavij.

LCL 251: VITRUVIJ, O arhitek­turi I.

LCL 252: CICERON, Pro Milone. In Pisonem. Pro Scau­ro. Pro Fonteio. Pro Rabirio Pos­tu­mo. Pro Mar­cel­lo. Pro Lig­ario. Pro rege Deio­taro.

LCL 253: OVIDIJ, Fasti.

LCL 254: SENEKA, Moral­ni spisi II.

LCL 255: ARISTOTEL, Fizika II.

LCL 256: FILOSTRAT STAREJŠI, FILOSTRAT MLAJŠI, KALISTRAT,  Imag­ines. Imag­ines. Opisi.

LCL 257: DION HRIZOSTOM, Razprave 1–11.

LCL 258: TIRTAJ, SOLON, TEOGNIS, MIMNERM, Grš­ka elegič­na poez­i­ja.

LCL 259: ARHILOH, SEMONID, HIPONAKS, Grš­ka jamb­s­ka poez­i­ja.

LCL 260: PLAVT, Kar­tažanček. Kljukec. Vrv.

LCL 261: FILON, O pomešan­ju jezikov. O Abra­hamovi selitvi. Kdo je dedič božjih reči?

LCL 262: HIERONIM, Izbrana pis­ma.

LCL 263: His­to­ria Augus­ta III: Vale­ri­ana. Galiena. Trideset pre­tenden­tov. Poboženi Klavdij. Poboženi Avre­li­jan. Tac­it. Prob. Firm, Sat­urnin, Prokul in Bonos. Kar, Karin in Numer­i­jan.

LCL 264: ARISTOTEL, Poli­ti­ka.

LCL 265: EVZEBIJ, Cerkve­na zgodov­ina II.

LCL 266: Izbrani papiri I: Zaseb­ni doku­men­ti.

LCL 267: STRABON, Geografi­ja VIII.

LCL 268: CICERON, O nar­avi bogov. Akademi­ka.

LCL 269: ARIJAN, Alek­san­dro­va anabaza II.

LCL 270: BAZILIJ, Pis­ma IV (249–368). O grš­ki književnos­ti.

LCL 271: ARISTOTEL, Metafizika I.

LCL 272: PAVZANIJA, Opis Grči­je III.

LCL 273: SEKST EMPIRIK, Očrt pironiz­ma.

LCL 274: ATENAJ, Učeni gost­je V (10.420e–11).

LCL 275: FILON, O begu in najd­bi. O spre­mem­bi imen. O san­jah.

LCL 276: PLATON, Drža­va II.

LCL 277: SILIJ ITALIK, Puni­ca I.

LCL 278: SILIJ ITALIK, Puni­ca II.

LCL 279: DIODOR SICILSKI, Zgodovin­s­ka knjižni­ca I.

LCL 280: VITRUVIJ, O arhitek­turi II.

LCL 281: JOŽEF FLAVIJ, Judovske starožit­nos­ti III.

LCL 282: Izbrani papiri II: Javni doku­men­ti.

LCL 283: KATON, VARON, O pol­jedel­stvu.

LCL 284: ETNA, KALPURNIJ SICILSKI, PUBLILIJ SIREC, LAUS PISONIS, GRATIJ, Man­jši latin­s­ki pes­ni­ki I.

LCL 285: ARISTOTEL, Aten­s­ka usta­va. Evde­mo­va eti­ka. Kre­posti in raz­vade.

LCL 286: VALERIJ FLAK, Arg­onau­ti­ca.

LCL 287: ARISTOTEL, Metafizika II.

LCL 288: ARISTOTEL, O duši. Par­va nat­u­ralia. O dihu.

LCL 289: FILON, O Abra­hamu. O Jože­fu. O Mojze­su.

LCL 290: PROKOPIJ, Anec­do­ta ali Skriv­na zgodov­ina.

LCL 291: SEKST EMPIRIK, Pro­ti logikom.

LCL 292: KELZ, O med­i­ci­ni I.

LCL 293: CICERON, Pro­ti Veru II.

LCL 294: ENIJ, Frag­men­ti repub­likanske lat­inščine I.

LCL 295: LIVIJ, Rim­s­ka zgodov­ina IX.

LCL 296: SIDONIJ, Pes­mi. Pis­ma.

LCL 297: PAVZANIJA, Opis Grči­je IV.

LCL 298: PAVZANIJA, Opis Grči­je V.

LCL 299: DEMOSTEN, Gov­ori III.

LCL 300: AMIJAN MARCELIN, Zgodov­ina I.

Četrta stoterica — od Livija do Aristotela

LCL 301: LIVIJ, Rim­s­ka zgodov­ina X.

LCL 302: LUKIJAN, Pere­gri­no­va smrt. Begun­ci. Tok­saris ali Pri­jateljst­vo. Ples. Lek­si­fan. Evnuh. Astrologi­ja. Kri­tiko­va zmo­ta. Razpra­va bogov. Tirani­cid. Odpoved.

LCL 303: DIODOR SICILSKI, Zgodovin­s­ka knjižni­ca II.

LCL 304: KELZ, O med­i­ci­ni II.

LCL 305: PLUTARH, Moralia IV.

LCL 306: PLUTARH, Moralia V.

LCL 307: ARISTOTEL, Man­jša dela.

LCL 308: ANTIFONT, ANDOKID, Man­jši atiš­ki gov­orni­ki I.

LCL 309: CICERON, Pro Ses­tio. In Vatini­um.

LCL 310: SENEKA, Moral­ni spisi III.

LCL 311: SEKST EMPIRIK, Pro­ti fizikom. Pro­ti etikom.

LCL 312: TACIT, Anali.

LCL 313: LIVIJ, Rim­s­ka zgodov­ina XI.

LCL 314: LIVIJ ANDRONIK, NAJVIJ, PAKUVIJ, AKIJ, Ostan­ki stare lat­inščine II.

LCL 315: AMIJAN MARKELIN, Zgodov­ina II.

LCL 316: ARISTOTEL, Prob­le­mi I.

LCL 317: ARISTOTEL, Prob­le­mi II.

LCL 318: DEMOSTEN, Gov­ori IV.

LCL 319: DIONIZIJ HALIKARNAŠKI, Rimske starožit­nos­ti I.

LCL 320: FILON, O deka­logu. O poseb­nih postavah (1–3).

LCL 321: PLUTARH, Moralia X.

LCL 322: TACIT, Anali.

LCL 323: ARISTOTEL, Deli pri žival­ih. Giban­je živali. Razvoj živali.

LCL 324: CICERON, In Catili­nam 1–4. Pro Mure­na. Pro Sul­la. Pro Flac­co.

LCL 325: ARISTOTEL, Kat­e­gori­je. O inter­pretaci­ji. Prva anal­i­ti­ka.

LCL 326: JOŽEF FLAVIJ, Judovske starožit­nos­ti IV.

LCL 327: ATENAJ, Učeni gost­je VI.

LCL 328: PLAVT, Stih. Tri­je obro­ki. Truku­lent. Popot­na mal­ha. Frag­men­ti.

LCL 329: LUKILIJ, DVANAJST TABLIC, Ostan­ki stare lat­inščine III.

LCL 330: PLINIJ, Nar­avoslov­je I (1–2).

LCL 331: AMIJAN MARKELIN, Zgodov­ina III.

LCL 332: LIVIJ, Rim­s­ka zgodov­ina XII.

LCL 333: VARON, O latinskem jeziku I.

LCL 334: VARON, O latinskem jeziku II.

LCL 335: Grš­ka matem­atič­na dela I: Od Tale­sa do Evk­l­i­da.

LCL 336: KELZ, O med­i­ci­ni III.

LCL 337: PLUTARH, Moralia VI.

LCL 338: ARISTOTEL, O nebu.

LCL 339: DION HRIZOSTOM, Razprave 12–30.

LCL 340: DIODOR SICILSKI, Zgodovin­s­ka knjižni­ca III.

LCL 341: FILON, O poseb­nih postavah (4). O kre­postih. O nagradah in kaznih.

LCL 342: CICERON, Brut. Gov­ornik.

LCL 343: PROKOPIJ, O zgrad­bah. Splošno kaza­lo.

LCL 344: NON, Dionysi­a­ca I.

LCL 345: ATENAJ, Učeni gost­je VII.

LCL 346: DEMOSTEN, Gov­ori V.

LCL 347: DIONIZIJ HALIKARNAŠKI, Rimske starožit­nos­ti II.

LCL 348: CICERON, O gov­orniku (1–2).

LCL 349: CICERON, O gov­orniku (3). O uso­di. Stoiš­ki paradok­si. Delitev gov­orništ­va.

LCL 350: MANETHON, Zgodov­ina Egip­ta in dru­gi spisi.

LCL 351: DEMOSTEN, Gov­ori VI.

LCL 352: PLINIJ, Nar­avoslov­je II (3–7).

LCL 353: PLINIJ, Nar­avoslov­je III (8–11).

LCL 354: NON, Dionysi­a­ca II.

LCL 355: LIVIJ, Rim­s­ka zgodov­ina VI.

LCL 356: NON, Dionysi­a­ca III.

LCL 357: DIONIZIJ HALIKARNAŠKI, Rimske starožit­nos­ti III.

LCL 358: DION HRIZOSTOM, Razprave 31–36.

LCL 359: Ostan­ki stare lat­inščine IV: Arhaični napisi.

LCL 360: Izbrani papiri III: Pes­ništ­vo.

LCL 361: KOLUMELA, O kmeti­jstvu I.

LCL 362: Grš­ka matem­atič­na dela II: Od Aris­tarha do Papa.

LCL 363: FILON, Vsak dober človek je svo­bo­den. O kon­tem­pla­tivnem živl­jen­ju. O večnos­ti sve­ta. Pro­ti Flaku. Apologi­ja Judov. O pre­v­id­nos­ti.

LCL 364: DIONIZIJ HALIKARNAŠKI, Rimske starožit­nos­ti IV.

LCL 365: JOŽEF FLAVIJ, Judovske starožit­nos­ti V.

LCL 366: ARISTOTEL, Nas­tanek živali.

LCL 367: LIVIJ, Rim­s­ka zgodov­ina VII.

LCL 368: KVINT KURTIJ, Alek­san­dro­va zgodov­ina I.

LCL 369: KVINT KURTIJ, Alek­san­dro­va zgodov­ina II.

LCL 370: PLINIJ, Nar­avoslov­je IV (12–16).

LCL 371: PLINIJ, Nar­avoslov­je V (17–19).

LCL 372: DIONIZIJ HALIKARNAŠKI, Rimske starožit­nos­ti V.

LCL 373: ISOKRAT, Evago­ra. Hele­na. Busirid. Plata­js­ki gov­or. O kon­js­ki vpre­gi. Trapez­i­tik. Pro­ti Kalimahu. Ajginetik. Pro­ti Lohi­tu. Pro­ti Evt­inu. Pis­ma.

LCL 374: DEMOSTEN, Gov­ori VII.

LCL 375: DIODOR SICILSKI, Zgodovin­s­ka knjižni­ca IV.

LCL 376: DION HRIZOSTOM, Razprave 37–60.

LCL 377: DIODOR SICILSKI, Zgodovin­s­ka knjižni­ca IX.

LCL 378: DIONIZIJ HALIKARNAŠKI, Rimske starožit­nos­ti VI.

LCL 379: FILON, O Gajevem poslanstvu. Kaza­la.

LCL 380: FILON, Vprašan­ja o Genezi.

LCL 381: LIVIJ, Rim­s­ka zgodov­ina VIII.

LCL 382: SEKST EMPIRIK, Pro­ti pro­fe­sor­jem.

LCL 383: ALKIFRON, AJLIJAN, FILOSTRAT.

LCL 384: DIODOR SICILSKI, Zgodovin­s­ka knjižni­ca V.

LCL 385: DION HRIZOSTOM, Razprave 61–80. Frag­men­ti. Pis­ma.

LCL 386: CICERON, O izna­jde­van­ju. Najboljši gov­ornik. Top­i­ka.

LCL 387: PRUDENCIJ, Pred­gov­or. Vsak­dan­josti. Kris­tuso­vo božanst­vo. Izvor gre­ha. Boj za dušo. Pro­ti Simahu 1.

LCL 388: DIONIZIJ HALIKARNAŠKI, Rimske starožit­nos­ti VII.

LCL 389: DIODOR SICILSKI, Zgodovin­s­ka knjižni­ca VII.

LCL 390: DIODOR SICILSKI, Zgodovin­s­ka knjižni­ca X.

LCL 391: ARISTOTEL, Kas­ne­jša anal­i­ti­ka. Top­i­ka.

LCL 392: PLINIJ, Nar­avoslov­je VI (20–23).

LCL 393: PLINIJ, Nar­avoslov­je VII (24–27).

LCL 394: PLINIJ, Nar­avoslov­je IX (33–35).

LCL 395: LIKURG, DINARH, DEMAD, HIPERID, Man­jši atiš­ki gov­orni­ki II.

LCL 396: LIVIJ, Rim­s­ka zgodov­ina XIII.

LCL 397: ARISTOTEL, Mete­o­rološ­ki spisi.

LCL 398: PRUDENCIJ, Pro­ti Simahu 2. Ven­ci mučeništ­va. Pri­zori iz zgodovine. Epi­log.

LCL 399: DIODOR SICILSKI, Zgodovin­s­ka knjižni­ca VI.

LCL 400: ARISTOTEL, O sofističnih zavr­nit­vah. O nas­ta­jan­ju in minevan­ju. O koz­mo­su.

Peta stoterica — od Filona do Kvintilijana

LCL 401: FILON, Vprašan­ja o Ekso­dusu.

LCL 402: CEZAR, Alek­san­dri­js­ka voj­na. Afriš­ka voj­na. His­pan­s­ka voj­na.

LCL 403: CICERON, Retori­ka za Hereni­ja.

LCL 404: LIVIJ, JULIJ OBSEKVENS, Rim­s­ka zgodov­ina XIV.

LCL 405: PLUTARH, Moralia VII.

LCL 406: PLUTARH, Moralia XII.

LCL 407: KOLUMELA, O kmeti­jstvu II.

LCL 408: KOLUMELA, O kmeti­jstvu III.

LCL 409: DIODOR SICILSKI, Zgodovin­s­ka knjižni­ca XI.

LCL 410: JOŽEF FLAVIJ, Judovske starožit­nos­ti VII.

LCL 411: AVGUŠTIN, Bož­je mesto I.

LCL 412: AVGUŠTIN, Bož­je mesto II.

LCL 413: AVGUŠTIN, Bož­je mesto III.

LCL 414: AVGUŠTIN, Bož­je mesto IV.

LCL 415: AVGUŠTIN, Bož­je mesto V.

LCL 416: AVGUŠTIN, Bož­je mesto VI.

LCL 417: AVGUŠTIN, Bož­je mesto VII.

LCL 418: PLINIJ, Nar­avoslov­je VIII (28–32).

LCL 419: PLINIJ, Nar­avoslov­je X (36–37).

LCL 420: SIDONIJ, Pis­ma.

LCL 421: KALIMAH, MUZAJ, Ajti­ja, Jam­bi, Hekala in dru­gi frag­men­ti. Hero in Lean­der.

LCL 422: DIODOR SICILSKI, Zgodovin­s­ka knjižni­ca VIII.

LCL 423: DIODOR SICILSKI, Zgodovin­s­ka knjižni­ca XII.

LCL 424: PLUTARH, Moralia VIII.

LCL 425: PLUTARH, Moralia IX.

LCL 426: PLUTARH, Moralia XI.

LCL 427: PLUTARH, Moralia XIII (1).

LCL 428: PLUTARH, Moralia XIV.

LCL 429: PLUTARH, Moralia XV.

LCL 430: LUKIJAN, Kako pisati zgodovi­no. Dip­sade. Sat­ur­nal­i­je. Herodot ali Ajtion. Zevk­sid ali Antioh. Jezikovni spod­sl­jaj pri poz­dravu. Apologi­ja spisa »O plačanih službah pri mogočnikih«. Har­monid. Pogov­or s Heziodom. Skit ali Konzul. Her­mo­tim ali O sek­tah. Človeku, ki je rekel »Besed­ni Prom­e­tej si«. Lad­ja ali Žel­je.

LCL 431: LUKIJAN, Pomen­ki mrtvih. Pomen­ki morskih bogov. Pomen­ki bogov. Pomen­ki kur­tizan.

LCL 432: LUKIJAN, Sole­cist. Luk­ij ali Osel. Ljubezni. Vodomec. DEMOSTEN. Puti­ka. Okip. Kinisk. Filopa­trid. Hari­dem. Neron.

LCL 433: JOŽEF FLAVIJ, Judovske starožit­nos­ti VIII.

LCL 434: AVIJAN, HADRIJAN, FLOR, NEMEZIJAN, REPOZIJAN, TIBERIJAN, DICTA CATONIS, FENIKS, RUTILIJ NAMACIJAN, Man­jši latin­s­ki pes­ni­ki II.

LCL 435: PTOLEMAJ, Tetra­bib­los.

LCL 436: BABRIJ, FEDER, Bas­ni.

LCL 437: ARISTOTEL, Zgodov­ina živali I.

LCL 438: ARISTOTEL, Zgodov­ina živali II.

LCL 439: ARISTOTEL, Zgodov­ina živali III.

LCL 440: PLOTIN, Eneade I. Por­fir­ij o Ploti­novem živl­jen­ju.

LCL 441: PLOTIN, Eneade II.

LCL 442: PLOTIN, Eneade III.

LCL 443: PLOTIN, Eneade IV.

LCL 444: PLOTIN, Eneade V.

LCL 445: PLOTIN, Eneade VI (1–5).

LCL 446: AJLIJAN, O žival­ih I.

LCL 447: CICERON, Pro Cae­lio. De provinci­is con­sularibus. Pro Bal­bo.

LCL 448: AJLIJAN, O žival­ih II.

LCL 449: AJLIJAN, O žival­ih III.

LCL 450: SENEKA, Nar­avoslov­na vprašan­ja I.

LCL 451: LIBANIJ, Izbrani gov­ori I.

LCL 452: LIBANIJ, Izbrani gov­ori II.

LCL 453: APULEJ, Meta­mor­foze (Zlati osel) II.

LCL 454: HERODIJAN, Zgodov­ina cesarst­va I.

LCL 455: HERODIJAN, Zgodov­ina cesarst­va II.

LCL 456: JOŽEF FLAVIJ, Judovske starožit­nos­ti IX.

LCL 457: SENEKA, Nar­avoslov­na vprašan­ja II.

LCL 458: FILOSTRAT, Apolonij iz Tijane III.

LCL 459: MENANDER, Duh varuh. Obseden­ka. Kar­tažan. Kitarist. Lizun. Tro­beličarke. Lev­kadčan­ka. Osovraženec. Pristrižen­ka. Dek­le s Per­in­ta.

LCL 460: MENANDER, Samošan­ka. Sikion­ci. Ženske pri kosilu. Prikazen. Neu­go­tovl­jeni frag­men­ti.

LCL 461: BAKHILID, KORINA, Grš­ka liri­ka IV.

LCL 462: CICERON, Pis­ma Kvin­tu in Bru­tu. Frag­men­ti pisem. Pis­mo Oktavi­janu. Invek­tive. Priročnik za volil­no kam­pan­jo.

LCL 463: SENEKA STAREJŠI, Dekla­maci­je I: Kon­tro­verz­i­je (1–6).

LCL 464: SENEKA STAREJŠI, Dekla­maci­je II: Kon­tro­verz­i­je (7–10). Sua­zori­je. Frag­men­ti.

LCL 465: DIONIZIJ HALIKARNAŠKI, Kri­tični ese­ji I.

LCL 466: DIONIZIJ HALIKARNAŠKI, Kri­tični ese­ji II.

LCL 467: KORNELIJ NEPOT, O velik­ih poveljnikih. O zgodov­inar­jih.

LCL 468: PLOTIN, Eneade VI (6–9).

LCL 469: MANILIJ, Astronomi­ja.

LCL 470: PLUTARH, Moralia XIII (2).

LCL 471: TEOFRAST, De cau­sis plan­tarum I (1–2).

LCL 472: HIPOKRAT, Čust­va. Bolezni 1. Bolezni 2.

LCL 473: HIPOKRAT, Bolezni 3. Notran­ja obolen­ja. Rav­nan­je pri akut­nih boleznih.

LCL 474: TEOFRAST, De cau­sis plan­tarum II (3–4).

LCL 475: TEOFRAST, De cau­sis plan­tarum III (5–6).

LCL 476: STESIHOR, IBIK, SIMONID, Grš­ka liri­ka III.

LCL 477: HIPOKRAT, Epi­demi­je 2 (4–7).

LCL 478: LIBANIJ, Avto­bi­ografi­ja in izbrana pis­ma I.

LCL 479: LIBANIJ, Avto­bi­ografi­ja in izbrana pis­ma II.

LCL 480: MARCIJAL, Epi­gra­mi III.

LCL 481: HARITON, Kaliro­ja.

LCL 482: HIPOKRAT, Deli člove­ka. Žleze. Vrste mesa. Proretik 1–2. Zdravnik. Raba tekočin. Raz­jede. Hemoroi­di in fis­tule.

LCL 483: SOFOKLES, Frag­men­ti.

LCL 484: EVRIPID, Her­aklovi otro­ci. Hipolit. Androm­a­ha. Hek­a­ba.

LCL 485: PINDAR, Neme­jske ode. Ist­mi­jske ode. Frag­men­ti.

LCL 486: AJLIJAN, Zgodovin­s­ka zbir­ka.

LCL 487: JOŽEF FLAVIJ, Judovs­ka voj­na II.

LCL 488: ARISTOFAN, Oblačice. Ose. Mir.

LCL 489: JOŽEF FLAVIJ, Judovske starožit­nos­ti VI.

LCL 490: JOŽEF FLAVIJ, Judovske starožit­nos­ti II.

LCL 491: CICERON, Pis­ma Atiku IV.

LCL 492: VALERIJ MAKSIM, Spom­i­na vred­na dejan­ja in besede I.

LCL 493: VALERIJ MAKSIM, Spom­i­na vred­na dejan­ja in besede II.

LCL 494: KVINTILIJAN, Šola gov­orništ­va V (11–12).

LCL 495: EVRIPID, Bakhe. Ifi­geni­ja v Avli­di. Res.

LCL 496: Homerske himne. Homer­s­ki apokri­fi. Živl­jen­jepisi Home­r­ja.

LCL 497: Grš­ki eps­ki frag­men­ti.

LCL 498: STATIJ, Tebai­da II.

LCL 499: PLUTARH, Moralia XVI.

LCL 500: KVINTILIJAN, Man­jše dekla­maci­je I.

Šesta stoterica — v nastajanju

LCL 501: KVINTILIJAN, Man­jše dekla­maci­je II.

LCL 502: ARISTOFAN, Frag­men­ti.

LCL 503: HEZIOD, Ščit. Kat­a­log žen­sk. Dru­gi frag­men­ti.

LCL 504: EVRIPID, Frag­men­ti.

LCL 505: AJSHIL, Frag­men­ti.

LCL 506: EVRIPID, Frag­men­ti.

LCL 507: CICERON, Fil­ipike 7–14.

LCL 508: Helenis­tič­na zbir­ka.

LCL 509: HIPOKRAT, Koške pred­postavke. Anatom­s­ki in man­jši klin­ični spisi.

LCL 510: MAKROBIJ, Sat­ur­na­lia I.

LCL 511: MAKROBIJ, Sat­ur­na­lia II.

LCL 512: MAKROBIJ, Sat­ur­na­lia III.

LCL 513: Frag­men­ti stare komedi­je I: Od Alka­ja do Diok­la.

LCL 514: Frag­men­ti stare komedi­je II: Od Diope­j­ta do Fer­ekra­ta.

LCL 515: Frag­men­ti stare komedi­je III: Od Filoni­ka do Kseno­fonta. Adespota.

LCL 516: GALEN, Med­i­cin­s­ka meto­da I.

LCL 517: GALEN, Med­i­cin­s­ka meto­da II.

LCL 518: GALEN, Med­i­cin­s­ka meto­da III.

LCL 519: ATENAJ, Učeni gost­je VIII.

LCL 520: HIPOKRAT, Pora­jan­je. Nar­a­va otro­ka. Bolezni 4. Nar­a­va žen­sk in jalovost.

LCL 521: FILOSTRAT, Hero­ik. Gim­nas­tik. Razprave 1 in 2.

LCL 522: SALUSTIJ, Zgodovin­s­ki frag­men­ti. Pis­ma Cezar­ju.

LCL 523: GALEN, O vzpostavitvi med­i­cinske umet­nos­ti. Med­i­cin­s­ka umet­nost. Med­i­cin­s­ka meto­da za Glavkona.

LCL 524: Zgod­n­ja grš­ka filo­zofi­ja I.

LCL 525: Zgod­n­ja grš­ka filo­zofi­ja II.

LCL 526: Zgod­n­ja grš­ka filo­zofi­ja III.

LCL 527: Zgod­n­ja grš­ka filo­zofi­ja IV.

LCL 528: Zgod­n­ja grš­ka filo­zofi­ja V.

LCL 529: Zgod­n­ja grš­ka filo­zofi­ja VI.

LCL 530: Zgod­n­ja grš­ka filo­zofi­ja VII.

LCL 531: Zgod­n­ja grš­ka filo­zofi­ja VIII.

LCL 532: Zgod­n­ja grš­ka filo­zofi­ja IX.

LCL 533: AJLIJ ARISTID, Gov­ori I.

LCL 534: APULEJ, Apologi­ja. Flori­da. De deo Socratis.

LCL 535: GALEN, Higiena I.

LCL 536: GALEN, Higiena II.

LCL 537: ENIJ, Frag­men­ti repub­likanske lat­inščine II.