FIEC

Vabilo na konferenco FIEC v Londonu – julij 2019

Pet­na­js­ta kon­fer­en­ca Med­nar­o­dne zveze društev za klasične študi­je (Fédéra­tion Inter­na­tionale des Asso­ci­a­tions d’É­tudes Clas­siques – FIEC) bo potekala v poveza­vi s kon­fer­en­co Klasične­ga združen­ja (Clas­si­cal Asso­ci­a­tion – CA), od 4. do 8. juli­ja 2019 na Inšti­tu­tu za izo­braže­van­je UCL v četr­ti Blooms­bury v Lon­donu. Član zveze FIEC je tudi sloven­sko Društ­vo za antične in human­is­tične študi­je.

Urad­na srečan­ja FIEC bodo 4. juli­ja, kon­fer­en­ca pa se bo začela 5. juli­ja. Udeleži­lo se je bo več sto klasičnih filol­o­gov z vsega sve­ta na različnih stop­n­jah svo­jih kari­er, ki bodo lahko pris­luh­nili ple­narn­im pre­da­van­jem vodil­nih poz­naval­cev, pred­stavili svo­je prispevke, se udeležili drugih pred­stavitev, razprav in diskusij ter sode­lo­vali na kul­turnih prired­it­vah in delavnic­ah.

Pro­gram­s­ki odbor vabi k odd­a­ji pred­l­o­gov za pan­ele in poster­je. Vsak pan­el bo tra­jal dve uri. Veči­no­ma bodo iz štir­ih kratk­ih prispevkov, ki jih bo pove­zo­vala skup­na tema. Odbor vabi tudi k odd­a­ji pred­l­o­gov za pan­ele in delavnice v dru­gačnih for­matih, ven­dar prav tako v obsegu dveh ur. Končni izbor si bo prizade­val odražati širi­no klasičnih študi­jev – grško in latin­sko književnost vseh obdo­bij, jezikoslov­je, antično zgodovi­no v najširšem smis­lu, filo­zofi­jo in religi­jo, umet­nost in arhe­ologi­jo, neo­latinske in bizan­tinske študi­je ter pretek­lo in sodob­no recep­ci­jo antike v vseh medi­jih ter v različnih kul­tur­ah in izročil­ih. Dobrodošli so tudi pan­eli na temo primer­jal­nih in inter­dis­ci­pli­narnih študi­jev. Vrs­ta pan­elov bo posveče­na nacional­nim tradi­ci­jam v klasičnih raziskavah. Neka­teri bodo posvečeni posamezn­im antičn­im ljud­stvom, kot so den­i­mo Etruščani, Perz­i­j­ci in Feničani. Pose­bej dobrodošli so pan­eli v poveza­vi s ped­a­gogiko in oza­veščan­jem.

Tako FIEC kot CA si prizade­va­ta za karse­da širok nabor nastopa­jočih. Več­je možnos­ti, da bodo izbrani, ima­jo pan­eli s pred­stavni­ki več različnih držav ter pan­eli, ki vključu­je­jo tako mla­jše kot stare­jše razisko­valce. Pan­eli, v kater­ih sodelu­je­jo samo moš­ki ali samo ženske, ima­jo le malo možnos­ti, da bodo izbrani, razen v primer­ih, ko bodo pred­la­gatelji odboru pred­stavili tehtne razloge za izje­mo.

Oblikovanje predloga za FIEC

Vsak pred­log za pan­el naj vse­bu­je naslov dogod­ka, ime­na sodelu­jočih in nji­hovih ustanov ter povzetek (v 150 besedah) vsakega od prispevkov ter povzetek pan­ela kot celote. Pred­loge je tre­ba do 1. juli­ja 2018 poslati na naslov fiec2019@ucl.ac.uk. Eden od sodelu­jočih naj bo pred­la­gatelj in naj zraven pošl­je tudi kon­tak­t­ni e‑naslov. Ni nujno, da predse­du­je pan­elu, toda če mu ne, naj bo v pred­logu jas­no označeno, kdo mu. Če je pred­la­gani dogodek po for­matu zelo dru­gačen od pan­ela z več nastopa­joči­mi, bo korist­no, če pred­la­gatelj čim­prej stopi v stik s pro­gram­skim odborom. Ta bo izbor dokončal čez polet­je, najkas­ne­je do kon­ca sep­tem­bra. Odločitev bo dokonč­na.

Pro­gram­s­ki odbor vabi tudi k odd­a­ji pred­l­o­gov za poster­je. Ti lahko pred­stavl­ja­jo indi­vid­u­alne ali kolek­tivne pro­jek­te, vabljeni pa so razisko­val­ci na vseh stop­n­jah kariere. Tudi pred­loge za poster­je je tre­ba poslati na naslov fiec2019@ucl.ac.uk do 1. juli­ja 2018. Izbor bo opravl­jen v istem časovnem roku kot pri pan­elih. Pred­lo­gi za poster­je naj vse­bu­je­jo opis pred­la­gane teme v 150 besedah ter ime in kon­tak­tne podatke pred­la­gatel­ja. Pred­l­o­gov za indi­vid­u­alne prispevke odbor ne spre­je­ma. Ker bo na kon­fer­en­ci veliko udeležencev, bodo morali sodelu­joči sami poskr­beti za potne stroške in stroške bivan­ja, na voljo pa bo nekaj štu­dentskih štipendij. Podrob­nos­ti, vključno s pred­lo­gi za namestitev, bodo pravočas­no objavl­jene na poseb­ni splet­ni strani, povezani s strane­ma FIEC in CA.