TLL

Poletna šola latinske leksikografije v Münchnu avgusta 2018

Bavars­ka akademi­ja za znanost in human­is­tiko v Münch­nu orga­nizira prvo polet­no šolo latinske lek­siko­grafi­je, ki bo od 30. juli­ja do 4. avgus­ta 2018 na Inšti­tu­tu The­saurus lin­guae Lati­nae (letak). Med založni­ki tega mon­u­men­tal­ne­ga pro­jek­ta je tudi Sloven­s­ka akademi­ja znanos­ti in umet­nos­ti. Rok za odd­a­jo pri­jav je 1. junij 2018. TLL vabi razisko­valce na vseh stop­n­jah kariere, ki se posveča­jo natančni anal­izi latin­skih besed ne glede na vidik — od rabe v posameznih besedil­ih do pomen­skih spre­memb v celot­nem latinskem kor­pusu. Poleg filologi­je pride­jo v poštev tudi druge dis­ci­pline, den­i­mo kon­cep­tu­al­na in intelek­tu­al­na zgodov­ina, epi­grafi­ka, jezikoslov­je, lit­er­ar­na in besedil­na kri­ti­ka, sred­njeveške in rene­sančne študi­je, filo­zofi­ja in teologi­ja.

Urnik bo razdel­jen med dvo­je vrst aktivnos­ti. Sem­i­nar­ji in z nji­mi povezane vaje bodo obrav­navali latin­sko lek­siko­grafi­jo, metode in for­mat TLL, še pose­bej zahtevne kor­puse (kot so den­i­mo napisi, vetus Lati­na, med­i­cin­s­ki in pravni viri, antič­na lek­siko­grafi­ja). Poleg tega pa bo  dovolj časa tudi za lastne raziskave udeležencev v arhivu TLL, v sode­lo­van­ju z ured­ni­ki in razisko­val­ci pri slo­var­ju. Cilj je ust­var­i­ti pod­porno okol­je za udeležence in nji­hove samosto­jne raziskave s pomočjo napred­nih lek­siko­graf­skih tehnik ter virov v knjižni­ci in arhivu TLL.

Inšti­tut TLL hrani v sve­tovnem mer­ilu najob­sežne­jšo zbirko virov za latin­s­ki jezik (od pri­b­ližno 600 pr. Kr. do 600 po Kr.), več kot deset mil­i­jonov ročno popisanih kar­tic in vrhun­sko knjižni­co izdaj, komen­tar­jev in ref­er­enčne­ga gradi­va. Vrsto besedil so z opom­ba­mi opremili nek­dan­ji last­ni­ki in spe­cial­isti (npr. Eduard Fraenkel, Wil­helm Her­aeus, Friedrich Leo, Eduard Nor­den, Eduard Wölf­flin), s sis­tem­atičn­i­mi navzkrižn­i­mi ref­er­en­ca­mi pa so povezana tudi z nove­jši­mi razprava­mi v znanstvenih revi­jah in drugih pub­likaci­jah. Arhiv vse­bu­je tudi neob­javl­jeno gradi­vo za Ono­mas­ti­con TLL, v katerem so vsa last­na ime­na in nji­hove izpel­janke ​​(npr. Home­rus, palatium). Bavars­ka akademi­ja hrani tudi gradi­vo tudi za nemš­ki Mit­tel­lateinis­ches Wörter­buch z boga­to knjižni­co sred­njevešk­ih besedil. Le korak stran so Bavars­ka držav­na knjižni­ca z izvrst­no zbirko latin­skih rokopisov, pa odlič­na knjižni­ca Inšti­tu­ta za klasično filologi­jo na Uni­verzi Lud­wig-Max­i­m­il­ian ter Komisi­ja za antično zgodovi­no in epi­grafiko pri Nemškem arhe­ološkem inšti­tu­tu.

Podrobnosti

Polet­na šola se bo začela 30. juli­ja ob 9.30. Pro­gram običa­jno tra­ja do 17.00, na voljo bo tudi nekaj izbirnih ekskurz­ij. Za namestitev poskr­bi­jo udeležen­ci sami. Občas­no bodo na voljo pri­griz­ki. Pouk bo potekal v anglešči­ni, možne pa bodo konzultaci­je v več drugih jezik­ih (nizozemšči­na, fran­cošči­na, nemšči­na, ital­i­janšči­na in španšči­na). Potrdi­lo o sode­lo­van­ju bodo dobili udeležen­ci, ki bodo pred­ložili kratko poroči­lo o svo­jih razisko­val­nih ugo­tovit­vah. To poroči­lo bo shran­jeno v arhivu in bo na voljo pri­hod­njim razisko­val­cem.

THESAVRVS LINGVAE LATINAE

• je začel na pobu­do Eduar­da Wölf­fli­na in Theodor­ja Momm­se­na nas­ta­jati leta 1893, prvi snopič je izšel leta 1900; poli­tične katas­trofe 20. sto­let­ja so pro­jekt nato večkrat zaus­tavile, danes pa pote­ka v sode­lo­van­ju 31 različnih akademij in učenih družb iz 23 držav; med nji­mi je tudi SAZU, ki jo zastopa Kaje­tan Gan­tar;

• je zas­no­van na pod­la­gi vseh latin­skih besedil, ohran­jenih iz antike (do leta 600 po Kr.), tako lit­er­arnih kot nelit­er­arnih;

• pri manj pogostih besedah nava­ja vsako izpričano mesto, pri ostal­ih (označenih z aster­iskom) pa reprezen­ta­tiv­en vzorec;

• nava­ja vse pomene, tudi tehnične, in vse kon­struk­ci­je;

• nava­ja poseb­nos­ti pri preg­iban­ju, črko­van­ju in pro­zodi­ji;

• nava­ja podatke priz­nanih strokovn­jakov za indo­evropeis­tiko in roman­is­tiko o eti­mologi­ji latin­skih besed ter o nji­hovem preživetju v roman­skih jezik­ih;

• zbi­ra tudi komen­tar­je, ki so o posamezni bese­di ohran­jeni v antičnih vir­ih; za vsako latin­sko bese­do tako ponu­ja izčrp­no in boga­to doku­men­ti­ra­no sliko o možnos­tih in zgodovi­ni – ne le za latin­iste, temveč tudi za razisko­valce v okviru drugih vej antičnih študi­jev in sorod­nih dis­ci­plin;

• nas­ta­ja na Bavars­ki akademi­ji znanos­ti in human­is­tike v Münch­nu s pomočjo med­nar­o­dne ekipe s pri­b­ližno dva­jset sodelav­ci;

• je v več kot dveh tretji­nah že končan in objavl­jen.

Prijava

Vlo­go je tre­ba poslati do 1. juni­ja 2018 po elek­tron­s­ki pošti na workshop@thesaurus.badw.de. Vse­bo­vati mora živl­jen­jepis in moti­vaci­jsko pis­mo, dol­go od ene do dveh strani. Na kratko mora opisati eno ali več besed, ki jih nam­er­a­vate raziskati (naj bodo v TLL že objavl­jene ali ne), razloži­ti, zakaj so pomem­b­ne za vaše raziskave, ter opre­deli­ti razisko­val­na vprašan­ja, ki se jih nam­er­a­vate loti­ti na polet­ni šoli. Pri­poročlji­va je sez­nan­jenost z obsto­ječi­mi lek­siko­graf­ski­mi viri. Število udeležencev je ome­jeno, spre­jeti kan­di­dati bodo obveščeni do 15. juni­ja 2018. Stroš­ki udeležbe znaša­jo 70 €. Naslov poletne šole je Bay­erische Akademie der Wis­senschaften, Alfons-Gop­pel-Str. 11, 80539, München, Nemči­ja. Splet­ni naslov šole je www.thesaurus.badw.de/workshop, e‑naslov pa workshop@thesaurus.badw.de.

Doslej objavljeni zvezki
Vol. I: a – Amyzon

Fasc. I: a – abu­tor (1900)
Fasc. II: abu­tor – ad (1901)
Fasc. III: ad – adi­u­vo (1901)
Fasc. IV: adi­u­vo – Aegyp­tus (1902)
Fasc. V: Aegyp­tus – affero (1903)
Fasc. VI: affero – Agylle (1904)
Fasc. VII: Agylleus – alli­go (1904)
Fasc. VIII: alli­go – amit­to (1905)
Fasc. IX: amit­to – Amy­zon (1905)

Vol. II: an – Byzeres

Fasc. I: an – aplu­da (1901)
Fasc. II: apludus – Ard­abur (1901)
Fasc. III: ardalio – artus (1902)
Fasc. IV: artus – astringo (1902)
Fasc. V: astringo – auc­tor (1903)
Fasc. VI: auc­tor – avis (1904)
Fasc. VII: Avisa – Bagau­dae (1904)
Fasc. VIII: Bagazat­ace – beo (1905)
Fasc. IX: beo – brac­chi­um (1906)
Fasc. X: Brac­cia­tus – Byz­eres (1906)

Vol. III: c – comus

Fasc. I: c – can­didus (1907)
Fasc. II: can­didus – caro (1907)
Fasc. III: caro – cedo (1908)
Fasc. IV: cedo – ces­so (1909)
Fasc. V: ces­so – cito (1909)
Fasc. VI: cito – coe­tus (1910)
Fasc. VII: coe­tus – colo (1910)
Fasc. VIII: colo – com­mo­do (1911)
Fasc. IX: com­mo­do – comus (1912)

Vol. IV: con – cyulus

Fasc. I: con – con­flo (1906)
Fasc. II: con­flo – con­solor (1907)
Fasc. III: con­solor – con­ti­nor (1907)
Fasc. IV: con­ti­nosus – cornix (1908)
Fasc. V: cornix – crim­i­nosus (1908)
Fasc. VI: crim­i­nosus – cur (1909)
Fasc. VII: cur – cyu­lus (1909)

Vol. V

Pars 1: d – dze

Fasc. I: d – decus (1910)
Fasc. II: decus – demer­go (1910)
Fasc. III: demer­go – desin­go (1911)
Fasc. IV: desig­no – dicio (1912)
Fasc. V: dicio – dim­i­co (1913)
Fasc. VI: dim­i­co – dis­pu­ta­tio (1915)
Fasc. VII: dis­pu­ta­tio – do (1924)
Fasc. VIII: do – dolor (1928)
Fasc. IX: dolor – donec (1930)
Fasc. X: donec – duco (1933)
Fasc. XI: duco – dze (1934)

Pars 2: e – ezoani

Fasc. I: e – effi­cax (1931)
Fasc. II: effi­cax – elaboro (1932)
Fasc. III: elaboro – eme­tior (1933)
Fasc. IV: eme­tior – eo (1934)
Fasc. V: eo – ero­go (1935)
Fasc. VI: ero­go – eti­amnun (1936)
Fasc. VII: eti­amnum – et (1937)
Fasc. VIII: ex – exco­quo (1937)
Fasc. IX: excop­uo – exhor­resco (1939)
Fasc. X: exhor­resco – expavesco (1942)
Fasc. XI: expavesco – expono (1949)
Fasc. XII: expono – exstin­guo  (1950
Fasc. XIII: exstin­guo – ezoani (1953)

Vol. VI

Pars 1: f – gemo

Fasc. I: f – famil­ia (1913)
Fasc. II: famil­ia – fen­e­stro (1915)
Fasc. III: fen­estru­la – figo (1916)
Fasc. IV: figo – flu­men (1920)
Fasc. V: flu­men – forum (1921)
Fasc. VI: forum – frus­tum (1923)
Fasc. VII: frus­tum – funus (1924)
Fasc. VIII: funus – fysis in g – gemo (1924 in 1927)

Pars 2: gemo – gytus

Fasc. IX: gemo – ger­men (1929)
Fasc. X: ger­men – glo­ria (1931)
Fasc. XI: glo­ria – grat­i­fi­cor (1933)
Fasc. XII: grat­i­fi­cor – gytus (1934)

Pars 3: h – hys­trix

Fasc. XIII: h – harus­pex (1936)
Fasc. XIV: harus­pex – hic (1938)
Fasc. XV: hic – homi­cid­i­um (1938)
Fasc. XVI: homo­cid­i­um – hos­pes (1930)
Fasc. XVII: hos­pes – hys­trix (1947)

Vol. VII

Pars 1: i – inter­vul­sus

Fasc. I: i – ico (1934)
Fasc. II: ico – igno­tus (1936)
Fasc. III: igno­tus – immo­bilis (1936)
Fasc. IV: immo­bilis – impli­co (1937)
Fasc. V: impli­co – in (1938
Fasc. VI: in – inclu­tus (1939)
Fasc. VII: inclu­tus – inde (1941)
Fasc. VIII: inde – indu­vi­ae (1943)
Fasc. IX: ineber – infir­mo (1951)
Fasc. X: infir­mo – inhor­resco (1954)
Fasc. XI: inhor­resco – inor­di­na­tus (1956)
Fasc. XII: inor­di­na­tus – insip­i­ens (1958)
Fasc. XIII: insip­i­ens – inte­ger (1962
Fasc. XIV: inte­ger – inter­pel­lo (1964)
Fasc. XV: inter­pel­lo – inter­vul­sus (1965)

Pars 2: intesta­bilis – lyx­ipyre­tos

Fasc. I: intesta­bilis – invenus­tus (1956)
Fasc. II: invenus­tus – iocus (1959)
Fasc. III: iocus – is (1962
Fasc. IV: is – iugum (1967)
Fasc. V: iugum – laboro (1970)
Fasc. VI: laboro – laqueo (1972
Fasc. VII: laqueo – lego (1973)
Fasc. VIII: lego – liber (1974)
Fasc. IX: liber – lin­ear­ius (1975)
Fasc. X: lin­ear­ius – locus (1976)
Fasc. XI: locus – ludi­bun­dus (1977)
Fasc. XII: ludi­bun­dus – lyx­ipyre­tos (1979)

Vol. VIII: m – myzon

Fasc. I: m – malachim (1936)
Fasc. II: mala­choth – mano (1937)
Fasc. III: mano – mat­ri­mo­ni­um (1939)
Fasc. IV: mat­ri­mo­ni­um – mem­brum (1939)
Fasc. V: mem­brum – mer­cor (1949)
Fasc. VI: mer­cor – mili­tia (1952)
Fasc. VII: mili­tia – mis­ere­or (1955)
Fasc. VIII: mis­ere­or – modus (1957)
Fasc. IX: modus – mon­stro (1960)
Fasc. X: mon­stro – mul­ti­tu­do (1964)
Fasc. XI: mul­ti­tu­do – myzon (1966)

Vol. IX

Pars 1: n – nebel

Fasc. I: n – navalis (2011)
Fasc. II: navalis – nebel (2014)

Pars 2: o – ozyno­sus

Fasc. I: o – obscenus (1969)
Fasc. II: obscenus – obvius (1971)
Fasc. III: obvius – oenan­the (1973)
Fasc. IV: oenan­the – onocro­talus (1974)
Fasc. V: onocro­talus – oppug­na­tio (1976)
Fasc. VI: oppug­na­tio – ordo (1978)
Fasc. VII: ordo – os (1980)
Fasc. VIII: os – ozyno­sus (1981)

Vol. X

Pars 1: p – por­rum

Fasc. I: p – palpe­bra (1982)
Fasc. II: palpe­bra – paratu­ra (1984)
Fasc. III: paratu­ra – pars (1986)
Fasc. IV: pars – pas­tor (1988)
Fasc. V: pas­tor – pau­cus (1990)
Fasc. VI: pau­cus – ped­alis (1991)
Fasc. VII: ped­alis – pen­sio (1992)
Fasc. VIII: pen­sio – per­do­mo (1994)
Fasc. IX: per­do­mo – per­fun­do (1995)
Fasc. X: per­fun­do – per­nu­mero (1997)
Fasc. XI: per­nu­mero – per­suadeo (1998)
Fasc. XII: per­suadeo – pes­tifer (2000)
Fasc. XIII: pes­tifer – pic­tor (2000)
Fasc. XIV: pic­tor – pius (2003)
Fasc. XV: pius – ple­nar­ius (2005)
Fasc. XVI: ple­nesco – pomifer (2007)
Fasc. XVII: pomifer – por­rus (2010)

Pars 2: por­ta – pyx­is

Fasc. I: por­ta – pos­sum (1980)
Fasc. II: pos­sum – potes­tas (1982)
Fasc. III: potes­tas – prae­cipu­us (1983)
Fasc. IV: prae­cipu­us – prae­fig­uro (1985)
Fasc. V: prae­fig­uro – prae­potens (1987)
Fasc. VI: prae­potens – prae­sus­ci­pio (1992)
Fasc. VII: prae­sus­ci­pio – prag­mati­cus (1993)
Fasc. VIII: prag­mati­cus – prin­ceps (1995)
Fasc. IX: prin­ceps – 1. pro (1996)
Fasc. X: 1. pro – prodeo (1998)
Fasc. XI: prodeo – prog­e­nies (1999)
Fasc. XII: prog­e­nies – pro­nun­tia­tus (2000)
Fasc. XIII: pro­nun­tia­tus – propo­si­tio (2002)
Fasc. XIV: propo­si­tio – pro­tego (2004)
Fasc. XV: pro­tego – puber­tas (2006)
Fasc. XVI: puber­tas – pul­so (2008)
Fasc. XVII: pul­so – pyx­odes (2009)

Vol. XI

Pars 2: r – refoci­lo

Fasc. I: r – rarus (2012)
Fasc. II: rarus – reci­do (2015)
Fasc. III: reci­do – red­do (2016)
Fasc. IV: red­do – refoci­lo (2016)

Onomasticon

Vol. I: A – B: še ni izha­jal pose­bej (zajet v glavnih zvezk­ih)

Vol. II: C – Cyzis­tra

Fasc. I: C – Carine (1909)
Fasc. II: Carine – Cha­tramis (1910)
Fasc. III: Cha­tramis – Con­stan­tius (1912)
Fasc. IV: Con­stan­tius – Cyzis­tra (1913)

Vol. III: D – Dzoni

Fasc. I: D – Did­ius (1918)
Fasc. II: Did­ius – Dzoni (1923)

Index ter Praemonenda k TLL

Index libro­rum scrip­to­rum inscrip­tion­um ex quibus exem­pla affer­un­tur: Edi­tio altera (Diet­fried Krömer, Cor­nelis G. van Lei­jen­horst). 1990. IX, 228 str.

Prae­mo­nen­da de rationibus et usu operis (Ursu­la Keudel; prevedli: G. M. Anz­if­er­owa, J. Blun­dell, H. Breimeier, P. Gat­ti, M. González-Haba de Krön­er, F. Paschoud). 1990. 72 str.

Drugi prispevki

Od leta 1934 dal­je izha­ja­jo tudi takoimen­o­vani “prispev­ki” iz teza­vra, v kater­ih avtor­ji gesel pred­stavl­ja­jo rezul­tate svo­je­ga dela, ki jih ni bilo mogoče vključi­ti v slo­varsko ges­lo. Prvih šest je izš­lo v revi­ji Philo­lo­gus, kas­ne­jši pa v revi­ji Muse­um Hel­veticum. Prispev­ki I–XX so izšli sku­paj kot:

Beiträge aus der The­saurus-Arbeit, hrsg. vom The­saurus lin­guae Lati­nae. Mit einem Vor­wort von H. Haffter. Lei­den 1979.

XXI (W. Buch­wald, S. Clavadetsch­er, P. Flury, F. M. Fröh­lke, C. Th. Gossen, H. Wieland). Muse­um Hel­veticum 36 (1979): 111–126.

XXII (P. Flury, K. Fri­is-Jensen, P. Gat­ti, J. Ram­minger, R. Teßmer, H. Wieland). Muse­um Hel­veticum 41 (1984): 31–48.

XXIII (P. Gat­ti, H. von Kamptz, C. G. van Lei­jen­horst, M. Mas­saro, J. Ram­minger, H. Wieland). Muse­um Hel­veticum 43 (1986): 176–198.

XXIV (H. Beikircher, P. Flury, P. Gat­ti, C. G. van Lei­jen­horst, J. Ram­minger, H. Wieland). Muse­um Hel­veticum 45 (1988): 111–128.

XXV (J. Blun­dell, P. Flury, M. Hillen, G. Mals­bary). Muse­um Hel­veticum 47 (1990): 222–234.

XXVI (H. Beikircher, I. Hajdú, J. Schwind, S. Stirne­mann). Muse­um Hel­veticum 50 (1993): 170–184.

XXVII (H. Beikircher, N. Del­hey, I. Hajdú, N. Holmes, P. Terkelsen). Muse­um Hel­veticum 56 (1999): 105–127.

XXVIII (B. Forss­man, Ety­molo­gie im The­saurus lin­guae Lati­nae). Muse­um Hel­veticum 59 (2002): 172–187.

Ostale objave

Wie die Blät­ter am Baum, so wech­seln die Wörter: 100 Jahre The­saurus lin­guae Lati­nae; Vorträge der Ver­anstal­tun­gen am 29. und 30. Juni 1994 in München, ur. Diet­fried Krömer (avtor­ji J. Delz, P. Flury, D. Krömer, H. Solin, A. Ste­fenel­li, E. Vogt, R. Wittmann). Z dodatkom: Mate­ri­alien zur Geschichte des The­saurus lin­guae Lati­nae. Teub­n­er: Stuttgart in Leipzig, 1995. X, 238 str.

Theodor Bögel, The­saurus-Geschicht­en: Beiträge zu ein­er His­to­ria The­sauri lin­guae Lati­nae, ur. Diet­fried Krömer in Man­fred Flieger. Z dodatkom: Per­so­n­en­verze­ich­nis 1893–1995. Teub­n­er: Stuttgart in Leipzig, 1996. XII, 232 str.