Ovidiana

Ovidijeva dvatisočletnica na Oddelku za klasično filologijo – fotografije

Na Filo­zof­s­ki fakul­teti smo se dvati­sočlet­nice Ovidi­jeve smr­ti v Pon­tu spom­nili z nizom dogod­kov, poimen­o­vanih Ovid­i­ana 2018. Zvrstili so se v četrtek in petek, 12. in 13. apri­la 2018. (V resni­ci nihče ne ve dobro, kdaj je Ovidij res umrl. Poz­namo samo ter­mi­nus post quem in sklepamo, da je bilo to v letu 17/18, je pa seve­da možno, da se je to zgodi­lo tudi kas­ne­je. Pred časom je v pre­daval­ni­ci nek­do vzk­liknil: »Kaj pa, če je še ved­no živ?« O tem bi se dalo razpravl­jati – ampak pes­nik bi se v poan­ti­rani zad­nji bese­di zad­nje­ga verza Meta­mor­foz (15.879) z duhovitežem kar strin­jal: Siq­uid habent veri vatum prae­sagia, vivam.)

Srečan­je je priprav­i­la zelo motivi­rana skupina štu­den­tov in je bilo namen­jeno javnos­ti. V četrtek, 12. apri­la, je bila ob 16.00 v pre­daval­ni­ci 102 hitropotez­na štu­dents­ka kon­fer­en­ca na temo »Uvid v Ovidi­ja«. Zvečer je ob 19.00 v veli­ki pre­daval­ni­ci 15 sledi­la razs­ta­va star­ih tiskov in ogled nove­ga (imenit­ne­ga in pose­bej za to priložnost s sloven­ski­mi pod­napisi v verz­ih opreml­jene­ga) doku­mentar­ca o Ovidi­ju. Sledi­la je pogos­titev. V petek, 13. apri­la, se je ob 12.00 v Mod­ri sobi začel sim­poz­ij, ki je tra­jal ves dan. Zvečer je bil ob 19.30 v kavarni NUK recital s sloven­ski­mi pre­va­jal­ci Ovidi­ja.

Program
Četrtek, 12. aprila (predavalnica 102, prvo nadstropje FF, 16.00)

16.00

Poz­dravni nagov­or: David Movrin, orga­ni­zaci­js­ki odbor

Nena Bobovnik: Accedant lacrimae – pravi vzrok Ovidi­je­vih solz

Meta Sku­bic: Erotične besedne igre v Ovidi­je­vi Ars ama­to­ria in Reme­dia amor­is

Domen Iljaš: Podo­ba avguste­jskega Rima v Ovidi­je­vih Fastih

Kristi­na Ferk: Motiv Adon­isa in Venere na rim­skih nagrob­nikih

Jakob Piletič: De formis fig­urisque deo­rum: poznosred­njeveš­ka krščan­s­ka meta­mor­foza Ovidi­je­vih Meta­mor­foz

Jan Dominik Bogataj: Meta­mor­pho­sis med Ovidi­je­vo apoth­e­o­sis in patris­tično theo­sis

Anja Božič: Ovidi­jev vpliv na human­is­tično pisem­sko pro­duk­ci­jo — Petrarko­va pis­ma iz Pon­ta

Jaka Klas­inc: Vpliv Ovidi­jeve­ga pripove­doval­ca na lit­er­arne tek­ste v sred­njeveš­ki književnos­ti in v baroku

Kaje­tan Škra­ban: Et Ovidio divin fat­to buf­fone — Ovidij v operi med zgle­dom in pos­me­hom

Sergej Val­i­jev: Error: Ovidij in Kierkegaard

19.00

Poz­dravni nagov­or dekana Filo­zofske fakul­tete Romana Kuhar­ja v veli­ki pre­daval­ni­ci 15 v pritličju; ogled star­ih Ovidi­je­vih tiskov v izboru Petra Štoke in Mar­ka Mar­inčiča, med nji­mi tudi baselske izda­je P. Ovidii Naso­nis […] Fas­to­rum lib­ri VI; Tris­tium V; Ex Pon­to IV; In Ibin; cum com­men­tari­is doc­tis (Basileae per Ioan­nem Her­vagium, 1550); ogled doku­mentar­ca o Ovidi­ju Michaela Woo­da s sloven­ski­mi pod­napisi Jana Peter­nel­ja; pogos­titev

Petek, 13. aprila (Modra soba, peto nadstropje FF, 12.00)

12.00

Poz­dravni nagov­or: Son­ja Weiss, pred­sto­jni­ca Odd­el­ka za klasično filologi­jo

Kaje­tan Gan­tar: Ovidi­je­va soočen­ja z Avgus­tovim reži­mom

Nada Grošelj: Ovidi­jev odnos do ljubezni

Gre­gor Pobežin: Oro, mane, nec me, crudelis, desere! Crude­les amantes med poez­i­jo, filo­zofi­jo in …

15.00

Marko Mar­inčič: Zres­njeni Ovidij? Črnomorsko izg­nanst­vo dve tisočletji pozne­je

Alen Šir­ca: Odje­ki Ovidi­jeve­ga ljubezenskega pes­ništ­va v sred­njeveš­ki reli­giozni liri­ki

Brane Sene­gačnik: Fedra kot homon­im, igri­va ide­ologi­ja in uso­da

Bar­bara Šega Čeh: Nar­a­va in človeške nravi v Ovidi­je­vih Meta­mor­fozahQuamvis sint sub aqua …« Met. 6, Latona in Lik­i­j­ci)

17.30

Boris A. Novak: Posta­va Ovidi­ja med Vrati nepovra­ta

Matej Hriberšek: Ovidi­je­vo jezikovno mojstrst­vo – nekaj primerov

David Movrin: Dr. Joža Lovrenčič in nje­gove izgubljene Meta­mor­foze

19.30

Recital s sloven­ski­mi pre­va­jal­ci v kavarni NUK; Kaje­tan Gan­tar: Hero­ide | Marko Mar­inčič: Ljubezni | Anja Božič in Kaje­tan Škra­ban: Umet­nost ljubezni (v pre­vo­du Bar­bare Šega Čeh) | Bar­bara Šega Čeh: Meta­mor­foze | Nada Grošelj: Rim­s­ki koledar | Nena Bobovnik in Sergej Val­i­jev: Žalostinke (v pre­vo­du Josi­pa Jurce)