grško jezikoslovje

Pogled na grško jezikoslovje: preteklost, sedanjost in prihodnost grškega jezika

Enod­nevno kon­fer­en­co z naslovom Pogled na grško jezikoslov­je: pretek­lost, sedan­jost in pri­hod­nost grškega jezi­ka (A glimpse into Greek lin­guis­tics: inves­ti­gat­ing the past, the present and the future of Greek lan­guage) orga­nizira­ta Odd­elek za klasično filologi­jo ter Odd­elek za primer­jal­no in splošno jezikoslov­je Filo­zofske fakul­tete Uni­verze v Ljubl­jani v sode­lo­van­ju s Sloven­sko akademi­jo znanos­ti in umet­nos­ti. Kon­fer­en­ca je namen­je­na gršči­ni, jeziku  z naj­daljšo pis­no tradi­ci­jo v Evropi, nje­na poseb­nost pa je, da skuša prikaza­ti omen­jeni jezik v vsej diahroni razsežnos­ti.

Skupina mla­jših in že uvel­javl­jenih jezikoslovcev bo pred­stavi­la izbrane vidike tako stare kot nove grščine, med drugim bodo gov­o­rili o grškem jeziku v antičnem Egip­tu, o novoza­vezni gršči­ni, o razvo­ju nevrol­ingvis­tike in psi­hol­ingvis­tike na področju grškega jezi­ka, o novo­gršk­ih narečjih. Osred­n­ja gov­or­ca bosta Bri­an D. Joseph (Ohio State Uni­ver­si­ty,  Amer­i­can Acad­e­my of Arts and Sci­ences) in Eva Kehayia (McGill Uni­ver­si­ty). Poleg nji­ju bodo na kon­fer­en­ci nastopil še Orest Xher­i­ja (Uni­ver­si­ty of Chica­go), Nikos Kout­soukos (Uni­ver­sité Catholique de Lou­vain), Ioan­nis Fykias (Uni­ver­sität Salzburg), Aika­teri­ni Koroli (Öster­re­ichis­che Akademie der Wis­senschaften) ter akad. prof. dr. Janez Orešnik (SAZU, Uni­verza v Ljubl­jani).

Kon­fer­en­co bosta pove­zo­vali doc. dr. Christi­na Manouili­dou in izr. prof. dr. Jerne­ja Kavčič z Uni­verze v Ljubl­jani, ki sta jo tudi ide­jno zas­no­vali. Potekala bo v petek, 18. 5. 2018, v dvo­rani SAZU (Novi trg 3), od 9.30. do 16.30.

Vabljeni so jezikoslov­ci in štu­den­t­je, pa tudi širše občin­st­vo. Pre­da­van­ja bodo v angleškem jeziku.

Program

9.30–10.00      Uvod­na nagov­o­ra

Janez Orešnik (Sloven­s­ka akademi­ja znanos­ti in umet­nos­ti)
Roman Kuhar (Filo­zof­s­ka fakul­te­ta Uni­verze v Ljubl­jani)
Niko­laos Protono­tar­ios (Vele­poslaništ­vo Repub­like Grči­je v Sloveni­ji)

10.00–11.00    Osred­nji gov­or

Bri­an D. Joseph (Ohio State Uni­ver­si­ty, Amer­i­can Acad­e­my of Arts and Sci­ences)
Greek e‑business: what the aug­ment reveals about con­ti­nu­ity and change

11.00 –11.45   Aika­teri­ni Koroli (Öster­re­ichis­che Akademie der Wis­senschaften)
Aspects of request­ing in papyrus pri­vate let­ters: an overview

11.45–12.30    Ioan­nis Fykias (Uni­ver­sität Salzburg)
Sub­or­di­nate claus­es in New Tes­ta­ment Greek: the decline of some Clas­si­cal Greek fea­tures and some inno­v­a­tive pat­terns

12.30–13.30    Kosi­lo

13.30–14.15    Nikos Kout­soukos (Uni­ver­sité Catholique de Lou­vain)
Pleonas­tic mor­phol­o­gy in Mod­ern Greek vari­eties

14.15–15.00    Orest Xher­i­ja (Uni­ver­si­ty of Chica­go)
Recon­sid­er­ing some puz­zles of BEFORE: the view from Mod­ern Greek

15.00–16.00    Zaključni gov­or
Eva Kehayia (McGill Uni­ver­si­ty)
Psy­cholin­guis­tic and neu­rolin­guis­tic research on Greek lan­guage

16.00               Zaključek kon­fer­ence