Brian Joseph

Brian Joseph in jezikoslovje balkanskih jezikov

Bri­an Joseph je eden naju­gled­ne­jših strokovn­jakov s področ­ja grškega in zgodovinskega jezikoslov­ja ter jezikoslov­ja balka­n­skih jezikov. Kot je zapisal v pred­stavitvi na por­talu The Lin­guist List, ga je na jezikoslovno pot pripel­ja­lo nav­dušen­je nad lat­inšči­no in gršči­no, še pose­bej močan vtis pa je nanj naprav­i­lo dejst­vo, da je zgodovi­no grškega jezi­ka mogoče spreml­jati skozi tako rekoč 3500 let. Dok­tori­ral je na Uni­verzi v Har­var­du (1978), od leta 1979 pa delu­je na Ohio State Uni­ver­si­ty v Colum­busu, kjer je pro­fe­sor za jezikoslov­je ter za južnoslo­vanske jezike.

Je član vrste ugled­nih združenj, npr. Amer­iške akademi­je znanos­ti in umet­nos­ti, in soured­nik osred­nje revi­je s področ­ja jezikoslov­ja grškega jezi­ka (Jour­nal of Greek Lin­guis­tics). Nje­go­va bib­li­ografi­ja obsega več sto objav v ugled­nih pub­likaci­jah, med drugim mono­grafi­jo The Syn­chrony and Diachrony of the Balkan Infini­tive (Cam­bridge 1983, ponatis 2009) ter priročnik za zgodovin­sko jezikoslov­je Lan­guage Change, Lan­guage His­to­ry, and Lan­guage Rela­tion­ship: An Intro­duc­tion to His­tor­i­cal Lin­guis­tics (s Han­som Hock­om, Berlin 1996, ponatis 2009).

Balkanski jeziki in Sprachbund

Med obiskom Ljubl­jane, kje se naha­ja kot gost Odd­el­ka za klasično filologi­jo FF UL ter SAZU, bo pre­daval na kon­fer­en­ci Pogled na grško jezikoslov­je: pretek­lost, sedan­jost in pri­hod­nost grškega jezi­ka (SAZU, 18. 5.), v ted­nu po kon­fer­en­ci pa bo imel na Filo­zof­s­ki fakul­teti dve pre­da­van­ji o jezikoslovju balka­n­skih jezikov. Med­nje se uvršča tudi nova gršči­na, med pio­nir­je tega področ­ja pa po splošnem prepričan­ju sodi­ta Jernej Kopi­tar in Fran Mik­lošič.

Prvo pre­da­van­je bo v ponedel­jek, 21. maja, ob 9.40 v pre­daval­ni­ci 5. Naslov bo “The Balkan Lan­guages – Back­ground to the Sprach­bund”. Dru­go bo sledi­lo v torek, 22. maja, ob 14.40, v pre­daval­ni­ci 345. Naslov tega bo “The Balkan Lan­guages – The Sub­stance of the Sprach­bund”. Vabljeni!