COL

COL – latinski pregledovalnik besedil

Philippe Bas­ciano-Le Gall ter Mar­jorie Burghart sta razvi­la raču­nal­niško orod­je za pre­gle­dovan­je latin­skih besedil v ure­je­val­nikih Word, Libre­Of­fice, OpenOf­fice ter Abi­Word. COL (Cor­rec­tor Ortho­graph­i­cus Lat­i­nus) poz­na pri­b­ližno 400.000 različnih oblik, ki zaje­ma­jo tako klasično kot sred­njeveško lat­inšči­no.

Pro­gram je pros­to dostopen in je sposoben razloče­vati med različn­i­mi ortograf­ski­mi kon­ven­ci­ja­mi. Te so posled­i­ca zgodovinskega razvo­ja in nacional­nih izročil, pa tudi raz­lik med študi­jski­mi področji. Difton­ga æ in œ se den­i­mo največkrat zapisu­je­ta z ločen­i­ma črka­ma, torej kot ae in oe, v sred­njeveš­ki lat­inšči­ni pa kar kot e. Nekatere kon­ven­ci­je ohran­ja­jo črki j in v, spet druge ju dosled­no zapisu­je­jo kot i oziro­ma u.

Pre­gle­doval­nik je nastal kot pripo­moček za vse, ki dela­jo z veliki­mi količi­na­mi latin­skih besedil ter zna­jo cen­i­ti čas in natančnost. Med nji­mi so izda­jatelji in ured­ni­ki latin­skih besedil, pis­ci znanstvenih člankov, pa arhivisti, ki dela­jo z rokopisi, štu­den­ti, ki se posveča­jo latin­s­ki stilis­ti­ki, in nenazad­nje pok­lic­ni pre­va­jal­ci v lat­inšči­no. Pro­gram že vrsto let uporabl­ja tudi latin­s­ka pis­ar­na v Vatikanu, kjer nas­ta­ja­jo pre­vo­di papešk­ih doku­men­tov.

Infrastruktura za nadaljnji razvoj

Raču­nal­niš­ka anal­iza latin­skih besedil ima sicer zelo dol­go izroči­lo. Po enem od pio­nir­jev na tem področju je dobi­la ime celo “Buso­va nagra­da” za dosežke na področju dig­i­talne human­is­tike. Jezuit Rober­to Busa (1913–2011) je že leta 1946, ko se je vrnil iz par­ti­zanov, zas­no­val Index Thomisti­cus. Leta 1949 se je srečal s Thoma­som J. Wat­sonom, ustanovitel­jem IBM, in ga prepričal, da je pro­jekt pod­prl. Kot Index Thomisti­cus Tree­bank še ved­no teče na Uni­verzi v Tübin­genu in se zad­n­ja leta posveča sin­tak­si Tomaževe­ga kor­pusa. V nove­jšem času, po letu 2006, smo priča pravi rene­san­si. Nasta­lo je več mor­fološk­ih pripo­močkov, ki obe­ta­jo hiter razvoj tega področ­ja tudi v pri­hod­nje. Med nji­mi so Words, Lem­lat, Mor­pheus in Lat­Mor.

Si quis umquam desider­aver­it fac­ul­tatem orthographi­ae Lati­nae auto­mat­ice cor­ri­gen­dae in pro­gram­mate edi­tio­n­is (id est, pro­gram­ma com­pu­ta­trale quo tex­tus scri­bun­tur, exem­pli gra­tia Microsoft Word sive OpenOf­fice), sua for­t­asse intererit exstare instru­men­ta quibus id effi­ciatur. — Ut orthographia Lati­na cor­ri­gatur in pro­gram­mate pri­mo loco mem­o­ra­tum, adhiben­dum est instru­men­tum COL (Cor­rec­tor Ortho­graph­i­cus Lat­i­nus) quod hac de pag­i­na gratis depro­mi potest: An Drouizig. Quae pag­i­na vari­is in lin­guis, nempe Anglice, Theodisce, Franco­gal­lice, His­pan­ice, Bri­tan­nice (id est, lin­gua Bri­tan­ni­ae Minoris) exhiberi potest quaeque expli­cat quo­mo­do cor­rec­tor instru­en­dus sit in com­pu­ta­tris sys­te­m­ate inter­no “Win­dows” uten­tibus. Facile vero est instruere pro­gram­ma: sca­pus apta­tus ad rec­tam ver­sionem “Word” depromi­tur, tunc in Exploratore (“Win­dows Explor­er”) muris clave dex­tra nomen scapi pul­sat­ur et e tabel­lu­la ius­so­rum “Install” elig­i­tur. Reli­qua omnia com­pu­ta­trum ipsum faci­et. (Iz recen­z­i­je na blogu de-tribulis.blogspot.com)