Anakreontova lutnja

Festival Radovljica: Carmina Burana in Anakreontova lutnja

Dva kon­cer­ta na letošn­jem Fes­ti­valu Radovlji­ca bosta pred­stavi­la dedišči­no latinske in grške poez­i­je in glas­be, kot ju podoživl­ja­jo današn­ji glas­beni izva­jal­ci. Ob nevmah brez črt je mogoče vsaj ugi­bati o prvot­nem zvenu sred­njevešk­ih latin­skih pes­mi, Anakre­on­tovi liri pa je še najbliž­ja rene­sanč­na lut­n­ja.


Iz sred­njeveške zbirke Carmi­na Burana

Ponedel­jek, 13. avgus­ta 2018, ob 20.00
Radovljiš­ka grašči­na

ENSEMBLE CANDENS LILIUM

Sabine Lutzen­berg­er glas
Albrecht Mau­r­er fidu­la, rebek
Nor­bert Rodenkirchen sred­njeveške prečne flavte, har­fa, glas­beno vod­st­vo

Trio Can­dens Lil­i­um pred­stavl­ja sred­njeveško zbirko Carmi­na Burana v novi luči, daleč od slavne uglas­bitve Car­la Orf­fa. Nor­bert Rodenkirchen je rekon­stru­iral melodi­je na pod­la­gi drugih virov z isti­mi besedili, verze je povezal z ustrezn­i­mi spe­vi in proučil notaci­jo v izvirnem rokopisu. Slišali bomo manj znane pes­mi, ki izraža­jo mla­dost­niš­ki upor pro­ti sko­posti in korup­ci­ji, pa tudi erotično obar­vano pom­lad­no poez­i­jo.

 

 


Anakre­on­to­va lut­n­ja

Sob­o­ta, 18. avgus­ta 2018, ob 20.00
Radovljiš­ka grašči­na

Gerd Türk tenor
Domen Mar­inčič vio­la da gam­ba
Sam Chap­man rene­sanč­na lut­n­ja, arhi­lut­n­ja

Spored: John Dow­land, John Danyel, Thomas Mor­ley, Thomas Cam­pi­on, Thomas Greaves, Robert Jones, Hen­ry Lawes, John Wil­son, John Church, Moses Snow, Richard Lev­eridge, John Blow, Hen­ry Pur­cell

Gerd Türk izva­ja angleške pes­mi 16. in 17. sto­let­ja, ki jih je navdi­h­ni­la lahkot­na, a pre­tan­je­na poez­i­ja staro­grškega pes­ni­ka Anakre­on­ta. Pre­vladu­joče teme so ljubezen, glas­ba, pijača, starost in vesel­je do živl­jen­ja.