DAAD

Nove štipendije Nemške akademske službe za izmenjavo (DAAD)

Nemš­ka akadem­s­ka služ­ba za izmen­ja­vo (DAAD), največ­ja orga­ni­zaci­ja za izmen­ja­vo štu­den­tov in razisko­val­cev na sve­tu, je bila ustanovl­je­na leta 1925. Zavze­ma se za inter­na­cional­izaci­jo nemšk­ih uni­verz ter pod­pi­ra s tem povezane dejavnos­ti v Evropi in na drugih celi­nah. Letos nudi po naročilu Zvezne repub­like Nemči­je za leto 2019 oziro­ma za študi­jsko leto 2019/2020 nasled­nje možnos­ti štipendi­ran­ja.

A.   Študenti in diplomanti

•    Visokošol­s­ki polet­ni teča­ji za tuje štu­dente in diplo­mante v Nemči­ji. Pri­ja­va prek nemškega vele­poslaništ­va: do 1. 12. 2018.

B.   Diplomanti

•    Študi­jske štipendi­je za diplo­mante z vseh znanstvenih področij. Pri­ja­va prek nemškega vele­poslaništ­va: do 15. 11. 2018.

C.  Doktorandi, postdoktorandi in mladi znanstveniki

•     Razisko­valne štipendi­je — letne štipendi­je. Pri­ja­va neposred­no pri DAAD v Bon­nu: do 15. 11. 2018.

•     Razisko­valne štipendi­je — kratke štipendi­je. Pri­ja­va neposred­no pri DAAD v Bon­nu: 15. novem­ber za bivan­ja s pričetkom med juni­jem in novem­brom; 30. april za bivan­ja s pričetkom med decem­brom in majem.

•   Razisko­valne štipendi­je — dok­tors­ki študij z dvona­cional­nim men­torstvom. Pri­ja­va neposred­no pri DAAD v Bon­nu: do 15. 11. 2018.

•   Razisko­valne štipendi­je — skup­no dvona­cional­no men­torst­vo dok­torskega študi­ja na pod­la­gi pogodbe »cotutelle«. Pri­ja­va neposred­no pri DAAD v Bon­nu: do 15. 11. 2018.

D.  Visokošolski učitelji in znanstveniki

•     Bilat­er­al­na izmen­ja­va znanstvenikov. Pri­ja­va neposred­no pri DAAD v Bon­nu: 15. novem­ber za bivan­ja s pričetkom med juni­jem in novem­brom; 30. april za bivan­ja s pričetkom med decem­brom in majem.

•     Razisko­val­na bivan­ja za visokošolske učitel­je in znanstvenike. Pri­ja­va neposred­no pri DAAD v Bon­nu: 15. novem­ber za bivan­ja s pričetkom med juni­jem in novem­brom; 30. april za bivan­ja s pričetkom med decem­brom in majem.

E.  Alumni DAAD

•     Ponov­na pov­abi­la za nek­dan­je štipendiste. Pri­ja­va neposred­no pri DAAD v Bon­nu: 15. novem­ber za bivan­ja s pričetkom med juni­jem in novem­brom; 30. april za bivan­ja s pričetkom med decem­brom in majem.

Aktu­al­na, še veliko širša ponud­ba štipendij DAAD je na voljo preko iskalni­ka na nji­hovem splet­nem naslovu.

Pri­jave za vse štipendi­jske pro­grame je tre­ba poleg tega odd­ati tudi prek splet­ne­ga por­ta­la DAAD do nave­dene­ga datu­ma.