štipendije

Štipendije MK za podiplomski študij v tujini

Min­istrst­vo za kul­turo razpisu­je štipendi­je za podiplom­s­ki študij v tuji­ni za spe­cial­izirane pok­lice v kul­turi s pričetkom finan­ciran­ja v študi­jskem letu 2018/2019.  Vred­nost razpisa je 558.558,00 EUR, rok pri­jave pa 30. sep­tem­ber 2018. Kon­tak­t­na ose­ba na min­istrstvu, pri kateri so na voljo podrob­ne­jše infor­ma­ci­je, je Neža Pre­vod­nik. Njen tele­fon je 01/369 59 87, njen elek­tron­s­ki naslov pa neza.prevodnik@gov.si.

Pogoji

Pri­javitelj mora izpol­nje­vati nasled­nje pogo­je:

– na javni razpis je podal le eno vlo­go (za eno štipendi­jo za eno stop­n­jo podiplomskega študi­ja v tuji­ni);

– ima stal­no pre­bi­val­išče v Repub­li­ki Sloveni­ji;

– ni stare­jši od vključno 29 let (upošte­va se let­ni­ca rojst­va 1989);

– študi­js­ki obisk v tuji­ni ne temelji na katerem izmed evrop­skih pro­gramov mobil­nos­ti;

– v času štipendi­ran­ja ne bo uprav­ičen do katere izmed štipendij iz zakona, ki ure­ja štipendi­ran­je v Repub­li­ki Sloveni­ji, ali do štipendi­je oziro­ma drugih pre­jemkov za študij iz državne­ga ali občin­skih pro­računov Repub­like Sloveni­je ali evrop­skih sred­stev;

– v primeru, da je bil pogod­be­na stran­ka min­istrst­va, mora imeti izpol­njene vse zapa­dle pogod­bene obveznos­ti iz pretek­lih pogodb (v primeru pogodbe o štipendi­ran­ju mora imeti zaključen študij, za katere­ga je pre­je­mal štipendi­jo, kar dokazu­je z ustrezn­im dokazilom);

– v času študi­ja bo pre­bi­val v državi, v kateri se izva­ja študij;

– ni študij na dal­ja­vo oziro­ma on-line študij;

– pri­javitel­je­va povpreč­na študi­js­ka oce­na ne sme biti niž­ja od 8,00 oziro­ma je izje­mo­ma lahko 7,00 v primeru, da je oce­na diplomske ali mag­istrske naloge naj­manj 8,00 (dokazu­je se s potrdilom izo­braže­valne ustanove);

– pri­javitelj je spre­jet ali vpisan na podiplom­s­ki (mag­istrs­ki ali dok­tors­ki) študij oziro­ma enovit mag­istrs­ki študij v tuji­ni v študi­jskem letu 2018/19, ki pote­ka v okviru javno vel­javne­ga (akred­i­ti­rane­ga) pro­gra­ma, za katere­ga bo pri­do­bil javno priz­nano stop­n­jo izo­brazbe (dokazu­je se s potrdilom o vpisu v študi­js­ki pro­gram in dokazilom o javni vel­javnos­ti študi­ja);

– obli­ka študi­ja je red­ni študij s pol­no študi­jsko obre­menitvi­jo;

– v študi­jskih letih, v kater­ih bo pri­javitelj štipendi­ran, ne bo v delovnem razmer­ju oziro­ma ne bo opravl­jal samosto­jne reg­istri­rane dejavnos­ti;

– pri­javitelj za študij iste stop­n­je še ni imel sklen­jene pogodbe o štipendi­ran­ju z min­istrstvom;

– pri­javitelj v študi­jskem letu 2018/2019 ni vpisan v isti let­nik iste­ga pro­gra­ma, v katere­ga je bil v pretek­losti že vpisan.

Celot­na razpis­na doku­mentaci­ja s pri­javn­i­mi obraz­ci in vzorcem pogodbe je na voljo na splet­ni strani min­istrst­va.