štipendije

Štipendije MK za podiplomski študij v tujini

Ministrstvo za kulturo razpisuje štipendije za podiplomski študij v tujini za specializirane poklice v kulturi s pričetkom financiranja v študijskem letu 2018/2019. Vrednost razpisa je 558.558,00 EUR, rok prijave pa 30. september 2018. Kontaktna oseba na ministrstvu, pri kateri so na voljo podrobnejše informacije, je Neža Prevodnik. Njen telefon je 01/369 59 87, njen elektronski naslov pa neza.prevodnik@gov.si.

Pogoji

Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:

– na javni razpis je podal le eno vlogo (za eno štipendijo za eno stopnjo podiplomskega študija v tujini);

– ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;

– ni starejši od vključno 29 let (upošteva se letnica rojstva 1989);

– študijski obisk v tujini ne temelji na katerem izmed evropskih programov mobilnosti;

– v času štipendiranja ne bo upravičen do katere izmed štipendij iz zakona, ki ureja štipendiranje v Republiki Sloveniji, ali do štipendije oziroma drugih prejemkov za študij iz državnega ali občinskih proračunov Republike Slovenije ali evropskih sredstev;

– v primeru, da je bil pogodbena stranka ministrstva, mora imeti izpolnjene vse zapadle pogodbene obveznosti iz preteklih pogodb (v primeru pogodbe o štipendiranju mora imeti zaključen študij, za katerega je prejemal štipendijo, kar dokazuje z ustreznim dokazilom);

– v času študija bo prebival v državi, v kateri se izvaja študij;

– ni študij na daljavo oziroma on-line študij;

– prijaviteljeva povprečna študijska ocena ne sme biti nižja od 8,00 oziroma je izjemoma lahko 7,00 v primeru, da je ocena diplomske ali magistrske naloge najmanj 8,00 (dokazuje se s potrdilom izobraževalne ustanove);

– prijavitelj je sprejet ali vpisan na podiplomski (magistrski ali doktorski) študij oziroma enovit magistrski študij v tujini v študijskem letu 2018/19, ki poteka v okviru javno veljavnega (akreditiranega) programa, za katerega bo pridobil javno priznano stopnjo izobrazbe (dokazuje se s potrdilom o vpisu v študijski program in dokazilom o javni veljavnosti študija);

– oblika študija je redni študij s polno študijsko obremenitvijo;

– v študijskih letih, v katerih bo prijavitelj štipendiran, ne bo v delovnem razmerju oziroma ne bo opravljal samostojne registrirane dejavnosti;

– prijavitelj za študij iste stopnje še ni imel sklenjene pogodbe o štipendiranju z ministrstvom;

– prijavitelj v študijskem letu 2018/2019 ni vpisan v isti letnik istega programa, v katerega je bil v preteklosti že vpisan.

Celotna razpisna dokumentacija s prijavnimi obrazci in vzorcem pogodbe je na voljo na spletni strani ministrstva.