Erasmus+

Naknadni razpis Erasmus+

Finančni obračun za pogod­beno leto 2018 kaže, da bodo sred­st­va za mobil­nost štu­den­tov osta­la neporablje­na. Sred­st­va osta­ja­jo, ker je uni­verza v letu 2018 pre­jela več denar­ja za mobil­nost kot v pretek­lem letu. Število pri­jav je nam­reč osta­lo podob­no. Uni­verza je zato razpisala naknad­ni razpis za študij v tuji­ni v polet­nem semes­tru 2018–2019.

Za pri­ja­vo je tre­ba skozi VIS izpol­ni­ti pri­javni­co ter naloži­ti tri doku­mente. Najkas­ne­je do srede, 10. okto­bra 2018, jih je tre­ba v natis­njeni obli­ki in pod­pisane s strani odd­elčnih koor­di­na­tor­jev odd­ati tudi v Med­nar­o­d­no pis­arno FF. Pri­ja­va je mož­na izključno za let­ni semes­ter 2018/2019. Potreb­ni doku­men­ti so: a) pri­javni­ca (izpol­nje­na skozi VIS in nato natis­nje­na), b) dokazi­lo o povprečni oceni – se samod­e­jno izpiše na pri­javni­co; če štu­dent na trenut­no vpisani stop­n­ji študi­ja še ni oprav­il izpi­tov ali vaj, pred­loži potrdi­lo o opravl­jenih izpi­tih na pred­hod­no opravl­jeni stop­n­ji študi­ja; ter c) moti­vaci­jsko pis­mo na naj­manj eni in največ dveh straneh. Pri­jave so možne v okviru nezasedenih mest. Na Odd­elku za klasično filologi­jo so to Varša­va, Nan­cy, Gdan­sk, Gent, Budim­peš­ta, Köln, Milano, Sol­un, Pra­ga, Zagreb, Brno, Dunaj, Atene in Fog­gia.

Namen razpisa

Pro­gram Eras­mus+ štu­den­tu omogoča, da del red­nih obveznos­ti na katerikoli stop­n­ji namesto na matični insti­tu­ci­ji opravi na part­ner­s­ki insti­tu­ci­ji v tuji­ni. Part­nerske insti­tu­ci­je so insti­tu­ci­je, s kater­i­mi ima matič­na uni­verza pod­pisan medin­sti­tu­cional­ni spo­razum o izmen­javi v določen­em študi­jskem letu.

Obdob­je študi­ja v tuji­ni je ome­jeno od naj­manj treh do največ dvana­jstih mese­cev na vsa­ki stop­n­ji študi­ja. Na prvi stop­n­ji gre štu­dent lahko na izmen­ja­vo od druge­ga let­ni­ka dal­je. Na dru­gi in tretji stop­n­ji ta ome­jitev ne vel­ja.

Na razpis se lahko pri­jav­i­jo tudi štu­den­ti, ki so do leta 2018–19 del študi­jskih obveznos­ti že oprav­ili v tuji­ni v okviru pro­gra­ma VŽU, ERASMUS+, Eras­mus Mundus in ERASMUS+ med­nar­o­d­na kred­it­na mobil­nost, ven­dar ne celih 12 mese­cev. Skup­ni seštevek že opravl­jene­ga študi­ja in prak­tične­ga uspos­abl­jan­ja ter zaprošene vsote mese­cev ne sme pre­segati 12 mese­cev na posamezno stop­n­jo študi­ja.

Cilji mobilnosti

Cilji mobil­nos­ti so izboljšan­je učnih kom­pe­tenc, povečan­je zaposljivosti in možnos­ti zaposlitve, povečan­je ini­cia­tivnos­ti in pod­jet­ništ­va, povečan­je samoza­vesti in samo­spoš­to­van­ja ter izboljšan­je jezikovnih sposob­nos­ti. Tu sta še povečan­je med­kul­turne zavesti in aktivne­jše sode­lo­van­je v družbi. Nenazad­nje štu­den­ti pri­do­bi­jo boljše poz­na­van­je EU, večjo motivi­ra­nost za nadaljn­je izo­braže­van­je ter možnost za uspos­abl­jan­je po opravl­jeni mobil­nos­ti.

Študijski sporazum

Študij v tuji­ni v okviru pro­gra­ma ERASMUS+ mora biti vnaprej določen s študi­jskim spo­razu­mom. Pod­piše­jo ga štu­dent, koor­di­na­tor na matični člani­ci in koor­di­na­tor na tuji insti­tu­ci­ji. Min­i­mal­no število kred­it­nih točk, ki jih mora štu­dent med izmen­ja­vo v tuji­ni pri­do­biti in bodo na matični insti­tu­ci­ji priz­nane, znaša za en semes­ter 20 ECTS. Tu so še štu­den­ti, ki bodo v tuji­ni pripravl­jali zaključno delo oziro­ma bodo pri­do­bili na izmen­javi manj kot 20 ECTS na semes­ter. Ti lahko prosi­jo za finančno pomoč za največ tri mesece.

Finančna pomoč

Finanč­na pomoč za študi­jsko izmen­ja­vo bo v študi­jskem letu 2018–2019 znašala od 370€ do 520€ na mesec, odvis­no od države, v kateri bo študij potekal. V prvi skupi­ni so Dan­s­ka, Fin­s­ka, Islandi­ja, Irs­ka, Lux­em­burg, Šved­s­ka, Veli­ka Bri­tani­ja, Liht­enš­ta­jn in Norveš­ka. Finanč­na pomoč za te države je 520 €. V dru­gi skupi­ni so Avstri­ja, Bel­gi­ja, Nemči­ja, Fran­ci­ja, Ital­i­ja, Grči­ja, Špani­ja, Ciper, Nizozem­s­ka, Mal­ta in Por­tu­gal­s­ka. Finanč­na pomoč za te države je 450 €. V tretji skupi­ni so Bol­gar­i­ja, Hrvaš­ka, Češ­ka, Estoni­ja, Latvi­ja, Lit­va, Madžars­ka, Poljs­ka, Romu­ni­ja, Slo­vaš­ka, Make­doni­ja in Turči­ja. Finanč­na pomoč za te države je 370 €.