Švica

Štipendije švicarske vlade

Švi­cars­ki državni sekre­tari­at za izo­braže­van­je, razisko­van­je in ino­vaci­je je objav­il razpis s štipendi­ja­mi švi­carske vlade za študi­jsko leto 2019/2020. Namen­jene so visoko motivi­ran­im mladim razisko­val­cem po mag­is­ter­i­ju ali dok­toratu. Osnovni kri­ter­i­ji za izbor so tri­je — kan­di­dat, pro­jekt in kon­tekst; komisi­ja bo ocen­je­vala akadem­s­ki pro­fil kan­dida­tov, izvirnost in metodološko teht­nost pred­la­gane­ga razisko­val­ne­ga pro­jek­ta ter akadem­s­ki kon­tekst in poten­cial za nadaljn­je sode­lo­van­je. Zain­tere­sir­ani kan­di­dati lahko pre­jme­jo pri­javne doku­mente na oseb­no zaprosi­lo, ki ga pošl­je­jo na elek­tron­s­ki naslov švi­carskega vele­poslaništ­va v Sloveni­ji, ljubljana@eda.admin.ch. Švi­carsko vele­poslaništ­vo vloge spre­je­ma od 1. sep­tem­bra do 30. novem­bra 2018 in sicer po pošti ali oseb­no na naslovu vele­poslaništ­va. Za oseb­no odd­a­jo vloge je potreb­na pred­hod­na naja­va.

Vrste štipendij

Na voljo so razisko­valne štipendi­je, podok­torske štipendi­je, dok­torske štipendi­je ter umet­niške štipendi­je, v pro­jekt pa so vključene švi­carske kan­ton­alne uni­verze, dva zvez­na tehnološ­ka inšti­tu­ta, razisko­val­ni inšti­tu­ti ter akademi­je. Med nji­mi so uni­verze v Baslu, Bernu, Fri­bour­gu, Ženevi, Lozani, Luzer­nu, Neuchâtelu, St Gal­lenu in Zürichu; Uni­ver­sità del­la Svizzera ital­iana; zvezni tehnološ­ki inšti­tut v Lozani EPFL; zvezni tehnološ­ki inšti­tut v Zürichu ETHZ; razisko­val­ni inšti­tu­ti ETH (PSI; WSL; EMPA; EAWAG); podiplom­s­ki inšti­tut za med­nar­o­dne in razvo­jne študi­je IHEID; ter vrs­ta akademij.

Podrobnosti

Štipendi­je so namen­jene pol­ne­mu razisko­val­ne­mu delu v Švi­ci; niso namen­jene razisko­van­ju, ki bi delo­ma poteka­lo v Švi­ci in delo­ma v dru­gi državi; in ne omogoča­jo teren­skih raziskav. Dok­tors­ki štu­den­ti z načr­to­van­im dok­torskim pro­jek­tom, ki pote­ka na dveh uni­verzah in na pod­la­gi ustrezne­ga for­mal­ne­ga spo­razu­ma (“co-tutelle de thèse” s sode­lo­van­jem švi­carske in tuje uni­verze) ter z dve­ma men­tor­je­ma lahko kan­didi­ra­jo samo za 12 mese­cev razisko­valne štipendi­je. Razisko­val­na, dok­tors­ka in umet­niš­ka štipendi­ja znaša­jo 1920 CHF na mesec, podok­tors­ka štipendi­ja pa 3500 CHF na mesec. Na voljo je tudi knjiži­ca z navodili za pri­ja­vo.

Razpis je v celoti objavl­jen na sple­tu. Kon­takt na vele­poslaništvu je gospa Mile­na Lebar, vod­ja pis­arne vele­poslaništ­va Švice, sve­to­val­ka za kul­turo in izo­braže­van­je. Vele­poslaništ­vo Švice delu­je na naslovu Trg repub­like 3, SI-1000 Ljubl­jana, tele­fon: +386 1 200 86 40, Mile­na Lebar +386 1 200 86 51; faks: +386 1 200 86 69; splet­na stran: www.eda.admin.ch/ljubljana.