Noč raziskovalcev

Festival Antika – Noč raziskovalcev v petek, 28. septembra 2018

Odd­elek za klasično filologi­jo Filo­zofske fakul­tete Uni­verze v Ljubl­jani je v sode­lo­van­ju z Društvom Vespes­jan  in Sloven­skim šol­skim muze­jem v petek, 28. sep­tem­bra 2018, priredil fes­ti­val Anti­ka – Noč razisko­val­cev. Fes­ti­val je potekal v obli­ki pre­da­vanj in jezikovnih delavnic za štu­dente, dijake in širšo javnost, kjer so spoz­nali razisko­valce in nji­ho­vo delo; v jezikovnih delavnic­ah pa se bodo pred­stavili tudi tri­je jezi­ki, ki jih goji­mo na Odd­elku za klasično filologi­jo, oba klasič­na jezi­ka (lat­inšči­na in stara gršči­na) ter nova gršči­na; v obli­ki delavnic, med kater­i­mi so nekatere namen­jene tudi šolar­jem in mla­jšim otrokom (Društ­vo Vespes­jan in Sloven­s­ki šol­s­ki muzej); in ob spreml­javi antične glas­be. Pro­jekt Evropske noči razisko­val­cev je sofi­nan­ciran s strani Evropske komisi­je, Marie Skłodows­ka-Curie actions. Pro­jekt je pre­jel sred­st­va okvirne­ga pro­gra­ma Evropske uni­je za raziskave in ino­vaci­je Obzor­je 2020, št. pogodbe 818237. Fotografi­rala je Nena Bobovnik.

Program

11.00 (pre­da­van­je)
Smeh po grško (doc. dr. Brane Sene­gačnik, Filo­zof­s­ka fakul­te­ta, 3. nad­strop­je, soba 345)

12.00 (pre­da­van­je)
Rimske skrivnos­ti Car­o­line Lawrence – nepričako­vana knjiž­na in tele­viz­ijs­ka uspešni­ca za osnovnošolce (doc. dr. David Movrin, Filo­zof­s­ka fakul­te­ta, 3. nad­strop­je, soba 345)

13.00 (pre­da­van­je)
Alek­san­drin­s­ka knjižni­ca (doc. dr. Matej Hriberšek, Filo­zof­s­ka fakul­te­ta, 3. nad­strop­je, soba 345)

13.30 (ekskurz­i­ja)
Spre­hod po delčku Emone (odhod iz Foer­ster­jeve­ga par­ka za Filo­zof­sko fakul­te­to)

14.00 (pre­da­van­je)
Raziskave razmer­ja med besediščem stare in knjižne nove grščine (izr. prof. dr. Jerne­ja Kavčič, Filo­zof­s­ka fakul­te­ta, 3. nad­strop­je, soba 345)

14.30 (delavni­ca za otroke)
Izdela­va orož­ja za legionarsko šolo (Foer­ster­jev park za Filo­zof­sko fakul­te­to)

14.30 (glas­beni dogodek)
Eho Emone (Foer­ster­jev park za Filo­zof­sko fakul­te­to)

15.00 (jezikov­na delavni­ca)
Lat­inšči­na (asist. dr. Andre­ja Inkret, Filo­zof­s­ka fakul­te­ta, 3. nad­strop­je, soba 343)

15.30 (ekskurz­i­ja)
Spre­hod po delčku Emone (odhod iz Foer­ster­jeve­ga par­ka za Filo­zof­sko fakul­te­to)

16.00 (jezikov­na delavni­ca)
Stara gršči­na (prof. Sabi­na Zorčič, Filo­zof­s­ka fakul­te­ta, 3. nad­strop­je, soba 343)

16.00 (delavni­ca za otroke)
Šol­s­ka ura v Emoni (Foer­ster­jev park)

17.00 (jezikov­na delavni­ca)
Nova gršči­na (Lara Unuk, Filo­zof­s­ka fakul­te­ta, 3. nad­strop­je, soba 343)

17.00 (delavni­ca za otroke)
Legionars­ka šola »Postani legionar!« (Foer­ster­jev park)

18.00 (gledal­iš­ki dogodek)
Komedi­ja Paulus (Peter Pavel Verg­er­ij stare­jši), prva ohran­je­na human­is­tič­na komedi­ja: gledal­iš­ka pred­sta­va štu­den­tov odd­el­ka za klasično filologi­jo (oder Novi trg)

Pro­gram za Noč razisko­val­cev 2019