financiranje

Financiranje študentskih obiskov v tujini

Na splet­ni strani Javne­ga štipendi­jskega, razvo­jne­ga, invalidskega in preživninskega skla­da je objavl­jen razpis za finan­ciran­je študi­jskega oziro­ma znanstvene­ga obiska štu­den­tov v tuji­ni. Namen razpisa je spod­bu­jan­je razisko­val­ne­ga sode­lo­van­ja sloven­skih štu­den­tov z ustanova­mi in razisko­val­ni­mi inšti­tu­ti v tuji­ni, kjer delu­je­jo sloven­s­ki pro­fe­sor­ji. Razlog za takšen obisk je pri­do­bitev novih znanj in spret­nos­ti na področju razisko­val­ne­ga dela. Hkrati razpis spod­bu­ja tudi pove­zo­van­je med sloven­ski­mi znanstveni­ki v tuji­ni in sloven­ski­mi visokošol­ski­mi zavo­di.

Upravičeni stroški

Cilj javne­ga razpisa je pokrit­je neposred­nih stroškov študi­jskega oziro­ma znanstvene­ga obiska. Gre za stroške nas­tan­itve, prehrane in drugih neposred­nih potreb v času obiska do višine 250 € na teden. Možno je tudi krit­je pot­nih stroškov od pre­bi­val­išča v Repub­li­ki Sloveni­ji do kra­ja, v katerem pote­ka obisk, do višine 1000 €.

Pogoji

Na razpisu lahko sred­st­va pri­do­bi­jo štu­den­t­je prve, druge ali tret­je stop­n­je, ki odha­ja­jo na tri- do največ deset­te­den­s­ki študi­js­ki obisk v tuji­no. Pogoj je, da jim matič­na izo­braže­val­na ustano­va to mobil­nost vred­noti kot del izo­braže­val­ne­ga pro­gra­ma v Sloveni­ji. Sred­st­va je možno uvel­javl­jati za študi­jske obiske v obdob­ju od 1. jan­u­ar­ja 2018 dal­je do vključno 31. decem­bra 2018. Več podatkov o razpisu je na splet­ni strani skla­da. Rok za odd­a­jo pri­jav je do vključno 30. sep­tem­bra 2018 oziro­ma do porabe sred­stev.

Obveznosti

Štipendist je dolžan izvesti ustrezen obisk ter skladu v roku tridesetih dni po zaključku obiska pred­loži­ti dvo­je. A) V celoti izpol­njeno in last­noročno pod­pisano poroči­lo o obisku. To vse­bu­je opis vse­binskega pote­ka obiska, rezul­tate obiska in nji­ho­vo uporab­nost na študi­jskem in morebit­nem širšem družben­em področju. Obrazec za poroči­lo je del obvezne razpisne doku­mentaci­je. B) Urad­no potrdi­lo gos­tu­joče izo­braže­valne ustanove ali razisko­val­ne­ga inšti­tu­ta in pro­fe­sor­ja o opravl­jen­em obisku. Razv­i­den naj bo točen datum začet­ka in zaključ­ka obiska, izdano mora biti zad­nji dan obiska ali kas­ne­je. Dokazi­lo iz točke A) mora biti orig­i­nal ali over­jen prepis. Vsa dokazi­la, izdana v tujem jeziku, mora­jo biti sod­no preve­de­na v sloven­s­ki jezik. Sklad pred­loženih dokazil ne vrača.

Podrobnosti

Kot ustrezno potrdi­lo šte­je dokazi­lo na urad­nem papir­ju ustanove ali razisko­val­ne­ga inšti­tu­ta. Opreml­jeno mora biti s pod­pi­som odgov­orne osebe in potr­jeno z žigom ustanove ali razisko­val­ne­ga inšti­tu­ta. Vla­gatelji, ki jim bo odloč­ba izdana po zaključku obiska, mora­jo dokazi­la iz te točke javne­ga razpisa pred­loži­ti pred izplačilom štipendi­je. Sklad lahko po zaključku obiska od štipendista zahte­va dokazi­lo o tem, da je sloven­s­ka izo­braže­val­na ustano­va, na katero je bil vpisan v času izvedbe obiska obveznos­ti, opravl­jene v okviru obiska, dejan­sko vred­noti­la oziro­ma priz­nala kot del izo­braže­val­ne­ga pro­gra­ma. Štipendist sme pre­je­ta sred­st­va pora­biti izključno za namen, za katere­ga jih je pri­do­bil. Štipendist je dolžan vrni­ti sorazmerni del štipendi­je za neo­pravl­jen del obiska, če ga štipendist ne opravi v dogov­or­jen­em tra­jan­ju, ali neporabljen del štipendi­je, če so stroš­ki nižji od višine dodel­jenih sred­stev.