financiranje

Financiranje študentskih obiskov v tujini

Na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada je objavljen razpis za financiranje študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini. Namen razpisa je spodbujanje raziskovalnega sodelovanja slovenskih študentov z ustanovami in raziskovalnimi inštituti v tujini, kjer delujejo slovenski profesorji. Razlog za takšen obisk je pridobitev novih znanj in spretnosti na področju raziskovalnega dela. Hkrati razpis spodbuja tudi povezovanje med slovenskimi znanstveniki v tujini in slovenskimi visokošolskimi zavodi.

Upravičeni stroški

Cilj javnega razpisa je pokritje neposrednih stroškov študijskega oziroma znanstvenega obiska. Gre za stroške nastanitve, prehrane in drugih neposrednih potreb v času obiska do višine 250 € na teden. Možno je tudi kritje potnih stroškov od prebivališča v Republiki Sloveniji do kraja, v katerem poteka obisk, do višine 1000 €.

Pogoji

Na razpisu lahko sredstva pridobijo študentje prve, druge ali tretje stopnje, ki odhajajo na tri- do največ desettedenski študijski obisk v tujino. Pogoj je, da jim matična izobraževalna ustanova to mobilnost vrednoti kot del izobraževalnega programa v Sloveniji. Sredstva je možno uveljavljati za študijske obiske v obdobju od 1. januarja 2018 dalje do vključno 31. decembra 2018. Več podatkov o razpisu je na spletni strani sklada. Rok za oddajo prijav je do vključno 30. septembra 2018 oziroma do porabe sredstev.

Obveznosti

Štipendist je dolžan izvesti ustrezen obisk ter skladu v roku tridesetih dni po zaključku obiska predložiti dvoje. A) V celoti izpolnjeno in lastnoročno podpisano poročilo o obisku. To vsebuje opis vsebinskega poteka obiska, rezultate obiska in njihovo uporabnost na študijskem in morebitnem širšem družbenem področju. Obrazec za poročilo je del obvezne razpisne dokumentacije. B) Uradno potrdilo gostujoče izobraževalne ustanove ali raziskovalnega inštituta in profesorja o opravljenem obisku. Razviden naj bo točen datum začetka in zaključka obiska, izdano mora biti zadnji dan obiska ali kasneje. Dokazilo iz točke A) mora biti original ali overjen prepis. Vsa dokazila, izdana v tujem jeziku, morajo biti sodno prevedena v slovenski jezik. Sklad predloženih dokazil ne vrača.

Podrobnosti

Kot ustrezno potrdilo šteje dokazilo na uradnem papirju ustanove ali raziskovalnega inštituta. Opremljeno mora biti s podpisom odgovorne osebe in potrjeno z žigom ustanove ali raziskovalnega inštituta. Vlagatelji, ki jim bo odločba izdana po zaključku obiska, morajo dokazila iz te točke javnega razpisa predložiti pred izplačilom štipendije. Sklad lahko po zaključku obiska od štipendista zahteva dokazilo o tem, da je slovenska izobraževalna ustanova, na katero je bil vpisan v času izvedbe obiska obveznosti, opravljene v okviru obiska, dejansko vrednotila oziroma priznala kot del izobraževalnega programa. Štipendist sme prejeta sredstva porabiti izključno za namen, za katerega jih je pridobil. Štipendist je dolžan vrniti sorazmerni del štipendije za neopravljen del obiska, če ga štipendist ne opravi v dogovorjenem trajanju, ali neporabljen del štipendije, če so stroški nižji od višine dodeljenih sredstev.