David Movrin o Katulovem parveniju Ariju

Nova števil­ka revi­je Primer­jal­na književnost 41.2 (2018) pri­naša tudi razpra­vo Davi­da Mov­ri­na »Chom­mo­da in hin­sidias: Kat­ulo­va c. 84 in sramoten­je par­veni­ja med antiko, rene­san­so in mod­er­no«. V svo­ji pes­mi 84 Kat­ul opisu­je Ari­ja, par­veni­ja skrom­nih korenin, ki začetkom besed kom­pulzivno doda­ja pridih, da bi vzbudil vtis izo­braženos­ti; namesto »com­mo­da« in »insidias« izgo­var­ja »chom­mo­da« in »hin­sidias«. Takš­na izre­ka je imela močno social­no kono­taci­jo in gov­orce lat­inščine, ki so pridih opustili, je čakala social­na stig­ma; »rus­ti­cus fit ser­mo si aspires per­per­am«, je zapisal Nigidij Figul.

Toda zakaj »com­mo­da«? Zakaj »insidias«? To bi bili lahko dve povsem naključni bese­di in neka­teri komen­ta­tor­ji meni­jo, da ni razlo­ga za dodat­no pomen­sko raven; entia non sunt mul­ti­pli­can­da praeter neces­si­tatem. Pesem se zato pon­aša z dol­go zgodovi­no ne ravno razburljivih inter­pretacij in pre­vodov. Šele rene­sančni izda­jatelji so ugo­tovili, da v rokopisih pridih dejan­sko man­j­ka, medtem ko je bod­i­co na kon­cu epi­gra­ma odkri­lo šele dva­jse­to sto­let­je. Na pod­la­gi tega izroči­la skuša članek iden­ti­fi­ci­rati novo pomen­sko plast, ki ponu­ja svo­js­ki vpogled v Kat­ulo­vo razumevan­je človeške nar­ave, ter takšno razumevan­je Kat­ulove mojstro­vinice ilus­tri­rati tudi z novim sloven­skim pre­vodom. Razpra­va je v celoti na voljo na splet­ni strani revi­je Primer­jal­na književnost.

Slovenski Katul 84

Arij je rekel »hugod­nost«, želel pa »ugod­nost« je reči;
/////drugič »hiz­da­ja« je vpil, ko se »izda­je« je bal.
Bil je prepričan, da stvar čudovi­to lepo izgo­var­ja,
/////hro­pel je, kar je lahko, da se »hiz­da­je« boji.
Mis­lim, da mati nje­go­va, da stric, ki je zdaj že svo­bo­den,
/////babi­ca, ded – da pri njih vsi gov­orijo tako.
V Sir­i­jo končno je šel in uše­sa so vsem se spoči­la,
/////vrnil izra­zom se spet lep­ši in lažji je zven,
več se nihče ni zdrznil pre­strašen pri takšnih besedah,
/////kar od tam se vest huda na lep­em razve.
Jon­sko val­ov­je je Arij pre­plul; zdaj nič več ni jon­sko,
/////val hijon­s­ki na breg led bo naplavl­jal in sneg.