festival

Antični kotiček na Nacionalnem festivalu znanosti

Nacional­ni fes­ti­val znanos­ti, ki ga pripravl­ja Sloven­s­ka znanstve­na fun­daci­ja, bo potekal med 25. in 27. sep­tem­brom 2018 v Ljubl­jani. Pod skrb­n­im orga­ni­zaci­jskim oče­som Žive Kham Oma­hen bo obisko­val­cem spet ponudil Antični kotiček. Letos se bo odvil na Fakul­teti za kemi­jo in kemi­jsko tehnologi­jo, Več­na pot 113, pod naslovom “Nar­a­va, človek in eksper­i­men­ti”. Čast­ni pokrovitelj fes­ti­vala je dr. Igor Papič, rek­tor Uni­verze v Ljubl­jani.

V središču letošn­je prired­itve je nar­a­va, zlasti odnos do živali in rastlin, še pose­bej do ogroženih vrst. S tem povezana so vprašan­ja o last­ni ogroženos­ti in oseb­ni odgov­ornos­ti, o varovan­ju in zašči­ti vrst ter nji­hove­ga nar­avne­ga okol­ja. Tu so še dileme o ones­naže­van­ju nar­ave in odpravl­jan­ju prob­le­mov, o posled­ic­ah posegov v nar­a­vo, o razpoložljivih vir­ih in o mod­eli­ran­ju pri­hod­nos­ti. Nenazad­nje je nar­a­va pred­met družbenih spre­memb, pro­cesov in kon­flik­tov. Fes­ti­val bo v poseb­ni sek­ci­ji razisko­val vprašan­ja, ki si jih je s tem v zvezi postavl­jala anti­ka.

Vrs­ta dogod­kov bo udeležence priteg­ni­la s pred­stavit­va­mi eksper­i­men­tov, tako nar­avoslovnih kot umet­nišk­ih v poveza­vi z znanos­tjo in sodob­n­i­mi tehnologi­ja­mi. Pomem­b­ne bodo razlage, pa tudi postavl­jan­je vprašanj in skup­no iskan­je odgov­orov. Fes­ti­val bo tri dni, od tor­ka, 25. sep­tem­bra, do vključno četrt­ka, 27. sep­tem­bra, pred­stavl­jal osred­njo nacional­no areno za razmišl­jan­je mladih o znanos­ti. Za znanstvenike, umet­nike, učitel­je, nov­inar­je in druge bo izziv, na katere­ga se bo potreb­no odz­vati.

Antika na letošnjem festivalu

Torek, 25. sep­tem­ber 2018
12–13: Rim­sko pra­vo (prof. dr. Janez Kran­jc)

Sre­da, 26. sep­tem­ber 2018
9–11: Antič­na med­i­c­i­na (mag. Nataša Gaši)
11–13: Cor­pus humanum (Polon­ca Zupančič)
13–14: Antični odnos do stvarst­va in bivan­ja (dr. Drag­i­ca Fab­jan Andrit­sakos)
&
9–11: Antič­na epi­grafi­ka (dr. Anja Ragolič)
11–12: Antični izu­mi (Dejan Češarek)

Četrtek, 27. sep­tem­ber 2018
9–11: Antič­na med­i­c­i­na (mag. Nataša Gaši)
11–13: Rim­s­ka vojs­ka (Miha Fran­ca)
13–13.30: Claus­tra (Jure Kusetič, dr. Edisa Loz­ić)
&
9–11: Gršči­na (Maja Gril-Juvan)
11.-13: Lat­inšči­na (dr. Bojana Tomc)

Na poveza­vi si lahko podrob­ne­je ogle­date pro­gram fes­ti­vala, časovni raz­pored, sez­nam pre­daval­nic ter “Knji­go povzetkov”. Kon­tak­t­na ose­ba za več podatkov o fes­ti­valu je predsed­nik uprave in direk­tor Slovenske znanstvene fun­daci­je dr. Edvard Kobal (edvard.kobal@gmail.com).