Kempf

Nena Bobovnik o Nikolaju Kempfu in njegovi mistični teologiji

Študentka na Oddelku za klasično filologijo Nena Bobovnik je v reviji Primerjalna književnost 41.1 (2018) objavila prispevek o Nikolaju Kempfu iz Strassburga (ok. 1416–1497). Gre za prvega avtorja, ki je na ozemlju današnje Slovenije pisal o mistiki. Kartuzijanski menih Nikolaj Kempf je študiral na Dunaju. V kartuzijanski meniški red je vstopil v kartuziji v Gamingu in je enaindvajset let svojega življenja preživel na ozemlju današnje Slovenije kot prior kartuzij Jurklošter in Pleterje.

Prvi del članka obravnava njegovo življenje in delo. Osredotoča se na njegov mistični opus (Traktat o mistični teologiji, Razkritje Božjega kraljestva in Razlaga Visoke pesmi). Tega je v rokopisu hranila tudi knjižnica kartuzije v Žičah (Nicolaus Kempf: Opera varia, Ms. 262). Drugi del si prizadeva narediti prvi korak k razlagi njegove mistične teologije. Sam pisec jo pojmuje kot smoter vse teologije (finis tocius theologie). Članek skuša prikazati razliko med spekulativno in afektivno teologijo in razložiti Kempfovo dojemanje dveh pojmov, ki ju rensko-flamska mistika pozna pod izrazoma Abgeschiedenheit in Gelassenheit. Tako pokaže, da je recepcija te mistike v 15. stoletju potekala tudi na ozemlju današnje Slovenije.

Razprava je v celoti na voljo na spletni strani revije Primerjalna književnost.

Nikolaj Kempf in viri za raziskavo

Kdo je bil Nikolaj Kempf? Najpomembnejša preučevalca in pričevalca njegovega življenja sta bila Leopold Wydemann (1668–1752), knjižničar samostana v Gamingu, kjer je Kempf začel svoj noviciat, in učeni benediktinski menih Bernard Pez iz Melka. V njuni pisni korespondenci je vrsta biografskih podatkov. Toda raziskovanje ob njihovem rekonstruiranju na oviro naleti že pri letnici njegovega rojstva, za katero obstaja več možnih variant. Wydemann omenja leto 1397, kar težko uskladimo z letnico Kempfovega vpisa na dunajsko univerzo. Vpisal se je leta 1433 in leta 1435 diplomiral, 1437 pa postal magister artium actu regens. Njegova starost ob začetku študija bi bila tako za tisti čas neobičajno visoka. Hörmer zato navaja letnico 1416, ki bolje sovpada s potekom študija, Martin pa njegovo rojstvo v grobem datira med leti 1412 in 1416. Slednje je hkrati terminus ante quem.

Po končanem študiju je nekaj časa na isti univerzi poučeval filozofijo in teologijo. Nato se je kljub blesteči univerzitetni karieri odločil, da vstopi v kartuzijanski red, in 6. septembra 1440 je postal novic. Pridružil se je kartuziji v Gamingu, leta 1330 ustanovljenem spodnjeavstrijskem samostanu, ki je bil tisti čas večji celo od matične La Grand Chartreuse. Tukaj je preživel prvih sedem let meniškega življenja. Leta 1447, v času, ko je Nizozemec Petrus Christus ustvaril svoj portret anonimnega kartuzijana (zgoraj), je prvič prišel na ozemlje današnje Slovenije in postal prior v kartuziji Jurklošter (Geirach). Ko je leta 1451 umrl prejšnji prior kartuzije v Gamingu, se je Kempf vrnil tja in ga nasledil, čez dobrih deset let pa je postal prior kartuzije Pleterje (Pletriach).