AELAW

Antični evropski jeziki in pisave

Od leta 2015 dal­je pod okril­jem Evropske komisi­je v okviru razisko­val­ne­ga pro­gra­ma COST teče pro­jekt AELAW (Ancient Euro­pean Lan­guages and Writ­ings), kjer so se poveza­li strokovn­ja­ki za različne antične evropske jezike in pisave. Namen pro­jek­ta je ust­var­i­ti dig­i­tal­no zbirko, ki bo dostop­na na medm­režju in s katero bodo postali napisi v teh frag­men­tarno ohran­jenih jezik­ih dostop­ni širši javnos­ti. Doslej so bili objavl­jeni razpršeno, v strokovni lit­er­a­turi ali nacional­nih zbirkah, namen­jenih pred­vsem jezikoslovcem, epi­grafikom in arhe­ol­o­gom. Nova baza, ki nas­ta­ja v okviru pro­jek­ta, bo prvi korak k zbi­ran­ju teh napisov in k šir­jen­ju evropske kul­turne dediščine v enaind­va­jsetem sto­letju.

Doslej je izpričanih okoli dva­jset antičnih evrop­skih jezikov. Ohran­jenih je pri­b­ližno 20.000 napisov. Neka­teri so vkle­sani v kamen, dru­gi vrezani v kovi­no ali keramiko. Ohran­jeni so v različnih pisavah. Cela vrs­ta pis­menk še ni popol­no­ma razvo­zlana.

Raziska­va teh napisov ter­ja poz­navalce jezikoslov­ja, filologi­je, arhe­ologi­je in zgodovine. Napisi so geograf­sko zelo razno­li­ki, med najdišči so Gal­i­ja, His­pani­ja, Ital­i­ja, sev­er­na Afri­ka. Poleg tega pri­pada­jo različn­im jezikovn­im druži­nam, kot so latin­s­ka, kelt­s­ka, ital­s­ka, baskovs­ka skupina, druge man­jše indo­evropske veje itd.

Sodelovanje slovenskih raziskovalk

Skupina, v kateri sodelu­je­ta tudi klasični filologin­ji in arhe­ologin­ji dr. Anja Ragolič in dr. Mar­je­ta Šašel Kos z ZRC SAZU, je apri­la 2018 v sode­lo­van­ju z Uni­ver­zo v Madridu orga­nizirala kon­fer­en­co z naslovom “Jezikov­na klasi­fikaci­ja kelt­skih jezikov in dialek­tov”. Na njej so razisko­val­ci pred­stavili jezikovno in ono­mas­tično prob­lematiko kelt­skih jezikov ter vprašan­ja, povezana z nji­ho­vo klasi­fikaci­jo.

Pro­jekt nudi dok­torskim in podok­torskim štu­den­tom možnost kratk­ih znanstvenih izmen­jav (STSM). Nji­hov cilj je spod­bu­di­ti mobil­nost, okrepi­ti obsto­ječe znanstvene mreže in vzpostavi­ti nove ter tako omogoči­ti sode­lo­van­je med razisko­val­ci.

Eden od cil­jev pro­jek­ta je pri­b­ližati antične evropske jezike širše­mu občin­stvu. Sodelav­ci v pro­jek­tu so se odločili za obja­vo ključnih značil­nos­ti posameznih pred­latin­skih jezikov v man­jših knjižic­ah. Doslej je v okviru pro­jek­ta izš­lo pet knjižic – za iber­s­ki, iberokelt­s­ki, luz­i­tan­s­ki, reti­js­ki in gal­s­ki jezik.