Eagle

Europeanina mreža za antično grško in latinsko epigrafiko EAGLE

Evrop­s­ka dig­i­tal­na plat­for­ma za kul­turno dedišči­no Euro­peana omogoča tudi dostop do besedil, ki so jih v anti­ki vkle­sali na kamen ali zapisali na kovi­no in druge obsto­jne mate­ri­ale. Euro­pean­i­na mreža EAGLE (Euro­peana net­work of Ancient Greek and Latin Epig­ra­phy) združu­je štiri glavne epi­grafske baze podatkov. To so EDB (Epi­graph­ic Data­base Bari), EDH (Epigraphis­ches Daten­bank Hei­del­berg), HEp­On­line (His­pania Epi­graph­i­ca Online) in EDR (Epi­graph­ic Data­base Roma).

Te štiri zbirke že vse­bu­je­jo velik del teh napisov. Pro­jekt EAGLE si je zadal za cilj nji­ho­vo dopol­nitev in poenoten­je. V part­ner­skih ustanovah so jih opremili z ustrezn­i­mi komen­tar­ji in slikovn­im gradi­vom, da bi bili napisi razumljivi širši pub­li­ki. Gršk­ih in rim­skih napisov, ki bi bili uporab­nikom na voljo v zlah­ka dostop­ni obli­ki, v Euro­peani pred tem ni bilo.

O pomenu tega gradi­va je mogoče gov­oriti tudi v številkah. Razisko­val­ci ocen­ju­je­jo, da je danes znanih pri­b­ližno pol mil­i­jona antičnih napisov. Pri­b­ližno 300.000 je rim­skih, pri­b­ližno 200.000 gršk­ih. Samo v Ate­nah so jih našli več kot 20.000, v Rimu več kot 60.000. Vsako leto odkri­je­jo več kot tisoč novih. O napisih so v okviru pro­jek­ta EAGLE priprav­ili tudi vir­tu­al­no razs­ta­vo z naslovom “Zna­ki živl­jen­ja”.

Kaj je Europeana?

Nas­tanek plat­forme je leta 2005 spod­budi­la Evrop­s­ka komisi­ja. Od samega začet­ka je priteg­ni­la na tisoče najpomem­b­ne­jših kul­turnih in znanstvenih ustanov iz vseh držav član­ic. Njen razvoj je povezan s števil­ni­mi evrop­ski­mi pro­jek­ti. Poleg pro­jek­ta EAGLE so tu še 3D ICONS, APEx, ASSETS, ATHENA, CARARE, DCA, DM2E, ECLAP, EURO-Pho­to, Euro­peana 1914–1918, Euro­peana Con­nect, Euro­peana Aware­ness, Euro­peana Cre­ative, Euro­peana Fash­ion, EFG, Euro­peana Libraries, Euro­peana Local, Euro­peana News­pa­pers, Euro­peana Regia, Euro­peana Sounds, Euro­peana Trav­el, EUscreen, HOPE, JUDAICA Euro­peana, Linked Her­itage, MIMO, Nat­ur­al Europe, OpenUp, Partage Plus, PATHS, thinkMO­TION itd.

Plat­for­ma ponu­ja dostop do evrop­skih kul­turnih spomenikov v dig­i­tal­ni obli­ki. Poleg vse­bine knjižnic ponu­ja tudi gradi­vo muze­jev, arhivov in mul­ti­medi­jskih zbirk. Vse­bi­na se na Euro­peano ste­ka iz različnih virov, pri tem pa dig­i­tal­ni objek­ti niso shran­jeni na osred­njem strežniku, temveč osta­ja­jo na strežnikih ustanov, ki gradi­vo zbi­ra­jo. Uporab­ni­ki lahko na Euro­peani vidi­jo poman­jšano sliko objek­ta z metapo­dat­ki. S klikom na poveza­vo si nato lahko ogleda­jo vse­bi­no na strežniku ustanove, ki je prispe­vala vse­bi­no. Part­nerske ustanove tako ohrani­jo nad­zor nad svo­ji­mi dig­i­tal­ni­mi vse­bi­na­mi. Por­tal danes omogoča dostop do več kot 50 mil­i­jonov dig­i­tal­iziranih enot – lit­er­arnih, glas­benih in likovnih del ter drugih umet­nin. Euro­peano je mogoče uporabl­jati tudi v slovenšči­ni.

Ljubljanska konferenca EAGLE

Med ustanova­mi, ki so pro­jek­tu poma­gale zaživeti, je tudi ZRC SAZU z razisko­valka­mi dr. Mar­je­to Šašel Kos, dr. Anjo Ragolič in Mate­jo Belak. Prispe­vale so pred­vsem napise iz Emone. Mesto je v anti­ki pri­pada­lo deseti ital­s­ki regi­ji Histri­ji in Veneti­ji, podat­ki so zato zajeti v okviru baze EDR. V okviru pro­jek­ta so v Nar­o­d­nem muze­ju Sloveni­je v Ljubl­jani leta 2014 orga­nizirali tudi med­nar­o­d­no kon­fer­en­co, posvečeno novim tren­dom v dig­i­tal­ni epi­grafi­ki. Obrav­navala je prakse za dig­i­tal­no obja­vo antičnih napisov, od zbi­ran­ja vse­bin­skih podatkov do ure­jan­ja in izda­je. Kon­fer­en­ci so kas­ne­je sledile še druge. Prispev­ki z zaključne kon­fer­ence pro­jek­ta, posvečene dig­i­tal­ni in tradi­cional­ni epi­grafi­ki in njune­mu kon­tek­stu, so pri uni­verzitet­ni založbi Sapien­za v Rimu izšli lani.

Iskalnik in mobilna aplikacija

Iskalnik, ki je nastal v okviru pro­jek­ta, je pros­to dostopen na sple­tu. Povezan je tudi z mobil­no aplikaci­jo za iPhone in Android. Z njo je mogoče zlah­ka iden­ti­fi­ci­rati napis na terenu in pri­ti do potreb­nih infor­ma­cij. V letu 2017 je skupina EAGLE Medi­aWi­ki, ki je delo­vala v okviru pro­jek­ta, pre­jela nagra­do za najboljše splet­no orod­je v dig­i­tal­ni human­is­ti­ki.