Štipendije francoske vlade

Nove štipendije francoske vlade

Ataše­j­ka za znanstveno in uni­verzitet­no sode­lo­van­je s Fran­coskega inšti­tu­ta Mar­i­on More­au bo na Filo­zof­s­ki fakul­teti pred­stavi­la štipendi­je fran­coske vlade ter prak­tične infor­ma­ci­je glede študi­ja in bivan­ja v Fran­ci­ji. Pred­stavitev bo potekala v četrtek, 18. okto­bra 2018, s pričetkom ob 10. uri v Mod­ri sobi (št. 526) na vrhu stop­nic v petem nad­stropju ter bo v angleškem jeziku.

Štipendije za študij na stopnjah Master 1 ali Master 2

- 9 mese­cev (oktober–junij) – ok. 615 € / mesec;
— opros­titev plači­la stroškov vpisa in stroškov za social­no varst­vo;
— ola­jšan spre­jem v štu­dents­ki dom.

Štipendije za kratka raziskovalna bivanja za doktorske študente

- 1–3 mesece – ok. 767€ / mesec;
— opros­titev plači­la stroškov za social­no varst­vo;
— ola­jšan spre­jem v štu­dents­ki dom.

Pogoji za prijavo

Kan­di­dati za študij na stop­n­ji Mas­ter 1 ali Mas­ter 2: sloven­sko državl­janst­vo; starost do 30 let; načr­to­van­je študi­ja v okviru pro­gra­ma stop­n­je Mas­ter, ki se zaključi z diplo­mo, izdano s strani fran­coske visokošolske ustanove.

Kan­di­dati za krat­ka razisko­val­na bivan­ja za dok­torske ali post-dok­torske štu­dente: sloven­sko državl­janst­vo; starost do 35 let; diplo­ma stop­n­je naj­manj Mas­ter 2 ali enakovredne stop­n­je, ki jo je izdala visokošol­s­ka ustano­va; vpisani na dok­tors­ki študij.

Kriteriji za dodelitev

Štipendi­je bodo dodel­jene v skladu z nasled­nji­mi kri­ter­i­ji: akadem­s­ka odličnost kan­di­da­ta; kvalite­ta, ustreznost in sklad­nost študi­jskega načr­ta v Fran­ci­ji ter načr­ta strokovne­ga dela štu­den­ta po vrnitvi v Sloveni­jo; potreb­no je imeti potrdi­lo o spre­je­mu na fran­cosko izo­braže­val­no in/ali razisko­val­no inšti­tu­ci­jo; visok nivo znan­ja fran­coskega in/ali angleškega jezi­ka (v skladu z načr­tom študi­ja). Potrdi­lo DELF/DALF o znan­ju fran­coskega jezi­ka pomeni pred­nost pri izboru kan­di­da­ta.

Postopek in časovni okvir

Rok za odd­a­jo vloge oziro­ma prošn­je za štipendi­jo Fran­coske vlade (BGF) na Fran­cos­ki inšti­tut v Sloveni­ji bo spom­la­di. Kan­di­dati mora­jo oprav­i­ti nasled­nje pogo­je. 1) Izpol­ni­ti prošn­jo za štipendi­jo, dostop­no na splet­ni strani www.institutfrance.si. 2) Priprav­i­ti nasled­nje doku­mente (v fran­coskem ali v angleškem jeziku): fotokopi­ja oseb­ne­ga doku­men­ta; živl­jen­jepis (največ dve strani, vključu­joč morebitne objave, v for­matih “.doc” ali “.pdf”); moti­vaci­jsko pis­mo, v katerem se kan­di­dat pred­stavi in opiše svo­je oseb­ne in pok­lic­ne cil­je (največ ena stran, v for­matih “.doc” ali “.pdf”); pis­mo pred spre­je­mom oziro­ma vsaj pis­mo o nameri in intere­su s strani fran­coske izo­braže­valne ustanove (v for­matu “.pdf”); kopi­jo uni­verzitetne diplome (najviš­ja doseže­na stop­n­ja) in/ali kopi­jo izpiska ocen zad­nje­ga leta študi­ja (v for­matu “.pdf”) s priložen­im pre­vodom (v for­matu “.doc” ali “.pdf”); kopi­jo potrdi­la o opravl­jen­em izpitu DELF/DALF (neob­vezno). Za štu­dente na stop­n­ji Mas­ter: pri­poročil­no pis­mo, izdano s strani fran­coske ali slovenske ustanove. Za dok­torske štu­dente: pri­poročil­ni pis­mi, izdani s strani fran­coske ustanove, ki spre­je­ma kan­di­da­ta, in s strani slovenske matične ustanove kan­di­da­ta. Kan­di­dati, ki bodo uspešni v prvem krogu izb­o­ra na pod­la­gi poslane vloge, bodo v mese­cu maju pov­abljeni na raz­gov­or na Fran­cos­ki inšti­tut v Sloveni­ji. Obvesti­lo o izboru bodo kan­di­dati pre­jeli po elek­tron­s­ki pošti v mese­cu juni­ju.