Delavnice

Naše mitično otroštvo, Varšava 2018

Na Fakul­teti »Artes lib­erales« Uni­verze v Varšavi, ki jo z Odd­elkom za klasično filologi­jo na ljubl­jan­s­ki Uni­verzi veže že desetlet­je ust­var­jal­ne­ga sode­lo­van­ja, so čez polet­je priprav­ili film in fotografi­je z niza delavnic, ki so ga priredili maja. Nji­hov naslov je bil »Sedan­jost sreča pretek­lost«, odvi­jale pa so se v okviru pro­jek­ta »Naše mitično otrošt­vo: recep­ci­ja klasične antike v kul­turi otrok in mladih odraslih kot odgov­or na region­alne in glob­alne izzive«. Pro­jekt je pod­prl Evrop­s­ki razisko­val­ni svet (ERC, št. 681202), ustano­va, ki jo je Evrop­s­ka komisi­ja ustanovi­la leta 2006 za izva­jan­je prelom­nih in tve­g­anih raziskav, ki obljubl­ja­jo nova temelj­na spoz­nan­ja. Cilj ERC je tudi izboljšan­je kari­ernih možnos­ti in neod­vis­nos­ti razisko­val­cev na začet­nih stop­n­jah kariere. Pro­jekt vodi poljs­ka pro­fe­sor­i­ca Katarzy­na Marcini­ak, Varša­va.

Interdisciplinarna skupina

Med razisko­val­ci, dok­toran­di, štu­den­ti in učitelji, poveza­n­i­mi s pro­jek­tom, so Jerzy Axer, Varša­va; Vik­to­ryia Bart­se­vich, Varša­va; Doro­ta Bazyl­czyk, Varša­va; Joan­na Bieńkows­ka, Varša­va; Alek­san­dra Bon­dar­czuk, Varša­va; Eleanor A. Dasi, Yaoundé; Susan Dea­cy, Roe­hamp­ton; Raimund Fich­tel, München; Valenti­na Garul­li, Bologna; Angeli­na Gerus, Min­sk; Mag­dale­na Gor­lińs­ka, Varša­va; Eliz­a­beth Hale, Armi­dale, Markus Jan­ka, München; Jan Kie­niewicz, Varša­va; Karoli­na Kul­pa, Varša­va; Bet­ti­na Küm­mer­ling-Meibauer, Tübin­gen; Ale­na Liavonchyk, Min­sk; Sil­via Los­so, Bologna; Agniesz­ka Maciejew­s­ka, Varša­va; Katarzy­na Marcini­ak, Varša­va; Lisa Mau­rice, Tel Aviv; Anna Mik, Varša­va; David Movrin, Ljubl­jana; Natalya Muzhy­la, Min­sk; Divine Che Neba, Yaoundé; Sonya Nevin, Roe­hamp­ton; Daniel A. Nkem­leke, Yaoundé; Elż­bi­eta Ole­chows­ka, Varša­va; Han­na Paulouskaya, Varša­va; Edoar­do Pec­chi­ni, Varša­va; Ayelet Peer, Tel Aviv; Yauheni Pip­ko, Min­sk; Krzysztof Rybak, Varša­va; Son­ja Schrein­er, Dunaj; Steve Simons, Roe­hamp­ton; Helen Slaney, Roe­hamp­ton; Bar­bara Strychar­czyk, Varša­va; Kun­nej Takaa­haj, Varša­va; Karo­line Thaidigs­mann, Hei­del­berg; Ali­na Tsikhanovich, Min­sk; Alfred Twardec­ki, Varša­va; Kate­ri­na Voli­oti, Roe­hamp­ton; Anna Woj­ciechows­ka, Varša­va; Ayur Zhanaev, Varša­va.

Medzaložniško sodelovanje Ljubljana-Varšava

Jerzy Axer ter Elż­bi­eta Ole­chows­ka iz Varšave in David Movrin iz Ljubl­jane so na srečan­ju pred­stavili tudi ser­i­jo razprav »Clas­sics and Com­mu­nism«, ki izha­ja kot soza­ložniš­ki pro­jekt Varšave in Ljubl­jane, s poudark­om na novi mono­grafi­ji o recep­ci­ji antike v gledal­išču, ki bo kot tret­ja v ser­i­ji izšla do kon­ca leta.

Fotografi­je: Fakul­te­ta »Artes lib­erales«. Film: Mirosław Kaźmier­czak.