Nestor

Philocafe v petek, 16. novembra 2018, s Homerjem in Iliado

Prvi letošn­ji Philo­cafe, ki ga bo v petek, 16. novem­bra 2018, od 19. do 21. ure v ljubl­jan­s­ki kavarni Slamič na Ker­snikovi 1 vodil Boris Šinigoj, bo imel naslov: “Home­r­je­va mod­rost in filo­zofi­ja?” Gos­ta bosta pre­va­jal­ka Home­r­jeve Ili­ade Jele­na Isak Kres ter David Movrin z Odd­el­ka za klasično filologi­jo. Kot je pri teh srečan­jih nava­da, bosta najprej gos­ta pred­stavi­la svoj pogled na temo, sledil pa bo sproščen pogov­or z udeležen­ci, veči­no­ma dija­ki in štu­den­ti, pa tudi stare­jši­mi lju­bitelji kavarniške mod­rosti.

Nestor in njegov govor

Z druge strani je besnel Atrid, a vtem se je dvi­g­nil
Nestor iz Pilosa, blag, nad­vse pri­jeten gov­ornik,
glas, ki mu šel je od ust, je bil medene slad­kosti.
V času živl­jen­ja ob njem je dvo­je rodov pre­m­i­ni­lo:
ne le nje­govi vrst­ni­ki, še tudi potom­ci za nji­mi –
v Pilo­su svetem je bil vladar že tret­je­mu rodu.
Z dobro namero je vstal in zbor tako nagov­o­ril:

»Joj, veliko gor­je drvi nad aha­jsko deže­lo!
Pri­a­mu, z njim pa še vsem otrokom in drugim Tro­jancem
v prsih bi vnela se res veliko vesel­je in sreča,
brž ko bi slišali vest, kako hudo sta se sprla
vid­va, vodil­na moža tako pri posvetih kot v bitkah.
Dobro posluša­j­ta zdaj, oba sta mla­jša od mene,
bil sem že v družbi z ljud­mi, še boljši­mi, kakor sta vid­va,
ven­dar pa niso nikdar prezi­rali mojih nasve­tov.

Nisem še srečal dotlej in tudi ne bom jih v pri­hod­nje,
mož, kot bila sta Pejri­toj in Dri­ant, pastir svo­jih ljud­stev,
tudi Kajnej in Eksadij, bogov­om ena­ki Polifem,
z nji­mi Tezej Ajgeid, na moč podoben nesm­rt­nim.
Zeml­ja rodi­la še ni od njih močne­jših silakov,
ti so si upali v boj celo s ple­menom ken­tavrov:
gorsko krde­lo zveri so str­li s stra­hot­nim pora­zom.

V drušči­no tak­ih lju­di prispel sem iz daljne­ga Pila,
bival nato sem pri njih, saj sami tako so želeli.
Tam sem se z last­no pestjo boril ob možeh, ki se z nji­mi
danes nihče med ljud­mi ne zmo­gel bi več spopri­jeti.
Ven­dar so ti mož­je upošte­vali mojo bese­do!
Torej še vid­va pris­luh­ni­ta, to bo obe­ma korist­no.«

Nestorjev nasvet Agamemnonu

»Pusti mu dar, Atrid, čeprav si kralj in mogočen,
lepo dek­le je pre­jel kot čast­ni pok­lon od Aha­jcev.
Niti si ti, Pelid, ne želi prepi­ra z vladar­jem,
saj se na sve­tu nihče ne kiti s podob­n­im ugle­dom
kakor kral­jevs­ki vladar, če Zevs mu name­nil je sla­vo!
Tudi če res si močan in tvo­ja je mati bogin­ja,
on je mogočne­jši mož, saj vla­da števil­ne­jši tru­mi.
Brz­daj svoj gnev, Atrid! Zak­lin­jam te, pusti Ahi­la,
hitro opusti svoj žolč, saj on je tisti, ki v bojih
šči­ti aha­jske može pred zlom kot sil­no obzid­je!«

(Iz prve­ga spe­va Ili­ade v pre­vo­du Jelene Isak Kres)