Grošljev simpozij

Vabilo na Grošljev simpozij 2019 — potovanja in prevoz v antiki in latinskem srednjem veku

Jubile­jni deseti Grošl­jev sim­poz­ij bo potekal od tor­ka, 5. mar­ca, do četrt­ka, 7. mar­ca 2019, v atri­ju ZRC SAZU na Novem trgu 2 v Ljubl­jani. Znanstveno srečan­je z naslovom »Poto­van­ja in pre­voz v anti­ki in latinskem sred­njem veku« bo posvečeno nači­nom in sred­stvom poto­van­ja v starem in sred­njem veku. Razisko­va­lo bo fiz­ič­na poto­van­ja, h kater­im sodi­jo tudi pre­voz­na sred­st­va, ces­te, napisi ali potopisi. Poleg teh bo obrav­nava­lo tudi duhov­na poto­van­ja ter roman­ja, kakrš­na najde­mo v lep­oslovju in filo­zofi­ji. Srečan­je bo inter­dis­ci­pli­narno in k sode­lo­van­ju so vabljeni strokovn­ja­ki s področij, kjer se pojavl­ja pojem poto­van­ja. Med nji­mi bodo klasični filolo­gi, zgodov­inar­ji in umet­nos­t­ni zgodov­inar­ji, arhe­olo­gi, filo­zofi, teolo­gi, soci­olo­gi, antropolo­gi, kom­par­a­tivisti in dru­gi.

Pri­ja­va naj vse­bu­je pre­da­vatel­je­vo ime in pri­imek; naziv matične ustanove; področ­ja znanstvene­ga delo­van­ja; in kon­tak­tne podatke (e‑naslov in tele­fon). Vse­bu­je naj tudi delovni naslov prispev­ka ter kratek povzetek prispev­ka ali oris izbrane tem­atike v okrog 60 besedah.

Za posamezen prispevek je predv­i­denih 15 min­ut pre­da­van­ja, ki mu bo sledi­la razpra­va. Izbor bo v obli­ki znanstvenih člankov objavl­jen v tem­ats­ki števil­ki revi­je Keria: Stu­dia Lati­na et Grae­ca. Za vse dodatne infor­ma­ci­je sta na voljo Nada Grošelj in Mar­je­ta Šašel Kos po elek­tron­s­ki pošti. Za pojas­ni­la je na voljo tudi vsak od članov orga­ni­zaci­jskega odb­o­ra, Nada Grošelj, Mar­je­ta Šašel Kos, David Movrin in Anja Ragolič, oseb­no.

Zain­tere­sir­ane pre­da­vatel­je prosi­mo, da do pet­ka, 30. novem­bra 2018, pošl­je­jo pri­ja­vo Nadi Grošelj (Društ­vo za antične in human­is­tične študi­je Sloveni­je, nada-marija.groselj@guest.arnes.si) ali Mar­jeti Šašel Kos (Inšti­tut za arhe­ologi­jo ZRC SAZU, mkos@zrc-sazu.si). Dokončni izbor refer­a­tov in nji­hov raz­pored bosta znana v dveh ted­nih po izteku roka za pri­ja­vo.