Erasmus+

Predstavitev razpisa Erasmus+ v torek, 4. decembra, ob 14.40

Na Odd­elku za klasično filologi­jo bo v torek, 4. decem­bra, ob 14.40 v pre­daval­ni­ci 345 potekala pred­stavitev nove­ga razpisa za študi­jsko izmen­ja­vo. Pred­stavi­la ga bosta vod­ja Med­nar­o­dne pis­arne FF Anja Golec ter odd­elčni koor­di­na­tor za izmen­ja­vo David Movrin. O svo­jih izkušn­jah s študi­jem v tuji­ni bodo spre­gov­o­rili tudi Ana Bem­bič, Anja Božič, Klara Keršič, Rok Kunt­ner, Mat­ic Mah­nič, Nataša Pin­tar­ič, Lara Potočnik, Matej Pre­vc in Meta Sku­bic.

Evrop­s­ka komisi­ja je nam­reč pred kratkim objav­i­la razpis za zbi­ran­je pred­l­o­gov za pro­gram Eras­mus+ za leto 2019. Sred­st­va, namen­je­na izmen­javam, v zad­njem času narašča­jo, letos so za pro­gram predv­i­dene kar tri mil­i­jarde evrov. Komisi­ja je sku­paj z razpi­som objav­i­la tudi Vod­nik za pri­javitel­je Eras­mus+ v vseh urad­nih jezik­ih EU ter poseb­no splet­no stran. Na obeh mestih so na voljo podrob­ne­jše infor­ma­ci­je o vseh priložnos­tih pro­gra­ma Eras­mus+ v letu 2019 za štu­dente, ose­b­je, prak­tikante, učitel­je in druge.

Filo­zof­s­ka fakul­te­ta je zdaj s tem namenom objav­i­la Javni razpis za zbi­ran­je kan­dida­tov za mobil­nost štu­den­tov z namenom študi­ja v okviru pro­gra­ma ERASMUS+ v študi­jskem letu 2019/2020. Pri­javite se skozi VIS, rok za odd­a­jo je torek, 18. decem­bra 2018. Nepopolne vloge ter vloge, odd­ane po pretečen­em roku, se ne bodo upošte­vale. Potrditev kan­dida­tov opravi odd­elek, preko katere­ga se pri­javl­jate za izmen­ja­vo. Pri­jave so možne v okviru prostih mest.

Odd­elek za klasično filologi­jo ima sklen­jene pogodbe z uni­verza­mi v Avstri­ji, Bel­gi­ji, na Češkem, v Fran­ci­ji, v Grči­ji, na Hrvaškem, v Ital­i­ji, na Madžarskem, v Nemči­ji, na Poljskem ter v Špani­ji, možnos­ti je veliko, na izmen­ja­vo gre v tem trenutku lahko do štiri­deset štu­den­tov na leto. V pri­hod­njih letih se bo sez­nam še šir­il in dopol­nje­val.

Podrob­nos­ti glede posameznih držav najdete v doku­men­tu: Klasič­na filologi­ja, aktivne pogodbe

Pogoji za prijavitelje

Na razpis se lahko pri­javi štu­dent Uni­verze v Ljubl­jani pod nasled­nji­mi pogo­ji:

– da ima v celot­nem času študi­ja v tuji­ni aktiv­en sta­tus štu­den­ta na matični člani­ci Uni­verze v Ljubl­jani,
– da je v času izmen­jave vpisan naj­manj v dru­gi let­nik dodiplomskega študi­ja,
– na razpis se ne more­jo pri­jav­i­ti štu­den­ti, ki ima­jo nepo­rav­nane finančne obveznos­ti iz naslo­va pro­gra­ma Eras­mus.

Obdob­je študi­ja v tuji­ni je ome­jeno od naj­manj 3 do največ 12 mese­cev na vsa­ki stop­n­ji študi­ja (določeno z bilat­er­al­no pogod­bo), torej na dodiplomskem, mag­istrskem in dok­torskem študi­ju. Na študij v tuji­no gre štu­dent lahko od druge­ga let­ni­ka dal­je.

Na razpis se lahko pri­jav­i­jo tudi štu­den­ti, ki so do leta 2018/19 del študi­jskih obveznos­ti oprav­ili v tuji­ni v okviru pro­gra­ma VŽU ERASMUS oziro­ma ERASMUS+, Eras­mus Mundus in ERASMUS+ med­nar­o­d­na kred­it­na mobil­nost, ven­dar ne celih 12 mese­cev. Skup­ni seštevek že opravl­jene­ga študi­ja in prak­tične­ga uspos­abl­jan­ja ter zaprošene­ga, ne sme pre­segati 12 mese­cev na posamezno stop­n­jo študi­ja. Izje­ma so enovi­ti pro­gra­mi, kjer študi­js­ka mobil­nost in prak­tično uspos­abl­jan­je sku­paj lahko tra­ja­jo 24 mese­cev.

Vsebina in priprava vloge

Za pri­ja­vo na javni razpis je tre­ba skozi VIS izpol­ni­ti pri­javni­co ter naloži­ti nasled­nje doku­mente, ki jih najkas­ne­je do tor­ka, 18. decem­bra 2018, v natis­njeni obli­ki odd­ate tudi na odd­elku koor­di­na­tor­ju za izmen­jave: 1) pri­javni­ca (izpol­nje­na skozi VIS in natis­nje­na); 2) dokazi­lo o povprečni oceni – se samod­e­jno izpiše na pri­javni­co; če štu­dent na trenut­no vpisani stop­n­ji študi­ja še ni oprav­il izpi­tov ali vaj, pred­loži potrdi­lo o opravl­jenih izpi­tih na pred­hod­no opravl­jeni stop­n­ji študi­ja; ter 3) moti­vaci­jsko pis­mo na naj­manj eni in največ dveh straneh.