DNP

Vrhunska digitalna enciklopedija antike odslej tudi v Ljubljani

Dig­i­tal­na zbir­ka Brillov Novi Pauly vse­bu­je angleško izda­jo temeljne encik­lo­pe­di­je za antiko Der Neue Pauly (DNP). V nemšči­ni jo od leta 1996 dal­je izda­ja založ­ba JB Met­zler, v knjižni­ci Odd­el­ka za klasično filologi­jo na Filo­zof­s­ki fakul­teti je tiskana izda­ja že od samega začet­ka. Odliku­je­ta jo širok razpon in visok akadem­s­ki stan­dard. Pristop v DNP je inter­dis­ci­pli­naren in sodoben. Pred­stavitev je pre­gled­na, zbir­ka je tudi zara­di tega vrhun­s­ki ref­er­enčni pripo­moček. Kot encik­lo­pe­di­ja nima prave­ga tek­me­ca. Sega od druge­ga tisočlet­ja pred Kris­tu­som do zgod­nje­ga sred­nje­ga veka.

DNP in interdisciplinarnost

Poseb­ne­ga poudar­ka so v DNP deležni med­se­bo­jni vplivi. Grško-rim­s­ka kul­tura je pred­stavl­je­na tudi v luči semi­tske, keltske, ger­manske in slo­vanske. Svo­je mesto ima­jo judovst­vo, krščanst­vo in islam. Razdelek o klasični tradi­ci­ji je posvečen vplivu antike. Anal­izira pro­ces kon­tinuirane rein­ter­pretaci­je ter pre­vred­noten­ja antične dediščine. Ponu­ja tudi pre­gled nad zgodovi­no raziskav. Brillov Novi Pauly odpi­ra okno v stan­je raziskav tako na tradi­cional­nih kot na novih področjih. Združu­je znan­je vodil­nih razisko­val­cev z vsega sve­ta. Mno­ga ges­la pri­naša­jo tudi zeml­je­v­ide in ilus­tracije. Angleš­ka izda­ja vse­bu­je posodobljene bib­li­ografske ref­er­ence.

Kot lek­siko­graf­s­ki pro­jekt DNP raz­liku­je med grško-rim­sko antiko in pozne­jši­mi odmevi. S tem kaže na poveza­vo med antiko in kas­ne­jši­mi obdob­ji. Pet­na­jst zvezkov je posvečenih grško-rim­s­ki anti­ki. Še pet je namen­jenih klasični tradi­ci­ji, tra­jn­im in vplivn­im posledicam klasične dediščine. Tako anti­ka kot klasič­na tradi­ci­ja ima­ta še vsa­ka svoj zvezek z indek­som.

Visoka cena tiskane izdaje

Recen­zent za Bryn Mawr Clas­si­cal Review je pred desetlet­jem oce­nil angleš­ki pre­vod. Zraven obču­dovan­ja je bilo zaz­nati nekaj sko­raj oti­pljive frus­tracije. “Encik­lo­pe­di­jo Der neue Pauly, ki je v nemšči­ni začela izha­jati leta 1996, poz­na prak­tično vsak­do, ki se ukvar­ja z antiko. Enako vel­ja za antične zgodov­inar­je, pa tudi razisko­valce stare­ga Vzho­da. Angleš­ki pre­vod je dobrodošel. Toda cena posamezne­ga zvez­ka prepreču­je, da bi se pojav­il v zaseb­nih knjižnic­ah pro­fe­sor­jev, ki so odvis­ni zgolj od svo­je plače … Upam, da bo DNP kmalu na voljo v meh­ki veza­vi in dosegljiv vsem, ki bi radi svoj izvod.”

Podob­no je v istem času razmišl­jal ocen­je­valec v The Clas­si­cal Review. “DNP bo tudi v pri­hod­nje v ospred­ju ref­er­enčnih pripo­močkov za antiko. Angleš­ki pre­vod bo delu ned­vom­no pri­do­bil nove bralce. Dobrodošel bo v vseh knjižnic­ah, ki si ga lahko privošči­jo. … Pred­stavl­jam pa si, da bo do dra­matične­ga povečan­ja uporabe priš­lo šele, ko bo encik­lo­pe­di­ja dostop­na elek­tron­sko.”

Viribus unitis

Trenutek, ki sta si ga ocen­je­val­ca želela, je zdaj tu. Tako kot od nedavne­ga celot­na Loe­bo­va zbir­ka bo odslej tudi DNP v Ljubl­jani na voljo tako pro­fe­sor­jem kot štu­den­tom, tako v anglešči­ni kot v nemšči­ni. Na fakul­tet­nih raču­nal­nikih in v Nuku je dostop že omogočen, od prve­ga jan­u­ar­ja dal­je pa bo omogočen tudi od doma, v Nukovem Mrežniku, štiri­ind­va­jset ur na dan, sedem dni v ted­nu. Naročn­i­na je tra­j­na, gre za enkrat­en nakup, ki ga ne bo tre­ba podaljše­vati iz leta v leto.

Pri pro­jek­tu se je požrtvo­val­no angaži­rala vrs­ta posameznikov, zlasti bib­liotekar­jev, štu­den­tov in pro­fe­sor­jev, brez kater­ih ne bi uspel. Uni­verza v Ljubl­jani je bazo kupi­la v sode­lo­van­ju z Nar­o­d­no in uni­verzitet­no knjižni­co ter z več različn­i­mi fakul­te­ta­mi, v kon­zor­cij so se poveza­le Fakul­te­ta za arhitek­turo, Fakul­te­ta za družbene vede, Filo­zof­s­ka fakul­te­ta, Med­i­cin­s­ka fakul­te­ta, Pedagoš­ka fakul­te­ta, Prav­na fakul­te­ta in Teološ­ka fakul­te­ta.

Največji zne­sek je prispe­vala Filo­zof­s­ka fakul­te­ta, kjer so finančne moči ob pod­pori OHK združili odd­el­ki za arhe­ologi­jo, etnologi­jo, filo­zofi­jo, klasično filologi­jo, primer­jal­no književnost, umet­nos­t­no zgodovi­no in zgodovi­no. Odločil­no vlo­go so imeli pri tem štu­den­ti posameznih odd­elkov. Pre­senetil je Štu­dents­ki svet Filo­zofske fakul­tete, ki je pro­jekt pre­maknil z mrtve točke, ko se je za hip zazde­lo, da bo finančni izziv pre­hud. Gordi­js­ki vozel so štu­den­ti pre­sekali tako, da so sami prispe­vali velik zne­sek, večji kot posamezni odd­el­ki in celo kot druge fakul­tete. Zakaj? Del odgov­o­ra je mor­da v vzne­sen­em verzu, ki ga je pred časom v sko­raj razumljivi slovenšči­ni zapisal pes­nik: “De sve­tu tak očit­no znam­n­je dade, / kam viribus uni­tis pri­ti znade!”

Konkreten primer — prva črka abecede

Tole je vseh 2,183 gesel, ki se v DNP začne­jo na črko A.

A (35 besed)

AA (52 besed)

Aalen (86 besed)

Aaron (228 besed)

Aba­caenum (151 besed)

Ab actis (6 besed)

Aba­cus (548 besed)

Aba­cus (2 bese­di)

Abae (254 besed)

Abam­mon (5 besed)

Abantes (63 besed)

Aban­ti­ades (38 besed)

Aban­ti­das (64 besed)

Abaris (380 besed)

Abar­nias (93 besed)

Abar­tus (74 besed)

Abas (302 bese­di)

Abas­cant­us (54 besed)

Abas­cant­us (6 besed)

Abas­ci, Abchasians (230 besed)

Abas­tani (87 besed)

Aba­ton (407 besed)

Abba (74 besed)

Abbahu (93 besed)

Abbasids (143 besed)

Abbir (177 besed)

Abbius (92 besed)

Abbre­vi­a­tio (4 besede)

Abbre­vi­a­tions (12,530 besed)

Abda­gae­ses (99 besed)

Abdalony­mus (57 besed)

Abde­mon (70 besed)

Abdera (343 besed)

Abderus (82 besed)

Abdias (125 besed)

Abdi­ca­tio (318 besed)

Abdis­sares (87 besed)

Abecedarii (120 besed)

Abel­la (275 besed)

Abellinum (169 besed)

Abeona (82 besed)

Ab epis­tulis (6 besed)

Abgar (191 besed)

Abgar Leg­end (327 besed)

Abia (122 besed)

Abii (154 besed)

Abi­la (244 besed)

Abin­naeus Archive (128 besed)

Abis­ares (184 besed)

Abis­sare­ans (56 besed)

Abi­u­ra­tio (185 besed)

Ablabius (329 besed)

Ablaut (189 besed)

Abno­ba mons (154 besed)

Abo­dah Zara (6 besed)

Abo­di­acum (135 besed)

Abo­li­tio (109 besed)

Abol­la (209 besed)

Abo­lus (41 besed)

Abonu­tichus (211 besed)

Abo­rig­ines (286 besed)

Abor­ti­fa­cients (173 besed)

Abor­tio (196 besed)

Abor­tion (1,070 besed)

Aboulites (62 besed)

Abra­datas (73 besed)

Abra­ham (625 besed)

Abraxas (358 besed)

Abret­tene (79 besed)

Abri­tus (178 besed)

Abro­co­mas (137 besed)

Abro­ga­tio (306 besed)

Abrote (49 besed)

Abrotonon (47 besed)

Abroupo­lis (109 besed)

Abrus (130 besed)

Absen­tia (469 besed)

Abso­lu­tio (227 besed)

Absten­tio (134 besed)

Abstrac­tum (4 besede)

Absyr­tus (5 besed)

Abthug­ni (82 besed)

Abu Bakr (81 besed)

Abudius Ruso (49 besed)

Aburius (90 besed)

Aburnius (89 besed)

Abu Sim­bel (252 besed)

Abusi­na (146 besed)

Aby­de­nus (77 besed)

Aby­dus (516 besed)

Aca­cia (187 besed)

Acacius (589 besed)

Acad­e­mus (132 besed)

Acad­e­my (2,433 besed)

Acad­e­my (7,934 besed)

Acadra (73 besed)

Aca­man­tis (130 besed)

Aca­mas (291 besed)

Acamp­sis (77 besed)

Acan­this and Acan­thus (88 besed)

Acan­tho (57 besed)

Acan­thus (323 besed)

Acar­nan (125 besed)

Acar­na­ni­ans, Acar­na­nia (2,460 besed)

Acas­tus (139 besed)

Acca Lar­en­tia (518 besed)

Accen­na (60 besed)

Accen­si (147 besed)

Accent (989 besed)

Accep­ti­la­tio (340 besed)

Acces­sio (242 besed)

Accipere (244 besed)

Accis (177 besed)

Accius, L (1,677 besed)

Accla­ma­tio (339 besed)

Acco (48 besed)

Accul­tur­a­tion (1,047 besed)

Accu­sa­tio (201 bese­da)

Acer­a­tus Gram­mati­cus (113 besed)

Acer­ra (94 besed)

Acer­rae (199 besed)

Acer­ro­nia (39 besed)

Acer­ro­nius (78 besed)

Acerun­tia (85 besed)

Ace­samenus (40 besed)

Ace­sias (50 besed)

Acesi­das (59 besed)

Aces­im­bro­tus (57 besed)

Acesines (157 besed)

Ace­sis (69 besed)

Ace­so (64 besed)

Aces­tes (4 besede)

Aces­tor (266 besed)

Aces­torides (51 besed)

Acetab­u­lum (122 besed)

Achaeans, Achaea (2,944 besed)

Achaemenes (252 besed)

Achaemenids (589 besed)

Achaeus (368 besed)

Acha­ia (723 besed)

Achaimenidai (4 besede)

Achar­nae (346 besed)

Achar­rae (73 besed)

Achates (297 besed)

Ach­e­loides (54 besed)

Ach­e­lous (512 besed)

Ach­e­lous Painter (6 besed)

Acher­dus (76 besed)

Acheron (499 besed)

Acherun­ti­ci lib­ri (176 besed)

Achillas (75 besed)

Achilleion Kome (58 besed)

Achilleos Dro­mos (136 besed)

Achilles (2,497 besed)

Achilles Painter (469 besed)

Achilles Tatius (1,012 besed)

Achilleum (123 besed)

Achlis (81 besed)

Achlys (109 besed)

Achol­la (143 besed)

Achra­dine (89 besed)

Achradus (53 besed)

Aci­dalia (32 besed)

Acil­ius (1,410 besed)

Acipenser (96 besed)

Acis (208 besed)

Acmon (143 besed)

Acoetes (141 besed)

A com­men­tari­is (6 besed)

Aconi­tum (171 besed)

Acon­tius (4 besede)

Acoris (155 besed)

Acoustics (1,893 besed)

Acoustics (6 besed)

Acquarossa (206 besed)

Acqui­si­tio (170 besed)

Acrae (196 besed)

Acraea (93 besed)

Acraephia (608 besed)

Acra­gas (744 besed)

Acra Leuce (225 besed)

Acra­tus (72 besed)

Acril­lae (59 besed)

Acri­sius (185 besed)

Acro (5 besed)

Acro­bats (4 besede)

Acro­cer­au­nia (106 besed)

Acron [of Acra­gas] (131 besed)

Acrop­o­lis (374 besed)

Acrop­o­lis 606, painter of (149 besed)

Acros­tich (733 besed)

Acro­ta­tus (173 besed)

Acta (828 besed)

Acta Alexan­dri­no­rum (135 besed)

Actaeon (297 besed)

Actaeus (145 besed)

Acta Mar­tyrum (8 besed)

Acta Max­i­m­il­iana (86 besed)

Actar­ius (168 besed)

Acta Sanc­to­rum (492 besed)

Acte (5 besed)

Actia (269 besed)

Actio (1,458 besed)

Actis, ab (116 besed)

Acti­sanes (47 besed)

Actium (808 besed)

Actor (342 besed)

Acto­ri­one (240 besed)

Acto­rius (44 besed)

Acts of the Apos­tles (235 besed)

Actu­ar­i­ae (4 besede)

Actus (559 besed)

A cubicu­lo (5 besed)

Acu­menus [of Athens] (72 besed)

Acus (128 besed)

Acusi­laus (277 besed)

Acu­tia (31 besed)

Acu­tius (77 besed)

Acyphas (89 besed)

Ada (124 besed)

Adad (4 besede)

Adaer­a­tio (372 besed)

Adaeus (272 besed)

Adag­ium (5 besed)

Adam (322 besed)

Adaman­tius (110 besed)

Adamas (93 besed)

Adam­clisi (187 besed)

Adana (206 besed)

Adane (234 besed)

Adap­ta­tion (4,842 besed)

Addicere (248 besed)

Addic­tus (146 besed)

Addua (65 besed)

Adeia (75 besed)

Adeiman­tus (325 besed)

Ademp­tio legati (51 besed)

Ad Fines (43 besed)

Adfini­tas (91 besed)

Ad Flex­um (116 besed)

Adgan­destrius (53 besed)

Adherbal (236 besed)

Adi­a­bene (280 besed)

Adiatun­nus (224 besed)

Adike­ma (68 besed)

Adi­tio hered­i­tatis (76 besed)

Adi­u­di­ca­tio (122 besed)

Adi­u­tor (228 besed)

Adlec­tio (268 besed)

Adlo­cu­tio (173 besed)

Ad Lunam (52 besed)

Adlu­vio (240 besed)

Admete (71 besed)

Adme­tus (297 besed)

Adminius (36 besed)

Admis­sio (144 besed)

Adno­ta­tio (158 besed)

Adno­ta­tiones super Lucanum (6 besed)

Ad Novas (137 besed)

Adolen­da (303 besede)

Adolius (77 besed)

Adon­ai (107 besed)

Ado­nis (867 besed)

Adop­tion (952 besed)

Adop­tive emper­ors (398 besed)

Ado­ra­tio (145 besed)

Adoulis (88 besed)

Ad Pirum (152 besed)

Adramys (25 besed)

Adramyt­tium (482 besed)

Adrana (21 besed)

Adra­n­odor­us (116 besed)

Adranum (Had­ranum) (159 besed)

Adranus (49 besed)

Adrastea (266 besed)

Adras­tus (673 besed)

Adra­sus (116 besed)

Adri­at­ic Sea (6 besed)

Adro­ga­tio (4 besede)

Adryades (4 besede)

Adsec­ta­tor (4 besede)

Adser­tor (90 besed)

Adses­sor (174 besed)

Adsidu­us (306 besed)

Adsig­na­tio (374 besed)

Ad Solar­ia (76 besed)

Adstip­u­la­tor (151 besed)

Adu­atu­ci (100 besed)

Adul­teri­um (329 besed)

Adul­tery (581 besed)

Adven­ture Nov­el (5 besed)

Adven­tus (211 besed)

Adver­sus Iudaeos (242 besed)

Adver­tiz­ing (4,449 besed)

Adver­tiz­ing (528 besed)

Advo­ca­tus (520 besed)

Ady­ton (6 besed)

Aea (294 besed)

Aeaceon (4 besede)

Aeaces (136 besed)

Aeacides (161 besed)

Aea­cus (309 besed)

Aeaea (31 besed)

Aeane (168 besed)

Aean­ti­des (57 besed)

Aean­tis (190 besed)

Aebu­tius (340 besed)

Aecae (81 besed)

Aec(u)lanum (228 besed)

Aedep­sus (158 besed)

Aedes (4 besede)

Aede­sius (208 besed)

Aedia Servil­ia (31 besed)

Aedic­u­la (140 besed)

Aediles (712 besed)

Aedinius Iulianus, M (97 besed)

Aed­i­tu­us (258 besed)

Aedius (110 besed)

Aedon (137 besed)

Aedoneus (81 besed)

Aeetes (190 besed)

Aefi­cianus (88 besed)

Aefu­lae (82 besed)

Aegae (587 besed)

Aegaeon (4 besede)

Aega­le­os (139 besed)

Aegeae (301 bese­da)

Aegean Koine (4,109 besed)

Aegean Sea (158 besed)

Aegeis (135 besed)

Aeges­tus (77 besed)

Aegeus (399 besed)

Aegiale (79 besed)

Aegialea (135 besed)

Aegialeus (178 besed)

Aegi­dae (222 besed)

Aegid­ius (121 besed)

Aegi­la (153 besed)

Aegilia (155 besed)

Aegilips (68 besed)

Aegim­ius (325 besed)

Aegimu­rus (109 besed)

Aegi­na (2,199 besed)

Aegi­na (1,277 besed)

Aegine­tan Mar­bles (6 besed)

Aegine­tan Stan­dard (7 besed)

Aegini­um (140 besed)

Aegi­ra (364 besed)

Aegis (445 besed)

Aegis­sus (109 besed)

Aegisthus (149 besed)

Aegium (380 besed)

Aeglanor (37 besed)

Aegle (191 besed)

Aego­cerus (4 besede)

Aegosages (167 besed)

Aegospota­mi (5 besed)

Aegos­thena (241 besed)

Aegri­tu­do Perdi­cae (158 besed)

Aeiphy­gia (95 besed)

Aeisi­toi (100 besed)

Aelia (294 besed)

Aelianus (806 besed)

Aelius (3,107 besed)

Aelius Pro­mo­tus (91 besed)

Ael­lo (4 besede)

Aemil­ia (261 besed)

Aemil­ianus (404 besede)

Aemil­ius (4,870 besed)

Aemil­ius Asper (169 besed)

Aem­u­la­tio (4 besede)

Aenarete (27 besed)

Aenea (157 besed)

Aeneas (1,657 besed)

Aeneatores (102 bese­di)

Aen­eside­mus [of Cnos­sus] (418 besed)

Aeneus (31 besed)

Aeni­ana (119 besed)

Aeni­anes (603 besede)

Aenona (133 besed)

Aenus (328 besed)

Aeo­lia (131 besed)

Aeo­li­ae Insu­lae (294 besed)

Aeo­lians (2,474 besed)

Aeolic (Les­bian) (595 besed)

Aeol­i­dae (68 besed)

Aeo­lis (298 besed)

Aeolou nesoi (6 besed)

Aeo­lus (508 besed)

Aepy­tus (216 besed)

Aequi (240 besed)

Aequimeli­um (96 besed)

Aequinoc­tium (4 besede)

Aequitas (674 besed)

Aequitas (2,059 besed)

Aequ­um (206 besed)

Aequ­um Falis­cum (58 besed)

Aequ­um Tuticum (89 besed)

Aer­ar­i­um (366 besed)

Aer­ar­i­um mil­itare (577 besed)

Aer­ar­ius (382 besed)

Aeria (105 besed)

Aer­i­al archae­o­log­i­cal imag­ing (1,520 besed)

Aerias (64 besed)

Aerope (147 besed)

Aero­pus (150 besed)

Aeru­go (118 besed)

Aes alienum (5 besed)

Aeschines (1,604 besede)

Aeschri­on (125 besed)

Aeschy­lus (3,563 besed)

Aes­cu­lapius (4 besede)

Aes­cule­tum (52 besed)

Aese­pus (98 besed)

Aes equestre (210 besed)

Aeser­nia (185 besed)

Aesern­i­nus (26 besed)

Aes grave (430 besed)

Aesil­las (41 besed)

Aesis (78 besed)

Aeso (66 besed)

Aeson (579 besed)

Aesop (2,366 besed)

Aesop Romance (634 besed)

Aeso­pus, Clodius (163 besed)

Aes rude (319 besed)

Aes sig­na­tum (435 besed)

Aes­thet­ics (11 besed)

Aes­thet­ics (1,520 besed)

Aestii (172 besed)

Aes­ti­ma­tio litis (192 besed)

Aetas (523 besed)

Aeter­ni­tas (246 besed)

Aethalia (4 besede)

Aethal­i­dae (116 besed)

Aethalides (126 besed)

Aether (240 besed)

Aethe­ria, Aethe­ri­ae pere­gri­na­tio (9 besed)

Aethilla (58 besed)

Aethiopia (4 besede)

Aethiopi­a­ca (4 besede)

Aethiopis (492 besed)

Aeth­lios (4 besede)

Aethon (114 besed)

Aethra (161 besed)

Aeti­ol­o­gy (2 bese­di)

Aeti­ol­o­gy (1,993 besed)

Aetion (170 besed)

Aetius (1,578 besed)

Aet­na (665 besed)

Aeto­lians, Aeto­lia (2,622 besed)

Aeto­lus (162 besed)

Aetus (108 besed)

Aex­one (346 besed)

Aezani (2,060 besed)

Afer (98 besed)

Afer (6 besed)

Affecter (146 besed)

Affects (392 besed)

Affects, The­o­ry of, Musi­cal (685 besed)

Afi­lae (47 besed)

Afra­nius (936 besed)

Africa (2,109 besed)

Africa (3,957 besed)

Africanus (177 besed)

Africus ven­tus (144 besed)

Afro-Asi­at­ic (140 besed)

After­life, con­cepts of (1,141 besed)

Aga­clytus (96 besed)

Agade (4 besede)

Agal­ma (168 besed)

Agamede (67 besed)

Agamem­non (936 besed)

Agamestor (69 besed)

Agamiou dike (139 besed)

Aganippe (102 bese­di)

Agape (299 besed)

Agapenor (90 besed)

Agape­tus (269 besed)

Agapius (142 besed)

Agari (66 besed)

Agariste (126 besed)

Agasias (235 besed)

Aga­si­cles (97 besed)

Agatha (101 bese­da)

Agath­angelus (217 besed)

Agath­archides of Cnidus (340 besed)

Agath­archus (254 besed)

Agath­e­merus (188 besed)

Aga­thenor (50 besed)

Agath­ias (349 besed)

Agath­i­nus (219 besed)

Agath­o­clea (178 besed)

Agath­o­cles (1,543 besed)

Agath­o­er­goi (79 besed)

Agath­on (566 besed)

Agath­opo­lis (123 besed)

Agath­os Dai­mon (329 besed)

Agath­yl­lus (102 bese­di)

Agath­yrnon (125 besed)

Agath­yr­si (161 besed)

Agave (121 besed)

Agbia (99 besed)

Agdis­tis (338 besed)

Aged­in­cum (47 besed)

Age groups (346 besed)

Age­ladas (155 besed)

Age­lai (159 besed)

Age­laus (362 besed)

Agenor (333 besed)

Agentes in rebus (298 besed)

Ager Albanus (165 besed)

Ager Cae­cubus (65 besed)

Ager Cale­tranus (36 besed)

Ager Cam­panus (267 besed)

Ager Faler­nus (55 besed)

Ager Gal­li­cus (653 besed)

Agerius (88 besed)

Ager Mar­tius (6 besed)

Ager­mus (38 besed)

Ager Pompt­i­nus (558 besed)

Ager pub­li­cus (596 besed)

Ager Romanus (297 besed)

Ager Solo­nius (99 besed)

Ager Teu­ranus (67 besed)

Ager Vat­i­canus (102 bese­di)

Ages (2,251 besed)

Age­sander (34 besed)

Age­san­dri­das (76 besed)

Age­sias (150 besed)

Agesi­damus (4 besede)

Age­si­laus (675 besed)

Age­silochus (61 besed)

Age­sipo­lis (359 besed)

Age­tor (60 besed)

Aggar (167 besed)

Agia, Agios (6 besed)

Agiads (245 besed)

Agias (130 besed)

Agiatis (103 besede)

Agi­lo (161 besed)

Agi­nis (67 besed)

Agis (919 besed)

Agisym­ba (108 besed)

Agi­ta­tor (360 besed)

Aglaea (73 besed)

Aglais (40 besed)

Aglaon­ice (62 besed)

Aglaophon (141 besed)

Aglaos­thenes (45 besed)

Aglau­rus (296 besed)

Agna­tio (202 bese­di)

Agnel­lus [of Raven­na] (294 besed)

Agnos (204 besede)

Agnos­tos Theos (610 besed)

Agoge (381 besed)

Agon (1,143 besed)

Ago­nis­tic fes­ti­vals (6 besed)

Agono­thetes (400 besed)

Ago­ra (3,034 besed)

Ago­racri­tus (246 besed)

Ago­raeus (103 besede)

Ago­ra­nomoi (362 besed)

Ago­ra­tus (121 besed)

Agra (27 besed)

Agraii (46 besed)

Agrapha (198 besed)

Agraphiou graphe (157 besed)

Agraphoi nomoi (193 besed)

Agrar­i­an laws (2,037 besed)

Agrar­i­an struc­ture (2,540 besed)

Agrar­i­an writ­ers (2,107 besed)

Agrau­los (4 besede)

Agreophon (30 besed)

Agrestius (170 besed)

Agri­anes (100 besed)

Agri­co­la (107 besed)

Agri­cul­ture (7,403 besede)

Agri­cul­ture (2,711 besed)

Agri­gen­tum (4 besede)

Agri­men­sores (4 besede)

Agrini­um (95 besed)

Agri­o­nia (263 besed)

Agrip­pa (1,444 besed)

Agrip­pina (507 besed)

Agrip­pi­nus (79 besed)

Agrius (68 besed)

Agrius (196 besed)

Agri­wulf (181 besed)

Agroe­cius (211 besed)

Agroetas (52 besed)

Agron (193 besed)

Agrostis (149 besed)

Agrotera (4 besede)

Agryle (110 besed)

Agun­tum (311 besed)

Agyieus (4 besede)

Agyl­la (4 besede)

Agyri­um (180 besed)

Agyrrhius (137 besed)

Ahab (233 besed)

Aha­la (45 besed)

Aheno­bar­bus (4 besede)

Ahhiyawa (185 besed)

Ahiqar (195 besed)

Ahi­ram (63 besed)

Ahoros (502 bese­di)

Ahri­man (170 besed)

Ahron (257 besed)

Ahu­ra Mazdā (303 besede)

Ai (173 besed)

Aiacius (51 besed)

Aianteia (7 besed)

Aidesis (89 besed)

Aidoin­gus (63 besed)

Aidos (284 besed)

Aigos Pota­mos (Pota­moi) (78 besed)

Aikeias dike (101 bese­da)

Ai Khanum (154 besed)

Aili­nos (146 besed)

Ain­os (493 besed)

Ain Shems (6 besed)

Ainus (199 besed)

Aio­ra (275 besed)

Aio­rai (41 besed)

Aioulf (4 besede)

Air-tam (60 besed)

Aisa (139 besed)

Ais­chrolo­gia (7 besed)

Ais­the­sis (8 besed)

Aisym­netes (276 besed)

Aitha­narid (113 besed)

Ait­housa (107 besed)

Aius Locu­tius (245 besed)

Aius Sanc­tus, T (85 besed)

Ajax (763 besed)

Akade­meia (4 besede)

Akaina (101 bese­da)

Akalan (127 besed)

Akalan­this (4 besede)

Akateion istion (5 besed)

Akatos (4 besede)

Akepha­los (322 besed)

Akhen­at­en (7 besed)

Akī­tu Fes­ti­val (198 besed)

Akkad (105 besed)

Akka­di­an (1,071 besed)

Akme (4 besede)

Akoni­ti (191 besed)

Akon­tion (5 besed)

Akrolithon (149 besed)

Akro­te­ri­on (118 besed)

Akrothoon /Akrothooi (74 besed)

Aks̆ak (69 besed)

Aksum (4 besede)

Ala (332 besed)

Ala­ban­da (368 besed)

Alabarch­es (73 besed)

Alabas­tron (106 besed)

Alaisa (258 besed)

Alaisa (4 besede)

Alalah (208 besed)

Alal­com­e­nae (256 besed)

Alalia (4 besede)

Ala­man­ni (848 besed)

Alani (484 besed)

Alar­i­cus (1,033 besed)

Alashia (150 besed)

Alas­tor (235 besed)

Alater­nus (103 besede)

Alausa (79 besed)

Ala­zones (85 besed)

Ala­zo­nius (43 besed)

Alba (194 besed)

Alba Docil­ia (112 besed)

Alba Fucens (199 besed)

Alba Lon­ga (155 besed)

Albani (148 besed)

Alba­nia (2,793 besed)

Alba­nia (175 besed)

Alban­ian (193 besed)

Alba­n­ius (31 besed)

Alba Pom­peia (100 besed)

Albinia (39 besed)

Albinius (163 besed)

Albi­no­vanus (212 besed)

Albi­nus (861 besed)

Albion (4 besede)

Albis (145 besed)

Albius (119 besed)

Albruna (127 besed)

Albu­cil­la (54 besed)

Albu­cius (365 besed)

Albu­la (129 besed)

Album (308 besed)

Album Ingaunum (149 besed)

Album Intim­il­i­um (137 besed)

Albur­nus maior (227 besed)

Alcaeus (1,661 besed)

Alcamenes (438 besed)

Alcan­der (77 besed)

Alcanor (82 besed)

Alcathoe, Alcithoe (173 besed)

Alcathous (209 besed)

Alcenor (68 besed)

Alces­tis (207 besed)

Alces­tis Bar­ci­nonen­sis (125 besed)

Alc­etas (228 besed)

Alche­my (1,253 besed)

Alche­my (6 besed)

Alcib­i­ades (1,387 besed)

Alci­damas (454 besed)

Alci­das (297 besed)

Alcides (48 besed)

Alcimede (122 besed)

Alcime­don (141 besed)

Alcimenes (280 besed)

Alcimus (496 besed)

Alci­nous (395 besed)

Alci­phron (225 besed)

Alcippe (81 besed)

Alcmaeon (821 besed)

Alcmaeonid curse (79 besed)

Alcmaeonids (699 besed)

Alcmaeo­nis (404 besede)

Alcman (1,469 besed)

Alcmene (274 besed)

Alco­hol, con­sump­tion of (1,278 besed)

Alcon (290 besed)

Alcy­one (196 besed)

Alcy­oneus (262 besed)

Alcy­onides (282 besed)

Alder (170 besed)

Alea (231 besed)

Alec­to (4 besede)

Alec­tor (157 besed)

Alec­try­on (78 besed)

Aleion Pedion (84 besed)

Ale­man­nic Minus­cule (5 besed)

Alep­po (218 besed)

Ale­ria, Alalia (424 besed)

Ale­sia (5 besed)

Ale­sia (145 besed)

Aletes (237 besed)

Aletheia (173 besed)

Aletis (6 besed)

Aletium (122 besed)

Aletri­um (64 besed)

Aleuadae (213 besed)

Aleus (190 besed)

Alex­a­m­enus (83 besed)

Alexan­der (7,586 besed)

Alexan­der his­to­ri­ans (302 bese­di)

Alexan­der Mosa­ic (1,219 besed)

Alexan­der Romance (2,227 besed)

Alexan­der Sar­coph­a­gus (174 besed)

Alexan­der’s Wall (97 besed)

Alexan­dra Salome (129 besed)

Alexan­dria (4,042 besed)

Alexan­dria (1,725 besed)

Alexan­dri­an Library (5 besed)

Alexan­dri­an Philol­o­gy (11 besed)

Alexan­dri­an School (238 besed)

Alexan­drini­an­ism (5 besed)

Alexan­drin­ian Relief (5 besed)

Alexan­drin­ian Uncials (5 besed)

Alexan­drin­ism (1,818 besed)

Alex­anor (98 besed)

Alexas (55 besed)

Alex­i­nus (186 besed)

Alex­ion (162 besed)

Alex­iphar­ma­ka (207 besed)

Alex­is (451 besed)

Alex­ius (223 besed)

Alfen(i)us (329 besed)

Alfius (360 besed)

Algae (22 besed)

Algidus (136 besed)

Ali (72 besed)

A libel­lis (6 besed)

Alien­atio (285 besed)

Aliens, the posi­tion of (1,324 besed)

Aligern (92 besed)

Ali­men­ta (593 besed)

Alin­da (318 besed)

A, lin­guis­tics (160 besed)

Alişar (86 besed)

Aliso (142 besed)

Alites (4 besede)

Al(l)ecto (81 besed)

Allec­tus (161 besed)

Alle­gore­sis (2,533 besed)

Alle­gor­i­cal poet­ry (472 besed)

Alle­gorism (4,035 besed)

Alle­go­ry (928 besed)

Alle­go­ry (1,080 besed)

Alle­lengy­on (109 besed)

Allia (132 besed)

Allienus (78 besed)

Alli­fae (138 besed)

Allit­er­a­tion (127 besed)

Alli­um (4 besede)

Allius (171 besed)

Allo­bro­ges (303 besede)

Allo­genes (48 besed)

Alma (30 besed)

Alman­dine (5 besed)

Almo (86 besed)

Almond tree (5 besed)

Almopia (62 besed)

Alms (1,089 besed)

Alnus (4 besede)

Aloads (293 besed)

Aloe (83 besed)

Alon (4 besede)

Alope (122 besed)

Alopece (160 besed)

Alope­cia (74 besed)

Alorus (85 besed)

Alpenus (81 besed)

Alpes (825 besed)

Alpes Cot­ti­ae (129 besed)

Alpes Gra­iae (80 besed)

Alpes Mar­iti­mae (129 besed)

Alpha­bet (5,280 besed)

Alpheius (550 besed)

Alph­e­si­boea (24 besed)

Alsi­um (200 besed)

Alta­mu­ra Painter (203 besede)

Altar (1,994 besed)

Alta Ripa (100 besed)

Altar Tomb (5 besed)

Alta­va (189 besed)

Alter­ca­tio (167 besed)

Althaea (294 besed)

Althaemenes (96 besed)

Alth­ia (69 besed)

Alth­ibu­rus (209 besed)

Alt­inum (156 besed)

Alu­a­ka (80 besed)

Alum (162 besed)

Alveus (128 besed)

Alxenor (47 besed)

Aly­attes (117 besed)

Alyp­ius (331 besed)

Aly­pus (95 besed)

Alyzeia (151 besed)

Amado­cus (162 besed)

Amafinius (66 besed)

Amal­aber­ga (96 besed)

Amalafri­da (77 besed)

Amalar­i­cus (156 besed)

Amala­sun­tha (392 besed)

Amali (250 besed)

Amalthea (336 besed)

Amaltheum (45 besed)

Amanus (181 besed)

Ama­ran­tus (96 besed)

Amar­di (94 besed)

Amar­dus (78 besed)

Amar­na (200 besed)

Amar­na Let­ters (192 besed)

Amarynceus (80 besed)

Amaryn­thus (128 besed)

Amarysia (4 besede)

Amasea (266 besed)

Amasenus (84 besed)

Ama­sis (240 besed)

Ama­sis Painter (340 besed)

Amas­tris (517 besed)

Ama­ta (191 besed)

Amaxa (4 besede)

Ama­zons (744 besed)

Ambac­ti (4 besede)

Ambar­ra (158 besed)

Ambar­ri (62 besed)

Ambar­valia (254 besed)

Amber (687 besed)

Ambiani (108 besed)

Ambi­ga­tus (83 besed)

Ambior­ix (196 besed)

Ambi­tus (428 besed)

Ambivareti (32 besed)

Ambivius Turpio (143 besed)

Amblo­sis (72 besed)

Ambra­cia (566 besed)

Ambrones (145 besed)

Ambrosia (247 besed)

Ambrosi­aster (186 besed)

Ambro­sius (923 besed)

Ambuba­iae (46 besed)

Ambur­valia (4 besede)

Ameinias (69 besed)

Ameip­sias (106 besed)

Amelius Gen­til­ianus (697 besed)

Ame­nanus (100 besed)

Amen­hotep (4 besede)

Amenophis (491 besed)

Amenothes (28 besed)

Amen­tia (46 besed)

Ame­ria (309 besed)

Ame­rias (109 besed)

Ame­ri­o­la (58 besed)

Ame­selon (116 besed)

Ame­s­tra­tus (103 besede)

Amethyst (5 besed)

Amiantos (4 besede)

Amici­tia (392 besed)

Ami­da (141 besed)

Aminias (59 besed)

Amisia (153 besed)

Amis­us (348 besed)

Amiter­num (166 besed)

Amma (97 besed)

Ammaedara (263 besed)

Amman (5 besed)

Am(m)athous (672 besed)

Ammi­anus (116 besed)

Ammi­anus Mar­celli­nus (1,074 besed)

Ammon (238 besed)

Ammoneion (167 besed)

Ammo­ni­acum (89 besed)

Ammonides (101 bese­da)

Ammonite (76 besed)

Ammo­nius (1,354 besed)

Amnes­tia (252 besed)

Amnias (84 besed)

Amnis­us (174 besed)

Amoibaion (495 besed)

Amo­mum (145 besed)

Amoraim (84 besed)

Amorges (150 besed)

Amor­gos (349 besed)

Amo­r­i­an dynasty (247 besed)

Amor­i­on, mar­tyrs of (101 bese­da)

Amor­ite (208 besed)

Ampe (100 besed)

Ampelius, L (183 besed)

Ampelus (250 besed)

Ampelu­sia (89 besed)

Amphanae (130 besed)

Amphiaraou exe­la­sis (162 besed)

Amphia­raus (262 besed)

Amphia­raus Crater (147 besed)

Amphiareion (8 besed)

Amph­i­caea, Amph­i­clea (153 besed)

Amph­i­crates (107 besed)

Amph­ic­ty­on (149 besed)

Amph­ic­ty­ony (4 besede)

Amphi­damas (250 besed)

Amphi­damus (71 besed)

Amphik­ty­onia (597 besed)

Amphilochi, Amphilochia (306 besed)

Amphilochius of Ico­ni­um (125 besed)

Amphilochus (299 besed)

Amphi­machus (162 besed)

Amphi­no­mus (227 besed)

Amphion (378 besed)

Amphipo­lis (391 besed)

Amphiprosty­los (107 besed)

Amphis (171 besed)

Amphissa (444 besed)

Amphissus (92 besed)

Amphithal­a­mus (4 besede)

Amphithaleis paides (368 besed)

Amphithea (95 besed)

Amphithe­atre (1,954 besed)

Amphithe­atrum Flav­i­um (5 besed)

Amphitrite (250 besed)

Amphitrope (123 besed)

Amphit­ry­on (277 besed)

Amphius (81 besed)

Ampho­ra (308 besed)

Ampho­ra stamps (883 besed)

Ampius (244 besed)

Ampli­a­tio (130 besed)

Ampli­fi­ca­tio (301 bese­da)

Amp­sanc­tus (139 besed)

Amp­si­varii (176 besed)

Ampyx, Ampy­cus (59 besed)

Ams­ter­dam, Allard Pier­son Muse­um (1,186 besed)

Amulet (478 besed)

Amulius (85 besed)

Amun (219 besed)

Amur­ru (300 besed)

Amy­clae (415 besed)

Amy­cus (178 besed)

Amyg­dale (322 besed)

Amy­mon (39 besed)

Amy­mone (142 besed)

Amy­nan­der (149 besed)

Amyn­tas (921 besed)

Amyn­tor (217 besed)

Amynus (84 besed)

Amyris (53 besed)

Amyr­taeus (173 besed)

Amythaon (109 besed)

Amy­zon (290 besed)

Anabole (290 besed)

Anacaea (75 besed)

Anaces (253 besed)

Anachar­sis (193 besed)

Anacre­on (1,328 besed)

Anacre­on­tea (634 besed)

Anacre­on­tic poet­ry, Anacre­on­ti­ca (1,347 besed)

Anac­to­ri­um (206 besed)

Anadikia (132 besed)

Anadiplo­sis, Gem­i­na­tio (5 besed)

Anadoumenos (5 besed)

Anaea (98 besed)

Anaetis (258 besed)

Anag­nia (190 besed)

Anag­nori­sis (546 besed)

Anag­nos­te­ri­on (4 besede)

Anag­nos­tes (93 besed)

Anag­nos­tikoi (242 besed)

Anagyris (110 besed)

Anagy­rous (257 besed)

Anahi­ta (121 besed)

Anaideia (105 besed)

Anaka­lypte­ria (4 besede)

Anakri­sis (134 besed)

Analem­ma (176 besed)

Analo­geion (4 besede)

Anal­o­gy (895 besed)

Anal­o­gy, mag­ic of (6 besed)

Anam­ne­sis (196 besed)

Ana­nias (49 besed)

Ana­nius (83 besed)

Ananke (405 besed)

Anaphe (234 besed)

Ana­pher (4 besede)

Anaphlystus (275 besed)

Anapis (4 besede)

Ana­pus (107 besed)

Anas (60 besed)

Anas­ta­sia (140 besed)

Anas­ta­sioupo­lis (69 besed)

Anas­ta­sius (1,079 besed)

Anas­ta­sius style (234 besed)

Anasta­t­i­ca (99 besed)

Anat (213 besed)

Anath­e­ma (242 besed)

Anathy­ro­sis (113 besed)

Ana­tok­ismos (65 besed)

Ana­to­lia (5 besed)

Ana­to­lian lan­guages (472 besed)

Ana­tolius (262 besed)

Anato­my (1,960 besed)

Anau­ni (146 besed)

Anax (4 besede)

Anaxago­ras (670 besed)

Anaxagore­ans (191 besed)

Anaxan­der (132 besed)

Anaxan­dri­das (126 besed)

Anaxan­drides (395 besed)

Anaxarchus (169 besed)

Anax­ibius (75 besed)

Anaxi­damus (122 besed)

Anax­i­las (206 besed)

Anax­i­laus (309 besed)

Anax­i­man­der (563 besed)

Anaximenes (648 besed)

Anax­ion (43 besed)

Anax­ip­pus (101 bese­da)

Anaxyrides (128 besed)

Anazarbus (597 besed)

Ancaeus (198 besed)

Ances­tor por­traits (5 besed)

Ances­tors (85 besed)

Ancharia (27 besed)

Anchar­ius (125 besed)

Anchiale (384 besed)

Anchi­mo­lus (73 besed)

Anchipy­lus (61 besed)

Anchis­es (583 besed)

Anchis­teia (156 besed)

Anchor (268 besed)

Anc­housa (167 besed)

Anchovy, Sar­dine (242 besed)

Anch­wen­nefer (143 besed)

Ancient Authors and Titles of Works (3,467 besed)

Ancient Euro­pean (372 besed)

Ancient his­to­ry, Greece, Rome, Late Antiq­ui­ty (10 besed)

Ancient lan­guages, teach­ing of (6,842 besed)

Ancient Near East­ern philol­o­gy and his­to­ry (5,513 besed)

Ancient Per­sian Cuneiform (156 besed)

Ancient South­ern Ara­bi­an (255 besed)

Ancile (335 besed)

Ancona (260 besed)

Anco­ra (7 besed)

Ancyle (93 besed)

Ancyra (470 besed)

Andalu­cia (7 besed)

Al-Andalus (5 besed)

Anda­nia (502 bese­di)

Andau­to­nia (114 besed)

Ande­cavi (89 besed)

Ande­com­bogius (112 besed)

Andematu(n)num (153 besed)

Andes (86 besed)

Ande­tri­um (144 besed)

Ando­cides (738 besed)

Ando­cides Painter (425 besed)

Andrach­le (169 besed)

Andrae­mon (105 besed)

Andra­gath­ius (68 besed)

Andrapodistes (132 besed)

Andraste (120 besed)

Andreas (442 besed)

Andreus (49 besed)

Andri­a­ca (63 besed)

Andrias (4 besede)

Andriscus (174 besed)

Andro­cles (281 besed)

Andro­cli­das (156 besed)

Andro­clus (128 besed)

Andro­geos (173 besed)

Androlep­sia (89 besed)

Andro­mache (220 besed)

Andro­machus (676 besed)

Androm­e­da (183 besed)

Andron (315 besed)

Andron­i­cus (836 besed)

Androni­tis (5 besed)

Andropha­gi (148 besed)

Andros (344 besed)

Andros­thenes (244 besed)

Andro­tion (230 besed)

Anec­dote (403 besede)

Anec­do­ton Holderi (165 besed)

Anec­do­ton Paris­inum (6 besed)

Anec­do­ton Romanum (6 besed)

Anemher (122 besed)

Anemoi (4 besede)

Anemone (127 besed)

Ane­muri­um (328 besed)

Aner­is­tus (100 besed)

Aneroestes (48 besed)

Angaria (217 besed)

Angeae (93 besed)

Angele (86 besed)

Ange­lion (77 besed)

Angels (289 besed)

Angerona (176 besed)

Angi­por­tum (61 besed)

Angi­tia (80 besed)

Angle triglyph prob­lem (861 besed)

Anglii (115 besed)

Anglo-Sax­on Script (379 besed)

Angri­varii (108 besed)

Angus­ti­clav­ius (144 besed)

Anice­tus (172 besed)

Ani­cius (1,157 besed)

Ani­mal epic (1,809 besed)

Ani­mals (17 besed)

Ani­mal stud­ies (6 besed)

Anio (230 besed)

Anise (107 besed)

Anius (135 besed)

Anna (87 besed)

Annaeus (333 besed)

Annales (4 besede)

Annales max­i­mi (268 besed)

Annal­ists (528 besed)

Anna Peren­na (227 besed)

Anneius (24 besed)

Annia (257 besed)

Anni­anus (111 besed)

Anniceris (235 besed)

Annius (2,226 besed)

Annius Fetialis (30 besed)

Annona (5 besed)

Anom­aly (184 besed)

Anony­mi Beller­mann (170 besed)

Anonymi­ty (4 besede)

Anony­mus de her­bis (74 besed)

Anony­mus de rebus bel­li­cis (409 besed)

Anony­mus Iamblichi (167 besed)

Anony­mus in Theaete­tum (178 besed)

Anony­mus Lon­dinien­sis (480 besed)

Anony­mus Paris­i­nus (350 besed)

Anony­mus Segue­ri­anus (127 besed)

Anony­mus Vale­sianus (6 besed)

Anqui­si­tio (149 besed)

Anser (104 besede)

Anshan (103 besede)

Antae (306 besed)

Antaeus (252 besed)

Antago­ras (165 besed)

Antalci­das (491 besed)

Antander (287 besed)

Antas (88 besed)

Ante (172 besed)

Antea (97 besed)

Anteam­bu­lones (4 besede)

Anteius (249 besed)

Ante-Jus­tini­an­ic Law (496 besed)

Ante­lope (4 besede)

Antem­nae (154 besed)

Anten­na (4 besede)

Antenor (470 besed)

Anteros (142 besed)

Antes­ig­nani (4 besede)

Antes­ta­tio (93 besed)

Anthas (4 besede)

Anthea (78 besed)

Anth­eas (84 besed)

Anthe­don (184 besed)

Anthemion (5 besed)

Anthemis (99 besed)

Anthemius (604 besede)

Anthe­mous (112 besed)

Anthes, Anthas (203 besede)

Anthes­pho­ria (4 besede)

Anthes­te­ria (522 besed)

Antheus (91 besed)

Anthimus (238 besed)

Antho (63 besed)

Antholo­gia Grae­ca (7 besed)

Antholo­gia Lati­na (7 besed)

Anthol­o­gy (2,215 besed)

Anthro­po­geog­ra­phy (147 besed)

Anthro­pogony (545 besed)

Anthro­pol­o­gy (1,611 besed)

Anthro­po­mor­phism (689 besed)

Anthus (53 besed)

Anthyl­lis (93 besed)

Anthy­patos (61 besed)

Anti (115 besed)

Anti­ades (21 besed)

Antial­ci­das (55 besed)

Anti­at­ti­cist (195 besed)

Anti­clea (70 besed)

Anti­clides (52 besed)

Anti­clus (63 besed)

Anti­cyra (374 besed)

Anti­dorus (140 besed)

Anti­do­sis (152 besed)

Anti­do­tar­i­um (264 besed)

Anti­do­tus (89 besed)

Anti­genes (291 besed)

Anti­genidas (56 besed)

Antig­no­tus (67 besed)

Antigone (839 besed)

Antigonea (401 bese­da)

Antigo­nis (160 besed)

Antigonus (1,768 besed)

Anti­graphe, ‑eus (319 besed)

Antilibanos (67 besed)

Antilochus (120 besed)

Anti­machus (718 besed)

Antimenes Painter (264 besed)

Anti­mo­ny (197 besed)

Anti­noeis (58 besed)

Anti­noupo­lis (103 besede)

Anti­nous (326 besed)

Anti­num (45 besed)

Anti­och (1,581 besed)

Anti­och­ene School (216 besed)

Anti­ochis (559 besed)

Anti­ochus (4,438 besed)

Antiope (495 besed)

Antipa­ter (2,083 besed)

Antiphanes (765 besed)

Antiphates (97 besed)

Antiphel­lus (182 besed)

Antiphe­mus (134 besed)

Antiphilus (465 besed)

Antiphon (1,591 besed)

Antiphon Painter (195 besed)

Anti­phus (102 bese­di)

Antipodes (66 besed)

Antipo­lis (112 besed)

Anti­qua (5 besed)

Anti­quar­i­an­ism (6,902 bese­di)

Anti­quar­i­ans (537 besed)

Antiq­ui­ties, col­lec­tions of (3,865 besed)

Antiq­ui­ties, col­lec­tions of (12 besed)

Antiq­ui­ty (1,866 besed)

Antiq­ui­ty, romance set in (10 besed)

Antiquo (202 bese­di)

Anti-Semi­tism (937 besed)

Anti-Semi­tism (5 besed)

Anti­sig­ma (5 besed)

Anti­s­sa (108 besed)

Anti­stes (106 besed)

Anti­s­thenes (937 besed)

Anti­s­tia (126 besed)

Anti­s­tius (1,814 besed)

Anti­stro­phe (6 besed)

Antithe­sis (99 besed)

Antitime­sis (102 bese­di)

Antium (258 besed)

Antius (238 besed)

Anto­mosia (95 besed)

Anto­nia (772 besed)

Anto­nine (191 besed)

Antonini­anus (448 besed)

Anton­i­nus (1,285 besed)

Anto­nius (5,913 besed)

Antono­ma­sia (4 besede)

Antron (169 besed)

Ants (453 besed)

Antun­nacum (175 besed)

Antyl­lus (426 besed)

Antyx (109 besed)

Anu­bion (59 besed)

Anu­bis (202 bese­di)

Anulli­nus (25 besed)

Anu­lus (4 besede)

Anx­ur (4 besede)

Any­sis (65 besed)

Anyte (319 besed)

Any­tus (172 besed)

Aoidoi (516 besed)

Aonia (91 besed)

Aorist (108 besed)

Aor­nus (146 besed)

Aor­si (121 besed)

Aous (127 besed)

Apad­nas (125 besed)

Apa­goge (135 besed)

Apa­ma (231 besed)

Apamea (592 besed)

Aparc­tias (100 besed)

Apasiaci (63 besed)

Apatheia (4 besede)

Apa­touria (439 besed)

Apa­touron (85 besed)

Ape­iron (4 besede)

Ape­liotes (145 besed)

Apel­la, Apel­lai (407 besed)

Apel­las (117 besed)

Apelles (821 besed)

Apel­li­con (140 besed)

Apene (4 besede)

Ape­ni­autismos (86 besed)

Aper (152 besed)

Aper­an­ti (54 besed)

Aper­lae (213 besed)

Apex (4 besede)

Aphaea (4 besede)

Aphaere­sis (4 besede)

Aphareus (338 besed)

Aphe­liotes (166 besed)

Aphi­das (148 besed)

Aphid­na (274 besed)

Aphid­nus (82 besed)

Aphlas­ton (4 besede)

Apho­be­tus (108 besed)

Aphobus (113 besed)

Apho­rism (512 besed)

Apho­rism (1,054 besed)

Aphra­hat (309 besed)

Aphrak­toi nees (6 besed)

Aphro­disia (64 besed)

Aphro­disias (1,126 besed)

Aphro­di­s­ius (93 besed)

Aphrodite (2,716 besed)

Aph­tho­nius (218 besed)

Aphytis (136 besed)

Api­ca­ta (72 besed)

Api­cius (5 besed)

Api­cul­ture (1,001 bese­da)

Api­danus (195 besed)

Api­o­lae (64 besed)

Api­on (663 besed)

Apis (229 besed)

Apisa Maius (69 besed)

Apisa Minus (51 besed)

Api­um (4 besede)

Apo­bates (258 besed)

Apoc­a­lypses (490 besed)

Apo­c­olo­cyn­to­sis (6 besed)

Apoc­ryphal lit­er­a­ture (884 besed)

Apodek­tai (87 besed)

Apody­te­ri­on (6 besed)

Apogei (86 besed)

Apographe (109 besed)

Apoikia (992 besed)

Apok­eryx­is (144 besed)

Apo koinou (142 besed)

Apokope (4 besede)

Apoli­nar­ius (94 besed)

Apol­linare (46 besed)

Apol­li­naris Sido­nius (6 besed)

Apol­li­nar­ius (377 besed)

Apol­lo (3,447 besed)

Apol­lodor­us (3,070 besed)

Apol­lodotus (78 besed)

Apol­lo­nia (1,493 besed)

Apollonian/Dionysian (816 besed)

Apol­lonides (326 besed)

Apol­lonieis (51 besed)

Apol­lo­nis (239 besed)

Apol­lo­nius (7,446 besed)

Apol­lo­nius rex Tyri (162 besed)

Apol­lo­phanes (252 besed)

Apol­o­gists (183 besed)

Apol­o­gos (5 besed)

Apo­nius (133 besed)

Apopho­ra (180 besed)

Apophore­ta (4 besede)

Apophrades hemerai (5 besed)

Apoph­tegm (5 besed)

Apoph­theg­ma (466 besed)

Apoph­theg­ma­ta patrum (215 besed)

Apopompe (230 besed)

Apo­r­ia (423 besed)

Apo­siope­sis (55 besed)

Apos­tles, Let­ters of the (262 besed)

Apos­toleis (83 besed)

Apos­toli­cal Con­sti­tu­tions (218 besed)

Apos­tolic Fathers (178 besed)

Apos­tro­phe (10 besed)

Apoth­e­o­sis (1,362 besed)

Apoth­e­o­sis (11 besed)

Apo­timema (178 besed)

Apotropa­ic ges­tures (5 besed)

Apotropa­ic gods (402 bese­di)

Apotropa­ic texts (342 besed)

Apotropaios, epi­cle­sis (5 besed)

Apoxy­omenos (5 besed)

Appar­i­tores (224 besed)

Appel­la­tio (604 besede)

Appen­dix Pla­ton­i­ca (213 besed)

Appen­dix Vergiliana (458 besed)

Appen­ni­nus (230 besed)

Appia aqua (6 besed)

Appi­anus (970 besed)

Appius (457 besed)

Applause (607 besed)

Apple (261 besed)

Appliqués, pot­tery (158 besed)

Appo­nius (351 besed)

Appuleia (58 besed)

Appuleius (3,219 besed)

Apri­cot (194 besed)

Apries (100 besed)

Apris­sius (94 besed)

Apro­nia (64 besed)

Apro­nius (432 besed)

Aprus (68 besed)

Apsarus (173 besed)

Apse (560 besed)

Apsi­lae (66 besed)

Apsines (151 besed)

Apsinthii (81 besed)

Apsȗ (187 besed)

Apsyr­tides (70 besed)

Apsyr­tus (504 besede)

Apta Iulia (96 besed)

Aptara, Aptera (165 besed)

Aptho­nius (4 besede)

Apuani (134 besed)

Apuleius (5 besed)

Apu­lian vas­es (511 besed)

Apuli, Apu­lia (385 besed)

Apu­lum (181 besed)

Apustius (122 besed)

Apyra (4 besede)

Aqa­ba (201 bese­da)

Aqi­ba (149 besed)

Aquae (2,365 besed)

Aquae­duc­tus (5 besed)

Aquaeli­ci­um (184 besed)

Aqua et igni inter­dic­tio (308 besed)

Aqua Fer­enti­na (88 besed)

Aqua Mar­cia (334 besed)

Aquar­ius (4 besede)

Aquila (439 besed)

Aquileia (498 besed)

Aquil­lius (1,358 besed)

Aquilo­nia (228 besed)

Aquin­cum (196 besed)

Aquinum (178 besed)

Aqui­nus (107 besed)

Aqui­tani (222 besed)

Aqui­tania (211 besed)

Arabarch­es (420 besed)

Ara­bia (955 besed)

Ara­bia [II] (1,316 besed)

Ara­bic (361 besed)

Ara­bic-Islam­ic Cul­tur­al Sphere, The (10,866 besed)

Ara­bic med­i­cine (1,884 besed)

Ara­bic Stud­ies (1,934 besed)

Ara­bis­sus (68 besed)

Ara­bius Scholas­ti­cus (98 besed)

Arabs (381 besed)

Arach­naeum (80 besed)

Arachne (127 besed)

Arach­nids (897 besed)

Ara­chosia (177 besed)

Arachthus (72 besed)

Ara­cus (195 besed)

Arad (109 besed)

Ara­di (85 besed)

Ara­dius Rufi­nus (196 besed)

Aradus (336 besed)

Arae (260 besed)

Ara­gus (48 besed)

Aral Sea (79 besed)

Ara­maeans (192 besed)

Ara­ma­ic (340 besed)

Ara of Domi­tius (7 besed)

Ara Pacis Augus­tae (957 besed)

Ara­phen (107 besed)

Arar (88 besed)

Ararus (103 besede)

Araspes (83 besed)

A rationibus (6 besed)

Ara­tor (250 besed)

Ara­tus (2,847 besed)

Arau­sio (185 besed)

Aravis­ci, Eravis­ci (111 besed)

Arax­es (156 besed)

Arba (53 besed)

Arbaces (171 besed)

Arbela (272 besed)

Arbela Chron­i­cle (144 besed)

Arbiter (343 besed)

Arbi­tra­tion (410 besed)

Arbo­gastes (177 besed)

Arbo­rius (309 besed)

Arbu­cale (106 besed)

Arbu­tus (5 besed)

Arbu­tus (5 besed)

Arbyle (4 besede)

Arca (216 besed)

Arca (47 besed)

Arca­di­an (537 besed)

Arca­di­an­ism (1,651 besed)

Arca­di­ans, Arca­dia (879 besed)

Arca­dius (544 besed)

Arcar­ius (177 besed)

Arcas (169 besed)

Arcathias (110 besed)

Arce­si­las Painter (124 besed)

Arce­si­laus (1,194 besed)

Archae­o­log­i­cal Insti­tute of Amer­i­ca (1,342 besed)

Archae­o­log­i­cal Meth­ods and The­o­ries (7,141 besed)

Archae­o­log­i­cal park (1,785 besed)

Archae­o­log­i­cal Struc­tur­al Research (ASR) (1,336 besed)

Archaeopo­lis (103 besede)

Archa­gath­us (345 besed)

Archai (511 besed)

Archaicism (6 besed)

Archa­ic peri­od (8 besed)

Archaire­sia (76 besed)

Archaism [II] (694 besed)

Archaism [Latin lit­er­a­ture] (549 besed)

Archais­tic sculp­ture (5 besed)

Archaiz­ing Script (379 besed)

Archan­der and Archite­les (108 besed)

Arche (4 besede)

Archebius (24 besed)

Archebu­lus (112 besed)

Archedamus (119 besed)

Archede­mus (200 besed)

Archedi­cus (85 besed)

Archegetes (183 besed)

Archelais (102 bese­di)

Archelaus (1,291 besed)

Archeno­mus (39 besed)

Archer­mus (139 besed)

Archery (4 besede)

Arche­s­tra­tus (351 besed)

Archias (769 besed)

Archi­a­tros (357 besed)

Archi­cles (71 besed)

Archi­damus (680 besed)

Archiereus (279 besed)

Archi­genes (340 besed)

Archilochus (1,656 besed)

Archimedes (2,119 besed)

Archimelus (117 besed)

Archim­imus (119 besed)

Arch­i­nus (89 besed)

Archip­pus (192 besed)

Archisy­n­a­go­gos (93 besed)

Archi­tect (1,476 besed)

Archi­tec­tur­al copy/citation (2,703 besede)

Archi­tec­tur­al inscrip­tions (248 besed)

Archi­tec­tur­al sculp­ture (2,087 besed)

Archi­tec­tur­al the­o­ry (1,535 besed)

Archi­tec­tur­al theory/Vitruvianism (2,793 besed)

Archi­tec­ture (5,740 besed)

Archite­les, Archite­los (5 besed)

Archi­trave (4 besede)

Archive (1,610 besed)

Archon (211 besed)

Archonides (99 besed)

Archontes (1,619 besed)

Archy­tas (1,232 besed)

Arci­sius (63 besed)

Arco di Por­to­gal­lo (136 besed)

Arcon­nesus (91 besed)

Arct­i­nus (111 besed)

Arc­turus (4 besede)

Arcus (2,386 besed)

Ard­abur (456 besed)

Ardashir (471 besed)

Ardea (272 besed)

Arderik­ka (117 besed)

Ardiaei (205 besed)

Arduen­na (55 besed)

Ardys (204 besede)

Areia (228 besed)

Areion (124 besed)

Areios Pagos (5 besed)

Are­i­t­hous (186 besed)

Are­late (390 besed)

Are­mor­i­ca (43 besed)

Are­na (6 besed)

Are­naci­um (79 besed)

Are­obindus (290 besed)

Are­opa­gus (700 besed)

Ares (1,791 besed)

Arestor (98 besed)

Are­taeus (401 bese­da)

Are­ta­lo­gies (692 besed)

Are­ta­l­o­goi (68 besed)

Are­tas (562 besed)

Arete (203 besede)

Arethas (234 besed)

Arethusa (416 besed)

Areus (225 besed)

Are­vaci (62 besed)

Argaeus (103 besede)

Argas (156 besed)

Arga­seis (96 besed)

Argea (153 besed)

Argeadas (50 besed)

Argeads (188 besed)

Argei (424 besed)

Argeius (142 besed)

Arge­mone (116 besed)

Argen­tar­ius (534 besed)

Argen­teus (198 besed)

Argen­torate (155 besed)

Arges (39 besed)

Argestes (123 besed)

Argias graphe (71 besed)

Argi­da­va (87 besed)

Argile­tum (65 besed)

Argilus (81 besed)

Argi­nusae (121 besed)

Argiope (123 besed)

Argis­sa (156 besed)

Argives (4 besede)

Argo (176 besed)

Argoi lithoi (5 besed)

Argol­id (641 besed)

Arg­onauts (1,398 besed)

Argoos Limen (30 besed)

Argos (1,811 besed)

Argu­men­ta­tio (700 besed)

Argu­men­ta­tion the­o­ry (5,587 besed)

Argu­men­tum (146 besed)

Arg­yn­nus (45 besed)

Argy­raspi­des (106 besed)

Argy­rol­o­goi nees (92 besed)

Argyrun­tum (170 besed)

Ari­adne (759 besed)

Ari­aeus (114 besed)

Aria­mazes (79 besed)

Ari­an­ism (623 besed)

Ari­a­pei­thes (85 besed)

Ari­aramnes (104 besede)

Ari­arathes (814 besed)

Ari­arathia (51 besed)

Ari­as­pae (73 besed)

Ari­cia (144 besed)

Aries (23 besed)

Arikame­du (134 besed)

Ari­maspi (126 besed)

Arim­inum (249 besed)

Arim­i­nus (20 besed)

Arimnes­tus (60 besed)

Arintheus (138 besed)

Ari­o­barzanes (559 besed)

Ari­on (549 besed)

Ari­o­vis­tus (676 besed)

Ariphron (112 besed)

Aris­taene­tus (235 besed)

Aris­taenus (106 besed)

Aris­taeus (716 besed)

Aristago­ras (341 besed)

Ari­s­tander (169 besed)

Aristarchus (2,018 besed)

Aris­teas (297 besed)

Aris­teia (182 besed)

Aris­tias (150 besed)

Aris­tides (3,776 besed)

Aris­tion (181 besed)

Aris­tip­pus (645 besed)

Aris­tius (95 besed)

Aris­to­b­u­lus (1,172 besed)

Aris­to­cles (543 besed)

Aris­to­clides (32 besed)

Aris­toc­ra­cy (1,692 besed)

Aris­toc­ra­cy (7 besed)

Aris­to­crates (485 besed)

Aris­tocre­on (117 besed)

Aris­t­ocri­tus (47 besed)

Aris­tode­mus (1,166 besed)

Aris­tod­i­cus (81 besed)

Aris­togi­ton (407 besed)

Aris­tokra­tia (364 besed)

Aris­to­laus (35 besed)

Aris­tolocheia (141 besed)

Aris­tom­ache (62 besed)

Aris­tom­achus (424 besed)

Aris­tomenes (638 besed)

Aris­ton (821 besed)

Aris­ton­i­cus (1,329 besed)

Aristo­nous (221 besed)

Aristony­mus (32 besed)

Aristo­phanes (5,353 besed)

Aristophon (303 besede)

Aris­tote­les (5,596 besed)

Aris­totelian­ism (6,443 besed)

Aris­totelian­ism (2,349 besed)

Aris­to­timus (92 besed)

Aris­to­tle, com­men­ta­tors on (487 besed)

Aris­tox­enus (833 besed)

Aris­tus (28 besed)

Arith­metic (4 besede)

Arith­metic (5 besed)

Arith­mos (61 besed)

Arius (933 besed)

Ark­tos (4 besede)

Arma­ment (2,356 besed)

Arma­men­taria (178 besed)

Armar­i­um (212 besed)

Armatu­ra (4 besede)

Armavi­ra (85 besed)

Arme­nia (707 besed)

Arme­nia (2,231 besed)

Armen­ian (472 besed)

Arme­ni­ans, Armen­ian lit­er­a­ture (347 besed)

Arme­ni­um (180 besed)

Armies (3,413 besed)

Armil­lae (5 besed)

Armilus (179 besed)

Arminius (929 besed)

Armour (709 besed)

Arne (215 besed)

Arnobius (634 besed)

Arnus (137 besed)

Aroa­nia ore (41 besed)

Aro­pus (30 besed)

Aroura (130 besed)

Arpi (233 besed)

Arpinum (162 besed)

Arrabaeus (144 besed)

Arrabona (98 besed)

Arras Cul­ture (79 besed)

Arrechi (76 besed)

Arreci­na (26 besed)

Arreci­nus (171 besed)

[?Arr]enus Sabi­nus (60 besed)

Arretium (267 besed)

Arrha, Arrhabon (468 besed)

Arrhep­horoi (448 besed)

Arrhi­daeus (510 besed)

Arria (167 besed)

Arri­anus (958 besed)

Arrius (618 besed)

Arrow (6 besed)

Arruns (129 besed)

Arrun­tia (60 besed)

Arrun­tius (838 besed)

Arsaces (366 besed)

Arsacids (4 besede)

Arsamea (265 besed)

Arsames (339 besed)

Arsamosa­ta (87 besed)

Arsenicum (123 besed)

Arse­nius (207 besed)

Arsi­noe (1,871 besed)

Arslan­taş (158 besed)

Ars mem­o­ra­ti­va (5 besed)

Art (1,936 besed)

Arta­bannes (220 besed)

Arta­banus (1,162 besed)

Artabas­dus (58 besed)

Artabazanes (69 besed)

Artabazes (5 besed)

Artabazus (267 besed)

Artabe (102 bese­di)

Artaei (121 besed)

Arta­panus (130 besed)

Arta­phernes (181 besed)

Artar­ius (69 besed)

Artavas­des (727 besed)

Artax­a­ta (91 besed)

Artax­erx­es (721 besed)

Artax­i­as (424 besed)

Artaynte (90 besed)

Art crit­i­cism (7 besed)

Artem­bares (83 besed)

Artemi­dorus (1,271 besed)

Artemis (3,216 besed)

Artemisia (350 besed)

Artemi­si­um (188 besed)

Artemis of Eph­esus (9 besed)

Artemius (134 besed)

Arte­mon (593 besed)

Artes lib­erales (2,330 besed)

Artes lib­erales (1,177 besed)

Arth­mius (177 besed)

Arthur (239 besed)

Arthur Leg­end (5 besed)

Arti­choke (195 besed)

Art, inter­est in (1,803 besede)

Artists (2,855 besed)

Artists, Leg­ends con­cern­ing (2,549 besed)

Artist’s sig­na­ture (6 besed)

Arto­rius (136 besed)

Art theft, Art col­lec­tions (9 besed)

Art, theft of, Art col­lec­tions (10 besed)

Art, the­o­ry of (1,897 besed)

Art, trade in (8 besed)

Art works, acqui­si­tion of/Art theft (2,660 besed)

Arty­s­tone (81 besed)

Aru­lenus (141 besed)

Arum (226 besed)

Aru­sianus Mes­sius (108 besed)

Arvad, Arwad (6 besed)

Arvales fratres (1,057 besed)

Arverni (167 besed)

Arv­ina (23 besed)

Arx Geron­tis (130 besed)

Aryan­des (66 besed)

Aryans (327 besed)

Ary­bal­los (80 besed)

Aryb­bas (162 besed)

Arycan­da (130 besed)

Arza­wa (155 besed)

Arzus (61 besed)

As (1,075 besed)

Asander (328 besed)

Asarhad­don (264 besed)

Asbestos (136 besed)

Ascal­abus (73 besed)

Ascala­phus (167 besed)

Ascalon (288 besed)

Asca­nius (4 besede)

Ascesis/Ascetism (381 besed)

Ascia (142 besed)

Asciburgium (146 besed)

Ascle­pi­ades (2,568 besed)

Ascle­pi­odor­us (156 besed)

Ascle­pi­odotus (391 besed)

Ascle­pius (2,733 besed)

Asco­nius Pedi­anus (228 besed)

Ascra (127 besed)

Ascu­lum (167 besed)

As de pique (8 besed)

Asea (119 besed)

Ase­beia (112 besed)

Asel­lio (20 besed)

Asel­lius (136 besed)

Asel­lus (39 besed)

Ash(tree) (251 besed)

Asia (611 besed)

Asia Minor (16,327 besed)

Asian­ism (395 besed)

Asiarchy (266 besed)

Asi­ati­cus (148 besed)

Asi­na (13 besed)

Asine (385 besed)

Asinius (1,625 besed)

Asi­si­um (244 besed)

Asius (64 besed)

Aska­nia Limne (62 besed)

Askaules (5 besed)

Ask­ioi (153 besed)

Asko­lias­mos (153 besed)

Askos (157 besed)

Asmo­nius (185 besed)

Aśo­ka (126 besed)

Asopodor­us (53 besed)

Aso­pus (479 besed)

Aspalathos (162 besed)

Aspar (4 besede)

Aspara­gus (187 besed)

Aspa­sia (395 besed)

Aspa­sius (588 besed)

Aspect (560 besed)

Aspec­tu­al classes/Aktionsart (214 besed)

Aspendioi Kitharis­tai (6 besed)

Aspendus (249 besed)

Asper (6 besed)

Asphalt (4 besede)

Asphalti­tis limne (256 besed)

Aspho­de­los (204 besede)

Aspis (4 besede)

Asple­don (131 besed)

Aspona (80 besed)

Aspre­nas (5 besed)

Aspur­gos (145 besed)

Assaceni (61 besed)

Assar­i­on (280 besed)

Assec­ta­tor (128 besed)

Assem­blies (2,182 besed)

Assem­bly build­ings (1,652 besed)

Assera (113 besed)

Ass­esus (257 besed)

Assim­i­la­tion (4 besede)

Assi­narus (92 besed)

Asso­ci­a­tions (1,754 besed)

Assorus (147 besed)

Assos (680 besed)

Assur (477 besed)

Assur­ba­n­i­pal (256 besed)

Assyr­ia (388 besed)

Assyr­i­an (4 besede)

Assyr­i­an law (7 besed)

Assyri­ol­o­gy (12 besed)

Asta­cus (425 besed)

Astae (213 besed)

Astari­ta Crater (152 besed)

Astarte (151 besed)

Asteas (212 besed)

Aste­r­ia (112 besed)

Aste­r­i­on (57 besed)

Aster­isk (128 besed)

Aster­ius (429 besed)

Aster­opaeus (53 besed)

Astigis (127 besed)

Astra­ba­cus (105 besed)

Astraea (135 besed)

Astraeus (70 besed)

Astra­ga­los (257 besed)

Astral deities (329 besed)

Astra(m)psychus (397 besed)

Astro­labi­um (526 besed)

Astrol­o­gy (6 besed)

Astrol­o­gy (1,454 besed)

Astron­o­my (6 besed)

Astron­o­my (5,492 besed)

Astu­ra (153 besed)

Asturia (108 besed)

Asty (181 besed)

Astyages (182 besed)

Astyanax (248 besed)

Asty­damas (196 besed)

Asty­dameia (140 besed)

Astymedes (122 besed)

Astynomoi (156 besed)

Asty­oche (170 besed)

Asty­ochus (133 besed)

Astyp­alaea (185 besed)

Astyra (229 besed)

Asylia (128 besed)

Asy­lon (741 besed)

Asyn­deton (147 besed)

Ata­lante (536 besed)

Atarax­ia (434 besed)

Atar­gatis (283 besed)

Atarneus (293 besed)

Ataul­fus (228 besed)

Atax (27 besed)

Ate (290 besed)

Ateas (141 besed)

Ateius (581 besed)

Ateleia (187 besed)

Atel­la (117 besed)

Atel­lana fab­u­la (1,152 besed)

Atene (291 besed)

Ater­nius (61 besed)

Ater­nus (63 besed)

Ate­sis (198 besed)

Ateste (208 besed)

Athalar­ic (309 besed)

Atha­ma­nia (176 besed)

Athamas (357 besed)

Athanadorus (210 besed)

Atha­naric (326 besed)

Athana­sius (460 besed)

Atha­nis (143 besed)

Athaulf (4 besede)

Athe­ism (459 besed)

Athe­ism (7 besed)

Athena (3,382 besed)

Athenaea (4 besede)

Athenaeus (2,425 besed)

Athenago­ras (198 besed)

Athen­ian law (1,195 besed)

Athen­ian League, Sec­ond (475 besed)

Athe­nias (43 besed)

Athe­nion (484 besed)

Athe­nis (41 besed)

Athen­o­cles (201 bese­da)

Athen­odor­os (368 besed)

Athens (16,521 besed)

Athens (11,799 besed)

Athete­sis (4 besede)

Athin­gani (165 besed)

Ath­letes (954 besed)

Athlo­thetes (4 besede)

Ath­monon (203 besede)

Athos (315 besed)

Athribis (87 besed)

Athyras (74 besed)

Atia (227 besed)

Atid­ius (147 besed)

Atil­ia (38 besed)

Atilici­nus (56 besed)

Atil­ius (2,546 besed)

Atime­tos agon (88 besed)

Atimia (192 besed)

Ati­na (166 besed)

Atinius (377 besed)

Atin­tani (139 besed)

Atius Nav­ius (5 besed)

Atlantis (2,838 besed)

Atlantis (6 besed)

Atlas (511 besed)

Atom­ism (619 besed)

Atom­ism (1,023 besed)

Atom­ists (5 besed)

Aton (245 besed)

Atossa (200 besed)

Atra­ha­sis (230 besed)

Atrans (95 besed)

Atrat­i­nus (33 besed)

Atrax (221 besed)

Atre­bates (287 besed)

Atrek (43 besed)

Atreus, Atrei­des (660 besed)

Atria (223 besed)

Atri­um (292 besed)

Atri­um Lib­er­tatis (136 besed)

Atri­um Ves­tae (368 besed)

Atropatene (5 besed)

Atropates (106 besed)

Atro­pos (4 besede)

Attaleia (445 besed)

Attal­ids (5 besed)

Attal­is (8 besed)

Attalus (2,358 besed)

Atthi­do­g­ra­phers (4 besede)

Atthis (489 besed)

Attia Viri­o­la (45 besed)

Attic (1,430 besed)

Atti­ca (3,636 besed)

Atti­cism (427 besed)

Attic Stan­dard (7 besed)

Atti­cus (504 besede)

Atti­la (394 besed)

Attil­lus (31 besed)

Attinius (4 besede)

Attis (817 besed)

Attius (775 besed)

Atym­nius (164 besed)

Atym­nus (49 besed)

Atys (152 besed)

Auc­tiones (497 besed)

Auc­tor ad Heren­ni­um (8 besed)

Auc­tora­tus, Auc­tora­men­tum (202 bese­di)

Auc­tori­tas (911 besed)

Auda­cia (6 besed)

Audoin (173 besed)

Aufi­de­na (128 besed)

Aufid­ius (1,146 besed)

Aufidus (108 besed)

Auge (160 besed)

Augeas (42 besed)

Augeias (261 besed)

Augi­la (100 besed)

Aug­i­nus mons (18 besed)

Augures (843 besed)

Augur­i­nus (72 besed)

Augury (445 besed)

Augus­ta (3,972 besed)

Augustales (751 besed)

Augustalia (239 besed)

Augus­tin­ism (1,607 besed)

Augusti­nus, Aure­lius (3,640 besed)

Augus­to­dunum (151 besed)

Augu­s­toneme­tum (131 besed)

Augus­tori­tum (98 besed)

Augus­tus [1] (5,528 besed)

Augus­tus [2] (305 besed)

Aulaeum (4 besede)

Aule (236 besed)

Auler­ci (144 besed)

Aulis (182 besed)

Aulodes (40 besed)

Aulon (252 besed)

Aulos (109 besed)

Auno­baris (61 besed)

Aure­lia (115 besed)

Aure­lia Aque­n­sis (7 besed)

Aure­lianus (953 besed)

Aure­lius (2,999 besed)

Aure­o­lus (92 besed)

Aureus (927 besed)

Auri­dae (61 besed)

Auri­ga (4 besede)

Aurochs (187 besed)

Auro­ra (4 besede)

Aurum (4 besede)

Aurum coro­nar­i­um (347 besed)

Aurun­ci (21 besed)

Aurun­culeius (268 besed)

Aurun­cus (20 besed)

Aus­ci (137 besed)

Auser (59 besed)

Auson (29 besed)

Ausones (377 besed)

Auson­ian Cul­ture (296 besed)

Auso­nius, Dec­imus Mag­nus (1,419 besed)

Aus­pi­ci­um (7 besed)

Aus­pi­cius of Toul (85 besed)

Aus­tria (9,614 besed)

Ausum (101 bese­da)

Autari­atae (180 besed)

Autar­i­tus (96 besed)

Autarkeia (1,124 besed)

Autes­sio­du­rum (46 besed)

Authors (1,908 besed)

Author’s vari­ants (1,060 besed)

Auto­bi­og­ra­phy (2,386 besed)

Auto­bi­og­ra­phy (1,713 besed)

Auto­cles (195 besed)

Auto­crates (86 besed)

Auto­graph (557 besed)

Autokra­tor (333 besed)

Autoly­cus (734 besed)

Automa­ta (679 besed)

Automa­ta (7 besed)

Autome­don (202 bese­di)

Auto­noe (75 besed)

Autono­mia (364 besed)

Autophra­dates (155 besed)

Autro­n­ius (235 besed)

Autum­nus (50 besed)

Aux­e­sia, Auxo (5 besed)

Aux­il­ia (519 besed)

Aux­i­mum (156 besed)

Auzia (180 besed)

Avares (187 besed)

Avar­icum (161 besed)

Aved­da (70 besed)

Avens (41 besed)

Aven­tia (23 besed)

Aven­ticum (245 besed)

Aver­run­cus (38 besed)

Aves­ta (4 besede)

Aves­ta script (149 besed)

Avianus (291 besed)

Avidia (118 besed)

Avid­ius (727 besed)

Avienus (631 besed)

Avil­lius (138 besed)

Avi­o­la (23 besed)

Aviones (46 besed)

Avit­ta Bib­ba (115 besed)

Avi­tus (544 besed)

Avro­man doc­u­ments (210 besed)

Axi­dares (92 besed)

Axil­la (21 besed)

Axiochus (75 besed)

Axiom (143 besed)

Axion­i­cus (107 besed)

Axiopis­tus (249 besed)

Axio­thea (70 besed)

Axius (246 besed)

Axones (115 besed)

Axum, Axomis (1,158 besed)

Axy­los (61 besed)

Ayles­ford (124 besed)

Aza­ila (156 besed)

Azanes, Aza­nia (54 besed)

Azarmiducht (52 besed)

Azenia (125 besed)

Azetium (88 besed)

Azorus (91 besed)