Hieronim

Hieronymus noster: mednarodni simpozij ob 1600-letnici Hieronimove smrti

Med­nar­o­d­ni sim­poz­ij ob 1600-let­ni­ci Hieron­i­move smr­ti z naslovom Hierony­mus nos­ter se bo odvil v Ljubl­jani, 24.–26. okto­bra 2019, v dvo­rani SAZU. Orga­nizira­jo ga Sloven­s­ka akademi­ja znanos­ti in umet­nos­ti; uni­verze v Ljubl­jani, Zagre­bu, Grad­cu in Varšavi; Sred­njeevrop­s­ka uni­verza na Duna­ju (CEU); med­nar­o­d­na mreža Europa Renascens; pro­jekt DANUBIUS (Uni­ver­sité de Lille); in Insti­tut des Sources chré­ti­ennes.

Programska usmeritev

Hieronyme, veni foras, »Hieron­im, pri­di ven«, je zapisal sam Hieron­im v pis­mu pri­jatelju (Ep. 4) kot svo­jo oseb­no željo, naslovl­jeno na Boga. Nan­jo se bo skušal odz­vati med­nar­o­d­ni znanstveni sim­poz­ij ob 1600-let­ni­ci Hieron­i­move smr­ti, na katerem bodo sloven­s­ki in tuji poz­naval­ci osvetlili nove­jše razisko­valne trende, povezane z živl­jen­jem, opu­som ter recep­ci­jo antične­ga aske­ta, bib­licista, živl­jen­jepis­ca, popot­ni­ka, epis­tolo­grafa, teolo­ga, eksege­ta, satiri­ka in polemi­ka. Srečan­je bo poteka­lo v Ljubl­jani, med ostali­na­mi antične Emone iz nje­gov­ih pisem (Ep. 11–12), ki jo kot genius loci določa bliži­na Hieron­i­move­ga rojst­ne­ga kra­ja Stri­dona. Ta do danes osta­ja nez­nan, na nekaj poten­cial­nih lokacij pa bo v sklopu sim­poz­i­ja orga­nizirana tudi ekskurz­i­ja. Sim­poz­ij bo inter­dis­ci­pli­naren in bo Hieron­i­ma pred­stavil v luči nedavnih odkri­tij z različnih področij, med kater­i­mi so zlasti odmevne arhe­ološke najdbe krščanske Emone v letu 2018. Prispev­ki se bodo dotikali Hieron­i­move­ga zgodovinskega kon­tek­s­ta, arhe­ologi­je, bib­lične eksegeze, patris­tike, klasične filologi­je in teologi­je.

Prijava

Vsi, ki bi želeli na sim­poz­i­ju sode­lo­vati z dva­jset­min­ut­nim prispevkom, ki mu bo sledi­la pet­min­ut­na diskusi­ja, ste pov­abljeni, da pošl­jete naslov in povzetek prispev­ka v dvesto besedah v anglešči­ni, nemšči­ni, fran­cošči­ni, ital­i­janšči­ni ali slovenšči­ni do 28. feb­ru­ar­ja 2019 na naslov simpozij.hieronim@teof.uni-lj.si. Na voljo bo tudi nekaj sred­stev za hra­no in namestitev. — Poseb­no srečan­je bo namen­jeno podiplom­skim štu­den­tom; nji­hove pri­jave so še zlasti dobrodošle. — Odbor bo pri­javitel­jem odgov­o­ril do 31. mar­ca 2019. Prispev­ki bodo objavl­jeni v poseb­nih številkah revij Bogoslovni vest­nik: The­o­log­i­cal Quar­ter­ly – Ephemerides the­o­log­i­cae, ter Keria: Stu­dia Lati­na et Grae­ca. — Poster za vašo oglas­no desko je na voljo na tej poveza­vi.

Organizacijski odbor

Pablo Argárate, Inšti­tut za eku­men­sko teologi­jo, Vzhod­no pravoslavno cerkev in patrologi­jo, Fakul­te­ta za katoliško teologi­jo na uni­verzi Karl-Franzens v Grad­cu

Ivan Bodrožić, Odd­elek za zgodovi­no krščanske književnos­ti in krščanskega pou­ka, Katoliš­ka teološ­ka fakul­te­ta Zagreb

Jan Dominik Bogataj OFM, Patris­tični inšti­tut Vic­torini­anum, Teološ­ka fakul­te­ta Uni­verze v Ljubl­jani, tajnik

Rajko Bra­tož, Sloven­s­ka akademi­ja znanos­ti in umet­nos­ti

Alen­ka Cedil­nik, Odd­elek za zgodovi­no na Filo­zof­s­ki fakul­teti Uni­verze v Ljubl­jani

Anto­nio Dávi­la Pérez, Odd­elek za klasično filologi­jo, Uni­verza v Cádizu — med­nar­o­d­na mreža Europa Renascens

Lau­rence Mel­lerin, Insti­tut des Sources chré­ti­ennes (razisko­val­ni cen­ter HISOMA-UMR 5189)

Dominic More­au, pro­jekt DANUBIUS (razisko­val­ni cen­ter Uni­ver­sité de Lille / HALMA-UMR 8164)

David Movrin, Odd­elek za klasično filologi­jo na Filo­zof­s­ki fakul­teti Uni­verze v Ljubl­jani

Elż­bi­eta M. Ole­chows­ka, Fakul­te­ta Artes Lib­erales, Uni­verza v Varšavi

Katal­in Szende, Odd­elek za sred­njeveške študi­je, Sred­njeevrop­s­ka uni­verza (CEU), Budimpešta/Dunaj

Miran Špelič OFM, Patris­tični inšti­tut Vic­torini­anum, Teološ­ka fakul­te­ta Uni­verze v Ljubl­jani

Rafko Valenčič, Teološ­ka fakul­te­ta Uni­verze v Ljubl­jani