Epidaver

Poletna šola klasičnih jezikov Epidaver-Navplio-Arkadija 2019

Polet­no šolo orga­nizira Društ­vo za antične in human­is­tične študi­je (DAHŠ) Sloveni­je v sode­lo­van­ju z Odd­elkom za klasično filologi­jo ter Odd­elkom za zgodovi­no Filo­zofske fakul­tete Uni­verze v Ljubl­jani. Namen­je­na je dijakom splošnih in klasičnih gim­naz­ij iz Sloveni­je in zame­jst­va, ki jih zan­i­ma­ta latin­s­ki in grš­ki jezik in kul­tura, ter nji­hovim pro­fe­sor­jem. Tra­jala bo od 22. do 30. juni­ja 2019.

Letošn­ja polet­na šola klasičnih jezikov se bo tako kot lan­s­ka osre­do­toči­la na Pelo­ponez. Bivali bomo v kra­ju Iria med Nav­pliom, prvo prestol­ni­co mod­erne grške države, in antičn­im Epi­davrom. Od tod se bomo podali na oglede arhe­ološk­ih najdišč in muze­jev v Mike­nah, Epi­davru, Nav­pliu in v gors­ki Arkadi­ji. V Vasah, na nad­mors­ki viši­ni 1130 metrov, bomo imeli priložnost vide­ti eno najbol­je ohran­jenih antičnih svetišč. Polet­na šola se bo zaključi­la z ogle­dom pred­stave Oreste­ja v antičnem gledal­išču v Epi­davru, kjer se vsako leto konec juni­ja pričen­ja gledal­iš­ki fes­ti­val (greekfestival.gr; pred­stave prav­ilo­ma spreml­ja angleš­ki pre­vod).

Osred­nji del poletne šole bo potekal v obmorskem hotelu Junior v Irii (www.juniorhotel.gr). Dija­ki se bodo na polet­ni šoli učili – po last­ni izbiri – latinskega, staro­grškega ali novo­grškega jezi­ka. Poleg jezikovne­ga pou­ka, pre­da­vanj in vodenih ogle­dov bo orga­nizirana tudi šola pes­niške inter­pretaci­je z Brane­tom Sene­gačnikom; glas­be­na delavni­ca in »fron­tis­te­ri­on« z Bori­som Šinigo­jem; ter slikars­ka, mitološ­ka, jezikoslov­na, dig­i­tal­na in arhe­ološ­ka delavni­ca, s pro­fe­sor­ji in razisko­val­ci klasičnih jezikov, književnos­ti in kul­ture z Uni­verze v Ljubl­jani ter s klasičnih in splošnih gim­naz­ij.

Pro­fe­sor­jem, ki se bodo udeležili poletne šole, bo Filo­zof­s­ka fakul­te­ta UL izdala potrdi­lo v skladu z zad­njim odstavkom 19. čle­na Pravil­ni­ka o napre­dovan­ju zaposlenih v vzgo­ji in izo­braže­van­ju.

Plačilo

Kan­di­dati, ki bodo spre­jeti na polet­no šolo, bodo naprošeni, da do 10. apri­la 2019 na račun Društ­va za antične in human­is­tične študi­je Sloveni­je, Ašk­erče­va 2, vplača­jo prvi obrok v znesku 230 evrov (ki okvirno ustreza stroškom bivan­ja, prehrane in avto­bus­nih pre­vo­zov v Grči­ji). Števil­ka raču­na je SI56 0201 0009 2240 176 (pri NLB). Kot namen pri plačilu se izbere krat­i­ca OTHR in doda »Pelo­ponez«. Do 20. maja 2019 bo tre­ba porav­nati še dru­gi obrok plači­la, ki bo znašal od 170 do 220 evrov (odvis­no od višine sred­stev, pri­dobljenih na javnih razpisih). O podrob­nos­tih v zvezi s plačilom bodo udeležen­ci obveščeni hkrati z obvestilom o spre­je­mu (do 20. mar­ca 2019).

Program

Pro­gram je na voljo na tej poveza­vi. Pri­javni­co z izpol­njen­i­mi podat­ki vrnite Andreji Inkret, Odd­elek za klasično filologi­jo, Ašk­erče­va 2, SI-1000 Ljubl­jana, s prip­i­som »Polet­na šola klasičnih jezikov Arkadija-Atene 2018«, lahko tudi skeni­ra­no po elek­tron­s­ki pošti na naslov jerneja.kavcic@guest.arnes ali andreja.inkret@gmail.com. Pri­javite se lahko tudi s pomočjo obraz­ca na tej splet­ni strani. Orga­ni­za­tor­ji bodo veseli tudi vaših morebit­nih vprašanj.

Prijava