Locopolis

Locopolis – rimsko mesto iz domišljije v Škofji Loki

V četrtek, 28. mar­ca 2019, se bo Škof­ja Loka za nekaj ur pre­oblekla v antiko in posta­la Locopo­lis, fik­tiv­na rim­s­ka nasel­bi­na. Po njej se bodo obisko­val­ci lahko spre­ha­jali in izmen­je­vali izkušn­je ter infor­ma­ci­je v stilu žive­ga igran­ja vlog (LARP). Imeli bodo tudi poseb­no val­u­to ter bodo za nekaj časa dejan­sko zaživeli po antično. Doga­jan­je je del srečan­ja petih sloven­skih klasičnih gim­naz­ij – gim­naz­ij, kjer se dija­ki uči­jo latin­sko in spoz­nava­jo antiko. Letos ga gosti­jo v Škofji Loki, kjer lat­inšči­no pouču­je pro­fe­sor Gašper Kvar­tič.

Zasnova srečanja

Prvi del srečan­ja, ki bo potekal od 10:00 do 13:00, bo ses­tavl­ja­lo več kot petind­va­jset delavnic. Na njih se bodo boje­vite­jši obisko­val­ci lahko den­i­mo preizkusili v roko­van­ju z rim­skim mečem. Dru­gi, bolj intro­spek­tivni, bodo nemara začeli globok pogov­or z uličn­im filo­zo­fom. Spet tret­je bo haz­arder­s­ka natu­ra gnala, da bodo tve­g­ali srečo pri rim­skih kock­ah. Četr­ti, lahkoverne­jši, bodo krado­ma stopili po ljubezen­s­ki nasvet k pre­roko­val­ki. Kdor bo želel, si bo izde­lal voščeno tabli­co — in še mno­go več. Delavnice bodo odprte za javnost in se jim bo lahko pridružil vsak mimoidoči. Če bo odziv dober, bodo prired­itelji v sode­lo­van­ju s Tur­is­tičn­im društvom Škof­ja Loka dogodek poskusili pre­ob­liko­vati. Mor­da bo iz nje­ga nasta­la red­na, vsako­let­na prired­itev s prazno­van­jem antične kul­ture, pri kateri bodo lahko sode­lo­vale vse slovenske klasične gim­naz­i­je.

Množično financiranje

Dogodek bodo orga­ni­za­tor­ji na pros­to­voljni bazi poskusili finan­cirati na plat­for­mi Adri­fund. Pri­doblje­na sred­st­va bodo namen­je­na pro­mo­ci­ji samega dogod­ka in Škof­je Loke. Ta bo povezana pred­vsem s posre­dovan­jem rimske in klasične kul­ture ter pro­gra­ma klasične gim­naz­i­je in latinskega jezi­ka. Čis­to konkret­no bo šel denar za dvig ravni posameznih delavnic in za višjo kvalite­to doga­jan­ja ter tega, kar lahko v pri­hod­nos­ti postane. Vabljeni ste, da prispe­vate po svo­jih močeh. Več infor­ma­cij dobite na dogod­ku posvečeni splet­ni strani in pri Tur­is­tičnem društvu Škof­ja Loka.

Živo igranje vlog (live action role-play­ing — LARP) je obli­ka igre, kjer udeležen­ci svo­je like pred­stavl­ja­jo fiz­ično. Igral­ci si prizade­va­jo doseči svoj cilj zno­traj izmišl­jene­ga okol­ja, ki pa ga pred­stavl­ja resnični svet, medtem ko med seboj komu­ni­ci­ra­jo kot liki, ki jih pred­stavl­ja­jo. Izid določa­jo bod­isi prav­i­la igre bod­isi končno soglas­je med igral­ci. Prired­itelji dogod­ka, mod­er­a­tor­ji, skr­bi­jo za okvir igre in poma­ga­jo pri njen­em poteku.

Prva srečan­ja te vrste sega­jo v poz­na sedemde­se­ta leta dva­jsete­ga sto­let­ja. Dejavnost se je nato razmah­ni­la v osemde­setih in se razrasla v najra­zlične­jše inačice. Ena od njih je igra z izo­braže­val­ni­mi cilji. Izmišl­jene zvrsti se med seboj zelo raz­liku­je­jo in sega­jo od real­is­tično mod­ernih ali zgodovin­skih do fan­tastičnih ali futur­is­tičnih pri­zorišč. Sred­st­va, namen­je­na takšni igri, so lahko min­i­mal­na, pri ambi­ciozne­jših sce­nar­i­jih pa nale­ti­mo tudi na zahtevne­jša pri­zorišča in kos­tume. Podob­no je z velikostjo takšnih srečanj, ki sega­jo od majh­nih zaseb­nih dogod­kov, ta običa­jno tra­ja­jo nekaj ur, do velik­ih javnih prired­itev s tisoči igral­cev, ki se odvi­ja­jo po več dni.