Ravena

Aprilska ekskurzija v Raveno

Odd­el­ki za arhe­ologi­jo, klasično filologi­jo, umet­nos­t­no zgodovi­no in zgodovi­no v polet­nem semes­tru pripravl­ja­jo strokovno ekskurz­i­jo v Rav­eno, ki bo tra­jala tri dni, od četrt­ka 11. do sobote 13. apri­la. Namestitev je predv­i­de­na v tri­posteljnih in štiri­posteljnih sobah, cena bo odvis­na od števila pri­javl­jenih, vide infra. Plači­lo bo možno v dveh obrokih, pred­vido­ma konec feb­ru­ar­ja in konec mar­ca. Zbi­ran­je pri­jav pote­ka do vključno 12. feb­ru­ar­ja oziro­ma do zapol­nitve mest v tajništvu Odd­el­ka za zgodovi­no pri Jas­ni Vanček. Na sez­nam vpišete svo­je ime, naslov, kon­takt, številko doku­men­ta in sob­ne pref­er­ence. Konec mar­ca bo infor­ma­tivni ses­tanek. Za več podrob­nos­ti sta na voljo doc dr. Milan Loven­jak (milan.lovenjak@ff.uni-lj.si) in pred­stavnik štu­den­tov Jaka Ban­fi (banfi.jaka@gmail.com).

Prvi dan – Pomposa in Rimini

Odhod v jutran­jih urah in vožn­ja preko državne meje pro­ti Benetkam. Pot ob lagu­ni. Postanek v meste­cu Comac­chio. Ogled muze­ja z najd­ba­mi z rimske lad­je. Roman­s­ka bazi­li­ka v opati­ji Pom­posa z mon­u­men­tal­nim cam­panil­lom iz leta 1163 in freska­mi iz 14. sto­let­ja. Popoldne Rim­i­ni, pred­vsem Tem­pio Malat­es­tiano, ki je nastal sre­di 15. sto­let­ja s prezi­da­vo gotske frančiškanske cerkve na pobu­do Sigis­mon­da Malat­este (1417–1468). Fasa­da in arkad­na arhitek­tu­ra ob zunan­jih stran­ic­ah lad­je, delo Leona Bat­tiste Alber­ti­ja, mar­morni kipi in reliefi v notran­josti, delo flo­rentinskega kipar­ja Agosti­na di Duc­cio, ki se je šolal pri Donatel­lu. Tiber­i­jev most in Avgus­tov slavolok. Namestitev v hotelu. Večer­ja in nočitev.

Drugi dan – Ravena

Po zajtrku vožn­ja do poznoan­tične Ravene. Vrhunec je mesto doživelo pod vla­davi­no vzhodno­gotskega kral­ja Teodori­ka (453–526). Rave­na je takrat posta­la prestol­ni­ca države, ki je obsegala tudi današn­je sloven­sko ozeml­je. Nek­dan­je pris­tanišče Classe danes leži na obronkih mes­ta in je od mor­ja odd­al­jeno več kilo­metrov. Apsi­dal­ni mozai­ki v bazi­li­ki San Apol­linare in Classe, ki sodi med bis­ere zgod­njekrščanske sakralne arhitek­ture. Cen­tral­no zas­no­vana cerkev San Vitale z moza­ičn­i­ma podoba­ma cesar­ja Jus­tini­jana in cesarice Teodore. Podobi bizan­tinskega cesarskega para obda­ja­jo dvor­jani in deko­raci­ja, pol­na sim­bo­like.

Poleg cerkve je majhen mav­zolej, ki ga je dala postavi­ti cesar­i­ca Gala Placidi­ja, v celoti okrašen z mozai­ki. Kljub skrom­n­im dimen­z­i­jam so ravenske mozaike že od nek­daj obču­dovali števil­ni obisko­val­ci, med nji­mi Alo­jz Grad­nik, ki jim je name­nil eno svo­jih najlepših pes­mi. Od leta 1996 dal­je so zgod­njekrščan­s­ki spomeni­ki iz Ravene zaščiteni tudi v reg­istru sve­tovne dediščine pri Unes­cu. Popoldne postanek ob Dan­te­jevem grobu. Bazi­li­ka San Apol­linare Nuo­vo z mozai­ki, ki so nastali na željo kral­ja Teodori­ka. Dva bap­tis­ter­i­ja, ki priča­ta o ver­skih sporih v času zgod­nje­ga krščanst­va. Teodorikov mav­zolej. Povratek v hotel. Večer­ja in nočitev.

Tretji dan – San Marino

Po zajtrku postanek v eni naj­man­jših držav na sve­tu, v repub­li­ki San Mari­no na pobočju hri­ba Monte Titano. Vrs­ta trd­n­jav, ki so vrh hri­ba nek­daj varovale njeno samosto­jnost. Mikro­držav­i­ca ima ime po svetem Mar­inu, kam­noseku z Raba, ki je po leg­en­di poma­gal postavi­ti obzid­je mes­ta Rim­i­ni, ko so ga uničili liburni­js­ki gusar­ji, in je leta 301 nato v bliži­ni ustanovil samosto­jno meniško skup­nost. V današn­ji repub­li­ki z nekaj kas­ne­jši­mi dopol­nili še ved­no vel­ja usta­va, zapisana v šestih latin­skih knji­gah iz leta 1600 (Statu­ta, dec­re­ta, ac ordi­na­men­ta illus­tris Reipub­li­cae ac per­pet­u­ae lib­er­tatis ter­rae sanc­ti Mari­ni), ki je tako najstare­jše še vel­javno ustavno besedi­lo. Po odmoru za kosi­lo odhod pro­ti domu z nekaj vmes­ni­mi postan­ki. Pri­hod v poznih večernih urah.

Tehnikalije

Odhod: četrtek, 11. apri­la, ob 5.00 izpred Filo­zofske fakul­tete v Ljubl­jani. Povratek: sob­o­ta, 13. apri­la, zvečer. Cena: 149 € ob udeležbi naj­manj 45 pot­nikov, 169 € ob udeležbi naj­manj 35 pot­nikov, 209 € ob udeležbi naj­manj 25 pot­nikov. Cena vključu­je pre­voz s tur­is­tičn­im avto­bu­som po pro­gra­mu z vse­mi  pri­pada­joči­mi stroš­ki; dva polpen­ziona v hotelu s tre­mi zvezdica­mi v Rim­ini­ju ob namestitvi v več­posteljnih sobah; stroške orga­ni­zaci­je in vod­st­va; nez­god­no zavarovan­je pot­nikov; in DDV. Obvezno bo še doplači­lo za vstop­nine vod­niku na poti, mak­si­mal­no 20 €. Dvo­je doplačil po želji: 8 € za zavarovan­je rizika odpove­di; ter 4,10 € za zavarovan­je z asis­ten­co CORIS (ob pred­postav­ki naj­manj 9 zavarovancev).