Endnote

Tečaj orodja EndNote Online za klasične filologe

V sre­do, 27. feb­ru­ar­ja, bo v Nuku od 11.20 do 13.00 potekal začet­ni tečaj orod­ja End­Note Online za klasične filologe. End­Note omogoča zbi­ran­je infor­ma­cij iz elek­tron­skih in tradi­cional­nih virov. Ponu­ja tudi orga­ni­zaci­jo tako pri­dobljenih ref­er­enc ter obliko­van­je ref­er­enc bod­isi za bib­li­ografi­je bod­isi za citi­ran­je v opom­bah med pisan­jem sem­i­narske naloge, član­ka, diplome, mag­is­ter­i­ja itd.

Povezava z urejevalnikom in bazami podatkov

S pomočjo vtični­ka Cite While You Write, ki ga naložite na svoj raču­nal­nik, se End­Note poveže z ure­je­val­nikom besedil. Tam lahko med tisoči slo­gov izberete tudi pose­bej pri­lago­jen slog Keria – stu­dia Lati­na et Grae­ca ter Chica­go 16 SLO FF, s kater­im nato citi­rate v slovenšči­ni. Citi­ran­je samo po sebi pote­ka v skladu s stan­dar­di, ki vel­ja­jo na Odd­elku za klasično filologi­jo. V osnovi gre za Chica­go Man­u­al of Style (CMOS), ene­ga najbolj razšir­jenih redak­ci­jskih priročnikov. Značil­nost tega slo­ga je nava­jan­je naslo­va pri fiz­ični bib­li­ograf­s­ki enoti, torej pri knji­gi oziro­ma pri revi­ji, v kurzivi. Naslovi ses­tavnih delov, torej poglav­ij ali člankov v knji­gi, revi­ji ali zborniku, so v naspro­tju s tem »v nareko­va­jih«.

V human­is­ti­ki se pogos­to rav­namo po sis­te­mu citi­ran­ja v opom­bah in bib­li­ografi­ji. Temelji na nava­jan­ju avtor­ja in naslo­va v opom­bah. Na kon­cu besedi­la je sez­nam nave­denih del z vse­mi bib­li­ograf­ski­mi podat­ki. V opom­bah zato zados­tu­je pri­imek in (po potre­bi skra­jšani) naslov dela ter stran, na katero se opom­ba sklicu­je. Vse to End­Note Online počne avtomatično.

Pro­gram omogoča različne načine za vnos ref­er­enc, den­i­mo ročni vnos, uvoz v for­matu RIS ali uvoz s pomočjo poseb­ne funkci­je za zajem. Pro­gram­s­ka opre­ma je že pri­lago­je­na za poveza­vo z orod­ji, kjer bib­li­ografske enote največkrat najde­mo. Med nji­mi so COBISS, JSTOR, Google Učen­jak, L’Année philologique in števil­ni dru­gi splet­ni por­tali.

Brezplačen dostop

Razšir­je­na verz­i­ja pro­gra­ma End­Note Online Pre­mi­um je za štu­dente Uni­verze v Ljubl­jani brez­plač­na. Enako vel­ja za tokrat­ni tečaj. Kratek priročnik za delo s pro­gramom najdete na tej poveza­vi. Pose­bej dobrodošli tudi stare­jši kole­gi in učitelji, ki želite osveži­ti stik z doga­jan­jem v stro­ki!

Dobi­mo se ob 11.15 pred pre­daval­ni­co 345 v tret­jem nad­stropju FF in se od tam sku­paj odprav­i­mo v Nuk. Mesto v nji­hovi raču­nal­niš­ki pre­daval­ni­ci si lahko pravočas­no zago­tovite s splet­no pri­ja­vo.