Potovanja

Deseti Grošljev simpozij

V mar­cu bo potekal jubile­jni deseti Grošl­jev sim­poz­ij z naslovom »Vela dabant ven­tis: Poto­van­ja in pre­voz v anti­ki in latinskem sred­njem veku«. Inter­dis­ci­pli­narno znanstveno srečan­je, ki ga orga­nizira­ta Društ­vo za antične in human­is­tične študi­je Sloveni­je in Inšti­tut za arhe­ologi­jo ZRC SAZU, bo poteka­lo od tor­ka, 5. mar­ca, do četrt­ka, 7. mar­ca 2019, v Atri­ju ZRC SAZU na Novem trgu 2, Ljubl­jana. Vstop je prost. Vabljeni!

Program

PRVI DAN — torek, 5. marec

Poto­van­je v anti­ki: mit

16.00 · Glas­beni uvod v sim­poz­ij: Urš­ka Kastel­ic (sopran), Blaž Gan­tar (tenor), Alek­san­dra Nau­movs­ki Potisk (klavir)

16.20 · Polon­ca Zupančič: Antični tur­izem – po Pavzani­je­vih stopin­jah

16.45 · Mile­na Mil­e­va Blažić: Poto­van­ja in pre­vozi v antičnih mitih ali pravljic­ah

17.10 · Razpra­va

17.35 · Odmor s kavo in pri­grizkom

18.00 · Lara Unuk: Him­na Inani in him­na Demetri – poto­van­je, spust v podzeml­je in vlo­ga žalo­van­ja pri vrnitvi

18.25 · Igor Škam­per­le: Poto­van­je Arg­onav­tov in skrivnos­t­ni pre­hod iz Podon­av­ja na Jad­ran – kam so zav­ili, v Vipavsko dolino ali v Kvarn­er?

18.50 · Razpra­va

Zaključek prve­ga dne­va sim­poz­i­ja

DRUGI DAN — sre­da, 6. marec

Poto­van­je v pogan­s­ki in krščan­s­ki anti­ki: stvarnost

16.00 · Ver­e­na Perko: Prometne povezave in trgov­s­ka mreža stare­ga Rima in nji­hove usodne posledice

16.25 · Borut Toškan: Vprež­na živ­ina in glo­davs­ki slepi pot­ni­ki – pre­voz in živali v antičnem jugov­zhod­noalpskem pros­toru

16.50 · Bernar­da Županek in Alen­ka Miškec: Od pre­voza do poli­tike – gema z lad­jo s Slovenske ces­te

17.15 · Razpra­va

17.40 · Odmor s kavo in pri­grizkom

18.05 · Alen­ka Cedil­nik: Kako udob­no so v anti­ki poto­vali škof­je?

18.30 · Jan Dominik Bogataj: Fig­u­ra­tiv­na eksegeza toposov poti v For­tu­naci­janovih Com­men­tarii in evan­gelia

18.55 · Razpra­va

Zaključek druge­ga dne­va sim­poz­i­ja

TRETJI DAN — četrtek, 7. marec

Poto­van­je od sred­nje­ga veka do baro­ka

16.00 · Janez Orešnik: Poto­van­ja Islandčanov po Atlantiku v sred­njem veku

16.25 · Matej Hriberšek: Guil­laume de Rubrouck in nje­gov Itin­er­ar­ij (Itin­er­ar­i­um) z opi­som poto­van­ja v Mon­goli­jo

16.50 · Bojana Tomc: Orfe­je­va pot v podzeml­je od antike do španskega baro­ka

17.15 · Razpra­va

17.40 · Upri­zoritev prve ohran­jene latinske human­is­tične komedi­je Paulus koprskega human­ista Petra Pavla Verg­er­i­ja stare­jše­ga, v slovenskem pre­vo­du in bral­ni izved­bi štu­den­tov Odd­el­ka za klasično filologi­jo na Filo­zof­s­ki fakul­teti Uni­verze v Ljubl­jani

18.45 · Pogos­titev in zaključek sim­poz­i­ja