branje Iliade

Mednarodno branje Iliade v Narodni galeriji 22. marca ob 10h

Nar­o­d­na galer­i­ja in Odd­elek za klasično filologi­jo na Filo­zof­s­ki fakul­teti Uni­verze v Ljubl­jani vabi­ta na javno bran­je Home­r­jeve Ili­ade, ki bo v galer­i­jskih pros­torih na Prešer­novi 24, ob Rob­bovem vod­n­jaku, v petek, 22. mar­ca ob 10h. Z dogod­kom se Ljubl­jana pridružu­je mestom po vsem sve­tu, na šestih celi­nah, kjer bodo iste­ga dne ob isti uri na sko­raj dvesto pri­zoriščih brali odlomke iz tega Home­r­jeve­ga epa. Prired­itev se bo odvi­jala v okviru Evropskega grško-latinskega fes­ti­vala. Pobu­do zanj so dali v Lyonu, letos pote­ka že tri­na­jstič. V Ljubl­jani bomo Ili­a­do poslušali v svežem pre­vo­du Jelene Isak Kres (2018) in v inter­pretaci­ji bral­cev vseh gen­eracij, od šolar­jev do štu­den­tov, od pro­fe­sor­jev do lit­er­arnih ured­nikov. Z glas­bo na grš­ki liri in buzuk­i­ju bo nastopil Boris Šinigoj. Dobrodošli!

Program

Boris Šinigoj: Oda Kaliopi (grš­ka lira)

Andrej Korit­nik: iz prve­ga spe­va

Drag­i­ca Fab­jan Andrit­sakos: iz prve­ga spe­va

Brane Sene­gačnik: iz šeste­ga spe­va

Blaž Kar­lin: iz šeste­ga spe­va

Jera Ivanc: iz šeste­ga spe­va

David Movrin: iz šeste­ga spe­va

Neža Vil­helm: iz štiri­na­jste­ga spe­va

Karel Žužek: iz štiri­na­jste­ga spe­va

Anja Božič: iz osem­na­jste­ga spe­va

Stanislav Roz­man: iz osem­na­jste­ga spe­va

Klara Keršič: iz osem­na­jste­ga spe­va

Jaka Klas­inc: iz osem­na­jste­ga spe­va

Boris Šinigoj: Rebetiko (buzu­ki)

Indi­ja Strop­nik: iz devet­na­jste­ga spe­va

Luka Tončič: iz devet­na­jste­ga spe­va

Kaje­tan Škra­ban: iz dvaind­va­jsete­ga spe­va

Kristi­na Ferk: iz dvaind­va­jsete­ga spe­va

Sergej Val­i­jev: iz dvaind­va­jsete­ga spe­va

Ana Anžlo­var: iz dvaind­va­jsete­ga spe­va

Jan Peter­nelj: iz dvaind­va­jsete­ga spe­va

Mat­ic Kris­tan: iz štiri­ind­va­jsete­ga spe­va

Andrej Ilc: iz štiri­ind­va­jsete­ga spe­va

Boris Šinigoj: Seik­ilo­va pesem (grš­ka lira)