poletna šola

Poletna šola Homerja na University College v Londonu 2019

Polet­na šola Home­r­ja na Uni­ver­si­ty Col­lege v Lon­donu, ki se bo odvi­jala od 22. do 26. 7. 2019, ponu­ja pet dni inten­zivne­ga družen­ja z grško epiko. Vsak dan bo med 10.30 in 15.30 poteka­lo pet jezikovnih in lit­er­arnih teča­jev, pouku pa bodo sledi­la pre­da­van­ja in dru­gi dogod­ki. Cena udeležbe znaša 130 fun­tov. Za bivan­je in hra­no poskr­bi­jo udeležen­ci sami. Za določene kat­e­gori­je štu­den­tov bodo na voljo štipendi­je in povrači­lo pot­nih stroškov.

Štu­den­ti bodo raz­pore­jeni v učne skupine, v kater­ih bo do dva­jset oseb. V skupi­ni bodo štu­den­ti s primerlji­vo stop­n­jo znan­ja; izbi­rati bo mogoče med začet­no, sred­njo ali višjo stop­n­jo. Način pouče­van­ja je razmero­ma zahteven. Od štu­den­tov bodo pro­fe­sor­ji na polet­ni šoli pričako­vali veliko dela, v upan­ju, da bo takš­na izkušn­ja zan­je spod­bud­na. Neka­teri teča­ji se bodo osre­do­točali pred­vsem na bran­je besedil, dru­gi na kom­bi­naci­jo slovnice in prak­tične­ga pre­va­jan­ja ali komen­tar­ja. Med men­tor­ji bo vrs­ta vel­javl­jenih poz­naval­cev grškega epa.

Polet­na šola bo poskr­bela za širok spek­ter interesov. Prired­itelji raču­na­jo z udeležbo tako dijakov in štu­den­tov kot tudi stare­jših razisko­val­cev, ki se želi­jo nauči­ti homerske grščine ali izvede­ti več o homerskem sve­tu. Polet­na šola bo skušala vsem ponu­di­ti izkušn­jo s temeljitim jezikovn­im pro­gramom ter s študi­jem književnos­ti v živah­nem uni­verzitet­nem okolju. Za pri­javne obrazce in druge infor­ma­ci­je je na voljo direk­tor poletne šole dr. Antony Makri­nos na e‑naslovu homersummerschool@ucl.ac.uk. Rok za pri­ja­vo je 15. 7. 2019. Pro­gram in druge infor­ma­ci­je so na voljo na sple­tu.