Quini lapilli

Dvoje zlatih priznanj ljubljanskim osnovnošolcem za spominek “Quini lapilli”

Učen­ci devete­ga razre­da OŠ Preži­hove­ga Voran­ca letos v okviru izbirne­ga pred­meta Razisko­van­je domače­ga kra­ja sodelu­je­jo na fes­ti­valu Tur­iz­mu poma­ga last­na gla­va. Pri pro­jek­tu sodelu­je­jo tri men­torice, pro­fe­sor­i­ca geografi­je Rosana Uršič, pro­fe­sor­i­ca likovne umet­nos­ti Alen­ka Ložar Borko in pro­fe­sor­i­ca lat­inščine Juli­ja Hoda. Tema letošn­je­ga fes­ti­vala je »tur­is­tični spominek moje­ga kra­ja«. Na pod­la­gi dol­go­letne latinske tradi­ci­je na šoli in zara­di neposredne bližine vrste arhe­ološk­ih najdišč so se odločili za tur­is­tični spominek, povezan z rim­sko Emono.

Projektna naloga

Pro­jekt so začeli z razisko­van­jem. Ugo­tovili so, da na trgu pri­man­jku­je pred­vsem uporab­nih spominkov, kot so na primer družab­ne igre. Na stal­ni razs­tavi Mest­ne­ga muze­ja in v pogov­oru s kus­tosin­jo so zbrali infor­ma­ci­je, ki so jim dale ide­jo za ino­v­a­tiv­en spominek.

Embal­aža spom­in­ja na tor­bico locu­lus, kakršno so nosili legionar­ji. Osred­nji del pred­stavl­ja družab­na igra “Qui­ni lapil­li” ali “Pet v vrsto”. Obliko­vali so jo po vzoru antičnih iger, zlasti igre “Terni lapil­li”. Nje­na prav­i­la se niso ohrani­la, ven­dar je ver­jet­no spom­in­jala na današn­jo igro “Tri v vrsto”. Razmero­ma dobre pred­stave imamo tudi o več drugih rim­skih igrah. Med nji­mi so igra “Tria”, pa “Ludus latrun­cu­lo­rum”, “Duodec­im scrip­ta” in “Tab­u­la”. (Več o tej tem­ati­ki ponu­ja zvesti Pauly-Wisso­va, v obsežnem ges­lu “Luso­ria tab­u­la” v RE 13; zgoščen nove­jši pre­gled ima tudi Bril­l’s New Pauly, pod ges­lom “Board Games” Rol­fa Hurschman­na.) O pris­ot­nos­ti iger v Emoni sicer priča­jo številne najdbe kock, žetonov in novcev.

Naravni materiali

Tur­is­tični spominek je izde­lan iz nar­avnih mate­ri­alov, kot so lep­en­ka, usnje in les. Uporab­nikom želi pri­b­ližati živl­jen­je in običa­je Emon­cev. Učen­ci so izde­lali tudi načrt, po katerem bodo spominek lahko ponudili infor­ma­ci­jske­mu cen­tru, muze­jem, galer­i­jam in trgov­inam s sloven­ski­mi obliko­val­ski­mi izdel­ki. Mar­ca so se s svo­jim izdelkom pred­stavili na tur­is­tični tržni­ci v Domžalah. Pre­jeli so kar dvo­je zlatih priz­nanj, za sode­lo­van­je pri pro­jek­tu ter pose­bej za pro­jek­t­no nal­o­go. S pre­mišl­jeno zas­no­van­im spominkom so se tako uvrstili tudi na zaključno srečan­je, ki bo apri­la v Mari­boru.